Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2018-03-29 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2018, nr 4 (67) kwiecień

Szanowni Państwo,
Pragniemy zapowiedzieć zmianę w wydawaniu KOMUNIKATU ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA. W 2018 roku chcielibyśmy rozbudować nasz wewnętrzny biuletyn i przekształcić go stopniowo w pismo - miesięcznik, który obok wersji internetowej będzie miał także edycję papierową z numerem ISSN.

Od 2017 roku do KOMUNIKATÓW wprowadzane były rozszerzone informacje o konferencjach, seminariach i wydarzeniach naukowych, badaniach, publikacjach i promocjach wydawniczych, wystawach nie tylko organizowanych przez Instytut, lecz także takich, w których był on instytucjom partnerską lub nad którymi sprawował patronat. Do tego doszły sprawozdania z konferencji, w których oficjalnie uczestniczyli członkowie Instytutu, a także informacje o wystawach i innych wydarzeniach zorganizowanych przez członków. W KOMUNIKATACH zaczęły się pojawiać ilustracje.

Pragniemy te zmiany kontynuować, rozbudowując część informacyjno-sprawozdawczą i wprowadzając jako odrębną część publikacje artykułów naukowych z ilustracjami. Specjalizacja naszych czasopism i serii wydawniczych nie pozwala bowiem na publikowanie wielu artykułów członków m.in. przedstawionych na seminariach lub zebraniach naukowych.

W tej sytuacji numer naszego miesięcznika podzielony zostanie na kilka części, w tym:
1. Informacje ogólne, zapowiedzi i programy konferencji naukowych, zaproszenia na seminaria, zebrania i wystawy,
2. Publikacje artykułów, z pierwszeństwem dla przedstawionych na zebraniach naukowych i seminariach,
3. Sprawozdania z konferencji, wyjazdów, wystaw i naukowych wydarzeń, informacje o nowych książkach Instytutu i jego członków, recenzje książek, katalogów i wystaw, 4. Bibliografia publikacji Instytutu i inne materiały.
W celu uzyskania numeru ISSN trzeba zmienić tytuł. Proponujemy nowy tytuł z zachowaniem ciągłości numeracji biuletynu, publikowanego od października 2012 roku: Sztuka i krytyka / Art and criticism. Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.


Spis treści:


Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za rok 2017.
Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii za rok 2017.
Zaproszenia na seminaria, wykłady i promocje.
Program konferencji THE HENRYK SIEMIRADZKI THAT WE DO NOT KNOW.Celebrating 175 anniversary of the artist’s birth, Kraków 12–13.04.2018
Wykłady:
Dr Maciej Gugała: Rekonstrukcja czy reinterpretacja? O eksperymentachoptycznych Davida Hockneya i eksperymentach konserwatorskich Balthusa.
Dr Karolina Zychowicz: Gizela Szancerowa – zapomniana (?) animatorkapolskiego życia artystycznego.
Nowe publikacje Instytutu i jego członków.
Publikacje Instytutu o sztuce Chin i Korei (opr. Bogna Łakomska
Sprawozdanie z działalności
Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
za 2017 rok


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest jednostką badawczą na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 513/ Kat/ 2017 z 25 października 2017 roku. Jest jedyną instytucją w Polsce, działająca w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, która w wyniku parametryzacji uzyskała ten status.

Najważniejszymi osiągnięciami w 2017 roku są:

- 波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art, pod red. Jerzego Malinowskiego - przygotowanie i wydanie w Szanghaju pierwszej obszernej syntezy sztuki polskiej w języku chińskim (600 s.) (przy współpracy wydawniczej Instytutu Adama Mickiewicza; finansowane przez MKiDN).

- Jewish art and Poland and Central-East Europe / Sztuka Żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - seria, przygotowanie do druku i wydanie 5 monumentalnych pozycji wydawniczych (przy współpracy wydawniczej Muzeum Żydów Polskich POLIN; finansowane przez MKiDN):
t. 2A Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (580 s.)
vol. 2B Maria & Kazimierz Piechotka, Heaven’s Gates: Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, przekład Krzysztof Cieszkowski (580 s.)
vol. 4 Jerzy Malinowski, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th century (up to 1939) – zwiazane z realizacją projektu Narodowego Programu Badań Hunanistycznych MNiSW (568 s.)
t. 5A Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska, Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela (624 s.)
t. 5B Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska, A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel (624 s.)

- Digitisation and Preservation of the Manuscript Collection at the Monastery of St Saviour in Old Jerusalem, zakończono 3-letni projekt finansowany przez British Library i realizowany w Jerozolimie. Wynikiem projektu jest całkowita digitalizacja i badania konserwatorskie zbioru ponad 500 ksiąg, manuskryptów i zwojów z franciszkańskiego klasztoru Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie (ok. 140 000 kart) od XII do XX wieku w językach: arabskim, armeńskim, etiopskim, hebrajskim, łacińskim, syryjskim i tureckim. Szczególną uwagę poświęcono manuskryptom liturgicznym z notacją muzyczną i miniaturami i dekoracją malarską. Kierownik – prof. Ewa Balicka-Witakowska.

- Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW, o charakterze międzynarodowym, realizowany w latach 2015-2020 we współpracy z Muzeami Narodowymi w Krakowie i Warszawie, Państwową Galerią Tretiakowską i Państwowym Instytutem Historii Sztuki w Moskwie oraz Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie. Z realizacją projektu związana była międzynarodowa konferencja Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? (z Muzeum Narodowym w Warszawie) oraz w roku akademickim comiesięczne seminaria. Przygotowano t. V rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы”.

- Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, projekt finansowany przez Fundację Lanckorońskich, obejmował dokumentacje zespołów pałacowych i dworów na Podolu (cz. II). Kierownik – dr hab. Joanna Kucharzewska.

- Sztuka Europy, w tym Polski
- w Stulecie polskiej awangardy zorganizowano konferencję Formiści – Bunt / Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy; przygotowana jest antologia Manifesty i pisma polskiej awangardy. Badania dotyczyły m.in. sztuki przełomu XVIII / XIX w. (książka prof. Teresy Grzybkowskiej Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczyni pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych), architektury (monografia dr Tomasza Ślebody Edgar Norwert. Architekt i teoretyk architektury), sztuki polskiej na ziemiach zachodnich i północnych po 1945 (tom „Pamiętnika Sztuk Pięknych”), sztuki polskiej powojennej (dr Łukasz Guzek Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce i pod red. Maliny Barcikowskiej Infantka Małgorzata we wspołczesnej sztuce polskiej. Przygotowano do druku tom Paris and the Polish Artists 1945-1990 (w serii “Studies on modern art”)
- rozpoczęto prace nad Słownikiem artystów polskich na Obczyźnie.

- Sztuka Azji i Afryki
- przygotowano do druku tomy: East Asian Theatres: Traditions - Inspirations - European / Polish Contexts (rocznik “World Art Studies”), poświęcony sztuce Imperium Osmańskiego i polsko-osmańskimi relacjami artystycznymi (rocznik „Art of the Orient”), pierwszy pełny opis Japonii Engelberta Kaempfera Japonia: spojrzenia na kulturę Tokugawów ( I wyd. 1729).
- prowadzono prace nad tomem poświęconym sztuce współczesnej Afryki (rocznik „The Art of Non-European Cultures”)

- Sztuka Ameryki Łacińskiej
- przytowano do druku 2 tomy rocznika „Arte de America Latina”, poświęcone sztuce współczesnej Argentyny.

- Sztuka prehistoryczna
- opublikowano tom Polskie doświadczenia badawcze pod red. prof. Andrzeja Rozwadowskiego (seria „Studia i monografie”). Instytut był partnerem konferencji Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości (UJ Kraków 23-24 XI).

- Sztuka bizantyjska
- przygotowano tom rocznika „Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art”.

- Czasopisma i serie wydawnicze
ART OF THE ORIENT; ARTE DE AMERICA LATINA; (THE) ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES; PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH; SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART; STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ; SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНЕЙ ЕВРОПЫ; STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ; STUDIA I MONOGRAFIE; WORLD ART STUDIES. W 2017 wydano 14 książek i tomów czasopism.
- utworzono nową serię wydawniczą TECHNOLOGIA - SZTUKA - KONSERWACJA / TECHNOLOGY - ART - CONSERVATION, poświęconą badaniom konserwatorskim i wydano 2 pierwsze książki (Prof. Weroniki Liszewskiej, New Methods of Leafcasting in the Conservation of Historic Parchments oraz Jacka Tomaszewskiego Oprawa książkowa w Polsce 1450–1600. Studium tegumentologiczno-ikonograficzne).

