Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Konferencje zrealizowane

IX KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ: SZTUKA AMERYKAŃSKA XX I XXI WIEKU ORAZ POLSKO-AMERYKAŃSKIE KONTAKTY ARTYSTYCZNE

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

10-12 października 2023


Załączniki:

Program konferencji

Streszczenia referatów

Otwarcie – Konferencje Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (Jerzy Malinowski)

Otwarcie – Ilustracje do tekstu Konferencje Sztuki Nowoczesnej

O konferencji (Filip Pręgowski)

List do uczestników

Zasady przygotowania tekstu

Art of communication and communication through art in Asia and Africa

ANTYK W POLSKIEJ SZTUCE I KULTURZE ARTYSTYCZNEJ KOŃCA XVIII – POCZĄTKU XXI WIEKU. OD FRANCISZKA SMUGLEWICZA DO IGORA MITORAJA / ANTIQUE IN POLISH ART AND CULTURE FROM THE END OF THE 18TH TO THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: FROM FRANCISZEK SMUGLEWICZ TO IGOR MITORAJ

PISnSŚ & SARP, Warszawa – Pawilon SARP

21 – 23. 09. 2022

Załączniki:

Program w języku polskim cz. 1

Program w języku polskim cz. 2

Program w języku angielskim

Nagranie konferencji

Zeszyt streszczeńThe IVth INTERNATIONAL CONFERENCE ART OF THE ARMENIAN DIASPORA

University of Ostrava                                                                                                      
15-18. 06. 2022

DES COLLECTIONS AUX MUSÉES. COLLECTIONNEURS ET PASSEURS CULTURELS AU TEMPS DE FELIKS JASIEŃSKI (1861-1929) / FROM COLLECTIONS TO MUSEUMS: COLLECTORS AND CULTURAL MEDIATORS IN THE TIME OF FELIKS JASIEŃSKI (1861-1929)

Académie Polonaise des Sciences Centre Scientifique à Paris & Institut national d’histoire de l’art, Paryż                                                                                                      
18-19. 11. 2021

POLSKO-WŁOSKIE KONTAKTY ARTYSTYCZNE 1871-1939 / CONTATTI ARTISTICI POLACCO-ITALIANI 1871-1939

Istitito Polacco di Roma
20-22. 10. 2021

SZTUKA SYNTEZY SZTUK. SPOTKANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA I POPRZEDZAJĄCYCH JEGO ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA SZTUKI NOWOCZESNEJ (2000-2011) ORAZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZTUKI ORIENTU (2006-2011)

SARP Warszawa
18.01. 2020

8th CONFERENCE ON MODERN ART IN TORUŃ ART EDUCATION & ART CRITICISM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE 20th AND 21st CENTURIES

Toruń
10-11. 10. 2019

COLLECTIONS – ENCOUNTERS – INSPIRATIONS. RECEPTION OF JAPANESE ART AND CRAFTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE BEFORE THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC CONTACTS BETWEEN POLAND AND JAPAN IN 1919

Kraków
27–29. 06. 2019

GRUPA JUNG IDYSZ I ŻYDOWSKA AWANGARDA ARTYSTYCZNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. IDEE – POSTAWY – RELACJE.

Muzeum Miasta Łodzi
12-13. 06. 2019

JIKIHITSU. THE SIGNATURE OF THE ARTIST. THE PRESENCE OF JAPANESE TRADITION IN CONTEMPORARY POLISH ART

SARP Warszawa
10-12. 06. 2019

HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME

Polish Academy of Sciences  Scientific Centre in Rome, Vicolo Doria 2   
9-10.11.2018

THE HENRYK SIEMIRADZKI THAT WE DO NOT KNOWN

CELEBRATING 175 ANNIVERSARY OF THE ARTIST’S BIRTH

National Museum in  Kraków

12-13.04.2018


Program

VII KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU FORMIŚCI – BUNT / ZDRÓJ – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu Wały gen. Sikorskiego
13 7-9.11.2017

Program

POLACY W AMERYCE. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Warka, 27-28 czerwca 2017 roku.

 

Informacja / Information

Program

Seminarium Bracia Hirszenbergowe. W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej

Pod patronatem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Warszawa, 25 maja 2017

 

V Seminarium Zespołu „Korpusu malarstwa Henryka Siemiradzkiego”

CO ZNAJDUJE SIĘ W OBRAZACH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO? 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНАХ ГЕНРИХА СЕМИРАДСКОГО?

