Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Komitet Polska-Japonia 2019

 


 


The 13th Annual Days of Japan 

at the University of Warsaw 

23-25 October 2019 

 

Unique or Universal? 

Japan and its Contribution to World Civilization 

An International Conference 

to Commemorate 100 Years of Japanese Studies

at the University of Warsaw

Call for Papers 

 

Dear Colleagues and Friends,    

In 2019 we celebrate the centenary of Japanese Studies at the University of Warsaw. On this occasion it is our pleasure to invite  you on behalf of the Chair of Japanese Studies to participate in the international conference that will be held from the ​ 23 rd 25 th of October 2019.

The first Japanese language classes at our university commenced in 1919 and soon expanded into literature and translation studies. After World War II, Professor Wieslaw Kotanski, the  undisputed founder of Japanese studies in Poland, an outstanding linguist and a scholar o religion and Japanese culture, educated several generations of students and specialists. It was  thanks to him that in 1957 the Department of Japanese Studies was created. Today, Japanese Studies is the most popular BA major at the University of Warsaw with 22 times more candidates than our admission quota.    

Where has all this interest in Japan come from? Why is it still so strong? Is Japan interesting  enough to spur young people’s imagination and devotion towards studying it simply due to its uniqueness? Or perhaps its culture has gradually become universally recognized, thus dissolving it into the global sea of ideas, both enriching it and becoming more familiar to us? Maybe today in the age of globalization and blurred boundaries, Western and Japanese cultures already share the same track? Bruno Latour has pointed out how weak the opposition between culture and nature is. Is this phenomenon, so inherent to the Japanese culture, gradually becoming our own, Western reality? What about borders between image and text? 

In his Nobel Lecture in 1968, Yasunari Kawabata described the world of Japanese uniqueness through the prism of inaccessible poetry, zen mysticism and ​ mono no aware. On the other hand, in his own speech in 1994, Kenzaburō Ōe viewed Japan differently - as a culture deeply split between the East and the West, yet culturally isolated in Asia. Still, as he stated in Stockholm, he put his literary efforts into ‘curing this wound’ by promoting European - yet universal - post-war humanism, tolerance and peace in Japan. Has this wound been cured?   

Today, Japan is a leading contributor and inspiration to the world’s culture and economy - from ukiyoe to manga and ‘Superflat’ art, from Nobel Prize winners in literature to world-renowned film directors and video games, from candlestick charts to Nikkei 225. What will Japan do with its uniqueness as it becomes more and more universal in the trans-cultural world described by Wolfgang Welsch? Or maybe Norinaga Motoori was right and still only the Japanese people  themselves are able to sense ​ mono no aware

We kindly invite you to join the discussion in all fields of Japanese Studies. 

Organizing Committee: 

Prof. Agnieszka Kozyra 

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska 

Prof. Beata Kubiak Ho-Chi 

Prof. Iwona Kordzińska-Nawrocka 

Dr. Jędrzej Greń 

Yōko Fujii-Karpoluk M.A.   

 

Conference Data: 

Language of presentation: English or Japanese 

Total time for presentation: 30 minutes (20 minutes presentation + 10 minutes discussion)    

Abstract: up to 300 words  

Abstract submission deadline: ​ 31 MARCH 2019 

Author notification about acceptance: ​ 6 MAY 2019    

Conference Venue: University of Warsaw 

Day 1 & Day 3 - Old Library on the Main Campus (Krakowskie Przedmiescie 26/28) 

Day 2 - University of Warsaw Library (Dobra 56/66)    

Conference Fee: 300 PLN (regular), 150 PLN (PhD Candidates) 

(fee includes: welcome reception, coffee break refreshments, conference materials, post  conference publication - the fee does not cover transportation or accommodation costs).

Contact: 

2019.days.of.japan@gmail.com  

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Międzynarodowa konferencja: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej

termin konferencji: 10-12.06.2019

miejsce: SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie 

organizatorzy:
Akademii Pedagogiki Specjalnej  - Kolegium Edukacji Artystycznej,

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

 

termin zgłoszenia tematów referatów: do 15.02.2019
termin nadsyłania abstraktów: do 31.03.2019

 

Informacje ogólne:

Międzynarodowa konferencja: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej ma służyć głębszemu poznaniu i analizie wzajemnych relacji sztuki polskiej (oraz w wybranych obszarach - europejskiej) i japońskiej obecnie; pogłębieniu dyskursu na temat recepcji kultury japońskiej w sztuce współczesnej polskich twórców różnych dyscyplin, dziedzin i mediów (malarstwo, tkanina, grafika, rzeźba, fotografia, film, nowe media, sztuki performatywne, dizajn, architektura itp.).

Proponowane obszary i zagadnienia badawcze w odniesieniu do współczesności:

 • źródła recepcji kultury i sztuki japońskiej w Polsce
 • duchowość i estetyka japońska, ich wpływ na twórczość współczesnych polskich artystów
 • japonaiserie / japonisme - współczesne definiowanie pojęć
 • polska krytyka artystyczna o wpływach sztuki i kultury japońskiej obecnie
 • Jikihitsu. Sygnatura artysty - kształtowanie się indywidualności twórczej w obliczu wpływów kultury i sztuki Dalekiego Wschodu
 • japońskie inspiracje w różnych dziedzinach sztuk wizualnych, performatywnych i pokrewnych współcześnie (m.in. malarstwo, rzeźba, grafika, plakat, mangha, fotografia, film, nowe media, performance, sztuka użytkowa, dizajn, architektura)
 • obecność kultury i sztuki japońskiej w Europie (np. Francji, Niemczech) i ich wpływ na twórczość artystów polskich na emigracji
 • wydarzenia artystyczne, instytucje kultury i ich rola w wymianie doświadczeń i integracji twórców polskich i japońskich; wymiana artystyczna  –  rezydencje

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do znawców sztuki japońskiej (i polskiej sztuki inspirowanej Japonią) w Polsce oraz gości z uczelni artystycznych i instytucji kultury z Japonii i wybranych krajów Europy. Liczymy na udział przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków i teoretyków sztuki, antropologów, kulturoznawców, socjologów, literaturoznawców, teatrologów itd. oraz artystów reprezentujących ważne ośrodki naukowe w Polsce i Japonii jak również organizatorów wydarzeń artystycznych mających na celu konfrontacje kultur: japońskiej i polskiej (europejskiej).

Program konferencji wzbogaci cykl wydarzeń towarzyszących: wystawy artystów japońskich i polskich, warsztaty, koncerty, performance. Wydarzenia wpisują się w obchody stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

 

Wybrane teksty referatów zostaną opublikowane w j. angielskim w serii  “World Art Studies“ t. 19 (2019) Poland – Japan. Contemporary art and artistic relations.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Językami konferencji będą polski i angielski.
Czas przewidziany na referat – 20 min.

Zgłoszenia tematów referatów przyjmowane są do 15 lutego 2019 r.

Abstrakty (objętość do 500 słów) prosimy nadsyłać do 31 marca 2019 r.
Termin konferencji: 10-12.06.2019

Koordynatorzy:  prof. Joanna Stasiak

dr Magdalena Durda-Dmitruk, e-mail: magdad15@wp.pl

Komitet Naukowy:
prof. Akiko Kasuya (Kyoto City University of Arts)
prof. Beata Kubiak Ho-Chi (UW; PISnSŚ)
prof. Jerzy Malinowski (PISnSŚ; UMK) - przewodniczący
prof. Joanna Stasiak (KEA APS)
prof. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka; SARP;  PISnSŚ)
dr Magdalena Durda-Dmitruk (KEA APS, PISnSŚ) 
dr Magdalena Furmanik (PISnSŚ)

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Międzynarodowa konferencja: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej

Termin nadsyłania karty zgłoszeniowej: do 15.02.2019

Termin nadsyłania abstraktów: do 31.03.2019

Termin i miejsce konferencji: 10-12.06.2019, SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie 

 

Imię

 

Nazwisko

 

Stopień i tytuł naukowy (zawodowy)

 

Firma /Instytucja

 

Dane kontaktowe
(adres do korespondencji)

 

telefon, e-mail

 

Tytuł referatu

 

 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych na liście uczestników oraz aby zdjęcia wykonane podczas konferencji były publikowane na stronie internetowej
i materiałach pokonferencyjnych

  Tak                                               Nie

 

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionego zgłoszenia

pocztą elektroniczną na adres:

magdad15@wp.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
kom. +48 502 538 809 (Magdalena Durda-Dmitruk)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 15 grudnia 2018 r.

Akt powołania (nr. 01/2018)

W dniu 15 grudnia 2018, na kolejnym zebraniu grupy koordynującej inicjatywy oddolne wybranych instytucji i stowarzyszeń w Polsce, mające na celu uświetnienie obchodów 100. Rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, na mocy wzajemnego porozumienia osób uczestniczących w roku 2018 w kolejnych spotkaniach roboczych poświęconych ww. zagadnieniu, w celu zapewnienia lepszej koordynacji działań oraz ich promocji na zewnątrz, zawiązał się przy Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata tak zwany Komitet Polska-Japonia 2019 (nazwy w innych językach: Year 2019 Poland-Japan/ポーランド・日本2019年委員会).      

W skład Komitetu wchodzą członkowie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata:

 1. Prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski – Prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący
 2. Dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie - Wiceprzewodnicząca
 3.  Dr Magdalena Durda-Dmitruk, Kolegium Edukacji Artystycznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Sekretarz
 4. Anita Zdrojewska – Fundacja Pompka/PUBLINK, Warszawa – osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i promocję

Członkowie Komitetu w kolejności alfabetycznej

 1. Bogna Dziechciaruk-Maj – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie
 2. Dr Ewa Kamińska – Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński
 3. Dr Jakub Karpoluk – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie
 4. Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik –  Wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
 5. Prof. dr hab. Beata Kubiak-Ho Chi – Zakład Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 6. Katarzyna Nowak – Wicedyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie
 7. Dr Iga Rutkowska – Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 8. Dr Joanna Wasilewska – Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 9. Prof. zw. dr hab. Estera Żeromska – Kierownik Zakładu Japonistyki i Katedry Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Załącznik:  Tabelaryczny wykaz Inicjatyw wraz z ich krótkim opisem

 

Kalendarium wydarzeń kulturalnych, artystycznych i naukowych organizowanych
z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią
 

Lp.

Nazwa wydarzenia

Termin, miejsce

Organizatorzy

Organizacja/koordynacja

Opis

Sposób finansowania

1.

Wystawa Ajnowie, górale
i Bronisław Piłsudski

17 października 2018 – 20 stycznia 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,
Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Wystawa dedykowana Bronisławowi Piłsudskiemu (1866–1918) – badaczowi zarówno kultur aborygeńskich na Sachalinie i Hokkaido, jak i górali podtatrzańskich, żarliwemu patriocie – w stulecie śmierci i w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentacja obejmuje znaczącą część jego wizualnego dorobku: fotografie utrwalające Ajnów i ich zwyczaje, przedmioty codziennego użytku z okręgu Nibutani-Biratori na Hokkaido, gdzie Piłsudski prowadził badania i tworzył kolekcję, a także związany z góralami zbiór etnograficzny z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Załącznik 2 

 

2.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BRONISŁAW PIŁSUDSKIAND HIS SCHOLARLY HERITAGE (4IBPC) 

第四回国際  B.  ピウスツキ ·シンポジウム  (報告 1) 

4-Я МEЖДУНAPOДНАЯ НAУЧНАЯ КOНФEPEНЦИЯ ПOСВЯЩЕННАЯ БРОНИСЛАВУ ПИЛCYДCКOМУ И EГO НАУЧНОМУ НАСЛЕДИЮ
Bronisław Piłsudski: On the Centennial of His Death. Towards an Independent Homeland
Kraków, Manggha Museum of Japanese Art and Technology
October 18-19, 2018
Żory, Municipal
Museum in Żory
October 20, 2018

18-20 października  2018

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha


Kraków

Muzeum Miejskie w Żorach

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Muzeum Miejskie w Żorach

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Exhibitions and an international conference are devoted to Bronisław (Ginet) Piłsudski 
(1868-1918, the elder brother of Marshal Józef Piłsudski, the restorer of Polish independence in 1918), political exile and prominent ethnographer, and to his research on the endangered, moribund, or already extinct languages and cultures of the small Far-Eastern aboriginal peoples of Sakhalin, Lower Amur Region, and Northern Japan (Ainu, Nivhgu~Nivkh, Uilta~Oroks, Ulcha~Manguns, and Nanaian~Golds).

