Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SEMINARIA / SEMINARS

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2012/2013Seminarium Sztuki Azji /  Seminar on Asian Art 


17.11. 2012:

Dr  Marcin Jacoby (UW; PISnSŚ): Gong Xian (ok. 1618-1689) – innowator czy kontynuator szkoły Dong Qichanga? Postać założyciela Szkoły Nankińskiej, jego twórczość i teorie malarskie / Gong Xian (ca. 1618-1689): – innovator or continuator of the school of Dong Qichang? The figure of the founder of the Nanjing School, his art and his theories of painting.

Dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Motywy zdobnicze w tekstyliach chińskich z XVIII i XIX w. / Decorative motifs in Chinese textiles in the 18th and 19th centuries.

Dr Weronika  Liszewska (ASP, Warszawa; PISnSŚ), dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ) i dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Sprawozdanie z kursu „Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” w Hue Monuments Conservation Centre, Hue (Wietnam), 10-15.09.2012 / Report from the course titled “Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” [Conservation of historic textiles and paper supports] in Hue Monuments Conservation Centre, Hue (Vietnam): 10–15.09.2012.

01.12. 2012:

Dr Agnieszka Staszczyk (UJ; PISnSŚ), Cztery malowane tablice wotywne z regionu Baktrii w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Analiza ikonograficzna w odniesieniu do rzeźby epoki Kuszanów / Four painted votive tablets from the Baktria region in the collection of the Metropolitan Museum of Art in New York: Iconographic analysis with reference to sculpture from the Kushan period.

Dr Dorota Kamińska-Jones (UMK; PISnSŚ), Kobiety indyjskie w twórczości artystów europejskich w okresie East India Company / Indian women in the works of European artists during the period of the East India Company.

16.02. 2013:

Dr Marzanna Popławska (UWr; PISnSŚ),  Chrystianizacja i lokalizacja na gruncie jawajskiego teatru cieni / Christianisation and localisation on the grounds of the Javanese shadow theatre.

Marianna Lis (Akademia Teatralna, Warszawa; PISnSŚ),  Tradycyjny i współczesny wayang beber z Jawy Środkowej / Traditional and contemporary wayang beber from Central Java.

09.03. 2013:

Magdalena Ginter-Frołow (MAiP; PISnSŚ), Malarstwo XVI-wiecznego Szirazu – wybrane problemy / Painting in 16th-century Shiraz – selected problems.

Karolina Krzywicka (MAiP; PISnSŚ), Motyw islimi w tradycyjnej ceramice Chorezmu / The islimi motif in the traditional pottery of Chorasmia.

25.05. 2013: 

Krzysztof Morawski (MAiP; PISnSŚ) Ornamenty Indonezji i ich symbolika /  Indonesian ornaments and their symbolism.

Maria Szymańska-Ilnata (MAiP) Związki muzyki i magii na Sumatrze / The relations between music and magic in Sumatra.

 

Seminarium Sztuki  Afryki  /  Seminar on African Art

19.01.2013:

Dr Anna Nadolska-Styczyńska (UMK; PISnSŚ), Od znaku do ornamentu. O przemianach w zdobnictwie tkanin Afryki Zachodniej / From sign to ornament: On transformation in the ornamentation of West African textiles.

Dr Aneta Pawłowska (UŁ;  PISnSŚ), Sztuka i apartheid / Art and Apartheid.

23.03. 2013:

Dr Magdalena Łaptaś (UKSW), Archaniołowie i apostołowie w nubijskich scenach opieki /  Archangels and apostles in Nubian scenes of guardianship.

Dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ), Zbiory rękopisów chrześcijańskich w regionie Tigray (Etiopia) i ich digitalizacja / Collections of Christian manuscripts in the region of Tigray (Ethiopia) and their digitalization. 

 

Seminarium Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej / Seminar on Central and South  American Art

17.01. 2013:

Prof. Doris Bienko de Peralta (Escuela Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., México), Ikonografia wizji religijnych w sztuce kolonialnej Meksyku / The iconography of religious visions in the art of colonial Mexico

 

Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa / Seminar on Eastern Christian Art

13.04. 2013:

Maria Ołdakowska  (UKSW), Ikony bizantyjskie we Francji w XV i XVI wieku /  Byzantine icons in France in the 15th and 16th centuries.

