Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Konferencje zrealizowane

IX KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ: SZTUKA AMERYKAŃSKA XX I XXI WIEKU ORAZ POLSKO-AMERYKAŃSKIE KONTAKTY ARTYSTYCZNE

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

10-12 października 2023


Załączniki:

Program konferencji

Streszczenia referatów

Otwarcie – Konferencje Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (Jerzy Malinowski)

Otwarcie – Ilustracje do tekstu Konferencje Sztuki Nowoczesnej

O konferencji (Filip Pręgowski)

List do uczestników

Zasady przygotowania tekstu

Art of communication and communication through art in Asia and Africa

ANTYK W POLSKIEJ SZTUCE I KULTURZE ARTYSTYCZNEJ KOŃCA XVIII – POCZĄTKU XXI WIEKU. OD FRANCISZKA SMUGLEWICZA DO IGORA MITORAJA / ANTIQUE IN POLISH ART AND CULTURE FROM THE END OF THE 18TH TO THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: FROM FRANCISZEK SMUGLEWICZ TO IGOR MITORAJ

PISnSŚ & SARP, Warszawa – Pawilon SARP

21 – 23. 09. 2022

Załączniki:

Program w języku polskim cz. 1

Program w języku polskim cz. 2

Program w języku angielskim

Nagranie konferencji

Zeszyt streszczeńThe IVth INTERNATIONAL CONFERENCE ART OF THE ARMENIAN DIASPORA

University of Ostrava                                                                                                      
15-18. 06. 2022

DES COLLECTIONS AUX MUSÉES. COLLECTIONNEURS ET PASSEURS CULTURELS AU TEMPS DE FELIKS JASIEŃSKI (1861-1929) / FROM COLLECTIONS TO MUSEUMS: COLLECTORS AND CULTURAL MEDIATORS IN THE TIME OF FELIKS JASIEŃSKI (1861-1929)

Académie Polonaise des Sciences Centre Scientifique à Paris & Institut national d’histoire de l’art, Paryż                                                                                                      
18-19. 11. 2021

POLSKO-WŁOSKIE KONTAKTY ARTYSTYCZNE 1871-1939 / CONTATTI ARTISTICI POLACCO-ITALIANI 1871-1939

Istitito Polacco di Roma
20-22. 10. 2021

SZTUKA SYNTEZY SZTUK. SPOTKANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA I POPRZEDZAJĄCYCH JEGO ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA SZTUKI NOWOCZESNEJ (2000-2011) ORAZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZTUKI ORIENTU (2006-2011)

SARP Warszawa
18.01. 2020

8th CONFERENCE ON MODERN ART IN TORUŃ ART EDUCATION & ART CRITICISM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE 20th AND 21st CENTURIES

Toruń
10-11. 10. 2019

COLLECTIONS – ENCOUNTERS – INSPIRATIONS. RECEPTION OF JAPANESE ART AND CRAFTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE BEFORE THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC CONTACTS BETWEEN POLAND AND JAPAN IN 1919

Kraków
27–29. 06. 2019

GRUPA JUNG IDYSZ I ŻYDOWSKA AWANGARDA ARTYSTYCZNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. IDEE – POSTAWY – RELACJE.

Muzeum Miasta Łodzi
12-13. 06. 2019

JIKIHITSU. THE SIGNATURE OF THE ARTIST. THE PRESENCE OF JAPANESE TRADITION IN CONTEMPORARY POLISH ART

SARP Warszawa
10-12. 06. 2019

HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME

Polish Academy of Sciences  Scientific Centre in Rome, Vicolo Doria 2   
9-10.11.2018

THE HENRYK SIEMIRADZKI THAT WE DO NOT KNOWN

CELEBRATING 175 ANNIVERSARY OF THE ARTIST’S BIRTH

National Museum in  Kraków

12-13.04.2018


Program

VII KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU FORMIŚCI – BUNT / ZDRÓJ – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu Wały gen. Sikorskiego
13 7-9.11.2017

Program

POLACY W AMERYCE. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Warka, 27-28 czerwca 2017 roku.

 

Informacja / Information

Program

Seminarium Bracia Hirszenbergowe. W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej

Pod patronatem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Warszawa, 25 maja 2017

 

V Seminarium Zespołu „Korpusu malarstwa Henryka Siemiradzkiego”

CO ZNAJDUJE SIĘ W OBRAZACH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO? 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНАХ ГЕНРИХА СЕМИРАДСКОГО?

