Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Historia

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie powstał w 2011 roku z połączenia Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu.  26  lutego odbyło się w Warszawie Zebranie Założycielskie  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Instytut został zarejestrowany 28 czerwca 2011 roku.

Powstała organizacja  łączy cechy ośrodka badań i stowarzyszenia. Należą do niego historycy sztuki, konserwatorzy dzieł sztuki, architekci, etnolodzy, teatrolodzy i kulturoznawcy, zainteresowani sztuką wychodzącą poza tradycyjne dziewiętnastowieczne zachodnioeuropejskie kanony.     

U podstaw działalności Instytutu leży przekonanie o konieczności badań różnorodnych form artystycznej ekspresji, przejawiających się w kulturach świata, zarówno  w sztuce wynikającej z wykształconych systemów estetycznych, jak i będącej wyrazem plemiennej, ludowej i nieprofesjonalnej twórczości.

Początek działalności sięga 2000 roku, gdy zostało założone Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, które we współpracy z Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaczęło organizować konferencje naukowe i wydawać serie publikacji w warszawskich i toruńskich wydawnictwach,  poświęcone sztuce nowoczesnej w Polsce, a następnie w Europie Środkowej i Wschodniej. (Por. osobny tekst  => Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej)

W 2006 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu w Warszawie, z oddziałami w Krakowie, Toruniu i Warszawie. Powstanie Stowarzyszenia poprzedzała od 2002 roku  działalność Pracowni Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz  Katedry Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zaczęły  organizować konferencje    i wydawać  publikacje. Stowarzyszenie początkowo zajmowało się sztuką Azji. Stopniowo jednak – w związku z oczekiwaniami środowisk akademickich –  rozszerzyło działalność, obejmując badaniami sztukę Afryki, sztukę bizantyjską i postbizantyjską, sztukę mniejszości narodowych w Polsce i Europie  Środkowo-Wschodniej (Ormian, Tatarów, Żydów). W 2007 roku została przy Stowarzyszeniu założona Sekcja Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej.

(Por. osobny tekst  => Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu)  

Połączenie stowarzyszeń stworzyło znacznie szersze możliwości prowadzenia badań, obejmujących tematykę wychodzącą także poza sztukę orientalną  i sztukę nowoczesną. 

Zgodnie ze statutem Instytut prowadzi i wspiera badania, wydaje czasopisma i serie książek, współpracuje z zagranicznymi uniwersytetami, muzeami, stowarzyszeniami  i ośrodkami badań oraz organizuje międzynarodowe konferencje i ogólnopolskie seminaria.  

A. Konferencje międzynarodowe

Pierwszym międzynarodowym wydarzeniem stało się Polsko-Japońskie Spotkanie Historyków Sztuki i Muzykologów, zorganizowane wraz z Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu w Osace w Warszawie i Toruniu w 2004 roku.

Wśród  międzynarodowych konferencji, poświęconych sztuce świata znalazły się:

Sztuka chrześcijańska na pograniczu Azji, Afryki i Europy / Christian Art on the Borderlands of Asia, Africa and Europe (Zakroczym 2008)           

I Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce: Żydowscy artyści i Środkowo-Wschodnia Europa  XIX – II wojna światowa / 1st Congress of Jewish Art in Poland:  Jewish Artists and Central-Eastern Europe, the 19th to WWII  (Kazimierz Dolny 2008)

Świat sakralny Azji Centralnej /(Sacred World of Central Asia) (Warszawa 2008)

I Konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki: Polska – Chiny. Sztuka i dziedzictwo kulturowe  /1st  Conference of Polish and Chinese Historian of Art:  Poland – China. Art and cultural heritage  (Kraków 2009)

I Konferencja Sztuki Islamu w Polsce:  Sztuka świata Islamu i kontakty artystyczne między Polską i państwami islamskimi / Ist. Conference of Islamic Art in Poland:  Art of the  Islamic World and Artistic Relationships   between Poland and Islamic Countries (Kraków 2009)                                          

I Konferencja: Sztuka ormiańskiej diaspory / Ist. Conference:  Art of the Armenian diaspora) (Zamość 2010) 

Dzieje historii sztuki w Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie (The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe (Toruń 2010)

Sztuka Japonii, japonizmy i polsko-japońskie kontakty artystyczne (Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations (Kraków 2010)