- Konferencje międzynarodowe i krajowe:
Wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Warszawa, wspólnie z Narodową Galerią Sztuki Zachęta (2 III): wydano tom z materiałami jako tom rocznika „Pamiętnik Sztuk Pięknych”,
3th Conference Art of Armenian Diaspora – Warszawa, wspólnie z UKSW (30-31 III), II Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem Co (nie) przystoi mężczyźnie – Warszawa, wspolnie z Muzeum Azji Pacyfiku (3-4 IV),
2rd International Scientific Conference Architecture of Local Cultures of The Borderland” - The Sacred – The Profane – The Sacred. Conversions and Reconversions of Sacred Architecture and Art XX – XXI cc. – Warszawa – Supraśl, wspólnie z SARP (21-23 IV),
V Seminarium Zespołu „Korpusu malarstwa Henryka Siemiradzkiego - Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? (21-22 IV), wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie (21-22 IV),
VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej Formiści – Bunt / Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy – Toruń, wspólnie z UMK (7-9 XI). -

Seminaria naukowe, promocje i zebrania naukowe:
Dr Agnieszka Kuczyńska: „Jawnogrzesznica” Henryka Siemiradzkiego i przedstawienia Chrystusa w malarstwie pieredwiżników w kontekście recepcji  „La vie de Jésus”  Ernesta Renana (PISnSŚ 19 I),
Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz Artyści Andersa. Continuità e novità – promocja książki wydanej przez Instytut (Muzeum Archidiecezjalne 24 I), Arch. Maria [i Kazimierz] Piechotka: t. 1A: Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej; vol. 1B Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth
z serii Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe - promocja książki przygotowanej przez Instytut (Muzeum Historii Żydów Polskich 17 II),
Prezentacja  dorobku Instytutu w zakresie sztuki japońskiej i polsko-japońskich kontaktów artystycznych (Ośrodek Kultury Ambasady Japonii 19 VI),
Dr Karolina Zychowicz, Gizela Szancerowa - zapomniana animatorka polskiego życia artystycznego (PISnSŚ 5 X),
Seminarium Sztuki Europy Wschodniej - Sztuka rosyjskiej i radzieckiej awangardy (PISnSŚ 28 X), 波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art – promocja książki (Zachęta 1 XII),
oraz seminaria zespołu badawczego “Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego.


 

Sprawozdanie z działalności
Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii
za rok 2017

W dniach od 25 Kwietnia do 7 Maja, w Galerii 59 Rivoli w Paryżu, przy wsparciu m.inn Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej, odbyła się wystawa zbiorowa grupy artystów z Prefektury Okayama w Japonii, wśród których był polski artysta Radosław Predygier.
W dniu 17 Września, z inicjatywy Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii i przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio, w renomowanej sali “Reness Hall” w Okayamie, odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony polskiej poezji “Niektórzy Lubią Poezję”, na którym zaprezentowano sylwetki i twórczość Adama Mickiewicza,Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Juliana Tuwima. Utwory m.inn Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Jana Edmunda Jurkowskiego na gitarze klasycznej zagrał Pan Damian Kłeczek. Wiersze recytował po polsku Radosław Predygier, po japońsku recytowała Pani Nobuko Akiyama. Przekładu wierszy dokonała Pani Nobuko Akiyama.
W dniach od 24 Września do 1 Października, w Muzeum Miejskim w Ushimado, odbyła się zorganizowana przez Polską Misję Artystyczno-Naukową w Japonii, wystawa malarstwa na jedwabiu profesor Joanny Stasiak z Uniwesytetu Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Przy okazji wystawy odbył się wykład przeprowadzony przez dr Magdalenę Durdę- Dmitruk pt. “Tradycja Polskiego Malarstwa na jedwabiu”.
W trakcie montażu dokument filmowy z wydarzenia.
Dnia 18 Października w Ludowej Sali Koncertowej miasta Setouchishi odbył się koncert trio jazzowego “Chamber Metropolitan Trio” z Paryża, zorganizowany przy udziale Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii.
Na początku Grudnia odbyły się zorganizowane przez Polską Misję Artystyczno-Naukową w Japonii, warsztaty ceramiczne typu “noyaki” (wypał niskotemperaturowy), w którym wzięły udział dwie artystki z Polski; Agnieszka Brzeżańska i Maria Łoboda. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu ceramika stylu Bizen Shouta Terazono, artystki z Polski miały możliwość praktycznego zapoznania się z tradycyjną techniką japońskiej ceramiki.

Radosław Predygier – Kierownik Misji

 

Zaproszenia na seminaria, wykłady i promocje:

Zarząd zaprasza na:

 

Seminarium Sztuki Nowoczesnej


w dniu 7 kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładem Krzysztofa Szatkowskiego (PISnSŚ Oddział Toruński)

Zagraniczne wystawy zbiorowe artystów sztuki krytycznej
w latach 1989-2002

Zarząd zaprasza na:

II Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie”


w dniu 19 kwietnia (czwartek) o godz. 17 z prezentacją publikacji Barbary Brus–Malinowskiej i prof. Jerzego Malinowskiego w językach polskim i angielskim
 
Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela /
A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel
 
wydanych w serii Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe, tom 5.

Zarząd zaprasza

w dniu 26 kwietnia (czwartek) o godz. 17 na wykład Agaty Knapik (PISnSŚ Warszawa)

 

Architektoniczno-urbanistyczna działalność radykalnej grupy UFO z Florencji jako transpozycja semiologicznej teorii Umberta Eco.

THE CONFERENCE
THE HENRYK SIEMIRADZKI THAT WE DO NOT KNOW
Celebrating 175 anniversary of the artist’s birth
PROGRAMME
12 APRIL, THURSDAY
The Samurajów Room, Main Building, National Museum in Krakow, Al. 3 Maja 1


9.30 –10.00 – registration
10.00 –10.10 – Opening of the conference – dr hab. Andrzej Betlej – The Director of the National Museum in Krakow
10.10 –10.25 – prof. dr hab. Jerzy Malinowski (President of the Polish Institute of World Art Studies; Nicolaus Copernicus University, Toruń) Remarks on the project: Catalogue raisonné of the Henryk Siemiradzki’s paintings.
10.25 –10.45 – dr hab. Tatyana Karpova (Vice–Director of the State Tretyakov Gallery), Siemiradzki – portraitist.
10.45–11.00 – dr Veronica Bogdan (Vice–Director of the Academy of Fine Arts in St. Petersburg Museum), Henryk Siemiradzki in the Imperial Academy of Arts
11.00 –11.15 Coffee break

Session I: Chairman: dr hab. Andrzej Betlej (The Director of National Museum in Krakow)
11.15 –11.35 Nike F. Lambe, “Et in Arcadia ego”. Where Siemiradzki, Alma–Tadema and Leighton met
11.35–11.55 dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Vice–President of the Polish Institute of World Art Studies), Reassessing Academism: Gérôme and Siemiradzki
11.55–12.15 dr Maria Nitka (Polish Institute of World Art Studies), Spectacle in the paintings of Siemiradzki.
12.15–12.35 Anetta Błaszczyk-Biały, (National Museum in Warsaw), Henryk Siemiradzki and the Spanish painters in Rome, 1867-1903.
12.35–12.50 – Discussion
13.00–14.00 – Lunch

Session II: Chairman: prof. dr hab. Jerzy Malinowski (The President of the Polish Institute of World Art Studies)
14.00 –14.20 Yulia Dyakonova, (State Tretyakov Gallery), Studying artistic process of Henryk Siemiradzki. Reconstruction of its initial stages based on X–rays images.
14.20 –14.40 Justyna Kwiatkowska, (National Museum in Warsaw), Characterization of binding media in Henryk Siemiradzki’s works by using non–invasive reflection infrared technique.
14.40 –15.00 dr Radosław Wąsik (University of Agriculture in Krakow), Dominika Sarkowicz (National Museum in Krakow), Marzena Sieklucka (National Museum in Krakow), Wooden supports of selected Henryk Siemiradzki’s works. Application of the microscopic dendrological analysis in their identification.
15.00 –15.20 Yelena Nesterova, (Academy of Fine Arts in St. Petersburg), Technological research of Henryk Siemiradzki’s paintings in the State Russian Museum
15.20–15.35 Discussion
15.35–16.00 Coffee break