Joanna Rydzkowska (UMK; Muzeum Narodowe w Szczecinie; PISnSŚ), Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - próba klasyfikacji i określenia periodyzacji / Armenian miniature painting in the Polish–Lithuanian Commonwealth – an attempt to classify and determine its periodization.

18.05. 2013:

Dr Svetozara Raceva (Ss. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo), Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskynitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine. 

29.06. 2013:

Katarzyna Nowak-Komar (KUL) XVII-wieczny ewangeliarz ormiański Rkps. 2381 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i jego tajemnice / The 17th-century Armenian Gospels Rkps. 2381 from the Library of the Catholic University of Lublin and its secrets.

Angelika Brzostowska-Pociecha (UKSW) Próba określenia wpływu sztuki  Europy Zachodniej na ikonografię prawosławnych Słowian Bałkańskich XVII i XVIII w.  na podstawie wybranych motywów nowotestamentowych / An attempt to determine the influence of Western European art on the iconography of the Orthodox Balkan Slavs during the 17th and 18th centuries based on selected motifs from the New Testament.

 

Seminarium Sztuki  Europy Wschodniej / Seminar on Eastern  European Art

10.11. 2012:

Dr Zofia Krasnopolska-Wesner (ASP, Gdańsk; PISnSŚ): W stronę jedności sztuki i życia. Bohema literacka i artystyczna Srebrnego Wieku /  Towards the unity of art and life: the literary and artistic bohemia of the Silver Age.

Irina Gavrash (UG; PISnSŚ): Współcześni jurodiwi, czyli strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej / Modern yurodivs, or subversive strategies in contemporary Russian art.

26.01. 2013:

Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; PISnSŚ), Akwarele Giacoma Quarenghiego i Zygmunta Vogla - wczesne świadectwa zainteresowania rosyjskimi i polskimi zabytkami narodowymi / Watercolours by Giacomo Quarengh and Zygmunt Vogel – early evidence for an interest in Russian and Polish national monuments.

Dr Maria Nitka (Uniwersytet Zielonogórski; PISnSŚ), "Rzym, papież, kościoły, obrazy" (N. Gogol) - Wieczne Miasto rosyjskich i polskich artystów lat 20 i 30 XIX wieku /  “Rome, the Pope, churches, paintings” (N. Gogol) – the Eternal City of Russian and Polish artists of the 1820s and 1830s.

 

Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art

15.12. 2012:

Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (MHŻP; PISnSŚ), Przedwojenne muzea żydowskie w Niemczech / Pre-war Jewish museums in Germany.

Dr Artur Kamczycki (UAM; PISnSŚ), Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda w Berlinie.  Analiza struktury budynku w kontekście obrazowej symboliki żydowskiej / Daniel Libeskind’s Jewish  Museum in Berlin: an analysis of the structure of the building in the context of Jewish pictorial symbolism.

23.02. 2013: 

Dr  Tamara Sztyma-Knasiecka (MHŻP, PISnSŚ),  Nacjonalizm Diaspory i sztuka: nowa przestrzeń, nowe inspiracje, 1918-1939" / The nationalism of the Diaspora and art: new space, new inspirations, 1918–1939.

Dr Renata Piątkowska (MHŻP, PISnSŚ), Perec, Herzl i sztuka żydowska. Żydowscy artyści w Warszawie przed 1 wojną światową - między jidyszyzmem i syjonizmem / Perec, Herzl and Jewish art: Jewish artists in Warsaw before the First World War – between Yiddishism and Zionism.

27.04. 2013:

Dr Magdalena Macudzińska-Kamczycka (UMK; PISnSŚ), Narodziny "żydowskiej archeologii" i nowoczesna interpretacja antycznej sztuki żydowskiej /  The birth of “Jewish archaeology” and a modern interpretation of ancient Jewish art.

Dr Monika Czekanowska (UAM; PISnSŚ),  Pieśń nad Pieśniami w twórczości Wilhelma Wachtla: Analiza ikonograficzno-porównawcza / The Song of Songs in the works of Wilhelm Wachtel: iconographical and comparative analysis.

