Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

dr Jacek  Tomaszewski                      j.tomaszewski@world-art.pl

Członek

prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska   

Członek

dr Renata Piątkowska 

 

ZE STATUTU

§23

Działalność Organizacji kontroluje Komisja Rewizyjna.

§24

1. Komisja Rewizyjna w szczególności:

1/. co najmniej raz na pół roku kontroluje celowość, rzetelność, gospodarność, legalność  działania  Organizacji,                

2/. przedstawia Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu sprawozdanie i wnioski wynikające z przeprowadzone  kontroli,

3/. przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/.  z głosem doradczym może brać udział w zebraniach Zarządu.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności  wszystkich jej członków.                                                 

§25

1 .Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie zwyczajni Organizacji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

4.  W razie  konieczności  uzupełnienia składu  Komisji Rewizyjnej  Walne Zebranie dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego,

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji  we władzach Organizacji.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§26

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

2. Każdy członek zwyczajny Organizacji może być wielokrotnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

3. Walne Zebranie może odwołać uchwałą  Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.