Session III: Chairman: prof. dr hab. Małgorzata Biernacka (Polish Institute of World Art Studies)
16.00–16.20 dr Vita Susak (Lviv/Bern), The “Jesus and the Samaritan Woman” (1890) by Henryk Siemiradzki in the Context of European Painting: Variations on a Theme.
16.20–16.40 Magdalena Laskowska, Monika Paś, (National Museum in Krakow), Henryk Siemiradzki – dzieła, pamiątki, dokumenty. Historia kolekcji spuścizny po artyście zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie
16.40–17.00 Marzena Sieklucka (National Museum in Krakow), Rafał Janke, Dominika Sarkowicz (National Museum in Krakow), The unknown collection of photographies from the Siemiradzkis’ family albums.
17.00–17.15 Discussion
19.00 Conference dinner (Sukiennice, The Market Square 1-3)

13 APRIL, FRIDAY
The Siemiradzki Room, Sukiennice, National Museum in Krakow, The Market Square 1-3

9.00–9.30 – registration

Session I: Chairman: dr hab. Tatyana Karpova (Vice–Director of the State Tretyakov Gallery)
9.30–9.50 Yelena Yakhnenko, (State Museum of Ceramics and the Kuskovo 18th Century Estate, Moscow), Antique ceramic vessels depicted by Henryk Hektor Siemiradzki
9.50 –10.10 dr Grzegorz First (Polish Institute of World Art Studies), Res orientalis. Works of art from Ancient Near East in “archaeological workshop” of Henryk Siemiradzki
10.10–10.30 dr Leila Khasianova, (Russian Academy of Arts), Art has fallen much recently. Henryk Siemiradzki and Sergei Diaghilev.
10.30–10.50 dr Barbara Ciciora, (National Museum in Krakow), ‘Henryk Siemiradzki and the Revival of Russian History Painting’
10.50–11.05 Discussion
11.00–11.20 Coffee break

Session II: Chairman: Janusz Czop (Head of the Conservation Department of the National Museum in Krakow)
11.20–11.40 Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, dr Anna Klisińska-Kopacz (National Museum in Krakow), The Henryk Siemiradzki’s palette and the characteristic features of the pigments’ use. What do we need this knowledge for?
11.40–12.00 Ksenia Zdzieszyńska–Demolin, Dorota Pliś, (National Museum in Warsaw), A multi–stage and spontaneous process of building and modifying compositions in the paintings of Henryk Siemiradzki in the light of analytic photography.
12.00–12.20 dr Alicja Rafalska-Łasocha, Marta Grzesiak-Nowak (Jagiellonian University), Dominika Sarkowicz (National Museum in Krakow), Wiesław Łasocha (Jagiellonian University), Application of XRPD in the study of works by Henryk Siemiradzki
12.20–12.40 Katarzyna Pakuła-Major (Keeper of Conservation St. Mary’s Basilica), Conservation and restoration treatment of „The dancer on the rope” sketch by Henryk Siemiradzki from the collection of the National Museum.
12.40–12.55 Discussion
13.00–14.00 Lunch

Session III: Chairman: dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Vice-President of the Polish Institute of World Art Studies)

14.00–14.20 dr. Agnieszka Kuczyńska, (Catholic University of Lublin), Jawnogrzesznica Henryka Siemiradzkiego (1873) i wybrane problemy ikonografii Chrystusa w rosyjskim malarstwie 2 poł. XIX wieku.
14.20–14.40 Wojciech M. Głowacki, (National Museum in Warsaw), French inspirations and influences of Henryk Siemiradzki.
14.40–15.00 dr Kamilla Twardowska, (National Museum in Krakow), Henryk Siemiradzki and his interests in paranormal phenomena
15.00–15.20 Magdalena Piotrowska, (National Museum in Poznań), Henryk Siemiradzki works from the Print Room in the National Museum in Poznań
15.20–15.40 dr Agnieszka Świętosławska, (University of Łodz; Polish Institute of World Art Studies), First attempts. Early drawings and sketchbooks of Henryk Siemiradzki.
15.40–15.55 Discussion 15.55–16.00 Closing remarks

 


 

NOWE KSIAŻKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, tom 2A:
Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na zieniach dawnej Rzeczypospolitej, red. Agata Kunicka-Goldfinger i Tomasz Kunicki-Goldfinger Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2017 ISSN 2449-7932; 978-83-942344- 2-3; 978-83949149-4-3 (s. 738)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jewish Art in Poland and Central-Eastern Europe, vol. 2B:
Maria and Kazimierz Piechotka, Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by Krzysztof Z. Cieszkowski, ed. by Agata Kunicka-Goldfinger, Tomasz Kunicki-Goldfinger Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2017 ISSN 2449079323; 978-83-942344-3-0; 978- 83949149-5-0 (pp. 738)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Studia i monografie, tom 26:
Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej / Infanta Margareta in contemporary Polish art, pod redakcją Maliny Barcikowskiej,
Spis treści: Malina Barcikowska, Infantka wychodzi z ram / Infanta Margarita out of the frame; Ewa Toniak, Przegapione dzieciństwo. O Infantkach Marii Pinińskiej-Bereś / A missed childhood. About the Infantas of Maria Pinińska-Bereś; Małgorzata Stępnik, Infantki The Krasnals, czyli nostalgia za Pięknem utraconym / The Infantas of the Krasnals, or nostalgia for a Beauty lost; Małgorzata Paluch-Cybulska, Tadeusz Kantor: „…Infantki Velásqueza jak relikwie lub madonny” / Tadeusz Kantor: ‘…The Infantas of Velásquez as relics or madonnas’; Magdalena Durda-Dmitruk, Dopiski na marginesie Infantek Pawła Łubowskiego / Notes in the margins of Paweł Łubowski’s Infantas; Malina Barcikowska, Małgorzata, Marta, Mira, czyli infantka według Miry Wojnickiej / Margarita, Marta, Mira, or the Infanta according to Mira Wojnicka; Wojciech Suchocki, Infantki Jerzego Piotrowicza / The Infantas of Jerzy Piotrowicz; Katarzyna Lewandowska, Okrutna Królowa, co infantka była. Władczyni w twórczości Katarzyny Swinarskiej / How cruel a queen The Infanta was. The ruler in the work of Katarzyna Swinarska; Adam Organisty, O infantkach w twórczości malarskiej Zbigniewa Sprychy / The Infantas in the paintings of Zbigniew Sprycha; Karolina Staszak, „Ganymed goes Europe” – spotkanie noblistki z infantką / ‘Ganymed goes Europe’ – a Nobel prize winner meets The Infanta.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2017; ISBN 978-83-65480-12-5 (s. 128)a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / The Art of Eastern Europe, tom 5:
Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? / Что изображено на картинах Генриха Семирадcкого? / What’s there in the paintings of Henryk Siemiradzki, red. Jerzy Malinowski & Irina Gavrash