 


Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego / Scholarly Meetings of the Warsaw Branch

22.11. 2012:

Henryk Socha (PISnSŚ), Broń japońska jako dzieło sztuki i przedmiot kolekcjonerstwa na świecie i w Polsce / Japanese weaponry as a work of art and as collectible objects in Poland and throughout the world.

10.01. 2013 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz (UMK; PISnSŚ),   Artyści generała Andersa na Bliskim Wschodzie /  General Anders’s artists in the Middle East [in the Polish Army 1942-1945].

14.02. 2013: 

Dr Wioletta Brzezińska (PISnSŚ), Klasycystyczne założenia pałacowo-parkowe na Wołyniu ok. 1780 – 1831/ Classical palace and park complexes in Volhynia ca. 1780–1831.

21.03. 2013:

Dr Anna Maniakowska-Sajdak (MNW), Dbałość o 'obrazy dawne' w środowisku warszawskim w latach 1764-1863 / The care of “old paintings” in Warsaw society in the years 1764-1863.

 28.03. 2013:

Dr Magdalena Tarnowska  (UKSW; PISnSŚ), Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1942 / Jewish artists in Warsaw 1939–1942.

18.04. 2013:

Prof. Piotr Balcerowicz (UW; PISnSŚ), Ślady buddyzmu w Afganistanie / Traces of Buddhism in Afghanistan.

25.04. 2013:

Dr Bogna Łakomska (ASP,Gdańsk; PISnSŚ), O początkach kolekcjonerstwa w Chinach: Od gromadzenia rzeczy magicznych do zbierania dzieł sztuki / On the beginnings of collecting in China: from accumulating magical objects to collecting works of art.

09.05. 2013

Karolina Łabowicz-Dymanus (ŻIH; PISnSŚ), Estonia w awangardowym „stylu". Sprzeciw artystów wobec polityki kulturalnej ESRR /  Estonia in avant-garde “style”: artists’ opposition to the cultural politics of the ESRR

23.05. 2013

Maurycy Gawarski (UW; PISnSŚ), Teatr w Chinach: historia i współczesność /  Theater in China: past and present

27.05. 2013

Prof. Hulkuntemath Shivamurthy Sastra Shivaprakash (Jawaharlal Nehru University, New Delhi; director The Tagore Centre, Embassy of India, Berlin), The contribution of Indian Bhakti Movements to Indian Arts and Aesthetics  (wraz z Pracownią Studiów nad Buddyzmem, Wydział Orientalistyczny  Uniwersytetu Warszawskiego / Together with a Workshop of Studies into Buddhism, Oriental Department of the University of Warsaw).

13.06. 2013: 

Prof.  Tania Tribe (School of Oriental and African Studies, University of London), Landscape, Kingship and Monasticism: the Art and Archaeology of Medieval Ethiopia. 

19.06.2013:

Prof. Nurhan Atasoy (Turkish Cultural Foundation, Istanbul),  Ottoman Court Costumes.

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2013/2014

Seminarium Sztuki Azji /  Seminar on Asian Art 

31.11.2013

Dr Maciej Kanert  (UAM),  Program badawczy   „Japońska sztuka buddyjska w państwowych zbiorach europejskich”, realizowany przez Uniwersytet w Zurychu i Uniwersytet Hosei w Tokio przy współpracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu / The research programme “Japanese Buddhist art in European national collections” realised by the University of Zurich and Hosei University in Tokyo in collaboration with the Adam Mickiewicz University in Poznań;  

Katarzyna Maleszko (MNW, PISnSŚ), Japońska sztuka buddyjska w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie /  Japanese Buddhist art in the collection of the National Museum in Warsaw.

11.01. 2014

Przemysław Sztafiej (UAM), „Pułapka" Teshigahary Hiroshiego – kryzys  górnictwa z około. 1960 roku w japońskim filmie / “Pitfall” by Teshigahara Hiroshi – a film portrayal of the crisis in Japanese mining around the year 1960;

Andrzej Świrkowski (UAM), Wokół japońskiej Nowej Fali - problem poszukiwania własnej tożsamości w filmach Terayamy Shuujiego /  Exploring the Japanese New Wave: the problem of identity in the films of Terayama Shūji.