Załącznik 2

 

3.

Dziady Polsko-Japońskie/Soreisai 祖霊祭,

realizacja premiery widowiska muzycznego w Warszawie, Wrocławiu i Tokio

 

premiera (Noc Pierwsza) 17 listopada i Noc Druga 18 listopada 2018, Instytut Teatralny im. prof. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa

8 kwietnia 2019 Instytut
im. J. Grotowskiego we Wrocławiu

10-13 maja 2019,
Theatre X-Cai, Tokio
(premiera japońska) 

Fundacja Czas Tradycji oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 

Jadwiga Rodowicz-Czechowska

jadwiga.rodowicz@gmail.com 

Projekt ma na celu zapoznanie widza z nowatorską wersją Dziadów cz. II i IV Adama Mickiewicza, na podstawie scenariusza Jerzego Grotowskiego
(z 1961 roku), która będzie umiędzynarodowionym, ale jednorodnym widowiskiem muzycznym opartym na muzyce ludowej (tradycyjnej) tańcu i grze aktorskiej.

Załącznik 1, p. 1

Biuro Kultury Miasta St. Warszawy, ZAIKS (Fundusz Promocji Twórczości) 

4.

Guślarki-Kobiety w Muzeum Teatralnym im. Henryka Tomaszewskiego wykład performatywny

25 listopada 2018
Muzeum Teatralne im. Henryka Tomaszewskiego, Wrocław

Fundacja Czas Tradycji oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 

Jadwiga
Rodowicz-Czechowska
jadwiga.rodowicz@gmail.com 

Wykład performatywny Jadwigi Rodowicz-Czechowskiej na temat źródeł inscenizacji Dziadów polsko-japońskich, połączenie tekstów oraz muzyki polskiej i japońskiej, włączenie publiczności do tańca japońskiego. 

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu 

 

5.

Bajki i baśnie japońskie

6 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja (w ramach  Japońskiego Dnia Dziecka Kodomo no hi), 2 czerwca, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia (10 spotkań, każda pierwsza niedziela miesiąca)

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,    Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Cykl bajek prezentujących tematy
i motywy w tradycji japońskiej i polskiej: smok, rycerz i samuraj, góra Fuji i Giewont itd. 

 

6.

Wadaiko Daigen-Gumi

 

13 stycznia 2019, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Manggha, Kraków

czerwiec 2019 (Warszawa?)

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Koncert japońskich bębniarzy

 

 

 

7.

Wystawa z kolekcji Muzeum Manggha 

17 stycznia
31 stycznia
5 marca
29 sierpnia
19 listopada 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Jubileusz 25-lecia Muzeum Manggha jest okazją, by możliwie szeroko zaprezentować kolekcję własną, gromadzoną konsekwentnie od początku istnienia instytucji. Obejmująca obecnie około 2 tys. obiektów kolekcja zbudowana jest w oparciu o sztukę tradycyjną i współczesną, dzieła artystów
z Japonii i innych krajów Dalekiego Wschodu oraz artystów polskich
i europejskich.
Przez cały rok 2019 kolekcja będzie prezentowana w różnych przestrzeniach w formie zmiennych zestawień: tradycji i współczesności, Wschodu i Zachodu, co pomoże wydobyć i zaprezentować całe bogactwo i różnorodność zgromadzonego zbioru.

Załącznik 2

 

 

 

 

8.

Fushigi na washi. Tajemnica papieru

8 lutego – 31 marca 2019

Warsztaty:
24 lutego, 10, 30 lub 31 marca 2019 (z udziałem polskich artystek)
10 marca 2019 
(z udziałem gości z Japonii)
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Współpraca:
Muzeum Papieru w Mino (Japonia) oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Wystawa przedstawia  wielkoformatowe prace i instalacje
z papieru – zarówno czerpanego w Polsce, jak i japońskiego washi.
Fushigi na washi to projekt łączący prace trzech krakowskich artystek: Ewy Rosiek-Buszko, Marty Bożyk i Malwiny Niespodziewanej, pokłosie doświadczeń artystycznych zdobytych w Japonii podczas stypendium w Mino. Wystawa stanowi przykład typowych działań Muzeum Manggha, które stara się pokazywać efekty współpracy polsko-japońskiej na polu sztuki.
Wystawie towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez gości z Japonii oraz przez polskie artystki.

Załącznik 2

 

9.

Turniej shogi (japońskie szachy)

 

16 lub 17  lutego 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

 

Do potwierdzenia

 

10.

Dominka Korycka Japońskie połączenie, wystawa fotografii

21 lutego 2019 (wernisaż), Muzeum Azji
i Pacyfiku, Warszawa

Muzeum Azji
i Pacyfiku, Warszawa

Joanna Wasilewska joannawasilewska@muzeumazji.pl

Impresje fotograficzne młodej artystki ze współczesnej Japonii.

 

11.

Niezwykłe historie
z Polski i Japonii.
W stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską
i Japonią

Marzec – kwiecień 2019

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Historia kontaktów polsko-japońskich ukazana z perspektywy wyjątkowych relacji  pomiędzy ludźmi. Na sto lat wzajemnych kontaktów składa się szereg fascynujących  literackich, wręcz filmowych, opowieści o ludziach. Historie tworzą konkretne postaci i osobowości: politycy (jak Józef Piłsudski), dyplomaci (jak ratujący Żydów w czasie wojny konsul Chiune Sugihara), działacze społeczni (jak Lech Wałęsa, twórca „Solidarności”, czy polski franciszkanin brat Zeno zajmujący się bezdomnymi w Tokio), badacze (jak Bronisław Piłsudski) artyści (jak Andrzej Wajda). Ekspozycja w formie instalacji multimedialnej wzbogaconej artefaktami – „cytatami” z poszczególnych historii, fotografiami, nagraniami dźwiękowymi i filmowymi. Będzie miała dwie wersje językowe: polską - do prezentacji w kraju (poza Mangghą np. w Warszawie, Nowej Rudzie, Gostkowie, Żorach) oraz japońską, adresowaną do odbiorców w Japonii (Tokio, Kioto, Kobe, Tsuruga, Kesennuma).

Załącznik 2

 

12.

Spotkanie z kolekcjonerem Rafałem Jabłonką

Cracow Gallery Weekend 

31 marca 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

 

 

13.

Sympozjum oraz warsztaty Future Text, poświęcone przyszłości projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, w perspektywie globalnej.

 

8-12 kwietnia 2019

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
P-Japońska Akademia Technik Komputerowych [PJATK],
Warszawa

PJATK, Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, Hiromura Design Office, Tokio, ENEXC Creative Office, Tokio, Tama Art University, Tokio, Kanazawa Gakuin University, Kanazawa

 

Kierownik projektu: prof. Ewa Satalecka, kuratorzy części japońskiej: dr Jakub Karpoluk, dr Jan Piechota.
Informacje:
jakubk@pjwstk.edu.pl

 

a) Warsztaty projektowania informacji graficznej Future Text, PJATK, 8-12 kwietnia 2019.

 

b) Sympozjum Future Text, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 12 kwietnia 2019.

Przedsięwzięcie realizowane z grantu NAWA przez Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Wykładowcami oraz prelegentami podczas sympozjum są artyści, projektanci i pedagodzy z Japonii biorący udział w projekcie.

Goście z Japonii: prof. Masaaki Hiromura (Hiromura Design Office, Tama Art Univesrity, Tokio), prof. Hiroko Furuya (Tama Art University, Tokio), prof. Maki Nagumo (Kanazawa Gakuin University, Kanazawa), Norihisa Satō i Karolina Satō (Agencja kreatywna ENEXC, Tokio).

 

Grant NAWA

14.

Warsztat i wystawa kaligrafii Shiramizu sensei 

10 – 12 kwietnia 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Krótki pokaz kaligrafii japońskiej – wystawa i warsztaty 

 

15.

Retrospektywa Koji Kamoji. Cisza i wola życia

12 kwietnia – 23 czerwca 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Retrospektywa Koji Kamoji. Cisza i wola życia przygotowana przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w roku 2018, prezentowana następnie w Muzeum Manggha w roku 2019 to hommage dla Artysty, który od sześćdziesięciu lat aktywnie działa na polskiej scenie artystycznej. Wystawa wpisuje się równocześnie w program jubileuszu 100-lecia nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią, stając się znaczącym wydarzeniem tych obchodów, bowiem Koji Kamoji swoim życiem i twórczością  współtworzy historię relacji polsko-japońskich.
Załącznik 2

 

16.

Kodomo no hi / Japoński Dzień Dziecka

5 maja 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Program do ustalenia – proponowane warsztaty kaligrafii, kimono

 

 

 

17.

Dziecięcy świat kimon

5 maja –  25 sierpnia lub 1 września  2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Kimono – jeden z głównych symboli kultury japońskiej – to od lat stały temat w programie Muzeum Manggha, od niedawna także pokaźna część kolekcji własnej muzeum (ponad 200 obiektów). Wystawa przedstawia kimona dziecięce z epok Edo, Meiji i Taisho (XVII–XX wiek) oraz towarzyszące im akcesoria. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wzorom i motywom pełniącym w kimonach dziecięcych wyjątkową rolę, bo przynoszącym dziecku pomyślność, zdrowie i długie, szczęśliwe życie. Licząca ponad 160 kimon kolekcja Kazuko Nakano w części pokazywana była już w Bazylei, Paryżu i Lejdzie. Większość zaprezentowanych w Muzeum Manggha zbiorów gości w Europie po raz pierwszy.

Załącznik 2

 

18.

Noc Muzeów

17 maja 2019
Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Program do ustalenia – proponowane: pokaz mody, ceremonia herbaty 

 

19.

Chór japoński

22 maja 2019 Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha
Współpraca: Zakład Japonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Tradycyjne i współczesne pieśni japońskie.

 

 

 

20.

Konkurs Sen o Japonii

Wrzesień 2018 – maj 2019

Finał konkursu 28-29 maja  2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Konkurs adresowany jest do uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych
i średnich. Jego treścią są dzieje dzieci syberyjskich, widziane na szerszym tle historycznym i społecznym, zwłaszcza w kontekście współpracy polsko-japońskiej. Jest pomyślany jako „otwarta lekcja historii” przeprowadzona na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnicy konkursu za pomocą różnych form (literackiej, plastycznej, multimedialnej) mają za zadanie wypowiedzieć się na tak postawione kluczowe pytania, jak: Czego uczy pomoc Japonii udzielona dzieciom polskim z Syberii? Jaką lekcję niesie dla mnie, dla moich rówieśników, dla dorosłych, dla naszego państwa i społeczeństwa, dla świata dzisiaj?

Dwuetapowy konkurs, dostosowany do rytmu roku szkolnego, będzie miał swój finał w MSiTJ Manggha w maju 2019 roku.

Załącznik 2

 

 

21.

Wystawa prac uczniów sumi-e

9 czerwca 2019, godzina 17.00  (wernisaż)
Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Doroczna wystawa prac uczniów Szkoły Języka Japońskiego  – klasa sumi-e prowadzona przez panią Małgorzatę Olejniczak.

 

22.

Festiwal Literatury dla Dzieci

10 – 16 czerwca 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

11 edycja jednego z najpopularniejszych festiwali polskich dedykowanych dzieciom i literaturze skierowanej do nich – wystawa, warsztaty, pokazy.

 

23.

Wystawa ilustracji japońskiej dla dzieci w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci

11 czerwca – 21 lipca 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

 

 

24.

