Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Władze

Zarząd

biuro@world-art.pl

Prezes
prof.  dr hab. Jerzy Malinowski

j.malinowski@world-art.pl

Wiceprezes
prof. dr hab. Anna Markowska

 

Wiceprezes
dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

 

Wiceprezes
 dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł

 

Sekretarz
dr Renata Piątkowska

 

Skarbnik
dr Magdalena Ginter-Frołow

 

Członek  (sprawy członkowskie i składki)
dr Magdalena Tarnowska

 

Członek (sprawy organizacyjne)
dr Karolina Wolska-Pabian 

 

Członek (sprawy wydawnicze)
red. Grażyna Raj

 

ZE  STATUTU

§10

Władzami Organizacji są:

     1/.     Walne Zebranie członków Organizacji, zwane  dalej „Walnym Zebraniem”,

     2/.     Zarząd Organizacji, zwany dalej „Zarządem”,

     3/.     Komisja Rewizyjna.

§11

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie zwyczajną większością głosów. Zawiadomienie o drugim terminie powinno być z góry podane w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania

2, Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych Członków Organizacji, jeżeli wszyscy zostali prawidłowo zawiadomieni o jego terminie.

§12

Głosowania odbywają się jawnie, chyba że poszczególne władze podejmujące uchwałę postanowią inaczej.

§13

Walne Zebranie jako najwyższa władza Organizacji w szczególności:

 l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

2/. decyduje o wysokości, terminie i sposobie zapłaty składek członkowskich,

3/. powołuje i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków tych organów,

4/. powołuje i odwołuje na trzyletnią kadencję  dyrektora i wicedyrektora Centrum, jeśli funkcji tych nie pełni prezes Organizacji  i wiceprezes d/s.  współpracy z muzeami,  instytucjami kultury i  stowarzyszeniami, po uzyskaniu opinii Rady Naukowej,

5/. zatwierdza plany działania Organizacji przedstawione przez Zarząd,

6/.  ocenia działalność Organizacji i jego Władze,

7/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

8/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

9/.rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka Organizacji,

10/. dokonuje zmian w statucie,

11/. decyduje o rozwiązaniu Organizacji  i przeznaczeniu jego majątku,

12/. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które nie zostały zapisane 
w kompetencjach pozostałych władz Organizacji.

§14

W  Walnym Zebraniu udział biorą:

       1/. z głosem decydującym członkowie zwyczajni,

       2/.z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni,

       3/.z głosem doradczym członkowie honorowi.

§15

1.Walne Zebranie zwołuje Zarząd.

2.Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków pisemnie lub Internetem o terminie, miejscu i programie Zebrania, nie później niż na 14 dni przed  planowanym terminem.


Walne Zebranie może uchwalić inny porządek obrad niż przedstawiony przez Zarząd.

3. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku.

§16

Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub bezwzględnej większości członków Organizacji, Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 20 dni od otrzymania wniosku.

§17

W okresie między Walnymi Zebraniami pracą Organizacji kieruje Zarząd.

§18

1. Zarząd w szczególności:

1/.uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzony następnie przez Walne Zebranie,

2/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania,

3/.opracowuje plany działania Organizacji,

4/.zarządza i rozporządza majątkiem Organizacji,

5/.opracowuje  sprawozdania   z   działalności  Organizacji  i   przedstawia   Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia,

6/.zwołuje Walne Zebranie,

7/. przyjmuje nowych członków Organizacji,

8/. podejmuje uchwały o wykluczeniu członka ze Organizacji,

8/.reprezentuje Organizacji,

9/.powołuje kierowników  zakładów, redakcji i innych działów Centrum na trzyletnią kadencję,

10/. powołuje Biuro Organizacyjne.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów o obecności co najmniej połowy składu osobowego.

§19

 
1. Członkami   Zarządu   mogą   być   osoby   fizyczne   będące   członkami   zwyczajnymi Organizacji.

2. Zarząd składa się z prezesa, 3 wiceprezesów,  sekretarza,  skarbnika  i 3 członków-pełnomocników Zarządu, wyłonionych podczas głosowania na Walnym Zebraniu.

§20

1.   Prezes:

1/. kieruje działalnością Organizacji, w tym Centrum, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej po uzyskaniu opinii Rady Naukowej,

2/. odpowiada za działalność naukową Organizacji,

3/.  odpowiada za działalność wydawniczą,

4/. nadzoruje organizację konferencji i seminariów naukowych krajowych i międzynarodowych,

5/. nadzoruje współpracę z uniwersytetami i placówkami naukowymi krajowymi,    

zagranicznymi i międzynarodowymi.