WHAT’S THERE IN THE PAINTINGS OF HENRYK SIEMIRADZKI? 

Warszawa, 21 – 22. 04. 2017  

3rd International Scientific Conference “Architecture of Local Cultures of The Borderland”

III Международная научная конференция „Архитектура локальных культур пограничья”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura kultur  lokalnych pogranicza”

THE SACRED – THE PROFANE – THE SACRED. CONVERSIONS AND RECONVERSIONS OF SACRED ARCHITECTURE AND ART  XX – XXI CC. 

SACRUMPROFANUMSACRUM. КОНВЕРСИИ И РЕКОНВЕРСИИ САКРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВA XXXXI ВВ.

SACRUM – PROFANUM – SACRUM.  KONWERSJE I REKONWERSJE ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ XX – XXI W.

Warszawa – Białystok – Supraśl,   21 –  23. 04 . 2017

 

3th Conference ART OF ARMENIAN DIASPORA

Warszawa, 30 – 31. 03. 2017

III Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem CO (NIE)PRZYSTOI MĘŻCZYŹNIE WHAT DOES (NOT) SUIT A MAN

Warszawa,  03 – 04. 04 2017

WOKÓŁ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ABRAHAMA OSTRZEGI

Warszawa, 02. 03. 2017

21-22. 11. 2016 WROCŁAW

Sztuka polska  na  Ziemiach  Zachodnich i Północnych  od 1981 roku do współczesności  /   Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till present  

24-26. 10. 2016 KRAKÓW

Art and religions in pre-Islamic Central Asia    

20-23. 10. 2016 NOWY SĄCZ

Medieval Art in Central Europe   - 20-23 October  2016  in Nowy Sącz

23-24 . 06. 2016 TORUŃ

IX   Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu  / IX Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works 

16-18 . 06. 2016 GDAŃSK

Art of Armenian Diaspora II  

19-20. 11. 2015 ŁÓDŹ

Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność /  African tradition  -  African  modernity     

16-18. 11. 2015 WROCŁAW

Sztuka polska na Ziemiach  Zachodnich i Północnych  1945-1981 /  Polish art  on the Western and North Territories of  Poland  - part  I: 1945-1981

23. 10. 2015 WARSZAWA

70 lat niepodległości Indonezji /  70 years of independent of Indonesia

20-22. 10. 2015 KRAKÓW

East Asian Theatres: Traditions - Inspirations - European / Polish Contexts.

07-09. 10. 2015 TORUŃ

Paryż i artyści polscy 1945-1989 /  Paris et les artistes polonais 1945-1989 /  Paris and the Polish Artists  1945-1989. 

1-3. 10. 2015 NOWY SĄCZ

Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich / Eastern Christian art in the Polish-Lithuanian Commonwealth and neighboring countries

11-13. 09. 2015 KRAKÓW

Textiles of the Silk Road. Design and decorative techniques from Far East to Europe.

18 - 20.06.2015 TORUŃ

Symmetrica 2015 – Warsztaty / Workshop

29-30. 05. 2015 TORUŃ

Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata / To reel a thread like a tale. Fabric in cultures of the world

28.03. 2015 WARSZAWA

Jubileuszowa Konferencja z okazji  15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i jego poprzedników: Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej (2000-1011) i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  (2006-2011)

15-16.01.2015 WARSZAWA

I Konferencja Studiów nad Strojem   Sztuka stroju, strój w sztuce 

2nd   Conference of Costume Studies Art of costume, costume in art

05-06.12. 2014 TAINAN (Republic of China; Taiwan)

II Konferencję Polskich i Chińskich Historyków Sztuki: Chiny-Polska: Sztuka i dziedzictwo kulturowe 

 2nd   Conference of Polish and Chinese Art Historians:  China-Poland:  Art and Cultural Heritage

09-10.10.2014 TORUŃ

II Konferencja Sztuki Indii  Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne (Konferencja zorganizowana na 60-lecie  ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami) 

 2nd   conference on Indian art: Art and culture of India and Polish-Indian artistic  relations (The conference organized in the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and India in 1954).

