Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Cele

ZE STATUTU

1. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies, zwane dalej „Organizacją”, jest  organizacją naukową,  skupiającą historyków sztuki,  konserwatorów dzieł sztuki, etnologów, kulturoznawców, teatrologów i filmoznawców, zainteresowanych kulturą wizualną, oraz  przedstawicieli pokrewnych dziedzin, zajmujących się badaniem oraz ochroną sztuki i dziedzictwa światowej kultury.

 §1

1.  Siedzibą  władz  Organizacji  jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla właściwego  realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza granicami  kraju.        

§4

Celem Organizacji jest działalność w sferze zadań publicznych, obejmujących badania  światowej  sztuki,  ochronę dóbr i tradycji oraz  popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa  kultur świata.

§5

Działalność  Organizacji  obejmuje w szczególności:

1. badania w zakresie historii sztuki i kultury artystycznej, etnologii oraz pokrewnych dziedzin

1/.  Azji,

2/.  Afryki,

3/. Europy, w tym:

                 - Bizancjum, chrześcijaństwa wschodniego na pograniczu Azji i Europy

                 - Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Kaukazu,

                 - mniejszości narodowych o wschodnim pochodzeniu (jak Ormian,

                   Tatarów, Żydów)

                 -  kontaktów artystycznych  z innymi częściami świata,

                 -  zbiorów światowej sztuki  w europejskich kolekcjach,

 4/.  Ameryki Północnej, w tym

                 -  kontaktów artystycznych  z innymi częściami świata,

                 -  zbiorów światowej sztuki  w amerykańskich kolekcjach,

 5/.  Ameryki Środkowej i Południowej, zwłaszcza od epoki kolonialnej,

 6/.  Australii i Oceanii,

2.badania  w zakresie ochrony, konserwacji - restauracji światowego dziedzictwa kulturowego,

3.badania w zakresie współczesnej,  globalnej,  sztuki i kultury wizualnej,

4.badania w zakresie światowej myśli o sztuce i krytyki artystycznej.  

§6

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 1/. badania naukowe i dokumentację światowej sztuki  w zakresie historii malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i urbanistyki, ogrodów, rzemiosła i przemysłu artystycznego, fotografii, myśli o sztuce, a także sztuki współczesnej  oraz kultury audio-wizualnej,

2/. organizację życia naukowego i współpracy międzynarodowej,  w tym  spotkań naukowych,  konferencji  krajowych i międzynarodowych  oraz warsztatów konserwatorskich,

3/. gromadzenie dokumentacji  wydarzeń  naukowych,  wystaw i działalności artystycznej,

4/.  publikację czasopism  (lub zeszytów naukowych), raportów z badań, książek, katalogów  zbiorów oraz biuletynu drukowanego lub internetowego,

5/.  opracowywanie metod konserwacji  dzieł sztuki,

6/. ochronę oraz  konserwację - restaurację dzieł sztuki i zabytków kultury,   

7/. prowadzenie ratowniczych  misji  konserwatorskich oraz  dokumentacji,  zagrożonych  dzieł i  zabytków     dziedzictwa   światowej  kultury,

 8/. organizację wystaw sztuki,

 9/. działalność dydaktyczną   i popularyzatorską w zakresie sztuki  i ochrony dziedzictwa  światowej kultury

 10/. integrację    środowisk      historyków    sztuki,    konserwatorów   dzieł    sztuki,   przedstawicieli pokrewnych dyscyplin,    a także    pracowników   muzeów i  kuratorów  wystaw sztuki, 

  11/.   działalność doradczą oraz wykonywanie ekspertyz,

  12/. organizację konkursów na  prace naukowe, konserwatorskie i prace studenckie.

§7

1. Organizacja może podjąć  współpracę naukową, konserwatorską i dydaktyczną  w oparciu o umowy lub w ramach sieci naukowych z instytucjami i stowarzyszeniami polskimi i innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi w celach  wspólnych badań,  konserwacji i ratowania światowego dziedzictwa kulturowego.  

2.Organizacja może przystąpić do międzynarodowych organizacji naukowych i konserwatorskich w zakresie związanym z jego działalnością.

3.Organizacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi.

4.Organizacja może posiadać swoich pełnomocnych przedstawicieli i korespondentów, będących jego członkami, w zagranicznych ośrodkach  naukowych i konserwatorskich  w zakresie związanym z  jego działalnością.

5.Organizacja może prowadzić zagraniczne misje naukowe i konserwatorskie oraz warsztaty konserwatorskie w oparciu o umowy międzynarodowe, granty i dotacje zagraniczne i krajowe lub ze środków własnych.

§8

1. Organizacja opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. W celu realizacji swoich celów statutowych, zwłaszcza misji konserwatorskich zagranicą,  Organizacja może korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z ustawą  O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.