Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Władze

Zarząd

biuro@world-art.pl

Prezes
prof.  dr hab. Jerzy Malinowski

j.malinowski@world-art.pl

Wiceprezes
prof. dr hab. Anna Markowska

 

Wiceprezes
dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

 

Wiceprezes
 dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł

 

Sekretarz
dr Renata Piątkowska

 

Skarbnik
dr Magdalena Ginter-Frołow

 

Członek  (sprawy członkowskie i składki)
dr Magdalena Tarnowska

 

Członek (sprawy organizacyjne)
dr Karolina Wolska-Pabian 

 

Członek (sprawy wydawnicze)
red. Grażyna Raj

 

ZE  STATUTU

§10

Władzami Organizacji są:

     1/.     Walne Zebranie członków Organizacji, zwane  dalej „Walnym Zebraniem”,

     2/.     Zarząd Organizacji, zwany dalej „Zarządem”,

     3/.     Komisja Rewizyjna.

§11

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie zwyczajną większością głosów. Zawiadomienie o drugim terminie powinno być z góry podane w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania

2, Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych Członków Organizacji, jeżeli wszyscy zostali prawidłowo zawiadomieni o jego terminie.

§12

Głosowania odbywają się jawnie, chyba że poszczególne władze podejmujące uchwałę postanowią inaczej.

§13

Walne Zebranie jako najwyższa władza Organizacji w szczególności:

 l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

2/. decyduje o wysokości, terminie i sposobie zapłaty składek członkowskich,

3/. powołuje i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków tych organów,

4/. powołuje i odwołuje na trzyletnią kadencję  dyrektora i wicedyrektora Centrum, jeśli funkcji tych nie pełni prezes Organizacji  i wiceprezes d/s.  współpracy z muzeami,  instytucjami kultury i  stowarzyszeniami, po uzyskaniu opinii Rady Naukowej,

5/. zatwierdza plany działania Organizacji przedstawione przez Zarząd,

6/.  ocenia działalność Organizacji i jego Władze,

7/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

8/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

9/.rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka Organizacji,

10/. dokonuje zmian w statucie,

11/. decyduje o rozwiązaniu Organizacji  i przeznaczeniu jego majątku,

12/. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które nie zostały zapisane 
w kompetencjach pozostałych władz Organizacji.

§14

W  Walnym Zebraniu udział biorą:

       1/. z głosem decydującym członkowie zwyczajni,

       2/.z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni,

       3/.z głosem doradczym członkowie honorowi.

§15

1.Walne Zebranie zwołuje Zarząd.

2.Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków pisemnie lub Internetem o terminie, miejscu i programie Zebrania, nie później niż na 14 dni przed  planowanym terminem.


Walne Zebranie może uchwalić inny porządek obrad niż przedstawiony przez Zarząd.

3. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku.

§16

Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub bezwzględnej większości członków Organizacji, Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 20 dni od otrzymania wniosku.

§17

W okresie między Walnymi Zebraniami pracą Organizacji kieruje Zarząd.

§18

1. Zarząd w szczególności:

1/.uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzony następnie przez Walne Zebranie,

2/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania,

3/.opracowuje plany działania Organizacji,

4/.zarządza i rozporządza majątkiem Organizacji,

5/.opracowuje  sprawozdania   z   działalności  Organizacji  i   przedstawia   Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia,

6/.zwołuje Walne Zebranie,

7/. przyjmuje nowych członków Organizacji,

8/. podejmuje uchwały o wykluczeniu członka ze Organizacji,

8/.reprezentuje Organizacji,

9/.powołuje kierowników  zakładów, redakcji i innych działów Centrum na trzyletnią kadencję,

10/. powołuje Biuro Organizacyjne.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów o obecności co najmniej połowy składu osobowego.

§19

 
1. Członkami   Zarządu   mogą   być   osoby   fizyczne   będące   członkami   zwyczajnymi Organizacji.

2. Zarząd składa się z prezesa, 3 wiceprezesów,  sekretarza,  skarbnika  i 3 członków-pełnomocników Zarządu, wyłonionych podczas głosowania na Walnym Zebraniu.

