Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Cele

ZE STATUTU

1. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies, zwane dalej „Organizacją”, jest  organizacją naukową,  skupiającą historyków sztuki,  konserwatorów dzieł sztuki, etnologów, kulturoznawców, teatrologów i filmoznawców, zainteresowanych kulturą wizualną, oraz  przedstawicieli pokrewnych dziedzin, zajmujących się badaniem oraz ochroną sztuki i dziedzictwa światowej kultury.

 §1

1.  Siedzibą  władz  Organizacji  jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla właściwego  realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza granicami  kraju.        

§4

Celem Organizacji jest działalność w sferze zadań publicznych, obejmujących badania  światowej  sztuki,  ochronę dóbr i tradycji oraz  popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa  kultur świata.

§5

Działalność  Organizacji  obejmuje w szczególności:

1. badania w zakresie historii sztuki i kultury artystycznej, etnologii oraz pokrewnych dziedzin

1/.  Azji,

2/.  Afryki,

3/. Europy, w tym:

                 - Bizancjum, chrześcijaństwa wschodniego na pograniczu Azji i Europy

                 - Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Kaukazu,

                 - mniejszości narodowych o wschodnim pochodzeniu (jak Ormian,

                   Tatarów, Żydów)

                 -  kontaktów artystycznych  z innymi częściami świata,

                 -  zbiorów światowej sztuki  w europejskich kolekcjach,

 4/.  Ameryki Północnej, w tym

                 -  kontaktów artystycznych  z innymi częściami świata,

                 -  zbiorów światowej sztuki  w amerykańskich kolekcjach,

 5/.  Ameryki Środkowej i Południowej, zwłaszcza od epoki kolonialnej,

 6/.  Australii i Oceanii,

2.badania  w zakresie ochrony, konserwacji - restauracji światowego dziedzictwa kulturowego,

3.badania w zakresie współczesnej,  globalnej,  sztuki i kultury wizualnej,

4.badania w zakresie światowej myśli o sztuce i krytyki artystycznej.  

§6

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 1/. badania naukowe i dokumentację światowej sztuki  w zakresie historii malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i urbanistyki, ogrodów, rzemiosła i przemysłu artystycznego, fotografii, myśli o sztuce, a także sztuki współczesnej  oraz kultury audio-wizualnej,

2/. organizację życia naukowego i współpracy międzynarodowej,  w tym  spotkań naukowych,  konferencji  krajowych i międzynarodowych  oraz warsztatów konserwatorskich,

3/. gromadzenie dokumentacji  wydarzeń  naukowych,  wystaw i działalności artystycznej,

4/.  publikację czasopism  (lub zeszytów naukowych), raportów z badań, książek, katalogów  zbiorów oraz biuletynu drukowanego lub internetowego,

5/.  opracowywanie metod konserwacji  dzieł sztuki,

6/. ochronę oraz  konserwację - restaurację dzieł sztuki i zabytków kultury,   

7/. prowadzenie ratowniczych  misji  konserwatorskich oraz  dokumentacji,  zagrożonych  dzieł i  zabytków     dziedzictwa   światowej  kultury,

 8/. organizację wystaw sztuki,

 9/. działalność dydaktyczną   i popularyzatorską w zakresie sztuki  i ochrony dziedzictwa  światowej kultury

 10/. integrację    środowisk      historyków    sztuki,    konserwatorów   dzieł    sztuki,   przedstawicieli pokrewnych dyscyplin,    a także    pracowników   muzeów i  kuratorów  wystaw sztuki, 

  11/.   działalność doradczą oraz wykonywanie ekspertyz,

  12/. organizację konkursów na  prace naukowe, konserwatorskie i prace studenckie.

§7

1. Organizacja może podjąć  współpracę naukową, konserwatorską i dydaktyczną  w oparciu o umowy lub w ramach sieci naukowych z instytucjami i stowarzyszeniami polskimi i innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi w celach  wspólnych badań,  konserwacji i ratowania światowego dziedzictwa kulturowego.  

2.Organizacja może przystąpić do międzynarodowych organizacji naukowych i konserwatorskich w zakresie związanym z jego działalnością.

3.Organizacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi.

4.Organizacja może posiadać swoich pełnomocnych przedstawicieli i korespondentów, będących jego członkami, w zagranicznych ośrodkach  naukowych i konserwatorskich  w zakresie związanym z  jego działalnością.

5.Organizacja może prowadzić zagraniczne misje naukowe i konserwatorskie oraz warsztaty konserwatorskie w oparciu o umowy międzynarodowe, granty i dotacje zagraniczne i krajowe lub ze środków własnych.

§8

1. Organizacja opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. W celu realizacji swoich celów statutowych, zwłaszcza misji konserwatorskich zagranicą,  Organizacja może korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z ustawą  O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
ART OF THE ORIENT 2021, Vol. 10
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9
więcej
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMÉRICA LATINA 2021, Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 2021, Nr 16
więcej
DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 11-12
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 4
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BIZANTINE AND POST-BIZANTINE ART 2021, Vol. XIX
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.