24. 01. 2014

Monika Kozień (Muzeum Historii Fotografii, Kraków), Zawirowania pustki. Rozważania nad wzajemnymi wpływami obrazowania zachodniego i wschodniego na przykładzie dziewiętnastowiecznego japońskiego albumu fotograficznego ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie / Swirling emptiness: reflections on the mutual influences of western and eastern imagery on the basis of illustrations from the 19th century Japanese photographic album in the collections of the Museum of the History of Photography in Krakow

 

Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa /  Seminar on Eastern Christian Art. 

12.10. 2013

Angelika Brzostowska-Pociecha (UKSW; PISnSŚ), Malarstwo bułgarskie XVIII i początku XIX wieku w kontekście łacińskich źródeł ikonograficznych /  Bulgarian paintings of the 18th and the beginning of the 19th centuries in the context of Latin iconographical sources.

18.01. 2014

Magdalena Olszewska (UKSW) Ormianie w kręgu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) / Armenians in the circle of King Stanisław August Poniatowski (1764-1795).

22. 02. 2014

Dominika  Macios (UKSW) Prasa polska a Genocyd Ormian w latach 1895-1939 /  The Polish press and the Armenian Genocide during the years 1895-1939.

 

Seminarium Sztuki  Europy Wschodniej / Seminar on  Eastern European Art. 

05. 04. 2014

Dr Justyna Sprutta (PISnSŚ), Sztuka starowierców w Rosji w XVIII wieku / The art of the Old Believers in Russia in the 18th century; 

Dr. Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekononiczny, Kraków; PISnSŚ), Pomiędzy tradycją a okcydentalizacją. Architektura cerkwi św. Andrzeja w Kijowie / Between tradition and occidentalisation: the architecture of the church of St. Andrews in Kyiv.

 

Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art 
 

26.10.2013

Izabella Powalska  (UŁ; PISnSŚ), Samuel Hirszenberg w kręgu rodziny Poznańskich /  Samuel Hirszenberg in the circle of Poznański family;

Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (UMK; PISnSŚ), Żydowski ekspresjonizm –  w poszukiwaniu przestrzeni kulturowe /  Jewish Expressionism  – in search of  cultural space

 

Seminarium Sztuki Nowoczesnej / Seminar  on Modern Art. 

25. 01. 2014

Dr Ewa Toniak (PISnSŚ)Przedsiębiorstwo Państwowe "Pracownie Sztuk Plastycznych" 1951-1968: Rekonesans / The ‘Fine Arts Studios’ State Enterprise 1951-1968: A Reconnaissance;

Dr Agnieszka Chmielewska (UW)  „Pracownie Sztuk Plastycznych”:  Przypadek Karola Tchorka / „Fine Arts Studios”: the case of Karol Tchorek.

15. 02. 2014

Dr Aleksandra Sumorok (ASP, Łódź; PISnSŚ),  Socrealizm od środka. Architekci – architektura – wnętrza / Inside socialist realism. Architects – architecture – design;

Dr Dorota Grubba-Thiede (PISnSŚ), Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki w poszukiwaniu nowoczesności / Wanda Czełkowska and Tadeusz Sieklucki in search of modernity.

30.03. 2014

Dr Agata Soczyńska  (PISnSŚ), Grupa Kobyłecka.  Początek (1947 – 1950)  / the Kobyłka Group: its beginnings (1947-1950).

12. 04. 2014

Dr Anna Leśniewska-Zagrodzka (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa, Łódź) Przestrzeń jako narzędzie poznania motywem twórczości Magdaleny Więcek / Space as a tool for cognition as a motif in the art of Magdalena Więcek.

17. 05. 2014

Irina Gavrash (UG; PISnSŚ), Gry artysty ze światem. Transgresja jako podstawowa kategoria twórczości Waleriana Borowczyka / The artist's games with the world: Transgression as a fundamental category of the art of Walerian Borowczyk.