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji / От редакции / From the editor; Witold Dobrowolski Wazy greckie w twórczości Siemiradzkiego / The Greek vases in Henryk Siemiradzki’s “idylls”; Agnieszka Kluczewska-Wójcik „L’effet de réel” . Fragmenty rzeczywistości w obrazach Henryka Siemiradzkiego / Effet de réel. Fragments of reality in Henryk Siemiradzki’s works; Maria Nitka, Figuralizm Henryka Siemiradzkiego / The Figuralism of Henryk Siemiradzki; Agnieszka Świętosławska Czas poszukiwań. Młodzieńcze obrazy rodzajowe Henryka Siemiradzkiego / A time of searching. Early genre scenes by Henryk Siemiradzki; Leiła Chasjanowa „Siemiradzki z całego serca kochał naturemorte . . .” / Leyla Khasyanova, Siemiradzki all soul loved “naturemorte”...; Надежда Усова, Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу Генриха Семирадского в Национальном художественном музее Республики Беларусь: путь к триумфу. История создания и бытование картины / Nadezhda Usova, Henryk Siemiradzki. Alexander of Macedon Trust's the Doctor Philip (1870) from the collection of the National Art Museum of the Republic of Belarus: the way to triumph. the history of its origin; Grzegorz First, Egipt Siemiradzkiego. Scena męczeństwa pierwszych chrześcijan (Męczeństwo św. Tymoteusza i Maury jego małżonki) / The Egypt of Henryk Siemiradzki. The Martyrdom of the first Christians (Saint Timothy and Saint Maura, his wife); Екатерина М. Коляда Античный ландшафт в живописи Генриха Семирадского / Ekaterina M. Kolyada, Ancient landscape in the art of Henryk Siemiradzki; Елена А. Ржевская Мотивы античной архитектуры в творчестве Генриха Семирадского / Elena a. Rjevskaya, Motifs of antique architecture in the creative work of Henryk Siemiradzki; Paulina Adamczyk, Heroiny, muzy, niewolnice, opiekunki… Kobiety w obrazach Henryka Siemiradzkiego: kategorie wizerunków, funkcje i kunszt wyobrażeń / Heroes, musicians, slaves, nannies... Women in Henryk Siemiradzki’s paintings: categories of images, functions and the craftsmanship of images; Beata Biedrońska-Słotowa Tkaniny i ubiory w obrazach Henryka Siemiradzkiego / Textiles and clothes in paintings by Henryk Siemiradzki; Dominika Sarkowicz, Wizerunki rodziców czy teściów? Uwagi o dwóch portretach pędzla Henryka Siemiradzkiego z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Portraits of the artist’s parents or parents in law? Remarks on two pictures by Henryk Siemiradzki from the National Museum in Krakow’s collection; Magdalena Laskowska „Domowe portrety”. Przyczynek do badań nad życiem i twórczością Henryka Siemiradzkiego (1843–1902) w oparciu o rysunki i szkicowniki artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / “Domestic portraits”. Contribution to research on the life and work of Henryk Siemiradzki (1843–1902) based on drawings and sketches by the artist from the collections of the National Museum in Krakow; Anna Masłowska, Czy dziewiętnastowieczne fotografie są wiarygodnym źródłem do odczytywania treści obrazów Henryka Siemiradzkiego? / Are nineteenth-century photographs a reliable source for reading the content of Henryk Siemiradzki’s paintings?; Наталья Мозохина, Открытые письма начала ХХ века с картин Генриха Семирадского / Natalya Mozokhina, Postcards from the beginning of the 20th century based on Henryk Siemiradzki’s pictures; Monika Paś, Pamiątki po Henryku Siemiradzkim (1843–1902) w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie / Mementoes of henryk Siemiradzki (1843–1902) in the collections of applied art, Material culture and Militaria Department of the National Museum in Krakow; Maria Nitka, Kamilla Twardowska, Henryk Siemiradzki – malarz słowa / Henryk Siemiradzki – the word painter.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2017 ISSN 2353-5709 (s. 218)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seria 11 katalogów dzieł sztuki polskich artystów z Wielkiej Brytanii

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się seria 11 katalogów dzieł sztuki polskich artystów z Wielkiej Brytanii, zgromadzonych w Muzeum Uniwersyteckim i Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wydawnictwo jest efektem końcowym, zrealizowanego w latach 2012-2017 pod kierownictwem i opieką merytoryczną członka Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, kierownika Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji UMK, grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pt. Inwentaryzacja i opracowanie spuścizn archiwalnych i kolekcji dzieł sztuki polskich artystów w Wielkiej Brytanii w XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – Kolekcja Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego, którego jednostką wykonawczą była Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Redaktorami serii są: Jan Wiktor Sienkiewicz i Mirosław Adam Supruniuk. Redakcję naukową wykonała Ewa Bobrowska. Na serię składają się tomy pióra sześciu autorów: Katarzyny Cybulskiej– Jędraszek, Joanny Krasnodębskiej, Sławomira Majocha, Katarzyny Lewandowskiej, Jan Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Supruniuka obejmujące kolekcje 9 artystów: Janusza Eichlera, Stanisława Frenkla, Haliny Korn–Żulawskiej, Jana Mariana Kościałkowskiego, Mariana Kratochwila, Zdzisława Ruszkowskiego, Zygmunta Turkiewicza (2 części: cz. I i cz. II), Aleksandra Wernera (2 części: cz. I i cz. II) i Marka Żuławskiego.

Autorzy tomów:
Lewandowska Katarzyna, Janusz Eichler Eichler (1923–2002). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. I, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 166, il. 102.

Sienkiewicz Jan Wiktor, Stanisław Frenkiel (1918–2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. II, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 416, il. 361.

Krasnodębska Joanna, Halina Korn–Żuławska (1902–1978). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. III, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 500, il. 716.

Supruniuk Mirosław Adam, Jan Marian Kościałkowski (1902–1978). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. IV, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 824, il. 1476.

Lewandowska Katarzyna, Marian Kratochwil (1906–1997). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. V, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 183, il. 52.

Cybulska–Jędraszek Katarzyna A., Zdzisław Ruszkowski (1907–1991). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. VI, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 132, il. 38.

Cybulska–Jędraszek Katarzyna A., Zygmunt Turkiewicz (1912–1973). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. VII, cz. 1, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 281, il. 116.

Cybulska–Jędraszek Katarzyna A., Zygmunt Turkiewicz (1912–1973). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. VII, cz. 2, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 524, il. 230a–717.

Majoch Sławomir, Aleksander Werner (1920–2011). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. VIII, cz. 1, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 371, il. 285.

Majoch Sławomir, Aleksander Werner (1920–2011). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. VIII, cz. 2, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 300, il. 831.

Majoch Sławomir, Marek Żuławski (1908–1995). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, T. IX, pod red. Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Suprunuka, red. naukowa Ewa Bobrowska, Toruń 2017, ss. 496 , il. 730.


Jan Wiktor Sienkiewicz

 

POLSKI INSTYTUT NAD SZTUKĄ ŚWIATA
PUBLIKACJE O SZTUCE CHIŃSKIEJ

POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES
PUBLICATIONS ON CHINESE ART

TORUŃSKIE STUDIA O SZTUCE ORIENTU / TORUN STUDIES ON ORIENTAL ART


T. 1, JERZY MALINOWSKI, MIROSŁAWA WOJTCZAK (eds.)
BOGNA ŁAKOMSKA, Święto Smoczych Łodzi – chiński listek albumowy z Muzeum Narodowego w Warszawie/The Festival of Dragon Boats – Chinese album leaf from the National Museum in Warsaw; ANNA HANCZEWSKA, Ptaki – konserwacja zwoju chińskiego. Spotkanie wschodniej i zachodniej tradycji konserwacji/The Birds. Conservation of a Chinese scroll. Meeting of an Oriental and Western conservation tradition

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004, ISBN 83-231-1716-0 (245 s./p. )

T. 3, JERZY MALINOWSKI, MIROSŁAWA WOJTCZAK (eds.)

BOGNA ŁAKOMSKA, Chińskie inspiracje z Zachodu w dekoracji wnętrz/Chinese inspirations from the West in interiors’s decoration; MAŁOGARZATA MARTNII, Sztuka Dalekiego Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie/The art of the Far East in the collection of the National Museum in Kraków; MIROSŁAWA WOJTCZAK, Chińskie malarstwo na „papierze ryżowym” Tsu-so. Technika wykonania i konserwacja/Chinese painting on tsu-so pith paper. Technique and restoration; JOANNA ZAJĄC, Wachlarz chiński z XIX wieku ze zborów Muzeum Narodowego w Warszawie – kilka uwag/ Some observations about 19th century fans from China from collection of the National Museum in Warsaw; AGNIESZKA MAŁOWSKA-GERMASIŃSKA, Chiński wachlarz płaski – budowa, zniszczenia i konserwacja dwóch wachlarzy z przełomu XIX i XX wieku z Muzeum Narodowego w Krakowie/Chinese flat fan. Construction – deterioration and restoration of two fans from 19th/20th c. in the National Museum in Kraków;

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 20048 ISBN 978-83-231-2209-8 (176 s./p. )

WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES

Vol. 6, THE FIRST CONFERENCE OF POLISH AND CHINESE HISTORIANS OF ART – Poland-China. Art and Cultural Heritage, JOANNA WASILEWSKA (ed.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, BOGDAN ZEMANEK, Foreword; I. Polish Art in the European Context: ROBERT KUNKEL, An Outline of the Medieval Architecture in Poland; MAREK WALCZAK, Art in Krakow during the Reign of the Last Two Piast Kings (c. 1320–1370); JÓZEF GRABSKI, Polish Renaissance Art and the Art of the Renaissance in Poland; JACEK TYLICKI, European Context of Architecture, Sculpture and Painting in Gdańsk and Royal Prussia in the Early Modern Period (Sixteenth–Seventeenth Centuries); JAN OSTROWSKI, Forgotten Baroque Borderland; MARIA POPRZECKA, Polish Painting between Historicism and Modernism; ANDRZEJ SZCZERSKI, Stanisław Witkiewicz and the Zakopane Style; MAŁGORZATA GERON, Krakow Formist Group (1917–1923). Genesis of Polish Avant-Garde Art; IWONA LUBA, Propaganda of Polish Art Abroad in 1918–1939; WERONIKA LISZEWSKA, Safeguarding of Asian and European Heritage in Regard to the Conservation Standards; II. Chinese Art and Art Relations between Poland / Europe and China: DOBROMIŁA UHMA-MIECHOWICZ, What Did It Mean To Be a Foreigner in Ancient China?; EDWARD KAJDANSKI, Between Science and Art: Drawings of Michael Boym to His Works on China; DANUTA ZASŁAWSKA, “Chinoiserie” in Poland; IZABELA KOPANIA, Far from Canton: the Chinese Vogue in Eighteenth-Century Poland and its Long Journey There; KATARZYNA ZAPOLSKA,  Collection of the Chinese Textiles in the National Museum in Warsaw; CHEN ANYING, The End of Literati Painting? An Unfinished Controversy in Retrospect; FANG XIAOFENG, Aesthetic Attitude of Chinese Classical Gardens; ŁUKASZ M. SADOWSKI, Harbin. The Center of Civilization in the Northern Part of Manchukuo; SU-HSING LIN, Archaeology, National Identity and Book Design in Republican China; KATARZYNA KULPINSKA, International Language of Woodcut Art – Chinese and Polish Avant-Garde in the 1920s and 1930s; KAROLINA PAWLIK, Shanghai Poinsettia and Nostalgia Counterfeits; HU GUANG HUA, Investigation of Art Exchanges between China and Poland in the 1950s; LI CHAO, Dissemination of Polish Fine Arts in China in the 1950s; ADINA ZEMANEK, Chinese Aesthetics – An Anthology. A Book Presentation; III. Modern and Contemporary Art in Poland and China: ZHANG FUYE, The Elements of Traditional Culture in Modern Chinese Art; CHEN CHIYU, Construction and Painting in New China; PAN YAOCHANG, The Posters of Mao Era: A Perspective of Art and Society; ZBIGNIEW OSINSKI, Jerzy Grotowski in China; TOMASZ GRYGLEWICZ, Chinese Inspiration in Jerzy Panek’s Prints; PIOTR JUSZKIEWICZ, Utopias and Expressions. Polish Art Criticism of the 1950s and 1960s; ANNA MARKOWSKA, Modernism in Krakow after the Post-Stalin Thaw. The Krakow Group; MARIA HUSSAKOWSKA, Nicely Painted, Perfectly Done, Well Sold; ZHANG GAN, Beyond Western Criteria: The Establishment of Criteria of Contemporary Chinese Art; MAŁGORZATA JANKOWSKA, Alike but Different: Common Themes in Chinese and Polish Art in the New Millennium; JOANNA KUCHARZEWSKA,  Capsule or Apartment? Remarks on Housing Architecture of the Twenty-First Century; MAGDALENA CZECHOŃSKA, Chinese Art Scene in 1979–2000 from the Perspective of Performance Art; MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA, Threads between Past and Future: Lin Tianmiao’s Installations.

Jagiellonian University Press, Kraków 2011; 978-83-233-3235-0 (349 p.)

THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURE
(rocznik/yearbook)

Vol. II, BOGNA ŁAKOMSKA (ed.)

BOGNA ŁAKOMSKA, The origins of collecting in China. Underground bronze treasures as a reflection of ancient collecting; AMELIA MACIOSZEK, Celadons in China, Their Fustat Finds, and Imitations in the Islamic World; JEAN-YVES HEURTEBISE, Comparative Aesthetics: the construction of perspective in Chinese and European paintings; SU-HSING LIN, Paintings on the Preservation of Life and Modernization of Buddhist art in early twentieth-century China; SZU-HSIEN LI, “Master Yang” in Wonderland. Reading Yang Mao-Lin’s Kill Alice; SHU-PING SHIH, Duel Regard: “Views” from Taiwanese Women’s Arts.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2012; ISBN 978-83-62737-2-8 (198 p.)

Vol. 4, BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA & ALEKSANDRA GÖRLICH (eds.)
Textiles of the Silk Road. Design and decorative techniques: from Far East to Europe

CENTRAL ASIA - Marta Żuchowska, Transferring Patterns Along the Silk Road:  Vine and Grape Motifs on Chinese Silks in the 1st Millennium AD.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2016  ISSN 2450-5692 (178 s.)


ART OF THE ORIENT (rocznik/yearbook):

Sztuka Orientu. Studia nad Sztuką Azji / The Art of the Orient. Studies on the Art of Asia, JERZY MALINOWSKI & JOANNA WASILEWSKA (red. / eds.)

MARCIN JACOBY, Miejsce natury w edukacji malarza i artystycznym procesie tworzenia w Chinach/Place of nature in painter’s education and artistic process of creating in China; BOGNA ŁAKOMSKA, Modernizm i narodowa tradycja I. Rzeźby tajwańskiego artysty Yu Yu Yanga/Modernism and national tradition I. Sculptures of Taiwanese artist Yu Yu Yang

Wydawnictwo Adam Marszałek / Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2008; ISBN 978-83-7441-83-744155-0

Vol. I, DOROTA KAMIŃSKA (ed.)

BOGNA ŁAKOMSKA, The Origins of Collecting in China. Underground Jade Treasures as a Reflection of Ancient Collecting /  Początki kolekcjonerstwa w Chinach. Zgromadzone pod ziemią żady jako odzwierciedlenie starożytnego kolekcjonerstwa; RYSZARDA MARIA BULAS, Tkanina z Maszanu (Chiny, V–III w. p.n.e.) a celtycki system ornamentalny / Ireland and China. Textile from Mashan (fifth to third century BC, China) and the Celtic Repertoire of Ornamentation; JOANNA KUCHARZEWSKA, Architektoniczny eksperyment u podnóża Chińskiego Muru /  Architectural Experiment at the Foot of the Great Wall of China.

Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2012; ISBN 978-83-7780-570-1; ISSN 2299-811X (260 p.)

Vol. 2, 2014, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

BOGNA ŁAKOMSKA, Ouyang Xiu歐陽脩 (1007-1072) and his collection of stone; ERIKA KRZYCZKOWSKA-ROMAN, Paper Sea Route: The influence of Chinese culture on the formation of elements of Mexican folk art accompanying various celebrations; TATIANA LEBEDIEVA, Development of the Russian School of Art in the context of emigration to China in the first half of the 20th century; CHEN CHINYU, The combination of Chinese and Western influences on Chinese modern ink painting with Lin Fengmian, Zhang Ding and Wu Guanzhong as examples; MU RUIFENG, Chinese contemporary oil painting.

Wydawnictwo Adam Marszałek / Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2013, ISSN 2299-811X
ISBN 978-83-64545-06-1 (s. 239)

Vol. 3, 2014, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

EDWARD KAJDAŃSKI, Guanyin goddess: Two bronze figures – two different stories; BOGNA ŁAKOMSKA, The great era of art collecting in China. Emperor Taizong and his followers; KATARZYNA ZAPOLSKA, Mandarin squares as a form of rank badge and decoration of Chinese robes; JOANNA KUCHARZEWSKA, Icons of contemporary architecture in Beijing.

Wydawnictwo Adam Marszałek / Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2014. ISSN 2299-811X ISBN 978-83-64545-06-1 (s. 281)

Vol. 4, BOGNA ŁAKOMSKA (ed.)

Contents: Professor Maria Roman Sławiński [In memoriam] (JOANNA WASILEWSKA); TIANSHU ZHU, Images of Monks with the Uṣṇīṣa – from the Kucha and Turfan Regions; YI WANG,  Romantic Encounter and Urban Space; BOGNA ŁAKOMSKA, Su Shi 蘇軾 (1037 – 1101 AD) as an amateur of art collecting; MAURYCY GAWARSKI,  Beijing‒Theatre‒Tea The Habit of Tea Drinking in Theatres of Beijing from the 17th Century to the 1950s; WERONIKA LISZEWSKA, Problems regarding the re-mounting and restoration of Chinese hanging scrolls – Local Traditions  versus Globalisation; KATARZYNA ZAPOLSKA, Chinese Embroidered Textiles from the Period between the 18th and the 20th Centuries in the Collection of the National Museum in Warsaw; JERZY MALINOWSKI, Polish-Chinese Art Relations in the 19th and 20th Century; ANNA IZABELA KRÓL,  Chinese Painting from the May Fourth Movement to the first National Art Exhibition (1919 – 1929); BO SEUNG KANG,  North Korean Propaganda Arts; MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA, Culture and Globalisation in Wang Qingsong’s Photography.

