Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Badania

Struktura Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata składa się z następujących jednostek:

Centrum Studiów nad Sztuką Świata

Prezes - Dyrektor Centrum Studiów nad Sztuką Świata              

prof. dr hab. Jerzy Malinowski           j.malinowski@world-art.pl

Zgodnie ze statutem Centrum realizuje statutowe, naukowo-badawcze, wydawnicze i dydaktyczne cele Organizacji (§9)

Funkcję dyrektora pełni każdorazowy prezes Organizacji, zaś funkcję zastępcy Dyrektora – wiceprezes. Wybór innych osób na stanowisko Dyrektora i jego zastępcy następuje po uzyskaniu opinii Rady Naukowej (§ 43)

(Por. => Centrum Studiów) 

 

Studia

A. Sztuka Europy i Ameryki Północnej

Roczniki: Pamiętnik Sztuk Pięknych; Studia Europy Wschodniej; Studia z architektury nowoczesnej; World Art Studies

Serie: Kultura artystyczna; Studia i Monografie; Studia ze sztuki nowoczesnej; Sztuka i Historia

Miesięcznik: Sztuka i Krytyka

 

Sztuka Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od XVIII do początku XX wieku

 • tradycje antyczne w sztuce polskiej (konferencje)
 • architektura pałacowa i dworska (dokumentacje: Rezydencje na Wołyniu; Rezydencje i siedziby szlacheckie w Wielkim Księstwie Litewskim)
 • środowisko artystyczne Uniwersytetu Wileńskiego (publikacje)
 • sztuka polska XIX i początku XX wieku (roczniki i serie: j.w.)

Sztuka XX - początku XXI wieku

 • sztuka nowoczesna (seria Studia i Monografie – opracowania, monografie artystów; seria Studia o sztuce nowoczesnej – materiały z konferencji; konferencje  
 • międzynarodowe i krajowe – rocznik  World Art Studies)
 • architektura, urbanistyka, miasto (rocznik Studia z architektury nowoczesnej)
 • fotografia (rocznik Dagerotyp)
 • Nowe media, kultura wizualna (seria Studia i Monografie)

Polskie kolonie artystyczne za granicą i międzynarodowe związki sztuki polskiej

 • polska kolonia w Rzymie w XIX - XX wieku i polsko-włoskie związki artystyczne (serie: World Art Studies; Sztuka Europy Wschodniej)
 • akademizm (Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego)
 • artyści z Polski we Francji m. in. w kręgu Ecole de Paris i polsko-francuskie związki artystyczne; polska kolonia artystyczna w powojennym Paryżu (seria Studia o sztuce nowoczesnej; tomy studiów) 
 • polska kolonia artystyczna w Londynie i polsko-brytyjskie związki artystyczne (seria Studia o sztuce nowoczesnej; konferencje; tom studiów; monografie)
 • artyści polscy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz związki artystyczne polsko-amerykańskie i kanadyjskie (studia)
 • Materiały do Słownika polskich artystów i ludzi sztuki na obczyźnie

 

Sztuka bizantyjska, po-bizantyjska, sztuka Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej  

 • sztuka bizantyjska i po-bizantyjska (rocznik Series Byzantina, konferencje)
 • sztuka i ikonografia prawosławna i greko-katolicka m.in. na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (rocznik Series Byzantina)
 • sztuka ruska - ukraińska i białoruska XIX – XX wieku (rocznik Sztuka Europy Wschodniej publikacje, konferencje)
 • sztuka rosyjska XIX – XX wieku (rocznik Sztuka Europy Wschodniej)

Sztuka mniejszości religijnych i narodowych

 • sztuka Żydów (seria Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Kongresy Sztuki Żydowskiej)
 • sztuka Ormian (rocznik Series Byzantina; rocznik World Art Studies; konferencje Sztuka ormiańskiej diaspory, publikacje)
 • sztuka Tatarów (seria Sztuka i Historia)
 • sztuka Karaimów

B. Sztuka Azji

Roczniki: Art of the Orient; The Artistic Traditions of Non-European Cultures; World Art Studies; Toruńskie Studia o sztuce Orientu;

Serie: Studia i Monografie

Miesięcznik: Sztuka i Krytyka

Toruńskie Spotkania o sztuce Orientu

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii – w Ushimado prow. Okayama  (wystawy; realizacje artystyczne i kulturalne)

Sztuka i teatr Indii i Azji Południowej (konferencje, książki)

Sztuka Persji, Imperium Osmańskiego i Azji Środkowej (konferencje,

publikacje)

Sztuka i teatr Azji Południowo-Wschodniej (konferencje i publikacje)

Sztuka i teatr Chin i Korei (konferencje, publikacje)

Sztuka i teatr Japonii (konferencje, publikacje, wystawy)

Azjatycko-europejskie związki artystyczne (seria Studia i monografie)

Japonizm w sztuce europejskiej (studia; konferencje, wystawy)

Sztuka współczesna, manggha, teatr, kultura wizualna (konferencje, publikacje)

 

C. Sztuka Afryki

Rocznik The Artistic Traditions of Non-European Cultures

Etnologia (publikacje)

Sztuka współczesna (konferencje, publikacje).