Japońskie bębny taiko

16 czerwca 2019
Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Do potwierdzenia

25.

Międzynarodowa konferencja: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej /

International Conference: JikiHitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art

 

10-12 czerwca 2019

SARP, Warszawa

Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,
Stowarzyszenie Architektów Polskich [SARP]

Magdalena Durda-Dmitruk
magdad15@wp.pl
Joanna Stasiak
jstasiak@aps.edu.pl

Celem konferencji jest pogłębienie dyskursu na temat recepcji kultury japońskiej w sztuce współczesnej polskich twórców różnych dyscyplin, dziedzin i mediów (malarstwo, tkanina, grafika, rzeźba, fotografia, film, nowe media, sztuki performatywne, moda, architektura itp.). Konferencja realizowana z udziałem znawców sztuki japońskiej (i polskiej sztuki inspirowanej Japonią) w Polsce oraz goście z uczelni artystycznych i instytucji kultury z Japonii, Europy.
Załącznik 1, p. 26

MNiSW
IAM
APS

26.

JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej
- wydarzenia towarzyszące (wystawa, performance, warsztaty itp.) / 

JikiHitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art - accompanying events (exhibition, performance, workshops, etc.) 

Czerwiec 2019
SARP, Stara Galeria i galeria Obok ZPAF, galeria APS, Salon Owalny, piwnica artystyczna na Dewajtis, Warszawa

Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,
Stowarzyszenie Architektów Polskich [SARP]
Współpraca m.in.: Związek Polskich Artystów Fotografików, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Magdalena Durda-Dmitruk
magdad15@wp.pl
Joanna Stasiak
jstasiak@aps.edu.pl

 

Wzajemne relacje sztuki polskiej i japońskiej zostaną zobrazowane przykładami twórczości artystów obu krajów na wystawach w kilku odsłonach. Wystawy będą miały charakter multimedialny (malarstwo, tkanina, grafika, rysunek, rzeźba, instalacja, fotografia, film, nowe media itp.). Program wystaw wzbogacony zostanie o działania performance (z udziałem tancerzy butoh) i warsztaty edukacyjne.

Załącznik 1, p. 27

MKiDN?
IAM?
APS

27.

Międzynarodowe Triennale  Sanseki

28 – 30 czerwca 2019

(możliwe jest przedłużenie wystawy do końca sierpnia)
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Kolejna edycja wystawy tradycyjnej sztuki japońskiej, która polega na odwzorowaniu naturalnej przestrzeni (pejzażu: góry, woda) za pomocą kamieni i piasku. Sztuka ta zdobyła sobie popularność poza Japonią. Jest uprawiania m.in.: w Czechach, Słowacji i Polsce. Na wystawie zostaną pokazane kompozycje z tych właśnie krajów.

 

28.

Występ teatru 

26 czerwca lub 1 lipca 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków
Warszawa

Ambasada Japonii, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,
PJATK, Warszawa

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Jakub Karpoluk
jakubk@pjwstk.edu.pl

 

Do potwierdzenia termin

 

29.

Learn and Play. Future Park 

4 lipca – 1 września 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

TeamLab to interdyscyplinarny kolektyw artystyczny, którego celem jest łączenie ze sobą sztuki, nauki, technologii, dizajnu i świata przyrody. Mający swoją siedzibę w Tokio pasjonaci to nie tylko artyści, ale i programiści, inżynierowie, matematycy czy architekci. Ideą kolektywu jest pokazanie sztuki rozumianej w tradycyjny sposób za pomocą nowoczesnych technologii – zatarcie granic pomiędzy tymi, na pozór, odrębnymi od siebie światami. TeamLab zdołał stworzyć niezwykłe show wizualne, które było pokazywane w wielu zakątkach świata, nie tylko w samej Japonii. Ich wystawy, będące za każdym razem wielkim wydarzeniem, prezentowane były w kilku krajach azjatyckich, w Stanach Zjednoczonych i Australii, a nawet na Bliskim Wschodzie. W Europie LeamLab zagościł już w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Finlandii. Pokazanie pracy TeamLabu w Polsce będzie niezwykłą szansą na uruchomienie pierwszego tak dużego przedsięwzięcia multimedialnego połączonego ze sztuką.  

Załącznik 2

 

30.

Rocznica wizyty Japońskiej Pary Cesarskiej w Muzeum Manggha

5 lipca 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

 

Spotkanie biznesmenów japońskich, oficjalne uroczystości, bankiet

 

31.

Kitanodai Gagaku Ensemble

7 lipca 2019,
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków
9 lipca 2019, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Joanna Wasilewska
joannawasilewska@muzeumazji.pl

 

Występy zespołu, któremu rząd Japonii powierzył zadanie popularyzacji w kraju i za granicą klasycznej (ponad tysiącletniej) tradycji dworskiej muzyki gagaku.

 

32.

Wystawa konserwatorska

29 lipca – 25 sierpnia  2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego Tobunken w Tokio, istnieje od 1930 r. Rolą Instytutu jest prowadzenie badań nad dobrami kultury takimi jak: rękodzieło artystyczne, dzieła sztuki, budynki historyczne i nowoczesne dziedzictwo kulturowe. Istotną uwagę poświęca  również tradycyjnym sztukom
i technikom twórczości lokalnej. Instytut promuje badania nad tradycyjnymi metodami konserwacji, które są niezbędne do ochrony dóbr kultury a w razie potrzeby, metod, które wykorzystują nowoczesną technologię naukową. Rozpowszechnia także wyniki tych badań i dostarcza informacji i technik związanych z ochroną dóbr kultury osobom zajmującym się tą dziedziną, nie tylko w Japonii, ale także za granicą, organizując kursy i warsztaty.
Z kolekcji Feliksa Jasieńskiego, trzy malowidła zostały wybrane do realizowanego w Japonii programu konserwatorskiego.

Załącznik 2

 

33.

Międzynarodowe Seminarium poświęcone japońskiemu Budo

 

4-10 sierpnia 2019, Stara Wieś

 

www.dojo-starawies.pl


International Shiseikan Budo Association (ISBA www.isbaweb.org), Ośrodek Sportów Japońskich Budojo w Warszawie www.budojo.pl
we współpracy z Meiji Jingu Budojo Shiseikan w Tokio.


Adam Radecki kenjutsu@budojo.pl

Wstępny program obejmuje m.in. wykład nt. japońskiego Budo wygłoszony przez Dyrektora Shiseikanu, oraz wykład z zakresu rocznicy 100-lecia wygłoszony przez gościa specjalnego prof. Ewę
Pałasz-Rutkowską z UW.

Uczestnicy: ok. 100 gości z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,
Rosji, Norwegii, Grecji, Czech, Nowej Zelandii i USA

Seminarium zamknięte, tylko dla zaproszonych uczestników.

ISBA, Meiji Jingu

34.

Arcydzieła z kolekcji Ei Nakau

7 września - 10 listopada 2019

MSiTJ Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Z okazji jubileuszu stulecia relacji polsko-japońskich zostanie zaprezentowana wystawa drzeworytów ukiyō-e z kolekcji wybitnego japońskiego kolekcjonera pana Ei Nakau. Jest to pierwsza tego typu wystawa w Polsce: obiekty na wystawę nie pochodzą, jak dotychczas, z kolekcji europejskich, lecz przyjadą bezpośrednio z Japonii. Na wystawę złożą się najwyższej klasy dzieła znanych mistrzów japońskiego drzeworytu, takich jak: Utamaro, Hiroshige, Hokusai, Kuniyoshi, Sharaku. Staranny dobór prac, wysokiej jakości odbitki, odrębność
i wyrazistość stylu każdego z artystów, bogactwo tematów, wreszcie – najwyższy poziom artystyczny prac, decydują o wyjątkowości pokazu.

Załącznik 2

 

35.

Nihon buyo

9-11 września 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Popularna forma tradycyjnego tańca japońskiego buyō pojawia się w Muzeum Manggha regularnie od kilku lat. Kontakty z japońskimi mistrzyniami buyō zaowocowały już powstaniem grupy polskich tancerek. Przyszłoroczny występ –
w rozbudowanej, jubileuszowej formie – zaprezentuje taniec
i muzykę artystów z Japonii oraz polskich adeptek tej sztuki. Uzupełnią go warsztaty dla wszystkich zainteresowanych. Występy w Polsce (Kraków, Warszawa) zostaną powtórzone w Tokio.

 

36.

Matsuri

14-15 września 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Festiwal kultury japońskiej

do potwierdzenia

37.

Pokaz olimpijskiego kimona

22 września 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

29 września 2019
Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Joanna Wasilewska
joannawasilewska@muzeumazji.pl

Pokaz kimona przygotowanego z okazji Olimpiady w Tokio w 2020 roku. Kimono zaprojektowane przez japońskiego artystę posiada charakterystyczne cechy kultury reprezentowanego kraju.

 

38.

Konferencja:
Kolekcje - Relacje - Inspiracje. 
Recepcja japońskiej sztuki
i rzemiosła artystycznego w Europie Środkowej i Wschodniej przed nawiązaniem kontaktów dyplomatycznych Polska-Japonia. 

27 - 28 września 2019
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków

 

Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Ewa Kamińska 
ewa.j.kaminska@uj.edu.pl

Konferencja międzynarodowa poświęcona wpływom japońskiej sztuki i rzemiosła artystycznego w Europie Środkowej i Wschodniej (dawnej Europie Wschodniej) przed nawiązaniem stosunków dyplomatycznych Polski z Japonią. 

 

 

39.

Spektakl teatru nō Jakobu no idō (Przy studni Jakuba, autor: Diethard Leopold) 

 

29 września 2019, 

Teatr Tessenkai (Tokio) w Teatrze Królewskim (Muzeum Łazienki Królewskie),

Warszawa  

 

Tessenkai Noh Theatre (Tokio), Muzeum Łazienki Królewskie

Jakub Karpoluk jakubk@pjwstk.edu.pl

Przedstawienie zostanie wystawione w ramach europejskiego tournée Teatru Tessenkai, obejmującego dwa spektakle w Wiedniu (Odeon Theater), 2 spektakle w Paryżu (Maison de la Culture du Japon), w roli głównej - shite wystąpi Kanji Shimizu, w roli waki Kenkichi Tonoda, w roli wakitsure Jakub Karpoluk, podczas spektaklu warszawskiego w interludium wystąpi Krzysztof Szczepaniak, produkcja: Yoshiki Mukawa, Yoko Fujii Karpoluk, Jakub Karpoluk, Joanna Szumańska (Muzeum Łazienki Królewskie).

 Agency for Cultural Affairs oraz The Japan Foundation 

40.

Wystawa lalek z kolekcji Moniki Mostowik -Wanat

Październik 2019

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Kolekcjonerskie lalki z przegubami kulkowymi to skierowane do dorosłych odbiorców lalki wykonane z żywicy poliuretanowej. Powstały na styku tradycji japońskiej i europejskiej. Z jednej strony uosabiają typowy dla Japonii estetyczny kult lalki jako wyjątkowego obiektu i dzieła sztuki, z drugiej zaś – inspiracja w zakresie stylistyki i ich charakterystycznej kulkowej konstrukcji zaczerpnięta została z różnych nurtów kultury europejskiej: od antycznych lalek biskwitowych po groteskowe rzeźby Hansa Bellmera.  Lalki z kolekcji Moniki Mostowik-Wanat nie reprezentują jednego określonego typu stylistyki – indywidualna interpretacja jest ideą nadrzędną, a same lalki przyjmują setki różnorodnych obliczy, kształtów i stylizacji. Nie są to lalki dla dzieci – często smutne, oszpecone, niedoskonałe, okaleczone ale i drapieżne, pełne erotyzmu. Aranżując konkretne stylizacje, autorka fotografuje je w świadomie wybranym otoczeniu. W swoich poszukiwaniach w dziedzinie fotografii, sięga do technik współczesnych, jak również dawnych, tradycyjnych opartych o procesy chemiczne z udziałem srebra.

Załącznik 2

 

41.