WHAT’S THERE IN THE PAINTINGS OF HENRYK SIEMIRADZKI? 

Warszawa, 21 – 22. 04. 2017  

3rd International Scientific Conference “Architecture of Local Cultures of The Borderland”

III Международная научная конференция „Архитектура локальных культур пограничья”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura kultur  lokalnych pogranicza”

THE SACRED – THE PROFANE – THE SACRED. CONVERSIONS AND RECONVERSIONS OF SACRED ARCHITECTURE AND ART  XX – XXI CC. 

SACRUMPROFANUMSACRUM. КОНВЕРСИИ И РЕКОНВЕРСИИ САКРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВA XXXXI ВВ.

SACRUM – PROFANUM – SACRUM.  KONWERSJE I REKONWERSJE ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ XX – XXI W.

Warszawa – Białystok – Supraśl,   21 –  23. 04 . 2017

 

3th Conference ART OF ARMENIAN DIASPORA

Warszawa, 30 – 31. 03. 2017

III Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem CO (NIE)PRZYSTOI MĘŻCZYŹNIE WHAT DOES (NOT) SUIT A MAN

Warszawa,  03 – 04. 04 2017

WOKÓŁ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ABRAHAMA OSTRZEGI

Warszawa, 02. 03. 2017

21-22. 11. 2016 WROCŁAW

Sztuka polska  na  Ziemiach  Zachodnich i Północnych  od 1981 roku do współczesności  /   Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till present  

24-26. 10. 2016 KRAKÓW

Art and religions in pre-Islamic Central Asia    

20-23. 10. 2016 NOWY SĄCZ

Medieval Art in Central Europe   - 20-23 October  2016  in Nowy Sącz

23-24 . 06. 2016 TORUŃ

IX   Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu  / IX Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works 

16-18 . 06. 2016 GDAŃSK

Art of Armenian Diaspora II  

19-20. 11. 2015 ŁÓDŹ

Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność /  African tradition  -  African  modernity     

16-18. 11. 2015 WROCŁAW

Sztuka polska na Ziemiach  Zachodnich i Północnych  1945-1981 /  Polish art  on the Western and North Territories of  Poland  - part  I: 1945-1981

23. 10. 2015 WARSZAWA

70 lat niepodległości Indonezji /  70 years of independent of Indonesia

20-22. 10. 2015 KRAKÓW

East Asian Theatres: Traditions - Inspirations - European / Polish Contexts.

07-09. 10. 2015 TORUŃ

Paryż i artyści polscy 1945-1989 /  Paris et les artistes polonais 1945-1989 /  Paris and the Polish Artists  1945-1989. 

1-3. 10. 2015 NOWY SĄCZ

Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich / Eastern Christian art in the Polish-Lithuanian Commonwealth and neighboring countries

11-13. 09. 2015 KRAKÓW

Textiles of the Silk Road. Design and decorative techniques from Far East to Europe.

18 - 20.06.2015 TORUŃ

Symmetrica 2015 – Warsztaty / Workshop

29-30. 05. 2015 TORUŃ

Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata / To reel a thread like a tale. Fabric in cultures of the world

28.03. 2015 WARSZAWA

Jubileuszowa Konferencja z okazji  15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i jego poprzedników: Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej (2000-1011) i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  (2006-2011)

15-16.01.2015 WARSZAWA

I Konferencja Studiów nad Strojem   Sztuka stroju, strój w sztuce 

2nd   Conference of Costume Studies Art of costume, costume in art

05-06.12. 2014 TAINAN (Republic of China; Taiwan)

II Konferencję Polskich i Chińskich Historyków Sztuki: Chiny-Polska: Sztuka i dziedzictwo kulturowe 

 2nd   Conference of Polish and Chinese Art Historians:  China-Poland:  Art and Cultural Heritage

09-10.10.2014 TORUŃ

II Konferencja Sztuki Indii  Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne (Konferencja zorganizowana na 60-lecie  ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami) 

 2nd   conference on Indian art: Art and culture of India and Polish-Indian artistic  relations (The conference organized in the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and India in 1954).