§20

1.   Prezes:

1/. kieruje działalnością Organizacji, w tym Centrum, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej po uzyskaniu opinii Rady Naukowej,

2/. odpowiada za działalność naukową Organizacji,

3/.  odpowiada za działalność wydawniczą,

4/. nadzoruje organizację konferencji i seminariów naukowych krajowych i międzynarodowych,

5/. nadzoruje współpracę z uniwersytetami i placówkami naukowymi krajowymi,    

zagranicznymi i międzynarodowymi.

2.    Wiceprezes d/s.  współpracy z muzeami,  instytucjami kultury i  stowarzyszeniami:

1/.  zastępuje prezesa w kierowaniu działalnością Organizacji, w tym Centrum , o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej po uzyskaniu opinii Rady Naukowej,

2/. odpowiada za współpracę z muzeami,  instytucjami kultury i stowarzyszeniami  krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

3/. odpowiada za gromadzenie dokumentacji  wydarzeń naukowych, wystaw i działalności artystycznej i nadzoruje prace nad biuletynem Organizacji.

4/.  odpowiada za organizację wystaw,

5/.  nadzoruje działalność popularyzatorską,

6/. odpowiada za konkursy na prace naukowe, konserwatorskie i prace studenckie.

3.   Wiceprezes d/s.  konserwatorskich:

1/.  odpowiada za współpracę z instytucjami i pracowniami konserwacji dzieł sztuki i zabytków krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

2/. nadzoruje warsztaty konserwatorskie,

3/.nadzoruje działalność konserwatorską, badawczą i dokumentacyjną w zakresie konserwacji dzieł sztuki i zabytków, prowadzoną przez Organizację,

4/. nadzoruje zagraniczne misje konserwatorskie.

1.  Wiceprezes ds. sztuki nowoczesnej:   

 1/. odpowiada za badania nad sztuką nowoczesną i współczesną,

 2/. odpowiada za współpracę krajową i międzynarodową w w/w, zakresie,

 3/. nadzoruje konferencje i inne formy działalności Organizacji  w w/w  zakresie.

 4/. odpowiada za stronę internetową Organizacji.

5.    Sekretarz:

1/. nadzoruje bieżącą działalność Organizacji, w tym Biura Organizacyjnego,

2/. odpowiada za korespondencję i wymianę materiałów krajową i zagraniczną,

3/. nadzoruje zagraniczną wymianę naukową badaczy i konserwatorów,

4/. odpowiada za reklamę działalności Organizacji, w tym za kontakty z  instytucjami życia

publicznego, prasą, radiem i  telewizją.

6.    Skarbnik:

1/. odpowiada za działalność finansową Organizacji oraz nadzoruje płacenie  składek,

2/.  nadzoruje działalność gospodarczą Organizacji,

3/.odpowiada za przygotowanie wystąpień i wniosków o dotacje, granty badawcze i konserwatorskie, czuwa nad bieżącą ich realizacją oraz sprawozdaniami,

7.     Trzej członkowie Zarządu  - pełnomocnicy:

1/.   odpowiadają za kontakty z  oddziałami Organizacji,                

2/.   nadzorują sprawy członkowskie Organizacji,                                                              

3/.    opiekują się działalnością Koła Młodych.

4/.    prowadzą i nadzorują działalność Organizacji w ustalonych przez  Zarząd zakresach.

§21

1.   Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

2.  Każdy członek zwyczajny Organizacji  może być wielokrotnie członkiem  Zarządu.

3. Walne Zebranie może odwołać uchwałą Zarząd lub poszczególnych członków przed upływem kadencji

4. W razie konieczności  uzupełnienia   składu Zarządu   Walne   Zebranie  dokonuje uchwałą wyboru  uzupełniającego.

§22

 1. Organizację  reprezentuje co najmniej dwóch członków Zarządu - Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz  lub Skarbnik.

2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw  obowiązków majątkowych Organizacji  wymagane są podpisy dwóch członków  Zarządu:  Prezesa,  Wiceprezesów  lub Skarbnika.

3. Do wysyłki i podejmowania innych pism i dokumentów w imieniu   Organizacji  uprawnieni są  Prezes, Wiceprezesi  lub  Sekretarz Zarządu.                                                

§ 51

Majątek  Organizacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz  środki finansowe.

§ 52

Źródłem majątku Organizacji są:  dochody ze składek członków, krajowych i zagranicznych dotacji, grantów i środków finansowych na badania i działalność konserwatorską, darowizn, zapisów, spadków, dochodów z majątku Organizacji oraz ofiarności publicznej.

§ 53

1. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

2.  Organizacja  prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.