Publikacja książki „Ja, Tatsumi Hijikata”; panel dyskusyjny z udziałem tłumaczy, kuratorów, ekspertów

24-30 października 2019
Warszawa

BUTOHSFERA/Fundacja Pompka

 

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Wybór tekstów artysty dokonany we współpracy z archiwum Tatsumiego Hijikaty w KEIO University Art Center. Współpraca graficzna z Wydziałem Sztuki Mediów ASP.

MKiDN ?

42.

An International Conference to Commemorate 100 Years of Japanese Studies at the University of Warsaw, with the main conference part entitled: „Unique or Universal? Japan and its Contribution to World Civilization“
oraz towarzyszące wystawy, panele i warsztaty np. panel „What fascinates us in distant cultures?”, panel “Literature without borders”; warsztaty kompozycji haiku i in. 

23-25 października 2019, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (nowa i stara)
Warszawa

Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Beata Kubiak Ho-Chi kubiak@post.pl

The planned International Conference to commemorate 100 years of Japanese studies at the University of Warsaw and in Poland, which is part of the celebration of the centenary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Japan.

Załącznik 1, p. 42

UW, WO, Takashima Foundation, Japan Foundation?, Toshiba Foundation?

43.

Wystawa rzeźby - Człowiek, Ciało/Natura - spotkanie z artystą, Takashim Yukawą, kuratorką Shoko Kitagawą i polską rzeźbiarką, Moniką Osiecką 

5 - 30 października 2019, WTS, PUBLINK

Warszawa

BUTOHSFERA/Fundacja Pompka

 

 

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Współpraca z galerią Ashiyagaro w Kyoto celem zaprezentowania dzieł artystów przywiązujących dużą wagę do naturalnych materiałów, z których tworzą - polskiej artystki w Kyoto, a japońskiego w Warszawie.

MKiDN?

44.

Premierowy spektakl butoh Tetsuro Fukuhary; Teatr Studio i pokaz "Space Tube" Tetsuro Fukuhary: twórczy eksperyment tworzenia "płynnych mebli" z udziałem studentów PJATK 

30 października - 2 listopada 2019,
Teatr Studio,
Warszawa

 

BUTOHSFERA/Fundacja Pompka

 

 

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Poza prezentacją spektaklu, artysta umożliwi studentom doświadczenie „Space Tube” i wzięcie udziału w niezwykłym zadaniu: próbie stworzenia projektów mebli przyszłości na użytek przestrzeni, w których siła ciążenia praktycznie nie istnieje.

 

45.

Kaligrafia Wada Aya 

31 października – 12 listopada 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,  Kraków

Po 15 listopada 2019

Muzeum Azji
i Pacyfiku, Warszawa

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

 

Joanna Wasilewska
joannawasilewska@muzeumazji.pl

 

Japońska artystka-kaligrafka Wada Aya jest autorką licznych prac,
w których świadomość bogatej tradycji umiejętnie łączona jest z kreatywnością i wolnością idei wykraczających poza stereotypowe ramy. Najbardziej uderzającą cechą jej twórczości jest nieprzewidywalność;
z każdym zaskakującym pociągnięciem pędzla artystka odkrywa przed widzem nieznany wymiar tradycyjnej sztuki, zadając pytanie – dokąd zmierza współczesna kaligrafia. Wystawa wpisuje się
w długą i bogatą tradycję wystaw kaligrafii japońskiej i dalekowschodniej w Muzeum Manggha. Cechą charakterystyczną kaligrafii jest jej ogromna różnorodność, która sprawia, iż każda wystawa ma swój indywidualny rys. W 2019 artystka przygotowuje cykl kaligrafii specjalnie na 100-lecie oficjalnych stosunków polsko-japońskich.

 

 

46.

Spektakle Kuromori Kabuki  

4 listopada 2019, Teatr Collegium Nobilium w Warszawie

6 lub 7 listopada 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Zakład Japonistyki
Katedra Orientalistyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Iga Rutkowska
igarut@amu.edu.pl

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Pierwszy raz pełny amatorski zespół kabuki wyruszy w trasę poza Japonię. Dla polskiej publiczności będzie to pierwsza okazja do obejrzenia jednego z najważniejszych tradycyjnych teatrów Japonii i świata.
Rok jubileuszowy będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania w Polsce (Warszawa, Kraków) lokalnej wersji teatru kabuki – jednej z głównych form tradycyjnego teatru japońskiego.

Załącznik 1, p. 46

 

 

47.

Yoshito Ono i Atsushi Takenouchi 

19 listopada, godz. 19.00
i grudzień 2019
(termin do potwierdzenia)
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Współczesny teatr tańca butoh od lat regularnie gości w Muzeum Manggha
i ma już swoją stałą publiczność. Rok jubileuszowy uświetnią występy aż dwóch tancerzy butoh, reprezentujących różne style.

 

48.

Premierowy spektakl butoh Atsushiego Takenouchiego z muzyką na żywo - Hiroko Komiya i warsztaty butoh

25 listopada 2019,
Teatr Studio,
Warszawa

BUTOHSFERA/Fundacja Pompka

 

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Premiera w procesie twórczym.

 

49.

Miecz japoński. Synteza sztuki
i techniki. Wystawa mieczy z Muzeum Miecza Japońskiego Bizen - Osafune

20 listopada – 12 stycznia 2020
Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

 

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

Wystawa, której otwarcie zbiegnie się z obchodami jubileuszu 25-lecia Muzeum Manggha (listopad 2019), poświęcona będzie arcydziełom militarnej sztuki japońskiej z jednego
z głównych ośrodków kucia miecza
w Japonii – Bizen Osafune. Od najwcześniejszych czasów niezwykłe walory japońskich mieczy powodowały, że podziwiane je i wysoko ceniono. Umiejętności techniczne i staranność wykonania stworzyły wyjątkowy przedmiot, stanowiący nie tylko świetną broń, ale i dzieło sztuki. Od wieków broń ta dla Japończyków niesie w sobie duchową treść i religijne znaczenie: uchodzi za cesarskie insygnium władzy; stanowi symbol rycerskich cnót, honoru, odwagi
i wierności. Wysłanie za granicę – po raz pierwszy w historii! – tak znaczącej grupy obiektów białej broni japońskiej jest wydarzeniem wielkiej wagi. Strona japońska chce w ten sposób godnie uczcić 100-lecie relacji polsko-japońskich oraz, jak twierdzi inicjator wystawy, pana Shirahige: „Poprzez pokazanie kultury i tradycji japońskiej na przykładzie mieczy z Bizen, pragniemy, abyśmy przez porównanie kodeksów samurajskiego i rycerskiego, polskiej szabli i miecza japońskiego, mogli uświadomić sobie swoją własną kulturę…”.

Załącznik 2

 

50.

Jubileusz 25-lecia Muzeum Manggha

30 listopada
i 1 grudnia 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

 

 

 

51.

Premierowy spektakl polsko-japoński „Co jest zakazane“
i wystawa fotografii Williama Kleina "Tokyo 1961"
; panel dyskusyjny artystów, kuratorów i ekspertów nt. awangardy artystycznej powojennej Japonii

26 listopada 2019,
Teatr Studio,
Warszawa

BUTOHSFERA/

Fundacja Pompka 

 

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Premiera. Tytuł nawiązuje do spektaklu „Kinjiki” („Zakazane kolory”) z 1959 roku uznanego za pierwszy spektakl butoh.

Bunkacho, MKiDN?

52.

Pokaz/prezentacja Virtual Reality oraz hologramów źródłowych mistrzów butoh  

28 listopada 2019,
PJATK lub Teatr Studio, Warszawa

BUTOHSFERA/
Fundacja Pompka 

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Nowatorski projekt: butoh i multimedia: czy można/jak zarchiwizować „ducha” – cd.? Przetworzenie ruchu Yochito Ohno na format 3D – taniec do słów/choreografii Tatsumiego Hijikaty.
Hologramy Yohito Ohno, Daisuke Yoshimoto i Sagi Kobayashi.

MKiDN?

53.

Spektakl „Chora tańcząca księżniczka“ Warszawa

29 listopada 2019,
Teatr Studio, Warszawa

2 grudnia 2019
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

BUTOHSFERA/
Fundacja Pompka
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Interpretacja jednego z głównych tekstów scenicznych Tatsumiego Hijikaty.

Bunkacho, MKiDN?

54.

Warsztaty masterclass i open call

30 listopada 2019, Publink, Warszawa

BUTOHSFERA/
Fundacja Pompka

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Inspiracja pracami Kazuo Ohno
i Tatsumiego Hijikaty (video, warsztaty) - open call

Bunkacho, MKiDN?

55.

Konferencja międzynarodowa:

 Relacje. Pomiędzy słowem, dźwiękiem i obrazem.
Stulecie kontaktów dyplomatycznych Polska-Japonia. / Connections.
Between the word, the sound and the image:

A centenary of Polish-Japanese diplomatic relations 

4-6 grudnia 2019 Poznań

 

Zakład Japonistyki (Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu), Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Współpraca: Urząd  Miasta?, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Polska Fundacja Artystów Scenicznych „Plac Teatralny”, Stary Browar w Poznaniu 

 

 

Estera Żeromska, esu1@gazeta.pl

Motyw wiodący konferencji:
Setna rocznica nawiązania oficjalnych stosunków między Polską i Japonią skłania do refleksji nie tylko nad trwałością i różnorodnością tych kontaktów, wzajemnymi fascynacjami, ale także inspiruje do zwrócenia uwagi na charakterystyczny dla japońskiej kultury integralny związek słowa (literatury), dźwięku (muzyki) i obrazu (sztuki) – na ich wzajemną przenikalność. Konferencja jest adresowana głównie do ludzi nauki (japonistów, historyków sztuki, muzykologów, teatrologów, filmoznawców) oraz artystów polskich i japońskich tworzących na kulturowym pograniczu Polski i Japonii.

Wydarzenia towarzyszące: Wystawa kimon z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
Wystawa netsuke z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie; kurator: Katarzyna Maleszko
Wystawa „Kuniyoshi” (drzeworyty z kolekcji Feliksa Jasieńskiego) –  kurator: Beata Romanowicz, Muzeum Narodowe w Krakowie
Koncert muzyki japońskiej na tradycyjnych instrumentach
Koncert chóru HIBIKE działającego przy Zakładzie Japonistyki UAM
Występ gagaku (Ichihime jinja, Kioto)

 

56.

Spektakl „O Kazuo Ohno“ - Takao Kawaguchi, Naoto Iina, Toshio Mizohata

4 grudnia 2019,
Studio Słodownia, Poznań

BUTOHSFERA/
Fundacja Pompka

Anita Zdrojewska, azdrojewska@publink.com.pl

Nowatorski projekt artystyczny: czy można „zarchiwizować ducha” - taniec mistrza w ciele/ruchu innego artysty. Prezentacja spektakli Kazuo Ohno „La Argentina”, Moja matka”, „Morze Martwe”.
Takao Kawaguchi wciela się w ducha by skopiować w formule 1:1 taniec ikonicznej postaci butoh – Kazuo Ohno. W wyniku eksperymentu, powstał ekscytujący dialog dwóch artystów między teraźniejszością i przeszłością, współczesnym zamętem i tradycyjną mądrością.

Bunkacho, MKiDN?

57.

Relacje. Pomiędzy słowem, dźwiękiem
i obrazem.  
 

Stulecie kontaktów dyplomatycznych Polska-Japonia. 

4 - 6 grudnia 2019
Stary Browar(?),
Poznań 

 

Uniwersytet Artystyczny 
Zakład Japonistyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Estera Żeromska
esu1@gazeta.pl

 

 

58.