14. 06. 2014 

Dr Magdalena Tarnowska   (UKSW; PISnSŚ) Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie 1945-1949 / The Jewish artistic milieu in Warsaw 1945-1949

 


Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej / Seminar on the Theory and History of Stage Design 

31. 05. 2014

Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski w Katowicach) & Agnieszka Koecher-Hensel (IS PAN, ASP,  Warszawa; PISnSŚ),  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski i scenograficzne realizacje "Ślubu" Witolda Gombrowicza /  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski and stagings of "The Marriage" by Witold Gombrowicz

 

Seminarium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego / Seminar on Safeguarding Cultural Heritage

26. 02. 2014

Magdalena Grenda (Muzeum Powstania Warszawskiego), Problemy związane z ochroną i konserwacją zabytkowych zielników / Problems concerned with safeguarding and conserving ancient herbaria,

Sylwia Popławska (ASP, Warszawa), Integracja nauki i sztuki w botanicznej działalności Elizy Orzeszkowej – z punktu widzenia konserwatora / The integration of science and art in the botanical activities of Eliza Orzeszkowa - from the point of view of the conservator.

12. 03.  2014

Dr hab.  Weronika Liszewska (ASP, Warszawa; PISnSŚ) Zagadnienia ochrony etiopskich zwojów pergaminowych / Issues concerning the preservation of Ethiopian parchment scrolls.   

16. 04.  2014

Małgorzata Grzelec (ASP, Warszawa), Ulotne piękno. Zarys problematyki konserwacji piór ptasich w zabytkach etnograficznych, archeologicznych, historii naturalnej i dziełach sztuki / Transitory beauty:  an outline of problems regarding the conservation of birds’ feathers in objects from ethnographic, archaeological, natural historical and art collections.

21. 05.  2014

Joanna Koryciarz-Kitamikado (PISSŚ), Tradycyjne metody konserwacji laki we współczesnej Japonii / Traditional methods of lacquer conservation in contemporary Japan.

 


Komitet ds. Konferencji / A Committee  of  the Conference      
 

Teatry  Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie  /   Theatres of East Asia: traditions – inspirations  – European contexts    

05.10.2013
Posiedzenie /  Meeting

23.11.2013
Posiedzenie /  Meeting

01.02. 2014 

Posiedzenie /  Meeting

 

12.06. 2014 

Posiedzenie /  Meeting

 

Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego / Scholarly Meetings of the Warsaw Branch 

17.10. 2013

Magdalena Furmanik-Kowalska (UMK; PISnSŚ),  Uwikłane  w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich /   Entangled in culture: on the work of contemporary Japanese and Chinese women artists. 

24.10. 2013

Dr. Marcin Krawczuk  (UW; PISnSŚ),   Ewangeliarz Abba Garima – najstarszy rękopis etiopski i jego ikonografia  /   The Abba Garima Gospels – the oldest Ethiopian manuscript and its iconography. 

14.11.2013
Dr.  Agnieszka Kluczewska-Wójcik (UMK; PISnSŚ),  Japonia w oczach Polaków na przełomie XIX i XX wieku / Polish views of Japan at the turn of the 19th and 20th centuries.

28.11. 2013

Prof. Carlos Dimeo Álvarez (UW)Ponowoczesne perspektywy teatru Ameryki Łacińskiej /  Postmodern perspectives of Latin American theatre.

05.12. 2013

Dr. Sergiusz  (Sergey)  Kravtsov (Hebrew University, Jerusalem; PISnSŚ),  "Złoty Wiek" synagog murowanych w Rzeczypospolitej / The “Golden Age” of  masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth.

16.01.2014

Marcin Goch (PISnSŚ), Między akademizmem a symbolizmem. Twórczość  Wilhelma Kotarbińskiego /  Between academism and symbolism: the art of Wilhelm Kotarbiński.

30.01.2014

Prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN; PISnSŚ),  Filozofia i sztuka. Myśl rosyjska w grafice Jurija Iwanowicza Seliwiorstowa  (1940-1990) /  Philosophy and art: Russian thought in the graphic work of  Yuriy Ivanovitch Selivyorstov (1940-1990).

13. 03. 2014

Dr Katarzyna Kociołek (UW; PISnSŚ),  Od pejzażu do land art – miejsce, pamięć kulturowa i tożsamość w  sztuce irlandzkiej /  From landscape painting to land art – location, cultural memory and  identity in Irish art.