25-26. 09. 2014 BIELSKO-BIAŁA

III Dni Ameryki Łacińskiej:  Duchowość Ameryki Łacińskiej

III Jornadas Latinoamericanas: Espiritualidad De América Latina

3th  Days of Latin America: Spirituatity of Latin America

15-17.09.2014 WARSZAWA

II Konferencja Sztuki Islamu:  Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka & architektura – religie – społeczeństwa. (Konferencja organizowana w 600-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską a Turcją w 1414 toku) 

2nd Conference of Islamic Art: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies (The conference organized in the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey in 1414)

24-26.06.2014 WARSZAWA

II Kongres Sztuki Żydowskiej:  Sztuka w żydowskim społeczeństwie

 2nd Congress of Jewish Art:   Art in Jewish Society

16-17.06.2014 TORUŃ

VIII Spotkanie Historyków  Sztuki i Konserwatorów Dzieł  Sztuki Orientu  

8th Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works

21-23.05.2014 BURSA

Konferencja  Bursa i Kraków: historia i kultura artystyczna Imperium Osmańskiego i Królestwa Polskiego w XV- XVI w. 

Conference Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th-16th century

(wraz / with  Uludağ University, Bursa)

20-21.11.2013 WROCŁAW

Konferencja Sustainable art – sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju 

Conference   Sustainable art –  facing the need for regeneration, responsibility and relations

09-11.10.2013 TORUŃ

V Konferencja Sztuki Nowoczesnej Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX – XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne

5th Conference of Modern Art  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations

26-28.09.2013 ŁÓDŹ

I Konferencja Sztuka Ameryki Łacińskiej i kontakty artystyczne między Polską a Ameryką Łacińską

I Conferencia  Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina 

1st Conference  Art of Latin America and artistic relations between Poland and Latin America

27-28.06.2013 TORUŃ

I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji politycznej 18151990

1 Cимпозиум польских и российских историков искусства Польские и русские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815 – 1990

1st Symposium of Polish and Russian Art Historians Polish and Russian artists and architects in the art colonies abroad and in political exile 1815-1990

05-07.11.2012 LWÓW / LVIV

Konferencja Ukraińskie i żydowskie środowisko artystyczne i architektoniczne Lwowa: Od Ugody do Zagłady

Конференція Українські та єврейські художні та архітектурні середовища: Lwów/Lemberg/Львів:  від Ausgleich до Голокосту  

Conference The Ukrainian and Jewish artistic and architectural milieus of Lwów/ Lemberg/ Lviv: From Ausgleich to the Holocaust

25-26.10.2012 WARSZAWA

Konferencja  Korea: Sztuka i kontakty artystyczne z Europą

Conference  Korea: Art  and artistic relations with Europe

17-18.10.2012 WROCŁAW

Konferencja Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności

Conference  Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos 

14-16.09.2012 WARSZAWA

I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki  Polska - Rosja: Sztuka i historia

1 Конференция польских и россцйских историков искусства Польша – Россия: искусство и история 

1st Conference of Polish and Russian Art Historians Poland – Russia: Art and History

14-15.06.2012 TORUŃ

VII Ogólnopolskie  Spotkanie   Historyków  Sztuki i Konserwatorów  Dzieł  Sztuki  Orientu

7th Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works

13-14.04.2012 POZNAŃ

Konferencja Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych

Conference Rock Art in the perspective of Polish scientific experiences

12-13.02.2012 WARSZAWA

Konferencja  Strój – zwierciadło kultury

Conferencja  Costume – mirror of culture

09-10.12.2011 WARSZAWA

Konferencja  Ormianie we Lwowie: historia, kultura, sztuka

Conference  Armenians in Lwow  / Lviv

01-02.12.2011 TORUŃ

IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej Inspiracja przeszłością w sztuce XX and XXI wieku

4th Conference on Modern Art  The inspiration from the past in the art of 20th and 21st centuries

26-27. 10. 2011 WROCŁAW

Konferencja Strategie trickstera w praktyce i artysty i kuratora

Conference  Trickster strategies in the artists’ and curatorial practice

Konferencja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / Conference of the Institute of History of Art, University of Wrocław  (wydana / edited by  PISnSŚ / PIoWAS)

05-07.10.2011 WARSZAWA

X Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Szamanistycznych Szamaństwo i jego sztuka

10th Conference of the International Society for Shamanistic Research  Shamanhood and its art

29.09-01.10.2011 KRAKÓW

Konferencja  Azja Południowo-Wschodnia: Sztuka, dziedzictwo kulturowe i relacje artystyczne z Europą / Polską

Conference   South-East Asia: art, cultural heritage and artistic relations with Europe / Poland

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.