Ogólnopolska konferencja podsumowująca rok jubileuszowy: Niezwykłe historie z Polski i Japonii.
W 100-lecie nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Polską
i Japonią oraz 25-lecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

5 - 7 marca 2020
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

Planowana konferencja skupi się na tematach i wątkach relacji polsko-japońskich. Jednym z nich jest powstanie i 25-letnia działalność Muzeum Manggha – instytucji powołanej do życia przez Andrzeja Wajdę, jako miejsca kontaktów pomiędzy Polską i Japonią, miejsca spotkań Polaków i Japończyków. Konferencja będzie okazją do oceny i  podsumowania osiągnięć muzeum, określenia jego roli i pozycji na tle innych placówek muzealnych (i szerzej – ośrodków kultury) w Polsce i w Europie. Do dyskusji zaproszeni zostaną specjaliści różnych dziedzin, artyści, naukowcy, muzealnicy, z którymi Muzeum Manggha miało okazję do tej pory współpracować.

 

59.

Realizacja filmu dokumentalnego Refleksje japońskie.

do końca 2019 r.

 

Jadwiga Rodowicz-Czechowska
jadwiga.rodowicz@gmail.com

Jest to projekt zawierający podsumowanie dwóch lat pobytu filmowca-dokumentalisty, w tym sceny z Tohoku po kataklizmie 11 marca 2011 roku, wizyt przedstawicieli świata polityki z Polski, inicjatyw humanitarnych, projektów artystycznych, lokalnych stowarzyszeń.

Instytut Adama Mickiewicza

 

Planowane wydawnictwa:

 

Tytuł

Wydawca

Organizatorzy/współpraca

Koordynacja/redakcja

 

1.

Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history

 t. 4 (2018/2019) Engelbert Kaempfer, Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów  [1727], tłumaczenie i opracowanie Maciej Tybus, wstęp Ewa Kamińska, red. Grażyna Raj

PISnSŚ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 

 

Jerzy Malinowski  jmalin@poczta.onet.pl

 

2.

Studia i monografie / Studies and Monographs

t. 31 (2019) Marcin Kołacki, Japońskie lalki – historia, znaczenie kulturowe
i techniki wytwarzania
 .

 

PISnSŚ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Estera Żeromska
esu1@gazeta.pl

Jerzy Malinowski  jmalin@poczta.onet.pl

 

3.

World Art Studies
t. 19 (2019) Poland – Japan. Contemporary art and artistic relations

PISnSŚ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


Kolegium Edukacji Artystycznej APS

Agnieszka Kluczewska  akluczewska@msn.com

Jerzy Malinowski  jmalin@poczta.onet.pl

Tom poświęcony  m.in. obecności tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej, działalności polskich artystów w Japonii i japońskich w Polsce, wymianie artystycznej
i teatralnej.

4.

Sprawozdanie z działalności muzeum za rok 2018

 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

5.

Katalogi wystaw:
1. Miecz japoński. Synteza sztuki i techniki
2. albumowe jubileuszowe wydanie drzeworytów japońskich z wystawy kolekcji Ei Nakau, Fushigi na washi
3.Tajemnica papieru, Dziecięcy świat kimona

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

6.

Publikacje pokonferencyjne za rok 2018:
1. Buddyzm oraz Bronisław Piłsudski : On the Centennial of His Death. Towards an Independent Homeland

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

7.

W ramach serii Biblioteka Muzeum Manggha:
1. Jadwiga Czechowska-Rodowicz, Teatr Nō. Tradycja i współczesność  
2. Anna Bielak, Kimono

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

8.

Drugie, uzupełnione wydanie  folderu o Muzeum Manggha w języku japońskim

 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków

Katarzyna Nowak kasia@manggha.pl

 

9.

Rocznik PISnŚS:
The Artistic traditions of Non-European Cultures. Tom poświęcony recepcji sztuki japońskiej w Europie Środkowej
i Wschodniej.

Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

 

Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

Zał. 1, p. 3

Dziady Polsko-Japońskie/Soreisai 祖霊祭,

realizacja premiery widowiska muzycznego w Warszawie, Wrocławiu i Tokio
premiera (Noc Pierwsza) 17 listopada i Noc Druga 18 listopada 2018, Instytut Teatralny
im. prof. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 8 kwietnia 2019 w Instytucie im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, premiera japońska: Theatre X-Cai, 10-13 maja 2019, Tokio

W ramach współpracy ze znakomitym polonistą prof. Tokimasą Sekiguchim powstało tłumaczenie scenariusza na język japoński, Profesor dokonał także w ciągu 2018 roku przekładu Dziadów wileńsko-kowieńskich (Cz. II- IV i I) na język japoński, w formie książkowej ukazało się w wydawnictwie Michitani w październiku 2018 roku. Prof. Sekiguchi jest laureatem Medalu Zasłużonego Kulturze Srebrnej Gloria Artis. Teatr X-Cai w Tokio, powstały w 1991 roku, od samego początku stoi w centrum promocji polskiego dramatu współczesnego (dzieł Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Witkacego, Brunona Schulza), a producentka p. Misako Ueda, była w przeszłości odznaczana przez władze RP. Biorący udział w spektaklu muzycy reprezentują środowisko tradycyjnej muzyki polskiej i tańców) tradycyjnych, byli nagradzani (np. w Roku Kolberga, 2013).

Projekt nasz ma na celu zapoznanie widza polskiego z nowatorską wersją Dziadów cz. II i IV Adama Mickiewicza, na podstawie scenariusza Jerzego Grotowskiego (z 1961 roku), która będzie umiędzynarodowionym, ale jednorodnym widowiskiem muzycznym opartym na muzyce ludowej (tradycyjnej) tańcu i grze aktorskiej.

Dziady Adama Mickiewicza są dramatem nieprzedstawionym nigdy publiczności japońskiej. Do tej pory nie był w Japonii znany z twórczości dramatycznej ani Adam Mickiewicz, ani Juliusz Słowacki, ani też Zygmunt Krasiński, choć grane są utwory Witolda Gombrowicza, Witkacego i Sławomira Mrożka.

Obiecujące wydaje się zapoznanie widza japońskiego w pierwszej kolejności z częściami II i IV (Dziady wileńsko-kowieńskie), czyli częściami obrzędowymi. Te części są uważane przez literaturoznawców oraz teatrologów za ramę, zarówno formalną (rozmowa żywych z duchami), jak i filozoficzną (przenikanie się światów), w której wieszcz zawarł treść romantycznego przekazu. Są też łatwiejsze w zrozumieniu, niż niezwykle trudne (nawet dla zachodniego widza) Dziady drezdeńskie – czyli III Część Dziadów.

W Japonii od czasów najdawniejszych istnieje obrzęd zaduszkowej uczty i tańców, odprawianych podczas Obon – święta przodków. W Japonii odbywają się zaduszkowe zjazdy rodzinne, wspólne wieczerze oraz tańce całej społeczności. Uczestnicy suną korowodem po uliczkach, lub wokół placu zgromadzeń. Do obcowania żywych z duszami przodków nawiązuje wielu wybitnych twórców teatru w Japonii. Sam zresztą gatunek klasyczny czerpie z tradycji święta spotkania z duchami. Dlatego w Dziadach polsko-japońskich/Soreisai w obsadzie aktorskiej mamy aktora nō – mistrza Kanji SHIMIZU, który zagra ducha Koreanki, stworzonego przez wybitnego dramaturga współczesnego nō – Tadę Tomio (1934-2010).

 

Zał. 1,  p. 26

Międzynarodowa konferencja: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej wraz z towarzyszącymi wydarzeniami (wystawa, performans, warsztaty itp.) 

terminy:

konferencja: 10-12 czerwca 2019, SARP, ul Foksal 2, Warszawa
wydarzenia towarzyszące, wystawy warsztaty - czerwiec 2019, SARP, Stara galeria, galeria Obok ZPAF, galeria APS i Salon Owalny, Warszawa

Relacje sztuki polskiej (europejskiej) i japońskiej doczekały się wielu opracowań naukowych. W Polsce przede wszystkim tych, obejmujących ramy czasowe - od II połowy XIX w., przez przełom wieków XIX/XX, po dwudziestolecie międzywojenne. Na różne sposoby opisane zostało zjawisko polskiej mody na „japońskie szaleństwo”, która zagościła w naszym kraju głównie za pośrednictwem Francji, Paryża (również Monachium, Wiednia).
W tamtym czasie  tylko nielicznym udało się do Japonii wyjechać (np. Karol A. hr. Lanckoroński czy Julian Fałat do I wojny światowej, następnie np. K. Frycz czy Kazimierz Zieleniewski). Obraz Kraju Kwitnącej Wiśni budowany był w oparciu o wyobrażenia, dostępną sztukę (np. drzeworyt japoński, sztuka użytkowa), kolekcje (m.in. F. „Mangghi” Jasieńskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza, J. Mehoffera, W. Weissa, Stanisława Glezmera czy Andrzeja Mniszcha i in.), publikacje, opracowania, przewodniki, monografie, także pośrednio - poprzez sztukę zachodnią inspirowaną tradycją japońską (impresjonistów, postimpresjonistów, symbolistów, tonalistów itp.). Relacje sztuki polskiej (europejskiej) i japońskiej współcześnie mają zupełnie inne podłoże, przesłania, cele. Dotychczas badacze stosunkowo niewiele miejsca poświęcili współczesnym aspektom przenikania się obu kultur.

Celem konferencji i wydarzeń towarzyszących jest próba zbadania jak wygląda recepcja kultury i tradycji japońskiej w sztuce polskiej współcześnie - w dobie powszechnej mobilności, globalizacji, odbywanych, licznych podróży artystycznych, wystawienniczych, badawczych, naukowych, wymian twórczych, organizowania międzynarodowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych czy dostępu do informacji o sztuce m.in. Japonii i Dalekiego Wschodu dzięki Internetowi, portalom społecznościowym itp.

Konferencja ma służyć głębszemu poznaniu i analizie wzajemnych relacji sztuki polskiej (oraz w wybranych obszarach  –  europejskiej) i japońskiej obecnie; pogłębieniu dyskursu na temat recepcji kultury japońskiej w sztuce współczesnej polskich twórców różnych dyscyplin, dziedzin i mediów (malarstwo, tkanina, grafika, rzeźba, fotografia, film, nowe media, sztuki performatywne, moda, architektura itp.). Ważną jej częścią będą także referaty poświęcone tradycyjnemu malarstwu, szczególnie w nawiązaniu do tradycji malarstwa na jedwabiu. Istotnym komponentem debaty jest również kontekst wybranych polskich artystek/artystów współcześnie tworzących we Francji w ‘symbiozie’ z kulturą i sztuką japońską.

Konferencja ma także służyć nawiązaniu głębszych, długofalowych kontaktów w zakresie wymiany artystycznej, kulturalnej i naukowej między uczelniami oraz wykładowcami Japonii i Polski.

Do udziału w konferencji zapraszamy znawców sztuki japońskiej (i polskiej sztuki inspirowanej Japonią) w Polsce oraz gości z uczelni artystycznych i instytucji kultury z Japonii. Wezmą w niej udział: przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: historycy i teoretycy sztuki, antropolodzy, kulturoznawcy, socjolodzy, literaturoznawcy, teatrolodzy itd. oraz artyści reprezentujący ważne ośrodki naukowe w Polsce i Japonii jak również organizatorzy wydarzeń artystycznych mających na celu konfrontacje kultur: japońskiej i europejskiej.

Proponowane obszary i zagadnienia badawcze w odniesieniu do współczesności:

 • źródła recepcji kultury i sztuki japońskiej w Polsce
 • duchowość i estetyka japońska, ich wpływ na twórczość współczesnych polskich artystów
 • japonaiserie / japonisme - współczesne definiowanie pojęć
 • polska krytyka art. o wpływach sztuki i kultury japońskiej obecnie
 • Jikihitsu. Sygnatura artysty - kształtowanie się indywidualności twórczej w obliczu wpływów kultury i sztuki Dalekiego Wschodu
 • japońskie inspiracje w różnych dziedzinach sztuk wizualnych, performatywnych i pokrewnych współcześnie (m.in. malarstwo, rzeźba, grafika, plakat, mangha/ilustracja, komiks, rysunek, fotografia, film, nowe media, performance, sztuka użytkowa, dizajn, architektura)
 • obecność kultury i sztuki japońskiej w Europie (np. Francji, Niemczech) i ich wpływ na sztukę współczesną
 • wydarzenia art., instytucje kultury i ich rola w wymianie doświadczeń
  i integracji twórców polskich i japońskich; wymiana artystyczna  –  rezydencje

Program konferencji wzbogaci cykl wydarzeń towarzyszących: wystawy artystów japońskich i polskich, warsztaty, koncerty, performance.