 

D. Sztuka Ameryki Środkowej i Południowej

Rocznik Arte de America Latina

Sztuka dawna do XX wieku (publikacje)

Sztuka współczesna (studia)

 

E. Piśmiennictwo o sztuce, dzieje historii sztuki, myśl o sztuce, krytyka artystyczna

 • piśmiennictwo o sztuce, pamiętniki artystów (seria Źródła do dziejów sztuki)
 • dzieje historii sztuki (seria World Art Studies)
 • myśl o sztuce i krytyka artystyczna (serie: Źródła do dziejów sztuki; rocznik Pamiętnik Sztuk Pięknych; seria Studia o sztuce nowoczesnej) 

F. Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego

 • badania technologiczne i konserwatorskie; warsztat artystyczny (seria: Technologia   – Sztuka – Konserwacja / Technology – Art – Conservation

G. Dokumentacja i digitalizacja dorobku Instytutu

 • bibliografia publikacji; digitalizacja publikacji i dokumentów
 • kronika bieżąca (miesięcznik Sztuka i Krytyka)
 • dokumentacja działalności na stronie internetowej

 

Czasopisma i serie wydawnicze

Roczniki

1. Art of the Orient – założone 2012 (poprzedzone tomem Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, 2008); PISnSŚ & Wydawnictwo Adam Marszałek - red. nacz. prof. Bogna Łakomska

2. Arte de América Latina - Sztuka Ameryki Łacińskiej - założone 2011; PISnSŚ &    Wydawnictwo Adam Marszałek - red. nacz. dr Ewa Kubiak

3. (The) Artistic Traditions of Non-European Cultures – założone 2012 (poprzedzone tomem Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur 2009; PISnSŚ & Wydawnictwo Tako – red. nacz. prof. Jerzy Malinowski

4. Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” / Daguerreotype. Studies in the History and   Theory of Photography” – nowa seria; kontynuacja pisma Dagerotyp (1993-2015), wydawanego przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 wspólnie z Instytutem Sztuki PAN; Nowa Seria od 2018; Stowarzyszeni Historyków Fotografii, Muzeum Historii Fotografii, PISnSŚ & Wydawnictwo Tako – red. nacz. Małgorzata Maria Grąbczewska

5. Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary – pierwsza seria 2001-2005, przygotowywana jako półrocznik przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK; druga seria od 2015, PISnSŚ, współwydawcy Wydawnictwo Naukowe UMK, od 2019 Wydawnictwo Tako – red. nacz. prof. Jerzy Malinowski

6. Series Byzantina. Studies on Bizantine and Post-Byzantine Art – założone 2003 przez Zakład Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej UKSW, od t. V publikacja PSSO (potem PISnSŚ) i  ZSBiP  UKSW, obecnie PISnSŚ, Uniwersytet w Ostrawie i UKSW  -  red. nacz.  prof. Waldemar Deluga

7.  Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture -  założone 2000 przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK, od 2007-2013 co dwa lata,. od 2018 rocznik PISnSŚ i Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej UMK – red. nacz prof. Joanna Kucharzewska                                                                                           

8. Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern

    Europe - założone 2013; PISnSŚ, współwydawca Wydawnictwo Tako – red. nacz. prof. Jerzy Malinowski

9. Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / The Torun Studies on Oriental Art - założone w 2004 przez Pracownię Sztuki Orientu UMK, wydawane do 2009; w 2016 ukazał się tom wydany przez PISnSŚ i Wydawnictwo UMK; przewidziane wznowienie wydawania

10. World Art StudiesConferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies – założone w 2009 przez PSSO w Wydawnictwie DIG jako seria wydawnicza, od 2016 jako pismo PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik i prof. Jerzy Malinowski

 

Biuletyn (miesięcznik)

11. Sztuka i Krytyka / Art and Criticism. Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu    

     Studiów nad Sztuką Świata – założone w październiku 2012, wydawane do   

     grudnia 2017 jako Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką  

     Świata, umieszczane na stronie internetowej w rubryce AKTUALNOŚCI /   

     KOMUNIKATY; od 2018 jako czasopismo internetowe z możliwością druku – red.   

     prof. Jerzy Malinowski

 

Serie wydawnicze:

1. Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego / Henryk Siemiradzki. Catalogue raisonné of the paintings – wydawana od 2021 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. nauk. prof. Jerzy Malinowski

1A. Henryk Siemiradzki – Studia i materiały – wydawana w 2001

2. Kultura artystyczna / Artistic culture – wydawana od 2016 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako

3. Studia i monografie / Studies and monographs - wydawana od 2013 roku;    

    kontynuacja serii wydawniczych SSN i PSSO w warszawskich wydawnictwach:   

    Dialog (2002); Neriton – Sztuka nowoczesna (2003-2009), Artystyczny Orient

    (2003-2009), Archiwum Sztuki Polskiej (2006-2009), Kultura artystyczna Żydów

    (2008-2009), Rzeźba XVIII-XX wieku (2007); DiG - (2003-2010), Orient (2008-

    2009); Trio - Sztuka Azji i Afryki (2009), Cywilizacja Państwa Środka (2009);

    PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. nauk. prof. Jerzy Malinowski

4. Studies on modern art / Studia o sztuce nowoczesnej – wydawana od 2006 przez SSN, potem PISnSŚ i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK w wydawnictwach DiG, Libron, Wydawnictwie Naukowym UMK – red. nauk. dr Małgorzata Geron i prof. Jerzy Malinowski

5. Sztuka i historia - wydawane od 2016 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako

6. Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in   Poland and Central-East Europe – wydawana od 2015 przez PISnSŚ i MHŻP oraz

    ostatnio Wydawnictwo Tako

7. Technologia – Sztuka – Konserwacja / Technology – Art – Conservation – wydawana 2017-2018 przez PISnSŚ – red. nauk. prof. Weronika Liszewska 

8. Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history – wydawana od 2015 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. nauk. prof. Jerzy Malinowski

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.