Dom Wydawniczy DUET and Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 ISSN 2299-811X (219 pp.)

ARTYSTYCZNY ORIENT / ARTISTIC ORIENT (serie/series)

T. 7, BOGNA ŁAKOMSKA, Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce/ The Amateurs of Chinois in Old Poland. From the 17th to the Beginning of 19th century

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7543-035-6 (192 s./p., 79 ilustracji/illustrations)

T. 8, DANUTA NATALIA ZASŁAWSKA, Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce/ The Chinoiserie in the Wilanów Palace. A Study of the History of Early Modern [17th–19th centuries] Reception of Chinese Fashion in Poland. 

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008; ISBN 978-83-7543-045-5  (396 s./p., 57 ilustracji/ illustrations.)

T. 11, Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia/ The Art of Far East. Studies, JERZY MALINOWSKI (ed.)

BOGNA ŁAKOMSKA, Rytualne znaczenie wyrobów z brązu i jadeitu w starożytnych Chinach/The ritual meaning of the jade and bronze objects from the ancient China; MARCIN JACOBY, Inskrypcja i kolofon w tradycyjnym malarstwie chińskim/Inscription and colophon in traditional Chinese painting, KATARZYNA ZAPOLSKA, Zwierzęta w haftowanych tkaninach dalekowschodnich/Animals in the embroidered Far East textiles from the collection of the National Museum in Warsaw, MAŁGORZATA MARTINI, Chińskie przybory do palenia opium w Muzeum Narodowym w Krakowie (Chinese accessories for opium smoking in the National Museum in Cracow; ŁUKASZ M. SADOWSKI, Architektura europejska w Chinach od połowy XIX wieku do 1937 roku/European architecture in China from mid-19th century till 1937

Wydawnictwo Neriton / Neriton Publishing House Warszawa 2008; ISBN 978–83–7543–042–4 (180 s./p., 77 ilustracji/illustrations)

T. 12, Sztuka Chin. Studia / The Art of China. Studies, JOANNA WASILEWSKA (ed.)

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, O badaniach sztuki chińskiej w Polsce / On the research of Chinese art in Poland; LUCIE OLIVOVÁ, Ignaz Sichelbarth, Jesuit painter at the court of Qianlong; DANUTA N. ZASŁAWSKA, Sztuka chińska w zbiorach Jana III Sobieskiego w Wilanowie / Chinese art in the collections of John III Sobieski in the Wilanów Palace; ŁUKASZ SADOWSKI, Architektura koncesji zachodnich w Szanghaju w latach 1860–1941 / Architecture of Western concessions in Shanghai 1860–1941; EDWARD KAJDAŃSKI, Wschód i Zachód w moim Harbinie / East and West in my Harbin; JOANNA WASILEWSKA, Aleksander Kobzdej w Chinach – spojrzenie polskiego artysty w latach 50. XX wieku / Aleksander Kobzdej in China. A look of Polish artist in the 1950s century; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Chińska technika flambé i jej wpływ na ceramikę europejską przełomu XIX i XX w. / Chinese flambé technology and its influence on the European and Polish ceramic arts at the turn of the 19th century; GENG YAN, Archaism emulation. A case study of Dong Qichang’s painting in the Eighth Month of 1622; MASSIMO CARRANTE, Double face of modernity. Calligraphy of Kang Youwei (1858–1927) and his political life; SU-HSING LIN, Chahua and tonghua: the illustrated books and Zeitgeist in the Republican China; ANNA PAWLAK, Od widoku do wizji: malarstwo Chen Qikuana / View and vision: An attempt at interpreting Chen Qikuan’s painting; JULIANE NOTH, Evoking the sublime: Shi Lu’s “Huashan” of 1971 and its uses of Fan Kuan styles; MONIKA SZMYT, Między współczesną sztuką w Chinach a jej recepcją w Europie / Between the contemporary art in China and its reception in Europe; MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA, Artystki chińskie o sobie i swojej kulturze / Chinese female artists on themselves and their culture; ZBIGNIEW OSIŃSKI, Jerzy Grotowski w Chinach (lato 1962 r.) i znaczenie tego pobytu / Jerzy Grotowski in China (Summer 1962) and importance of this stay; LIDIA KUCHTÓWNA, Impresje Karola Frycza o sztuce i teatrze chińskim / Karol Frycz’s impressions of art and Chinese theatre; WIESNA MOND-KOZŁOWSKA, Od metafizyki do kinetyki: kung-fu jako przykład modlitwy w działaniu / From metaphysics to kinetics: an instance of movement prayer in working; STEFANIA SKOWRON-MARKOWSKA, Korzenie szamańskie wybranych rekwizytów w teatrze chińskim / The shaman’s roots of some accessories in Chinese theaters; AGNIESZKA MIKRUT-ŻACZKIEWICZ, Między piątą a szóstą generacją filmowców chińskich – ewolucja poetyki i tematyki we współczesnym kinie chińskim / Between the fifth and sixth generation of Chinese film artists. Evolution of poetics and themes in the contemporary Chinese cinema; WERONIKA LISZEWSKA, KATARZYNA GAJEWSKA-BRODOWSKA, Techniki montażu chińskich zwojów pionowych z punktu widzenia konserwatora / Technics of mounting of the Chinese hanging scrolls from the restorer perspective; BOGNA ŁAKOMSKA,Dwie rzeźby Guanyin z Muzeum Okręgowego w Toruniu / Two sculptures of Guanyin from the District Museum in Toruń; MAŁGORZATA MARTINI,Wachlarze chińskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Chinese fans in the collection of National Museum in Krakow; EWA ORLIŃSKA-MIANOWSKA, MARIA CYBULSKA, Analiza i wirtualna rekonstrukcja XII-wiecznej stuły z Kruszwicy – import chiński? / Analysis and virtual reconstruction of the 12th-century stole from Kruszwica – a Chinese import?; KATARZYNA ZAPOLSKA, Haftowana makata z przedstawieniem pagody z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered tapestry presenting pagoda from the collection of the National Museum in Warsaw; ANNA FELIKS, Taborety ceramiczne w zbiorach polskich. Zarys historii i mody mebli oranżeryjnych, ogrodowych i dekoracyjnych / Ceramic Furniture – The outline of its history; IZABELA KOPANIA, Osobliwe i wytworne. Rzeczy „chińskie” w wyposażeniu pałaców elit w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII wieku – konteksty / Curious – Luxurious – Useful. “Chinese”. Objects in the decoration of palaces of the Polish elites in the second half of the 18th century; STANISŁAW STEFAN MIELESZKIEWICZ, ALEKSANDRA J. KASPRZAK, „Chińska robota” w inwentarzach pałacu w Białej Podlaskiej i zamku w Nieświeżu z 1764 roku / “Chinese work” in the inventories of the palace at Biała Podlaska and the castle in Nieśwież, 1764.

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009; ISBN 978-83-7543-098-1 (280 s./p., 50 ilustracji / illustrations)

STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS

T. 3, Katarzyna Zapolska, Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–38-3 (512 s./p., 195 ilustracji/ illustrations)

T. 9, Bogna Łakomska, Kolekcjonerstwo w dawnych Chinach do XII w. n.e. / Collecting in China until 12 century AD

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015 ISBN 978-83-62737-71-0  (256 s./p., 61 Ilustracji/illustrations) 

T. 16, Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898-1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art 1898–1937

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-86-4 (226 s./p.)
Cywilizacja Państwa Środka / The Civilisation of the Middle Kingdom

MARCIN JACOBY, Powtórzenie i falsyfikat w chińskim malarstwie/ Repetition and Forgery in Chinese Paintings

Warszawa 2009; ISBN  978-83-7436-189-7 (319 s./p., 53 ilustracji/ illustrations)

ANNA PAWLAK, Ogrody chińskie / Chinese Garden

Warszawa 2009; ISBN 978-83-7436-197-2 (118 s./p., 133 ilustracji/ illustrations)


Poza seriami / Out of series:


Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich / Culture trouble: the comtemporary art of Japanese and Chinese women

Wydawnictwo Kirin, Bydgoszcz 2015; ISBN 978-83-62945-39-9 (282 s./p.)