Po konferencji planujemy wydanie publikacja (monografii).

Zał. 1, p. 27

JikiHitsu. Sygnatura artysty. Dialogi. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej i europejskiej - wydarzenia towarzyszące  (wystawa, performance itp.) 

Wzajemne relacji sztuki polskiej i japońskiej zostaną zobrazowane przykładami twórczości wybitnych, uznanych artystów współczesnych obu krajów na wystawach w dwóch odsłonach. Pierwsza prezentacja ukaże recepcje sztuki japońskiej u wspóczesnych polskich twórców, druga -  artystów, których działania twórcze osadzone są między tradycją sztuki i kultury rodzimej, Dalekiego Wschodu a wpływami europejskimi. Wystawy będą miały charakter multimedialny (malarstwo, tkanina, grafika, rysunek, rzeźba, instalacja, fotografia, film, nowe media itp.). Program wystaw wzbogacony zostanie o działania performance i warsztaty edukacyjne.

Przewidziani uczestnicy, m.in.: Agnieszka Rożnowska, Aleksander Woźniak, Stanisław Baj, Leon Tarasewicz, Joanna Stasiak, Karolina Breguła, Monika Masłoń, Daniel Rumiancew, Mirosław Bałka, Julian Jakub Ziółkowski, Daria Pawluczuk-Lu, Katarzyna Borek, Agata Jóźwiak, Piotr Bosacki, Tomasz Szulecki, Anna Szumacher, Małgorzata Flis, Izabela Kita, Lech Żurkowski, Katarzyna Kujawska-Murphy, Józef Wilkoń, Jakub Woynarowski, Bogna Becker, Radek Predygier, Michael Schneider, Udo Kaller, Chie Piskorski, Emilia Okuyama, Mieczysław Wasilewski, Rosław Rosocha, Elżbieta Banecka, Stanisław Bałdyga, Małgorzata Bałdyga, Marek Jaromski oraz artystki polskie we Francji - Gabriela Morawetz, Aliska Lahusen, Wela Wierzbicka, Małgorzata Paszko, Ewa Kuryluk.

Artyści japońscy: Koji Kamoji, Atsushi Hosoi, Masako Tagahashi, Etsuko Kobayashi, Uehara Toshimaru, Miida Seiichiro, Takesade Matsutani, Toshihiro Hamano, Riko Takahashi, Hiroo Kikai, Koichi Sato, Hana Usui, Takayuki Hara, Kyoko Kumai, Fumiko Sato, Shigeko Hirakawa i in.

Wystawie będzie towarzyszyć monografia w j. polskim i angielskim.

Wystawa budowana w oparciu o prace udostępnione dzięki uprzejmości artystów (z Polski, Francji i Japonii) oraz z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.

 

 

 

Zał. 1, p. 42

An International Conference to Commemorate 100 Years of Japanese Studies at the University of Warsaw, with the main conference part entitled: „Unique or Universal? Japan and its Contribution to World Civilization“ oraz towarzyszące wystawy, panele i warsztaty np. panel „What fascinates us in distant cultures?”, panel “Literature without borders”; warsztaty kompozycji haiku i in.

The planned International Conference to commemorate 100 years of Japanese studies at the University of Warsaw and in Poland, which is part of the celebration of the centenary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Japan, is going to consist of three main parts. On the first day we plan the presentation of the history of 100 years of Japanese Studies in Poland and English-language panel discussion followed by keynote speeches will be given by the most prominent Japanese researchers on Poland, including prof. Numano Mitsuyoshi from Tōkyō University, prof. Sekiguchi Tokimasa (emeritus professor of TUFS), prof. Inaga Shigemi from Nichibunken. On the same day we plan to open the exposition on Japanese-Polish relations.

On the second and third day we plan to conduct the international English/Japanese language conference on the given subject Unique or Universal? Japan and its Contribution to World Civilization, which is the main part of the project. It is meant to deepen our understanding of Japan and its culture as well as to present its contribution to the world to more general audience in Poland (scientists, students, Japan-interested public). Since the conference's Call for Papers will be offered to a wide range of scientists from Europe and Japan we hope to conduct an in-depth analysis of Japan's 'uniqueness' or 'universality' in various fields (literature, history, religion studies, philosophy, aesthetics, economy, arts etc.).

The third day will be dedicated to two discussion panels in Polish / Japanese. The first main panel discussion between Japanese specialists in Polish Studies and Polish specialists in Japanese Studies is about to answer the question of 'What fascinates us in distant cultures?’ Here we would like to focus on Japanese Studies in Poland and Polish Studies in Japan. Main panelists from both countries – including the heads of Japanese Studies from various Polish universities – are expected to share and discuss their thoughts, experiences and memories connected to their research as well as answer questions from the audience.

The second discussion panel concerns literature and is entitled “Literature without borders”. Here among our main panelists we will welcome Mrs. Kawakami Hiromi an Akutagawa Prize winner (1996), whose four books - Hebi o fumu (1996), Sensei no kaban (2001), Furudōgu Nakano Shoten, (2005), Manazuru (2006) - have been translated into Polish. Translators of Mrs. Kawakami’s works into Polish, as well as other Japanese and Polish translators, are expected to attend. We believe that the meeting of Polish translators of Japanese literature and Japanese translators of Polish literature  will create an invaluable occasion to share with our students and the general public their invaluable linguistic and cultural experiences, and have some influence on mutually deepening the understanding of our both countries. Several side-events are also planned, such as a haiku composition workshop, which will be hosted by the renowned Japanese haiku poet Ozawa Minoru, as well as a special concert of Chorus from Osaka.

Zał. 1, p. 46

Kuromori Kabuki w Polsce

            W związku z obchodami setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, rok 2019 będzie obfitował w przeróżne wydarzenia, przede wszystkim kulturalne. Na liście oficjalnych obchodów japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych znalazła się wizyta amatorskiego zespołu reprezentującego klasyczny japoński gatunek teatralny kabuki – Kuromori Kabuki z miasta Sakata (prefektura Yamagata). Kuromori Kabuki szczyci się niemal 300 letnią tradycją wystawiania spektakli kabuki z okazji najważniejszego lokalnego święta – kończącego obchody Nowego Roku. Pośród ponad 200 podobnych zespołów działających do dziś w całej Japonii, do cech szczególnych Kuromori Kabuki należy bardzo bogaty repertuar (niektóre spektakle, których rodowód sięga XVIII wieku można zobaczyć już tylko w Kuromori), wysoki poziom gry aktorskiej, męscy aktorzy wykonujący role żeńskie – onnagata, a także ręcznie wykonana i budowana na potrzeby poszczególnych scen i aktów scenografia.

            Kuromori Kabuki będzie gościć w Polsce w dniach od 4 do 10 listopada 2019 roku. Spektakle mają się odbyć w Warszawie, w teatrze Collegium Nobilium oraz w Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Będą to wydarzenia wyjątkowe i bezprecedensowe – oprócz krótkiej wizyty okrojonego składu zespołu kabuki w Polsce w 1938 roku, nie było możliwości obejrzenia na żywo tego szczególnego gatunku teatralnego. Co więcej będzie to pierwszy zagraniczny wyjazd amatorskiego zespołu kabuki poza granice Japonii. Stwarza to niezwykłą szansę pokazania żywej tradycji lokalnej w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i religijnym.

 

 

 

 

Załącznik 2

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Plan wydarzeń 2019*

 

Data

Wydarzenie

Opis

17 października 2018 – 20 stycznia 2019

Wystawa Ajnowie, górale
i Bronisław Piłsudski 

Bronisław Piłsudski jest „jednym z najczęściej cytowanych polskich uczonych, a jego dorobek jest traktowany jako jeden z dwóch–trzech najważniejszych w skali globalnej wyników humanistyki, spośród tych, które wyszły z Polski w ciągu ostatniego stulecia”

Alfred F. Majewicz, 2015


Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski to wystawa dedykowana Bronisławowi Piłsudskiemu (1866–1918) – badaczowi zarówno kultur aborygeńskich na Sachalinie i Hokkaido, jak i górali podtatrzańskich, żarliwemu patriocie – w stulecie śmierci i w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zbliża do fenomenu tego niezwykłego człowieka, zesłańca, etnografa z przypadku, muzealnika, prezentując znaczącą część jego wizualnego dorobku: fotografie utrwalające Ajnów i ich zwyczaje, przedmioty codziennego użytku z okręgu Nibutani-Biratori na Hokkaido, gdzie Piłsudski prowadził badania i tworzył kolekcję, a także związany z góralami zbiór etnograficzny z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Ukazuje ślady „ginących kultur”, które mimo iż istniejące w odmiennych warunkach i przestrzeniach wydają się sobie bliskie.

Piłsudski dostrzegł wyjątkowość obu kultur, ich odrębność, a wręcz prymarność. I przede wszystkim zobaczył w nich ajnów – ludzi.

18-20 października  2018

 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BRONISŁAW PIŁSUDSKIAND HIS SCHOLARLY HERITAGE (4IBPC)

第四回国際  B.  ピウスツキ ·シンポジウム  (報告 1)

4-Я МEЖДУНAPOДНАЯ НAУЧНАЯ КOНФEPEНЦИЯ ПOСВЯЩЕННАЯ БРОНИСЛАВУ ПИЛCYДCКOМУ И EГO НАУЧНОМУ НАСЛЕДИЮ

Bronisław Piłsudski: On the Centennial of His Death.

Towards an Independent Homeland

Kraków, Manggha Museum of Japanese Art and Technology

October 18-19, 2018

Żory, Municipal Museum in Żory

October 20, 2018

 

The Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Kraków and the Municipal Museum in Żory are preparing exhibitions and an international conference devoted  Bronisław (Ginet) Piłsudski (1868-1918, the elder brother of Marshal Józef Piłsudski, the restorer of Polish independence in 1918), political exile and prominent ethnographer, and to his research on the endangered, moribund, or already extinct languages and cultures of the small Far-Eastern aboriginal peoples of Sakhalin, Lower Amur Region, and Northern Japan (Ainu, Nivhgu~Nivkh, Uilta~Oroks, Ulcha~Manguns, and Nanaian~Golds). His profile, and especially unique results of his studies, are still very little known in Poland and remain largely within the domain of interest of Japanese and Russian academics and museums holding related collections as well as individual scholars from academic centers in Germany, France, Italy, Great Britain, Finland, Netherlands, Switzerland.

6 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja (w ramach  Japońskiego Dnia Dziecka Kodomo no hi), 2 czerwca, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia (10 spotkań, każda pierwsza niedziela miesiąca)

Bajki i baśnie japońskie

 

Cykl bajek prezentujących tematy i motywy w tradycji japońskiej i polskiej: smok, rycerz i samuraj, góra Fuji i Giewont itd.

13 stycznia 2019

 

 

Wadaiko Daigen-Gumi

 

Koncert japońskich bębniarzy

 

 

17 stycznia

31 stycznia

5 marca

29 sierpnia

19 listopada

(kolejne pokazy)

Wystawa z kolekcji Muzeum Manggha.