Azja Południowo-Wschodnia: Sztuka, dziedzictwo kulturowe i relacje artystyczne z Europą / Polską / South-East Asia: Art, Cultural  Heritage and Artistic Relations with Europe / Poland   (Kraków 2011)

X Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Szamanistycznych: Szamaństwo i jego sztuka / 10th Conference of the International Society for Shamanistic Research:  Shamanhood and its art  (Warszawa 2011)

I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki:  Polska – Rosja: Sztuka i historia  /  1st Conference of Polish and Russian Art Historians Poland – Russia: Art and History (Warszawa 2012)

Korea: Sztuka i kontakty artystyczne z Europą  / Korea: Art  and artistic relations with Europe (Warszawa 2012)

Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki: Polscy i rosyjscy artyści i architekci  w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji politycznej 1815-1990 / Symposium of Polish and Russian Art Historians:  Polish and Russian artists and architects in the art colonies abroad and in political exile 1815-1990  (Toruń 2013)

Sztuka Ameryki Łacińskiej i kontakty artystyczne między Polską a Ameryką Łacińską /Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina /  Art of Latin America and artistic relations between Poland and Latin America  (Łódź 2013)

Bursa i Kraków: historia i kultura artystyczna Imperium Osmańskiego i Królestwa Polskiego w XV-XVI w. / Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th-16th century (Uludağ University, Bursa 2014)

II Kongres Sztuki Żydowskiej:  Sztuka w żydowskim społeczeństwie (2nd Congress of Jewish Art:   Art in Jewish Society  (Warszawa 2014)

II Konferencja Sztuki Islamu:  Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka i architektura – religie – społeczeństwa. (Konferencja organizowana w 600-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską a Turcją w 1414 roku) /   2nd Conference of Islamic Art: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies  (The conference organized in the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey in 1414) (Warszawa 2014)

II Konferencja Sztuki Indii:  Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne (Konferencja zorganizowana na 60-lecie  ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami) /  2nd   conference on Indian art: Art and culture of India and Polish-Indian artistic  relations (The conference organized in the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and India in 1954) (Toruń 2014)

II Konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki: Chiny-Polska: Sztuka i dziedzictwo kulturowe   2nd   Conference of Polish and Chinese Art Historians:  China-Poland:  Art and Cultural Heritage (Taiwan National University of the Arts, Taiwan  2014)

Teatry Wschodniej Azji: Tradycje – Inspiracje – Europejskie / polskie konteksty / East Asian Theatres: Traditions – Inspirations – European / Polish Contexts (Kraków 2015)

Sztuka średniowieczna w Europie Środkowej / Medieval Art in Central Europe  (Nowy Sącz  2016)

Sztuka i religie w przedislamskiej Azji Środkowej / Art and Religions in Pre-Islamic Central Asia (Kraków 2016)

II Konferencja:  Sztuka Ormiańskiej diaspory / 2th Conference Art of Armenian Diaspora (Warszawa  2017)

Henryk Siemiradzki i międzynarodowe środowisko artystyczne Rzymu / Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome (Accademia Polacca delle Scienze a Roma, Rzym  2018)

Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność  japońskiej tradycji we współczesnej sztuce polskiej / Jikihitsu. The Signature of the Artist. The presence of Japanese tradition in contemporary Polish Art  (Warszawa 2019)

Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1871-1939 / Contatti artistici polacco-italiani 1871-1939 / Polish-Italian Artistic Contacts 1871-1939 (Istituto Polacco, Rzym – Roma 2021) 

Od kolekcji do muzeów. Kolekcjonerstwo i mediacja kulturowa w czasach Feliksa Jasieńskiego (1861-1929) / Des collections aux musées. Collectionneurs et passeurs culturels au temps de Feliks Jasieński (1861-1929) / From Collections to Museums: Collectors and Cultural Mediators in the Time of Feliks Jasieński (1861-1929)  (Académie Polonaise des Sciences Centre Scientifique à Paris & Institut national d’histoire de l’art, Paryż  2021)                                                                                                    

(Pełny wykaz konferencji i programy   =>  Konferencje)

(Materiały z konferencji  opublikowane w czasopismach i seriach wydawniczych Instytutu  =>  Publikacje / Czasopisma i seria wydawnicze)