PUBLIKACJE W JĘZYKU CHIŃSKIM

PUBLICATIONS IN CHINESE LANGUAGE

“古今波兰艺术和中波美术交流” (Poland-China: Art and Cultural Heritage)
马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), MARCIN JACOBY & CHEN SHUJUN  (eds.)

Spis treści / Contents:  一、欧洲背景下的波兰艺术 ; I. POLISH ART IN THE EUROPEAN CONTEXT: 罗伯特·昆克尔:中世纪波兰建筑概览 [ROBERT KUNKEL, An Outline of Medieval Architecture in Poland]; 马莱克·瓦尔查克:皮亚斯特王朝最后两位国王统治期间的克拉科夫艺术 [MAREK WALCZAK, Art in Krakow During the Reign of Two Last Kings of the Piast Dynasty (c. 1320-1370)]; 约瑟夫·格拉布斯基:波兰的文艺复兴艺术与文艺复兴艺术在波兰的发展 [JÓZEF GRABSKI,  The Polish Renaissance Art and the Art of the Renaissance in Poland]; 亚采克·特里茨基:欧洲背景下的近代(16-17世纪)格但斯克及王室普鲁士 的建筑、雕塑和绘画 [JACEK TYLICKI, European Context of Art in Gdansk and Royal Prussia in the 16th and 17th Century];  杰兹·马林诺夫斯基: 当东方遇见西方. 1575年至1763年波兰-立陶宛联邦时期 的肖像画 [JERZY MALINOWSKI, When the East Met the West: Portrait During the Period of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1575–1763)];   杨·奥斯特洛夫斯基:被遗忘的巴洛克领地——十八世纪前波兰东部领土的 艺术 [JAN OSTROWSKI, A Forgotten Baroque Borderland. 18th Century Art at the Former Eastern Territories of Poland]; 玛利亚·波普伦茨卡:历史主义和现代主义之间的波兰绘画 [MARIA POPRZECKA, Polish Paintings from Historicism to Modernism];  安德热依·施撤尔斯基:斯坦尼斯瓦夫·维特凯维奇和扎科帕内风格 [ANDRZEJ SZCZERSKI, Stanislaw Witkiewicz and the Styl of Zakopane]; 玛乌格热塔·盖伦:克拉科夫形式学派(1917—1923)——波兰先锋艺术的杰出 代表 [MAłGORZATA GERON, Krakow “Formists” Group (1917–1923) – a Genesis of Polish Avant-Garde Art]; 伊沃纳·鲁芭:1918-1939年波兰艺术在国外的宣传 [IWONA LUBA, Propaganda of Polish Art Abroad in 1918-1939]; 维罗妮卡·利谢夫斯卡:就保护标准论亚洲和欧洲文化遗产的保护 [WERONIKA LISZEWSKA, The Safeguarding of Asian and European Heritage in Regard to the Conservation Standards]; 二、中国艺术与波兰艺术之间的关系 II.ARTISTIC RELATIONS BETWEEN CHINA AND POLAND: 爱德华·卡伊丹斯基:科学和艺术之间:麦克·卜弥格绘画以及他的中国主题 作品 [EDWARD KAJDANSKI, Between Science and Art. Michal Boim’s Illustrations to His Works on China]; 达奴塔·扎思瓦夫斯卡:波兰的中国风 [DANUTA ZASŁAWSKA, Chinoiserie in Poland]; 伊莎贝拉·科帕尼亚:远离广州的地方——18世纪波兰共和国的中国流行风 [IZABELA KOPANIA, Far from Guangzhou. Chinese Vogue in 18th Century Poland and its Long Journey There]; 卡塔热娜·查波勒斯卡:华沙国家博物馆中的中国纺织品收藏 [KATARZYNA ZAPOLSKA, The Collection of Chinese Textiles in the National Museum in Warsaw]; 乌卡什·萨多夫斯基:哈尔滨——伪满洲国北部的文化中心 [ŁUKASZ M. SADOWSKI, Harbin. The Center of Civilization at the Northern Part of Manchukoku]; 卡塔热娜·库尔平斯卡:木版画,国际化的语言——20世纪二、三十年代中 国及波兰的先锋派 [KATARZYNA KULPINSKA, International Language of Woodcut Art – Chinese and Polish Avant-Garde in the 1920s and the 1930s]; 亚迪娜·则马奈克:文集《中国美学》介绍 [ADINA ZEMANEK, Estetyka chińska [Chinese Aesthetics – Anthology] (Krakow 2007) – Presentation of a book]; 三、波兰的现当代艺术 III. MODERN AND CONTEMPORARY ART IN POLAND:  彼 得·尤什凯维奇:乌托邦与表现理论——波兰五、六十年代的艺术批评 [PIOTR JUSZKIEWICZ, Utopias and Expressions. Polish Art Criticism of the 1950s and 1960s]; 兹别格涅夫·奥辛斯基:耶什·戈洛托夫斯基中国之行及其意义 [ZBIGNIEW OSINSKI, Jerzy Grotowski in China and the significance of this visit]; 托马斯· 格雷格莱维奇:中国元素为耶日·潘耐克版画艺术作品带来的灵感 [TOMASZ GRYGLEWICZ, Chinese Inspiration in Jerzy Panek’s Prints]; 安娜·马尔科夫斯卡:后斯大林冷战时期的克拉科夫现代主义— —克拉科夫 小组 [ANNA MARKOWSKA, Modernism in Krakow after the Post–Stalin Thaw. The “Krakow Group”]; 玛利亚· 胡撒考夫斯卡:画得美妙,制作精巧,卖得价高 [MARIA HUSSAKOWSKA, Nice Painted, Perfect Done, Well Sold]; 玛乌戈热塔·扬科夫斯卡:不同的艺术与相似的艺术——新_____世纪中波两国艺 术中的共同点 [MAŁGORZATA JANKOWSKA, Alike but Different – Common Themes in Chinese and Polish Art in the New Millennium].


Shanghai Jinxiu Wenzhang,Shanghai 2012; ISBN 978–7–5452–0351–6 (272 p.)

 

 

The Second International Conference of Polish and Chinese Art – China – Poland, Art and Cultural Heritage, Tainan 2014

第二屆中華/波蘭美術與文化遺產國際學術研討會


Spis treści / Contens: KEYNOTE ADDRESS: JERZY MALINOWSKI, Polish–Chinese art relations in 20th century (in English and in Chinese); ART AMONG IN CHINA, POLAND, AND EUROPE: JOANNA WASILEWSKA, Michał Boym and His Illustrations in the “Atlas of China” from the Vatican Library Collection; ALEXANDRA STRUKOVA, Far Eastern influences in Soviet art of 1910s – 1930s; ART EXCHANGE BETWEEN MODERN CHINA AND EUROPE: YI–FANG WU, 俄羅斯十八世紀的「中國風尚」/ Chinoiseries” in Russian art of the 18th century; LUKASZ SADOWSKI, Polish Architects in China in the beginning of 20th Century; CHUN–MEI SUN, 一個展覽的前世今生:巴黎「中國美術」展,1933 [Once upon a time exposure : ‘Peintures Chinoises’ in Paris, 1933]; ART, FOLKLORE, AND INVISIBLE CULTURE TREASURE: CHENG–WEI LIN, 異國民俗文化在台灣的傳承與發展: 以日治時期的奉納民俗及奉納物為例 [Development of the foreign country folk culture in Taiwan: A dedication folk and an offering in the Taiwan under Japanese rule as an example]; JENG– HORNG CHEN, The Spread of Leeboard in Baltic Sea as seen from Painting and Model Collections [由繪畫及模型蒐藏品中所見披水板於波羅的海之散播];TIANSHU ZHU, 面具與神像: 廣東雷州地區新年的傩舞與游神儀式 [Nuo Dance and Deity Procession:the two systems of the New Year celebration in Leizhou]; KEYNOTE ADDRESS: CHUAN–HSING HO, Four Emperors in Imperial China who Influenced the Development of Chinese Calligraphy (in English and in Chinese); COLLECTION AND RESEARCH: BOGNA LAKOMSKA, Su Shi (1037–1101) as an amateur of art collecting [蘇軾:藝術收藏的愛好者]; SU–HSING LIN, 從國立歷史博物館的收藏看十王圖之昔與今 [Ten Kings of Hell in the Past and Present– A Case study of collection from National Museum of History]; KATARZYNA ZAPOLSKA, Collections of Chinese Textile in the National Museum in Warsaw; CULTURAL HERITAGE AND ANTIQUES CONSERVATION: SUN–HSIN HUNG, 清高宗時期宮廷裝裱的運作機制與其風格 [The mechanism and manipulation of Chinese mounting and its style in The Emperor Qianlong’s Reign]; WERONIKA LISZEWSKA, Care and conservation of Chinese hanging scrolls in Polish collections; MEI–WEN HSU, 從裱褙行為談古籍修復的作為與不作為 [To be or not to be: a discussion about the the repair of ancient books in the angle of mountings act]; EDUCATION AND HERITAGE OF CULTURAL INSTITUTES: KE–HSIN WEI, Taking Chinese Artifacts out of Palace–style Museum Space in 21st Century (in English and in Chinese); JIAN–JUN GU, 從「運輸者」到「傳道者」—對國際交流背景下藝術博物館教育的討論 / From Carrier to Preacher: Discussion on Art Museums’ Education against the Background of International Communication; SHIN–CHIEH TZENG, 數位時代中的博物館教育新思維 / Some Reflections on Museum Education in the Digital Age.