Jubileusz 25-lecia Muzeum Manggha jest okazją, by możliwie szeroko zaprezentować kolekcję własną, gromadzoną konsekwentnie od początku istnienia instytucji. Obejmująca obecnie około 2 tys. obiektów kolekcja zbudowana jest w oparciu o sztukę tradycyjną i współczesną, dzieła artystów
z Japonii i innych krajów Dalekiego Wschodu oraz artystów polskich i europejskich.  W kolekcji reprezentowane są wszystkie rodzaje i techniki artystyczne: obok prac na papierze (grafika, fotografia, plakat, rysunek…), znajdują się tu przykłady malarstwa, rzeźby, a także bogaty wybór rzemiosła (ceramika, kimona japońskie…) Ważną część zbioru stanowią prace plastyczne Andrzeja Wajdy. Muzeum Manggha nie dysponuje stałą ekspozycją w jednej określonej przestrzeni wystawowej. Dynamika instytucji skłania raczej do organizowania w równoległych przestrzeniach 3-5 wystaw zmiennych o różnej lub podobnej tematyce, które wchodzą ze sobą w ciekawe, zaskakujące niekiedy relacje, uzupełniają się lub kontrastują. Kolekcja własna Muzeum Manggha (podobnie, jak przechowywana na zasadach depozytu kolekcja sztuki Dalekiego Wschodu MNK) stanowią podstawę
i ważny materiał uzupełniający dla wystaw organizowanych w naszym muzeum. Przez cały rok 2019 kolekcja będzie prezentowana w różnych przestrzeniach w formie zmiennych zestawień: tradycji
i współczesności, Wschodu i Zachodu, co pomoże wydobyć i zaprezentować całe bogactwo
i różnorodność zgromadzonego przez nas zbioru.

 

8 lutego – 31 marca

Fushigi na washi. Tajemnica papieru

Wystawa przedstawiać będzie  wielkoformatowe prace i instalacje stworzone z papieru – zarówno czerpanego w Polsce, jak i japońskiego washi – przybliżające tajemnice tego niezwykłego tworzywa.

Fushigi na washi to projekt łączący prace trzech krakowskich artystek: Ewy Rosiek-Buszko, Marty Bożyk i Malwiny Niespodziewanej, pokłosie doświadczeń artystycznych zdobytych w Japonii podczas stypendium w Mino. Wystawa stanowi przykład typowych działań Muzeum Manggha, które stara się pokazywać efekty współpracy polsko-japońskiej na polu sztuki.  Ekspozycja powstaje we współpracy
z Muzeum Papieru w Mino (Japonia) oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju i z zamierzeniu organizatorów ma być prezentowana kolejno w Krakowie, Dusznikach i Mino.

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez gości z Japonii (10 marca) oraz przez polskie artystki (24 lutego, 10, 30 lub 31 marca)

 

16 lub 17  lutego (jeden dzień do wyboru

Turniej shogi (japońskie szachy)

 

Do potwierdzenia

 

Marzec – kwiecień

Niezwykłe historie z Polski i Japonii. W stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią

Historię kontaktów polsko-japońskich, podobnie jak wszelkich kontaktów międzypaństwowych, można opisać za pomocą oficjalnych relacji takich, jak wzajemna wymiana dyplomatów, oficjalne wizyty polityków (premierów, prezydentów, pary cesarskiej). Tworzą je także relacje w dziedzinie kultury, relacje społeczne, czy wojskowe (współpraca wywiadów), a dziś również kontakty biznesowe
i naukowe. Jednak to, co sprawia, że stosunki polsko-japońskie są wyjątkowe odnosi się do relacji  pomiędzy ludźmi. Na sto lat naszych wzajemnych kontaktów złożyło się szereg fascynujących  literackich, wręcz filmowych, opowieści o ludziach. To oni, konkretne postaci i osobowości, tworzą te historie: politycy (jak Józef Piłsudski), dyplomaci (jak ratujący Żydów w czasie wojny konsul Chiune Sugihara), działacze społeczni (jak Lech Wałęsa, twórca „Solidarności”, czy polski franciszkanin brat Zeno zajmujący się bezdomnymi w Tokio), badacze (jak Bronisław Piłsudski) artyści (jak Andrzej Wajda). Ekspozycja, przygotowana w formie samodzielnej konstrukcji, została pomyślana jako instalacja
w pełni multimedialna, gdzie oprócz artefaktów – „cytatów” z poszczególnych historii, pojawią się fotografie, nagrania dźwiękowe i filmowe.

Wystawa będzie miała dwie wersje językowe: polską, przeznaczoną do prezentacji w kraju oraz japońską, adresowana do odbiorców w Japonii. Wygodna, funkcjonalna forma wystawy pozwala zaplanować jej pokazy w wielu miejscach w Japonii: Tokio, Kioto, Kobe, Tsuruga, Kesennuma oraz
w Polsce: po „premierze” w Muzeum Manggha, wystawa zostanie zaprezentowana w Muzeum Azji
i Pacyfiku w Warszawie, a następnie w mniejszych ośrodkach, w których organizowane są dni Japonii: m.in.: Nowa Ruda, Gostków, Żory.

 

 

31 marca, godzina do potwierdzenia

Cracow Gallery Weekend

Spotkanie z kolekcjonerem Rafałem Jabłonką

10 – 12 kwietnia

Warsztat i wystawa kaligrafii Shiramizu sensei

Krótki pokaz kaligrafii japońskiej – wystawa i warsztaty

12 kwietnia – 23 czerwca

 

Retrospektywa Koji Kamoji. Cisza i wola życia

Współcześni artyści japońscy przyswoili sobie zachodnie techniki i style, od dawna swobodnie nimi operując, co sprawia, że mamy do czynienia z fenomenem sztuki uniwersalnej, świadomie odwołującej się do różnych tradycji estetycznych, operującej równolegle różnymi kodami kulturowymi; sztuki,
w której stopniowo zacierają się odrębności narodowe. Na tym tle bardzo ciekawie rysuje się  twórczość Kojiego Kamojiego – artysty urodzonego w 1935 roku w Tokio, który po studiach
w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych Mussashino, przyjechał do Polski, gdzie studiował
w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na stałe związany z Warszawą i z Galerią Foksal od lat konsekwentnie i w oryginalny sposób łączy w swojej sztuce japońską wrażliwość estetyczną
z doświadczeniem zachodniej awangardy. Minimalistyczna i w dużym stopniu abstrakcyjna twórczość Kojiego Kamojiego ma swoje wyraźne korzenie w japońskiej tradycji. Artystę łączą bliskie relacje
z naturą, w jego pracach często pojawia się związana z tym symbolika: nieba, wody, kamieni… ważnych elementów w tradycji szintoizmu, które Kamoji włącza do własnej mitologii twórczej. Z kolei skrajna prostota form, surowość użytych przez Artystę materiałów i oszczędność środków wyrazu wywodzą się z ducha buddyzmu. Także swoisty egzystencjalizm Kamojiego – częste w jego pracach odniesienia do ludzkiego losu – jest zabarwiony filozofią buddyjską. Kamoji działa na pograniczu kultur, o czym decydują japońskie korzenie jego sztuki, głęboka znajomość sztuki współczesnej i samoświadomość artystyczna. Wszystko to razem sprawia, że Koji Kamoji jawi nam się jako artysta światowego formatu, a jego sztuka osiąga wymiar uniwersalny.

Retrospektywa Koji Kamoji. Cisza i wola życia przygotowana przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w roku 2018, prezentowana następnie w Muzeum Manggha w roku 2019 to hommage dla Artysty, który od sześćdziesięciu lat aktywnie działa na polskiej scenie artystycznej. Wystawa wpisuje się równocześnie w program jubileuszu 100-lecia nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią, stając się znaczącym wydarzeniem tych obchodów, bowiem Koji Kamoji swoim życiem i twórczością  współtworzy historię relacji polsko-japońskich.

 

5 maja

Kodomo no hi / Japoński Dzień Dziecka

Program do ustalenia – proponowane warsztaty kaligrafii, kimono

5 maja –  25 sierpnia lub 1 września 

Dziecięcy świat kimon

Kimono – jeden z głównych symboli kultury japońskiej – to od lat stały temat w programie Muzeum Manggha, od niedawna także pokaźna część kolekcji własnej muzeum (ponad 200 obiektów). Kimono budzi też niezmiennie zainteresowanie publiczności. Tym razem planowana jest wystawa przedstawiająca kimona dziecięce z epok Edo, Meiji i Taisho (XVII–XX wiek) oraz towarzyszące im akcesoria. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wzorom i motywom pełniącym w kimonach dziecięcych wyjątkową rolę, bo przynoszącym dziecku pomyślność, zdrowie i długie, szczęśliwe życie. Licząca ponad 160 kimon kolekcja Kazuko Nakano w części pokazywana była już w Bazylei, Paryżu
i Lejdzie. Większość zaprezentowanych w Muzeum Manggha zbiorów gości w Europie po raz pierwszy.

 

17 maja, godzina 19.00 – 1.00

 

Noc Muzeów

Program do ustalenia – proponowane: pokaz mody, ceremonia herbaty,

22 maja 2019

Chór japoński

Tradycyjne i współczesne pieśni japońskie, współpraca z japonistyką krakowską

 

Konkurs Sen o Japonii

Finał konkursu 28-29 maja 

Wrzesień 2018 – maj 2019

 

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Jego treścią są dzieje dzieci syberyjskich, widziane na szerszym tle historycznym i społecznym, zwłaszcza w kontekście współpracy polsko-japońskiej. Jest pomyślany jako „otwarta lekcja historii” przeprowadzona na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnicy konkursu za pomocą różnych form (literackiej, plastycznej, multimedialnej) maja za zadanie wypowiedzieć się na tak postawione kluczowe pytania, jak: Czego uczy pomoc Japonii udzielona dzieciom polskim z Syberii? Jaką lekcję niesie dla mnie, dla moich rówieśników, dla dorosłych, dla naszego państwa i społeczeństwa, dla świata dzisiaj?

Dwuetapowy konkurs, dostosowany do rytmu roku szkolnego, będzie miał swój finał w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w maju 2019 roku.

 

9 czerwca, godzina 17.00 

Wystawa prac uczniów sumi-e

Doroczna wystawa uczniów Szkoły Języka Japońskiego  – klasa sumi-e prowadzona przez panią Małgorzatę Olejniczak

10 – 16 czerwca

Festiwal Literatury dla Dzieci

11 edycja jednego z najpopularniejszych festiwali polskich dedykowanych dzieciom i literaturze skierowanej do nich – wystawa, warsztaty, pokazy

 

11 czerwca – 21 lipca

Wystawa ilustracji japońskiej dla dzieci w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci

W przygotowaniu

16 czerwca

Japońskie bębny taiko

Do potwierdzenia

 

26 czerwca (lub 1 lipca)

Spektakl japońskiego teatru no

Do potwierdzenia jeden w terminów

28 – 30 czerwca 2019

Możliwe jest przedłużenie wystawy do końca sierpnia

Międzynarodowe Triennale  Sanseki

Kolejna edycja wystawy tradycyjnej sztuki japońskiej, która polega na odwzorowaniu naturalnej przestrzeni (pejzażu: góry, woda) za pomocą kamieni i piasku. Sztuka ta zdobyła sobie popularność poza Japonią. Jest uprawiania m.in.: w Czechach, Słowacji i Polsce. Na wystawie zostaną pokazane kompozycje z tych właśnie krajów.

 

4 lipca – 1 września

Learn and Play. Future Park

TeamLab to interdyscyplinarny kolektyw artystyczny, którego celem jest łączenie ze sobą sztuki, nauki, technologii, dizajnu i świata przyrody. Mający swoją siedzibę w Tokio pasjonaci to nie tylko artyści, ale i programiści, inżynierowie, matematycy czy architekci. Ideą kolektywu jest pokazanie sztuki rozumianej w tradycyjny sposób za pomocą nowoczesnych technologii – zatarcie granic pomiędzy tymi, na pozór, odrębnymi od siebie światami. TeamLab zdołał stworzyć niezwykłe show wizualne, które było pokazywane w wielu zakątkach świata, nie tylko w samej Japonii. Ich wystawy, będące za każdym razem wielkim wydarzeniem, prezentowane były w kilku krajach azjatyckich, w Stanach Zjednoczonych i Australii, a nawet na Bliskim Wschodzie. W Europie LeamLab zagościł już w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Finlandii. Pokazanie pracy TeamLabu w Polsce będzie niezwykłą szansą na uruchomienie pierwszego tak dużego przedsięwzięcia multimedialnego połączonego ze sztuką. Muzeum Manggha, które z założenia zajmuje się sztuką, ale i techniką japońską jest najbardziej oczywistym, właściwym miejscem dla tego typu wystawy. Oferta kolektywu jest niezwykle szeroka, jednak zawsze łączy sztukę z nowoczesnością, z najnowszymi technologiami, również w sposób edukacyjny. Tym samym Muzeum Manggha miałaby okazję pokazać atrakcyjną wystawę edukacyjną, spełniając tak ważną w instytucji kultury. Szansa na pokazanie dzieciom możliwości wykorzystania technologii niosących walory estetyczne i edukacyjne uzależniona jest jednak od środków finansowych.