2.    Wiceprezes d/s.  współpracy z muzeami,  instytucjami kultury i  stowarzyszeniami:

1/.  zastępuje prezesa w kierowaniu działalnością Organizacji, w tym Centrum , o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej po uzyskaniu opinii Rady Naukowej,

2/. odpowiada za współpracę z muzeami,  instytucjami kultury i stowarzyszeniami  krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

3/. odpowiada za gromadzenie dokumentacji  wydarzeń naukowych, wystaw i działalności artystycznej i nadzoruje prace nad biuletynem Organizacji.

4/.  odpowiada za organizację wystaw,

5/.  nadzoruje działalność popularyzatorską,

6/. odpowiada za konkursy na prace naukowe, konserwatorskie i prace studenckie.

3.   Wiceprezes d/s.  konserwatorskich:

1/.  odpowiada za współpracę z instytucjami i pracowniami konserwacji dzieł sztuki i zabytków krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

2/. nadzoruje warsztaty konserwatorskie,

3/.nadzoruje działalność konserwatorską, badawczą i dokumentacyjną w zakresie konserwacji dzieł sztuki i zabytków, prowadzoną przez Organizację,

4/. nadzoruje zagraniczne misje konserwatorskie.

1.  Wiceprezes ds. sztuki nowoczesnej:   

 1/. odpowiada za badania nad sztuką nowoczesną i współczesną,

 2/. odpowiada za współpracę krajową i międzynarodową w w/w, zakresie,

 3/. nadzoruje konferencje i inne formy działalności Organizacji  w w/w  zakresie.

 4/. odpowiada za stronę internetową Organizacji.

5.    Sekretarz:

1/. nadzoruje bieżącą działalność Organizacji, w tym Biura Organizacyjnego,

2/. odpowiada za korespondencję i wymianę materiałów krajową i zagraniczną,

3/. nadzoruje zagraniczną wymianę naukową badaczy i konserwatorów,

4/. odpowiada za reklamę działalności Organizacji, w tym za kontakty z  instytucjami życia

publicznego, prasą, radiem i  telewizją.

6.    Skarbnik:

1/. odpowiada za działalność finansową Organizacji oraz nadzoruje płacenie  składek,

2/.  nadzoruje działalność gospodarczą Organizacji,

3/.odpowiada za przygotowanie wystąpień i wniosków o dotacje, granty badawcze i konserwatorskie, czuwa nad bieżącą ich realizacją oraz sprawozdaniami,

7.     Trzej członkowie Zarządu  - pełnomocnicy:

1/.   odpowiadają za kontakty z  oddziałami Organizacji,                

2/.   nadzorują sprawy członkowskie Organizacji,                                                              

3/.    opiekują się działalnością Koła Młodych.

4/.    prowadzą i nadzorują działalność Organizacji w ustalonych przez  Zarząd zakresach.

§21

1.   Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

2.  Każdy członek zwyczajny Organizacji  może być wielokrotnie członkiem  Zarządu.

3. Walne Zebranie może odwołać uchwałą Zarząd lub poszczególnych członków przed upływem kadencji

4. W razie konieczności  uzupełnienia   składu Zarządu   Walne   Zebranie  dokonuje uchwałą wyboru  uzupełniającego.

§22

 1. Organizację  reprezentuje co najmniej dwóch członków Zarządu - Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz  lub Skarbnik.

2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw  obowiązków majątkowych Organizacji  wymagane są podpisy dwóch członków  Zarządu:  Prezesa,  Wiceprezesów  lub Skarbnika.

3. Do wysyłki i podejmowania innych pism i dokumentów w imieniu   Organizacji  uprawnieni są  Prezes, Wiceprezesi  lub  Sekretarz Zarządu.                                                

§ 51

Majątek  Organizacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz  środki finansowe.

§ 52

Źródłem majątku Organizacji są:  dochody ze składek członków, krajowych i zagranicznych dotacji, grantów i środków finansowych na badania i działalność konserwatorską, darowizn, zapisów, spadków, dochodów z majątku Organizacji oraz ofiarności publicznej.

§ 53

1. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

2.  Organizacja  prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 5 - SPRAWOZDANIE ZA 2023
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 6
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 36
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.