Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

dr Jacek  Tomaszewski                      j.tomaszewski@world-art.pl

Członek

prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska   

Członek

dr Renata Piątkowska 

 

ZE STATUTU

§23

Działalność Organizacji kontroluje Komisja Rewizyjna.

§24

1. Komisja Rewizyjna w szczególności:

1/. co najmniej raz na pół roku kontroluje celowość, rzetelność, gospodarność, legalność  działania  Organizacji,                

2/. przedstawia Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu sprawozdanie i wnioski wynikające z przeprowadzone  kontroli,

3/. przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/.  z głosem doradczym może brać udział w zebraniach Zarządu.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności  wszystkich jej członków.                                                 

§25

1 .Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie zwyczajni Organizacji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

4.  W razie  konieczności  uzupełnienia składu  Komisji Rewizyjnej  Walne Zebranie dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego,

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji  we władzach Organizacji.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§26

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

2. Każdy członek zwyczajny Organizacji może być wielokrotnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

3. Walne Zebranie może odwołać uchwałą  Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.