Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Badania

Struktura Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata składa się z następujących jednostek:

Centrum Studiów nad Sztuką Świata

Prezes - Dyrektor Centrum Studiów nad Sztuką Świata              

prof. dr hab. Jerzy Malinowski           j.malinowski@world-art.pl

Zgodnie ze statutem Centrum realizuje statutowe, naukowo-badawcze, wydawnicze i dydaktyczne cele Organizacji (§9)

Funkcję dyrektora pełni każdorazowy prezes Organizacji, zaś funkcję zastępcy Dyrektora – wiceprezes. Wybór innych osób na stanowisko Dyrektora i jego zastępcy następuje po uzyskaniu opinii Rady Naukowej (§ 43)

(Por. => Centrum Studiów) 

 

Studia

A. Sztuka Europy i Ameryki Północnej

Roczniki: Pamiętnik Sztuk Pięknych; Studia Europy Wschodniej; Studia z architektury nowoczesnej; World Art Studies

Serie: Kultura artystyczna; Studia i Monografie; Studia ze sztuki nowoczesnej; Sztuka i Historia

Miesięcznik: Sztuka i Krytyka

 

Sztuka Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od XVIII do początku XX wieku

 • tradycje antyczne w sztuce polskiej (konferencje)
 • architektura pałacowa i dworska (dokumentacje: Rezydencje na Wołyniu; Rezydencje i siedziby szlacheckie w Wielkim Księstwie Litewskim)
 • środowisko artystyczne Uniwersytetu Wileńskiego (publikacje)
 • sztuka polska XIX i początku XX wieku (roczniki i serie: j.w.)

Sztuka XX - początku XXI wieku

 • sztuka nowoczesna (seria Studia i Monografie – opracowania, monografie artystów; seria Studia o sztuce nowoczesnej – materiały z konferencji; konferencje  
 • międzynarodowe i krajowe – rocznik  World Art Studies)
 • architektura, urbanistyka, miasto (rocznik Studia z architektury nowoczesnej)
 • fotografia (rocznik Dagerotyp)
 • Nowe media, kultura wizualna (seria Studia i Monografie)

Polskie kolonie artystyczne za granicą i międzynarodowe związki sztuki polskiej

 • polska kolonia w Rzymie w XIX - XX wieku i polsko-włoskie związki artystyczne (serie: World Art Studies; Sztuka Europy Wschodniej)
 • akademizm (Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego)
 • artyści z Polski we Francji m. in. w kręgu Ecole de Paris i polsko-francuskie związki artystyczne; polska kolonia artystyczna w powojennym Paryżu (seria Studia o sztuce nowoczesnej; tomy studiów) 
 • polska kolonia artystyczna w Londynie i polsko-brytyjskie związki artystyczne (seria Studia o sztuce nowoczesnej; konferencje; tom studiów; monografie)
 • artyści polscy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz związki artystyczne polsko-amerykańskie i kanadyjskie (studia)
 • Materiały do Słownika polskich artystów i ludzi sztuki na obczyźnie

 

Sztuka bizantyjska, po-bizantyjska, sztuka Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej  

 • sztuka bizantyjska i po-bizantyjska (rocznik Series Byzantina, konferencje)
 • sztuka i ikonografia prawosławna i greko-katolicka m.in. na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (rocznik Series Byzantina)
 • sztuka ruska - ukraińska i białoruska XIX – XX wieku (rocznik Sztuka Europy Wschodniej publikacje, konferencje)
 • sztuka rosyjska XIX – XX wieku (rocznik Sztuka Europy Wschodniej)

Sztuka mniejszości religijnych i narodowych

 • sztuka Żydów (seria Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Kongresy Sztuki Żydowskiej)
 • sztuka Ormian (rocznik Series Byzantina; rocznik World Art Studies; konferencje Sztuka ormiańskiej diaspory, publikacje)
 • sztuka Tatarów (seria Sztuka i Historia)
 • sztuka Karaimów

B. Sztuka Azji

Roczniki: Art of the Orient; The Artistic Traditions of Non-European Cultures; World Art Studies; Toruńskie Studia o sztuce Orientu;

Serie: Studia i Monografie

Miesięcznik: Sztuka i Krytyka

Toruńskie Spotkania o sztuce Orientu

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii – w Ushimado prow. Okayama  (wystawy; realizacje artystyczne i kulturalne)

Sztuka i teatr Indii i Azji Południowej (konferencje, książki)

Sztuka Persji, Imperium Osmańskiego i Azji Środkowej (konferencje,

publikacje)

Sztuka i teatr Azji Południowo-Wschodniej (konferencje i publikacje)

Sztuka i teatr Chin i Korei (konferencje, publikacje)

Sztuka i teatr Japonii (konferencje, publikacje, wystawy)

Azjatycko-europejskie związki artystyczne (seria Studia i monografie)

Japonizm w sztuce europejskiej (studia; konferencje, wystawy)

Sztuka współczesna, manggha, teatr, kultura wizualna (konferencje, publikacje)

 

C. Sztuka Afryki

Rocznik The Artistic Traditions of Non-European Cultures

Etnologia (publikacje)

Sztuka współczesna (konferencje, publikacje).