20.03.  2014

Dr Agnieszka  Ayşen Kaim  (PISnSŚ), Formy tureckiego teatru tradycyjnego czyli sztuki widowiskowe koczowników / The forms of traditional Turkish theatre, or the performative art of nomads.

27.03.  2014

Dr Małgorzata Stępnik (UMCS; PISnSŚ),  Badaczka, artystka, szamanka. Duchowe podróże Mai Deren  / The scholar, the artist, the shaman: the spiritual journeys of Maya Deren.

15. 05 2014

Dr Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ) & dr Joanna Wasilewska (MAiP; PISnSŚ), Prezentacja publikacji Instytutu Strój – zwierciadło kultury / Presentation of the Institute’s publication “Costume – the mirror of culture”.

 

Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego / Scholarly Meetings of the Kraków Branch 

27.01.2014

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ),  Kobierce tureckie w Polsce w kontekście wystawy kobierców tzw. siedmiogrodzkich w Muzeum Narodowym w Gdańsku /  Turkish carpets in Poland in the context of the exhibition of Transylvanian carpets in the National Museum in Gdańsk.

24. 02. 2014

Aleksandra Görlich (MSiTJ; PISnSŚ)  i Joanna Haba  (MSiTJ; PISnSŚ)   Japońskie parawany − konstrukcja i szczególna forma obrazu /  Japanese screens – their construction and their specific form of imagery.  

17. 03.  2014  

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ), Makata turecka zakupiona w Stambule przez Henryka Sienkiewicza / A Turkish hanging purchased by Henryk Sienkiewicz in Istanbul

14. 04. 2014  

Ewa Marcinkowska (MNK), Farangi-sazi. Nowe spojrzenie na malarstwo perskie XVII w./ Farangi-sazi: a new view of Persian painting in the 17th century.

28. 04. 2014

Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda (PISnSŚ) Kira Banasińska - sto lat emigracji na kontynencie azjatyckim. Portret artystki i niezłomnej Polki / Kira Banasińska – 100 years of emigration on the Asian continent: a portrait of an artist and an unbroken Polish woman

12. 05. 2014

Joanna Haba  (MSiTJ), Czerwone uchikake − zabytkowe kimono z kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego / Red uchikake  –  a traditional kimono from the collection of Feliks Manggha Jasieński.

 

Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego / Scholarly Meetings of the Toruń Branch

17. 03. 2014 

Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ) i Grażyna Sławińska (UMK)  Konserwatorzy na drodze do Tokaido. Wykorzystanie nieniszczących metod badań konserwatorskich do poznania zabytkowych grafik japońskich /  Conservators on the way to Tokaido: the use of non-invasive methods of examination for studies into ancient Japanese prints.

08. 04. 2014

Magdalena Nieżwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu; PISnSŚ), „Pasja podróżowania" wystawa w Muzeum Podróżników (Muzeum Okręgowe w Toruniu) / The exhibitions “The passion for travel" at The Explorers' Museum (The District Museum in Torun)

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

 

/Seminarium Sztuki Azji /  Seminar on Asian Art. 

13. 06. 2015 

Dr Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ), Sztuka z Azji Wschodniej na targach w Hong Kongu – relacja z udziału w tegorocznym Art Basel i Art Central  / East Asian Art at the Hong Kong's Art Fair – a report from participation in this year’s Art Basel and Art Central

 

             Seminarium Sztuki  Europy Wschodniej / Seminar ond Eastern European Art 

18. 04. 2015 

Prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN; PISnSŚ), Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim / Ornamentalism in the contemporary Russian painting 

 

Seminarium Sztuki Nowoczesnej  / Seminar on Modern  Art  

22. 11. 2014

Dr  Ewa Toniak (PISnSŚ), Artyści polscy między ekonomią a sztuką w okresie Odwiliży, albo jak pisać o przeszłości / Polish artists between economy and art during the period of the Thaw, or how to write about the past.