 

5 lipca

Rocznica wizyty Japońskiej Pary Cesarskiej w Muzeum Manggha

Spotkanie biznesmenów japońskich, oficjalne uroczystości, bankiet

7 lipca 2019

Kitanodai Gagaku Ensemble

Występy zespołu, któremu rząd Japonii powierzył zadanie popularyzacji w kraju i za granicą klasycznej (ponad tysiącletniej) tradycji dworskiej muzyki gagaku.

 

29 lipca – 25 sierpnia 

Wystawa konserwatorska

Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego Tobunken w Tokio, istnieje od 1930 r.

Rolą Instytutu jest prowadzenie badań nad dobrami kultury takimi jak: rękodzieło artystyczne, dzieła sztuki, budynki historyczne i nowoczesne dziedzictwo kulturowe. Istotną uwagę poświęca  również tradycyjnym sztukom i technikom twórczości lokalnej. Instytut promuje badania nad tradycyjnymi metodami konserwacji, które są niezbędne do ochrony dóbr kultury a w razie potrzeby, metod, które wykorzystują nowoczesną technologię naukową. Rozpowszechnia także wyniki tych badań i dostarcza informacji i technik związanych z ochroną dóbr kultury osobom zajmującym się tą dziedziną, nie tylko w Japonii, ale także za granicą, organizując kursy i warsztaty.

Nawiązując kontakt ze specjalistami Instytutu Tobunken, Muzeum Manggha wystosowało zaproszenie na kwerendę malarstwa japońskiego z kolekcji Feliksa Jasieńskiego, będącej w depozycie muzeum.
W konsekwencji wizyty i oceny specjalistów trzy malowidła zostały wybrane do realizowanego
w Japonii programu konserwatorskiego.

 

7 września - 10 listopada

Arcydzieła z kolekcji Ei Nakau

Drzeworyt japoński jest stosunkowo dobrze znany polskim miłośnikom sztuki. W Polsce znajduje się kilka kolekcji tego typu obiektów,  na czele z kolekcją Muzeum Narodowego w Krakowie (4,5 tysiąca obiektów; depozyt w Muzeum Manggha). Coraz częściej prezentowane są także kolekcje zagraniczne oraz zbiory prywatne. Z okazji jubileuszu stulecia relacji polsko-japońskich wybitny japoński kolekcjoner pan Ei Nakau zdecydował się przedstawić w Muzeum Manggha wystawę drzeworytów ukiyō-e ze swoich zbiorów. Jest to pierwsza tego typu wystawa w Polsce: obiekty na wystawę nie pochodzą, jak dotychczas, z kolekcji europejskich, lecz przyjadą bezpośrednio z Japonii. Na wystawę złożą się najwyższej klasy dzieła wybitnych mistrzów japońskiego drzeworytu, takich jak: Utamaro, Hiroshige, Hokusai, Kuniyoshi, Sharaku. Staranny dobór prac, wysokiej jakości odbitki, odrębność
i wyrazistość stylu każdego z artystów, bogactwo tematów, wreszcie – najwyższy poziom artystyczny prac, decydują o wyjątkowości pokazu. Widz, który poznał już drzeworyty z polskich zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych będzie miał okazję porównać je z drzeworytami z Japonii i poszerzyć swoją wiedzę na temat tej ważnej japońskiej formy artystycznej.

 

9-11 września 2019

Nihon buyo

Popularna forma tradycyjnego tańca japońskiego buyō pojawia się w Muzeum Manggha regularnie od kilku lat. Pokaz uzupełnią warsztaty dla zainteresowanych.

 

14-15 września 2019

Matsuri

Festiwal kultury japońskiej – do potwierdzenia

 

22 września 2019

Pokaz olimpijskiego kimona

Pokaz kimona przygotowanego z okazji Olimpiady w Tokio w 2020 roku. Kimono zaprojektowane przez japońskiego artystę posiada charakterystyczne cechy kultury reprezentowanego kraju.

 

Październik (daty do potwierdzenia)

Wystawa lalek z kolekcji Moniki Mostowik -Wanat

Kolekcjonerskie lalki z przegubami kulkowymi (ang. Ball-Jointed Dolls, BJD) to skierowane do dorosłych odbiorców lalki wykonane z żywicy poliuretanowej. Powstały na styku tradycji japońskiej i europejskiej. Z jednej strony uosabiają typowy dla Japonii estetyczny kult lalki jako wyjątkowego obiektu i dzieła sztuki, z drugiej zaś – inspiracja w zakresie stylistyki i ich charakterystycznej kulkowej konstrukcji zaczerpnięta została z różnych nurtów kultury europejskiej: od antycznych lalek biskwitowych po groteskowe rzeźby Hansa Bellmera.  Lalki z kolekcji Moniki Mostowik-Wanat nie reprezentują jednego określonego typu stylistyki – indywidualna interpretacja jest ideą nadrzędną, a same lalki przyjmują setki różnorodnych obliczy, kształtów i stylizacji. Nie są to lalki dla dzieci – często smutne, oszpecone, niedoskonałe, okaleczone ale i drapieżne, pełne erotyzmu. Aranżując konkretne stylizacje, autorka fotografuje je w świadomie wybranym otoczeniu. W swoich poszukiwaniach w dziedzinie fotografii, sięga do technik współczesnych, jak również dawnych, tradycyjnych opartych o procesy chemiczne
z udziałem srebra.

 

31 października – 12 listopada 2019

Kaligrafia Wada Aya

Japońska artystka-kaligrafka Wada Aya jest autorką licznych prac, w których świadomość bogatej tradycji umiejętnie łączona jest z kreatywnością i wolnością idei wykraczających poza stereotypowe ramy. Najbardziej uderzającą cechą jej twórczości jest nieprzewidywalność; z każdym zaskakującym pociągnięciem pędzla artystka odkrywa przed widzem nieznany wymiar tradycyjnej sztuki, zadając pytanie – dokąd zmierza współczesna kaligrafia. Wystawa wpisuje się w długą i bogatą tradycję wystaw kaligrafii japońskiej i dalekowschodniej w Muzeum Manggha. Cechą charakterystyczną kaligrafii jest jej ogromna różnorodność, która sprawia, iż każda wystawa ma swój indywidualny rys.

 

6 lub 7 listopada 2019

Kuromori kabuki

Rok jubileuszowy będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania w Polsce (Warszawa, Kraków) lokalnej wersji teatru kabuki – jednej z głównych form tradycyjnego teatru japońskiego.

 

19  listopada, godzina 19.00

 

 

grudzień 2019 (termin do potwierdzenia)

 

Atsushi Takenouchi 

 

 

 

Yoshito Ono

Współczesny teatr tańca butoh od lat regularnie gości w Muzeum Manggha i ma już swoją stałą publiczność. Rok jubileuszowy uświetnią występy aż dwóch tancerzy butoh, reprezentujących różne style.

 

20 listopada – 12 stycznia 2020

Miecz japoński. Synteza sztuki i techniki. Wystawa mieczy z Muzeum Miecza Japońskiego Bizen - Osafune

Wystawa, której otwarcie zbiegnie się z obchodami jubileuszu 25-lecia Muzeum Manggha (listopad 2019), poświęcona będzie arcydziełom militarnej sztuki japońskiej z jednego z głównych ośrodków kucia miecza w Japonii – Bizen Osafune. Od najwcześniejszych czasów niezwykłe walory japońskich mieczy powodowały, że podziwiane je i wysoko ceniono. Umiejętności techniczne i staranność wykonania stworzyły wyjątkowy przedmiot, stanowiący nie tylko świetną broń, ale i dzieło sztuki. Od wieków broń ta dla Japończyków niesie w sobie duchową treść i religijne znaczenie: uchodzi za cesarskie insygnium władzy; stanowi symbol rycerskich cnót, honoru, odwagi i wierności. Wysłanie za granicę – po raz pierwszy w historii! – tak znaczącej grupy obiektów białej broni japońskiej jest wydarzeniem wielkiej wagi. Strona japońska chce w ten sposób godnie uczcić 100-lecie relacji polsko-japońskich oraz, jak twierdzi inicjator wystawy, pana Shirahige: „Poprzez pokazanie kultury i tradycji japońskiej na przykładzie mieczy z Bizen, pragniemy, abyśmy przez porównanie kodeksów samurajskiego rycerskiego, polskiej szabli i miecza japońskiego, mogli uświadomić sobie swoją własną kulturę…”.

Muzeum Manggha do tej pory kilkakrotnie prezentowało miecze i inne militaria japońskie w oparciu
o polskie kolekcje muzealne i bogate zbiory prywatne. Tym razem po raz pierwszy mamy okazję wystawić 40 egzemplarzy niezwykle cennych ostrzy z Muzeum Bizen Osafune, uzupełnionych o wyroby współczesnych mieczników. Pozwoli to pokazać ciągłość tradycji japońskiego miecza, która trwa nieprzerwanie od dwunastu wieków. Ekspozycję wzbogacą pokazy i warsztaty prowadzone przez mistrz ów płatnerstwa i sztuk walki.

 

 

30 listopada i 1 grudnia 2019

Jubileusz 25-lecia Muzeum Manggha

 

Program w przygotowaniu

5-7.03. 2020

Ogólnopolska konferencja podsumowująca rok jubileuszowy: Niezwykłe historie z Polski i Japonii. W 100-lecie nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Polską i Japonią oraz 25-lecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Planowana konferencja skupi się na tematach i wątkach relacji polsko-japońskich. Jednym z nich jest powstanie i 25-letnia działalność Muzeum Manggha – instytucji powołanej do życia przez Andrzeja Wajdę, jako miejsca kontaktów pomiędzy Polską i Japonią, miejsca spotkań Polaków i Japończyków. Konferencja będzie okazją do oceny i  podsumowania osiągnięć muzeum, określenia jego roli i pozycji na tle innych placówek muzealnych (i szerzej – ośrodków kultury) w Polsce i w Europie. Do dyskusji zaproszeni zostaną specjaliści różnych dziedzin, artyści, naukowcy, muzealnicy, z którymi Muzeum Manggha miało okazję do tej pory współpracować.

 

 

*Ze względu na znaczne wyprzedzenie czasowe planowanych wydarzeń oraz możliwość zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatorów prosimy
o regularne sprawdzanie dat, godzin itd. na stronie i FB Muzeum Manggha. Plan będzie regularnie i na bieżąco  uzupełniany o dodatkowe wydarzenia towarzyszące wystawom, oprowadzania kuratorskie, pokazy, koncerty itd.

 

Wydawnictwa (do potwierdzenia):

 • Sprawozdanie z działalności muzeum za rok 2018
 • Katalogi wystaw: Miecz japoński. Synteza sztuki i techniki oraz albumowe jubileuszowe wydanie drzeworytów japońskich z wystawy kolekcji Ei Nakau, Fushigi na washi. Tajemnica papieru, Dziecięcy świat kimona
 • Publikacje pokonferencyjne za rok 2018: Buddyzm oraz Bronisław Piłsudski : On the Centennial of His Death. Towards an Independent Homeland
 • W ramach serii Biblioteka Muzeum Manggha: Jadwiga Czechowska-Rodowicz, Teatr Nō. Tradycja i współczesność oraz Anna Bielak, Kimono
 • Drugie, uzupełnione wydanie  folderu o Muzeum Manggha w języku japońskim

 

 Opr. dr Małgorzata Durda-Dmitruk –  Komitet Polska-Japonia 2019

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.