B. Konferencje poświęcone sztuce współczesnej oraz krytyce artystycznej.

Wśród nich znalazły się cykliczne Konferencje Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, a także konferencje we Wrocławiu i Łodzi:

Sztuka lat 1905-1923: malarstwo – rzeźba – grafika – krytyka artystyczna / Art between 1905 and 1923: painting  – sculpture – graphic art – art criticism (Toruń 2005)

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce /  The history of art criticism and art theory (Toruń 2007)

Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej / Ugly in fine arts. Ugliness, deformation, and expression in contemporary art (Toruń 2009)

Strategie trickstera w praktyce artysty i kuratora / Trickster strategies in the artists’ and curatorial practice (Wrocław 2011)

Inspiracja przeszłością w sztuce XX and XXI wieku /  The inspiration from the past in the art of 20th and 21st centuries (Toruń 2011)

Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności /  Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos (Wrocław 2012)

Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX-XXI wieku i polsko-brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne /  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th-21st centuries and Polish-British & Irish art relations (Toruń 2013)

Sustainable art – sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju / Sustainable art –  facing the need for regeneration, responsibility and relations (Wrocław 2013)

Paryż i artyści polscy 1945-1989 /  Paris et les artistes polonais 1945-1989 /  Paris and the Polish Artists  1945-1989 (Toruń 2015)

Sztuka polska na Ziemiach  Zachodnich i Północnych  1945-1981 /  Polish art  on the Western and North Territories of  Poland  – część I / part  I: 1945-1981 (Wrocław 2015)

Sztuka polska  na  Ziemiach  Zachodnich i Północnych  od 1981 roku do współczesności  /  Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till present  (Wrocław 2016)

Formiści – Bunt / Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy / Formists – Bunt / Zdrój – Yung Yiddish. Hundert years of Polish avant-garde (Toruń 2017)

Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – postawy – relacje / Young Yiddish Group and Jewish artistic avant-garde in interwar period (Łódź 2019)

Edukacja  artystyczna  i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku / Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries (Toruń  2019)

W latach 2002-2016  zorganizowano w Toruniu  9 Spotkań Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu  /  Meetings of  Art Historians and Restorers of Oriental Works. 

(Pełny wykaz konferencji i programy   =>  Konferencje)

(Materiały z konferencji  opublikowane w czasopismach i seriach wydawniczych Instytutu  Publikacje ujęte zostały w układzie chronologicznym latami pod Publikacje bądź w układzie systematycznym pod tytułami czasopism i serii wydawniczych jako Czasopisma i serie wydawnicze; do ostatniego zespołu wchodzą publikacje wydane poza seriami.)

 =>  Publikacje / Czasopisma i seria wydawnicze)

C. Konferencje jubileuszowe z przedstawieniem dorobku:

Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności (Warszawa 2015)

Sztuka syntezy sztuk. Spotkanie Jubileuszowe z  okazji 20-lecia działalności (Warszawa 2020)

(Por.  =>  Konferencje)

D. Seminaria

Prezentowane i omawiane są na nich badania, prowadzone w ramach projektów lub indywidualnie. Informacje znajdują się w numerach „Komunikatu” za lata 2012-1017 (Patrz:  Aktualności / Komunikaty)  i jego kontynuacji „Sztuce i Krytyce” od 2018 (Patrz:  Publikacje / Czasopisma i seria wydawnicze / Sztuka i Krytyka).

(Por.   =>  Seminaria)

E. Projekty badawcze i wydawnicze

Wyniki prac badawczych, w tym projektów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne instytucje zagraniczne i krajowe:

(Patrz  =>  Badania)

(Patrz =>  Sprawozdania  z działalności za 2000-2015 oraz za lata 2016-2021)  

F. Konserwacja

Udział konserwatorów dzieł sztuki  w działalności i  badaniach prowadzonych w Instytucie.

(Por.  =>   Konserwacja)

G. Współpraca międzynarodowa i krajowa

Kontakty międzynarodowe, umowy międzynarodowe, współpraca z instytucjami zagranicznymi  w badaniach i organizacji konferencji, ujęta państwami w układzie alfabetycznym. Współpraca z uczelniami, muzeami i instytucjami krajowymi.

(Patrz  =>  Współpraca )

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.