25-26. 09. 2014 BIELSKO-BIAŁA

III Dni Ameryki Łacińskiej:  Duchowość Ameryki Łacińskiej

III Jornadas Latinoamericanas: Espiritualidad De América Latina

3th  Days of Latin America: Spirituatity of Latin America

15-17.09.2014 WARSZAWA

II Konferencja Sztuki Islamu:  Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka & architektura – religie – społeczeństwa. (Konferencja organizowana w 600-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską a Turcją w 1414 toku) 

2nd Conference of Islamic Art: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies (The conference organized in the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey in 1414)

24-26.06.2014 WARSZAWA

II Kongres Sztuki Żydowskiej:  Sztuka w żydowskim społeczeństwie

 2nd Congress of Jewish Art:   Art in Jewish Society

16-17.06.2014 TORUŃ

VIII Spotkanie Historyków  Sztuki i Konserwatorów Dzieł  Sztuki Orientu  

8th Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works

21-23.05.2014 BURSA

Konferencja  Bursa i Kraków: historia i kultura artystyczna Imperium Osmańskiego i Królestwa Polskiego w XV- XVI w. 

Conference Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th-16th century

(wraz / with  Uludağ University, Bursa)

20-21.11.2013 WROCŁAW

Konferencja Sustainable art – sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju 

Conference   Sustainable art –  facing the need for regeneration, responsibility and relations

09-11.10.2013 TORUŃ

V Konferencja Sztuki Nowoczesnej Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX – XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne

5th Conference of Modern Art  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations

26-28.09.2013 ŁÓDŹ

I Konferencja Sztuka Ameryki Łacińskiej i kontakty artystyczne między Polską a Ameryką Łacińską

I Conferencia  Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina 

1st Conference  Art of Latin America and artistic relations between Poland and Latin America

27-28.06.2013 TORUŃ

I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji politycznej 18151990

1 Cимпозиум польских и российских историков искусства Польские и русские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815 – 1990

1st Symposium of Polish and Russian Art Historians Polish and Russian artists and architects in the art colonies abroad and in political exile 1815-1990

05-07.11.2012 LWÓW / LVIV

Konferencja Ukraińskie i żydowskie środowisko artystyczne i architektoniczne Lwowa: Od Ugody do Zagłady

Конференція Українські та єврейські художні та архітектурні середовища: Lwów/Lemberg/Львів:  від Ausgleich до Голокосту  

Conference The Ukrainian and Jewish artistic and architectural milieus of Lwów/ Lemberg/ Lviv: From Ausgleich to the Holocaust

25-26.10.2012 WARSZAWA

Konferencja  Korea: Sztuka i kontakty artystyczne z Europą

Conference  Korea: Art  and artistic relations with Europe

17-18.10.2012 WROCŁAW

Konferencja Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności

Conference  Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos 

14-16.09.2012 WARSZAWA

I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki  Polska - Rosja: Sztuka i historia

1 Конференция польских и россцйских историков искусства Польша – Россия: искусство и история 

1st Conference of Polish and Russian Art Historians Poland – Russia: Art and History

14-15.06.2012 TORUŃ

VII Ogólnopolskie  Spotkanie   Historyków  Sztuki i Konserwatorów  Dzieł  Sztuki  Orientu

7th Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works

13-14.04.2012 POZNAŃ

Konferencja Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych

Conference Rock Art in the perspective of Polish scientific experiences

12-13.02.2012 WARSZAWA

Konferencja  Strój – zwierciadło kultury

Conferencja  Costume – mirror of culture

09-10.12.2011 WARSZAWA

Konferencja  Ormianie we Lwowie: historia, kultura, sztuka

Conference  Armenians in Lwow  / Lviv

01-02.12.2011 TORUŃ

IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej Inspiracja przeszłością w sztuce XX and XXI wieku

4th Conference on Modern Art  The inspiration from the past in the art of 20th and 21st centuries

26-27. 10. 2011 WROCŁAW

Konferencja Strategie trickstera w praktyce i artysty i kuratora

Conference  Trickster strategies in the artists’ and curatorial practice

Konferencja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / Conference of the Institute of History of Art, University of Wrocław  (wydana / edited by  PISnSŚ / PIoWAS)

05-07.10.2011 WARSZAWA

X Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Szamanistycznych Szamaństwo i jego sztuka

10th Conference of the International Society for Shamanistic Research  Shamanhood and its art

29.09-01.10.2011 KRAKÓW

Konferencja  Azja Południowo-Wschodnia: Sztuka, dziedzictwo kulturowe i relacje artystyczne z Europą / Polską

Conference   South-East Asia: art, cultural heritage and artistic relations with Europe / Poland

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 11-12
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.