 

D. Sztuka Ameryki Środkowej i Południowej

Rocznik Arte de America Latina

Sztuka dawna do XX wieku (publikacje)

Sztuka współczesna (studia)

 

E. Piśmiennictwo o sztuce, dzieje historii sztuki, myśl o sztuce, krytyka artystyczna

 • piśmiennictwo o sztuce, pamiętniki artystów (seria Źródła do dziejów sztuki)
 • dzieje historii sztuki (seria World Art Studies)
 • myśl o sztuce i krytyka artystyczna (serie: Źródła do dziejów sztuki; rocznik Pamiętnik Sztuk Pięknych; seria Studia o sztuce nowoczesnej) 

F. Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego

 • badania technologiczne i konserwatorskie; warsztat artystyczny (seria: Technologia   – Sztuka – Konserwacja / Technology – Art – Conservation

G. Dokumentacja i digitalizacja dorobku Instytutu

 • bibliografia publikacji; digitalizacja publikacji i dokumentów
 • kronika bieżąca (miesięcznik Sztuka i Krytyka)
 • dokumentacja działalności na stronie internetowej

 

Czasopisma i serie wydawnicze

Roczniki

1. Art of the Orient – założone 2012 (poprzedzone tomem Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, 2008); PISnSŚ & Wydawnictwo Adam Marszałek - red. nacz. prof. Bogna Łakomska

2. Arte de América Latina - Sztuka Ameryki Łacińskiej - założone 2011; PISnSŚ &    Wydawnictwo Adam Marszałek - red. nacz. dr Ewa Kubiak

3. (The) Artistic Traditions of Non-European Cultures – założone 2012 (poprzedzone tomem Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur 2009; PISnSŚ & Wydawnictwo Tako – red. nacz. prof. Jerzy Malinowski

4. Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” / Daguerreotype. Studies in the History and   Theory of Photography” – nowa seria; kontynuacja pisma Dagerotyp (1993-2015), wydawanego przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 wspólnie z Instytutem Sztuki PAN; Nowa Seria od 2018; Stowarzyszeni Historyków Fotografii, Muzeum Historii Fotografii, PISnSŚ & Wydawnictwo Tako – red. nacz. Małgorzata Maria Grąbczewska

5. Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary – pierwsza seria 2001-2005, przygotowywana jako półrocznik przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK; druga seria od 2015, PISnSŚ, współwydawcy Wydawnictwo Naukowe UMK, od 2019 Wydawnictwo Tako – red. nacz. prof. Jerzy Malinowski

6. Series Byzantina. Studies on Bizantine and Post-Byzantine Art – założone 2003 przez Zakład Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej UKSW, od t. V publikacja PSSO (potem PISnSŚ) i  ZSBiP  UKSW, obecnie PISnSŚ, Uniwersytet w Ostrawie i UKSW  -  red. nacz.  prof. Waldemar Deluga

7.  Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture -  założone 2000 przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK, od 2007-2013 co dwa lata,. od 2018 rocznik PISnSŚ i Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej UMK – red. nacz prof. Joanna Kucharzewska                                                                                           

8. Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern

    Europe - założone 2013; PISnSŚ, współwydawca Wydawnictwo Tako – red. nacz. prof. Jerzy Malinowski

9. Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / The Torun Studies on Oriental Art - założone w 2004 przez Pracownię Sztuki Orientu UMK, wydawane do 2009; w 2016 ukazał się tom wydany przez PISnSŚ i Wydawnictwo UMK; przewidziane wznowienie wydawania

10. World Art StudiesConferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies – założone w 2009 przez PSSO w Wydawnictwie DIG jako seria wydawnicza, od 2016 jako pismo PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik i prof. Jerzy Malinowski

 

Biuletyn (miesięcznik)

11. Sztuka i Krytyka / Art and Criticism. Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu    

     Studiów nad Sztuką Świata – założone w październiku 2012, wydawane do   

     grudnia 2017 jako Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką  

     Świata, umieszczane na stronie internetowej w rubryce AKTUALNOŚCI /   

     KOMUNIKATY; od 2018 jako czasopismo internetowe z możliwością druku – red.   

     prof. Jerzy Malinowski

 

Serie wydawnicze:

1. Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego / Henryk Siemiradzki. Catalogue raisonné of the paintings – wydawana od 2021 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. nauk. prof. Jerzy Malinowski

1A. Henryk Siemiradzki – Studia i materiały – wydawana w 2001

2. Kultura artystyczna / Artistic culture – wydawana od 2016 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako

3. Studia i monografie / Studies and monographs - wydawana od 2013 roku;    

    kontynuacja serii wydawniczych SSN i PSSO w warszawskich wydawnictwach:   

    Dialog (2002); Neriton – Sztuka nowoczesna (2003-2009), Artystyczny Orient

    (2003-2009), Archiwum Sztuki Polskiej (2006-2009), Kultura artystyczna Żydów

    (2008-2009), Rzeźba XVIII-XX wieku (2007); DiG - (2003-2010), Orient (2008-

    2009); Trio - Sztuka Azji i Afryki (2009), Cywilizacja Państwa Środka (2009);

    PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. nauk. prof. Jerzy Malinowski

4. Studies on modern art / Studia o sztuce nowoczesnej – wydawana od 2006 przez SSN, potem PISnSŚ i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK w wydawnictwach DiG, Libron, Wydawnictwie Naukowym UMK – red. nauk. dr Małgorzata Geron i prof. Jerzy Malinowski

5. Sztuka i historia - wydawane od 2016 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako

6. Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in   Poland and Central-East Europe – wydawana od 2015 przez PISnSŚ i MHŻP oraz

    ostatnio Wydawnictwo Tako

7. Technologia – Sztuka – Konserwacja / Technology – Art – Conservation – wydawana 2017-2018 przez PISnSŚ – red. nauk. prof. Weronika Liszewska 

8. Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history – wydawana od 2015 przez PISnSŚ i Wydawnictwo Tako – red. nauk. prof. Jerzy Malinowski

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 11-12
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.