Tainan National University of the Arts & National Cheng Kung University Museum, Tainan & Polish Institute of World Art Studies, Warsaw, Tainan (Republic of China – Taiwan), 2014 (347 p.)

 


波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art, JERZY MALINOWSKI (ed.), przekład/translaton Mao Yinhui,współpraca/cooperation Agnieszka Walulik, Marcin Jacoby, Maurycy Gawarski, sekretarz naukowy/ research secretary Magdalena Furmanik–Kowalska

Spis treści/ Table of Contents: Wstęp i Historia Polski / Introduction and History of Poland, JERZY MALINOWSKI; Sztuka prehistoryczna/ Prehistoric art, ANNA BŁAŻEJEWSKA; Sztuka dynastii Piastów/ The art of the Piast dynasty, ROBERT KUNKEL & MAREK WALCZAK; Sztuka dynastii Jagiellonów/ The art of the Jagiellonian dynasty, MAREK WALCZAK & MARCIN FABIAŃSKI; Sztuka mniejszości narodowych/ The art of national minorities, WALDEMAR DELUGA; Sztuka dynastii Wazów/ Art of the Vasa dynasty, JACEK TYLICKI; Sztuka królów elekcyjnych/The art of elective kings, TADEUSZ BERNATOWICZ; Sztuka dynastii Wettinów/ The art of the Wettin dynasty, TADEUSZ BERNATOWICZ & JAKUB SITO; Sztuka Stanisława Augusta/ The art of Stanisław August, KRZYSZTOF STEFAŃSKI & JERZY MALINOWSKI; Sztuka XIX wieku/ 19th century art, KRZYSZTOF STEFAŃSKI & JERZY MALINOWSKI; Sztuka przełomu XIX i XX wieku/ Art of the turn of the 19th and 20th centuries, KRZYSZTOF STEFAŃSKI & JERZY MALINOWSKI; Sztuka międzywojenna/ Interwar art, KRZYSZTOF STEFAŃSKI & IWONA LUBA; Sztuka po 1945 roku/ Sztuka po 1945 roku, PIOTR MARCINIAK & ANNA MARKOWSKA; Polsko–chińskie kontakty artystyczne/ Polish–Chinese artistic contacts, JOANNA WASILEWSKA.

Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Shanghai 2016 ISBN 978–7–5139–1421–4 (691 s./p.)

 


 


POLSKI INSTYTUT NAD SZTUKĄ ŚWIATA
PUBLIKACJE O SZTUCE KOREAŃSKIEJ
POLISH INSTITUTE OF WORLD ART
STUDIES PUBLICATIONS ON KOREAN ART

Opracowała Bogna Łakomska

TORUŃSKIE STUDIA O SZTUCE ORIENTU / TORUN STUDIES ON ORIENTAL ARTT. 1, JERZY MALINOWSKI, MIROSŁAWA WOJTCZAK (eds.)

AGNIESZKA HELMAN–WAŻNY, NAM–SEOK CHO, Hanji. Tradycyjne metody produkcji papieru w Korei i jego zastosowanie w dziełach sztuki / Hanji. Traditional methods of producing paper in Korea and its application in the works of art

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004, ISBN 83–231–1716–0 (245 s./p.)T. 3, JERZY MALINOWSKI, MIROSŁAWA WOJTCZAK (eds.)

TOMASZ WAŻNY, WON–KYU PARK, JIN–HO LEE, YO–JUNG KIM, Dendrochronologia w badaniach zabytków architektury drewnianej w Korei na przykładzie Sinmu–Mum – północnej bramy królewskiego pałacu Kyongbok w Seulu/Dendrochronology in the research of the wooden architecture in Korea Sinmu–mun – the Northern gate of Kyonbok Royal Palace in Seoul; BEATA ROMANOWICZ, Bothisattwa Maitreja z kolekcji Calouste’a Gulbenkina w Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbonie/The meditating bodhisattva Maitreya in the Calouste Gulbekians collection of the Museu Nacional de Arte Antiga in Lisbon

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 20048 ISBN 978–83–231– 2209–8 (176 s./p.)


ARTYSTYCZNY ORIENT / ARTISTIC ORIENT (serie/series)T. 11, Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia/ The Art of Far East. Studies, JERZY MALINOWSKI (ed.)

JOANNA KUCHARZEWSKA, Architektura współczesna w Korei Południowej/Contemporary South Korean architecture

Wydawnictwo Neriton / Neriton Publishing House Warszawa 2008; ISBN 978–83–7543–042–4 (180 s./p., 77 ilustracji /illustrations)

 

WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES

 


Vol. 12, Korea. Art and Artistic Relations with Europe, AGNIESZKA KLUCZEWSKA–WÓJCIK & JERZY MALINOWSKI (eds.)

Spis treści / Contens: AGNIESZKA KLUCZEWSKA–WÓJCIK, JERZY MALINOWSKI, Introduction; HERITAGE, CONTINUITY, CHANGE: PARK YOUNGSUK, Genesis of Korean art – Goguryeo art; RYU NAEYOUNG, Yun Duseo, Korean scholar–painter, precursor in painting of the Sirhak movement; BEATRIX MECSI, Meeting of the East and the West: the Western visual world (perspective and three–dimensionality) and its reception in East Asia in the 17th–18th centuries; AGNIESZKA HELMAN–WAŻNY AND JÓZEF DĄBROWSKI, “Hanji Paper” – Unique technologies of ancient Korean craft / GERT GROENING, The Heewon, 희원, where the pungryu, 풍류, can be perceived – an outstanding example of garden culture in Korea;MARZANNA POPŁAWSKA, The National Gugak Center – preserving and promoting intangible cultural properties in Korea; KOREA’S ETERNAL SPIRIT: MARK DE FRAEYE, San–shin, the Mountain God – Korea’s eternal spirit / JOHN J. TOOMEY, The Korean way of tea. The way of universal peace; KATHARINA I– BON SUH, The element of the dragon – an example of Korean dancheong on a Buddhist temple hall at Songgwangsa (Jeollanam–do, South Korea); HEE SOOK LEE–NIINIOJA, Costume culture of Hanbok as a living heritage and Korean identity; KOREAN ART IN EUROPEAN MUSEUMS: STEPHAN VON DER SCHULENBURG, Korean collections in German museums; PIERRE CAMBON, Korean collection in Paris;MAŁGORZATA MARTINI, Korean art and material culture in Polish museum collections; ROBERT PELZ,A Korean ancestor portrait in the Museum of East Asian Art Cologne; NEW KOREAN ART: BECCY KENNEDY, Orienting and disorienting contemporary Korean art; MAŁGORZATA JANKOWSKA, Hunting for self–image. Construction of identity of Nikki S. Lee and Katarzyna Kozyra art; JOANNA KUCHARZEWSKA, Between tradition and modernity. From the works of Seung H–Sang, an architect from South Korea.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warszawa – Toruń 2014; ISBN 978–83–62737–42–0 (150 s./p.)

ART OF THE ORIENT (rocznik/yearbook):

 

Sztuka Orientu. Studia nad Sztuka Azji / The Art of the Orient. Studies on the Art of Asia, JERZY MALINOWSKI & JOANNA WASILEWSKA (red. / eds.)

JOANNA KUCHARZEWSKA, Modernizm i narodowa tradycja II. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H–Sanga/ Modernism and national tradition II. On South–Korean architect Seung H–Sang’s creation

Wydawnictwo Adam Marszałek / Adam Marszałek Publishing House, Torun 2008; ISBN 978–83–7441–83–744155–0PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.