10. 01. 2015

Michał Bolka (UMK), Malarstwo nowej figuracji środowiska warszawskiego 1965-1975 / New figuration paintings by the Warsaw art community 1965-1975

14. 02. 2015

Dr Aleksandra Sumorok (ASP, Łódź; PISnSŚ),  Wkraczając w socrealizm. Wokół problematyki polskiego wnętrza lat 1949-1956 / Entering Socialist Realism: concerning the problems of Polish interior design in the years 1949-1956.  

25. 04. 2015 

Ewa Opałka (UJ),  Całkowite wyeliminowanie rzeźby. Konceptualizacje przestrzeni a materialność w pracach Wandy Czełkowskiej / The total elimination of sculpture: conceptualisations of space and materiality in the works of Wanda Czełkowska 

 

Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej / Seminar on the Theory and History of Stage Design 

29. 11. 2014

Dr Dominika Łarionow (UŁ; PISnSŚ), Tadeusz Kantor i jego trzy Balladyny  /  Tadeusz Kantor and his three Balladynas

31. 01. 2015

Karolina Czerska (UJ; PISnSŚ), O scenografii do „Szewców” Tadeusza Kantora w Theatre 71 / On the scenography for the “Shoemakers” by Tadeusz Kantor in Theater 71.

 

Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art 

 16. 05. 2015  

Jan Słoniewski  (PISnSŚ)   Wątki  mistyki żydowskiej w twórczości Anselma Kiefera / Traces of Jewish mysticism in the work of Anselm Kiefer.  

 

Komitet ds. Konferencji / A Committee  of  the Conference 

Teatry  Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie  /   Theatres of East Asia: traditions – inspirations  – European contexts    

 

20.11.2014
Posiedzenie /  Meeting

 

Zebrania Naukowe Oddziału Gdańskiego / Scholarly Meetings of the Gdańsk  Branch 

10.04.2014  

Aleksandra Kajdańska (PISnSŚ). Polonezy, anglezy czy menuety – tańce w osiemnastowiecznym Gdańsku czyli czy taniec może być przedmiotem badań /  Polonaises, anglaises or minuets – dances in eighteenth-century Gdańsk, or can dance be a subject for research?   

 

 Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego / Scientific Meetings of the Kraków Branch 

27.10.2014

Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; PISnSŚ)  Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki  (Kraków 2014) – promocja książki / Castles on the Kraków-Częstochowa Uplands: problems of conservation and tourist access (Kraków 2014) – book promotion.

 

       Zebrania Naukowe Oddziału Łódzkiego / Scholarly Meetings of the Łódź Branch

27. 02. 2015 

Dr hab. Aneta Pawłowska (UŁ; PISnSŚ),  Sztuka i kobiety w Afryce /  Art and Women in Africa 

 

   Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego / Scholarly Meetings of  the Toruń Branch 

28.10. 2014

Prof. Mirosław Majewski  (New York Institute of Technology, Abu Dhabi; PISnSŚ)  Connections. O związkach geometrii ze sztuką i architekturą / Connections: on the relations of geometry with art and architecture.

09. 12. 2014

Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ)  Spojrzenie uzbrojonym okiem konserwatora na dzieła sztuki Dalekiego Wschodu / A conservator’s refined look at the works of art of the Far East.

18-20. 06. 2015 

Prof. Mirosław Majewski, Warsztaty Geometria i Sztuka - Symmetrica 2015 spotkanie łączące  matematyków i artystów, teorie matematyczne z ich praktyczną realizacją w postaci graficznej, zrealizowane we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Centrum Sztuki Współczesnej. / Workshops “Geometry and Art – Symmetrica 2015” – meetings bringing together mathematicians and artists, mathematical theories with their practical realisations in graphical form, realised by means of the collaboration of the Department of Mathematics and Information Science of UMK and the Centre for Contemporary Art.

 

         Promocje publikacji Instytutu / Promotions of publications of the Institute

27.10. 2014  Petersburg – Konsulat Generalny RP  

06.11. 2014  Moskwa –  Ambasada RP 

Irina Gavrash (UG., PISnSŚ), prof. Jerzy Malinowski,  Promocja rocznika  “Sztuka Europy Wschodniej”  (2013, 2014) w Konsulacie Generalnym RP w Petersburgu oraz w Ambasadzie RP w Moskwie / Promotion of the annual publication “The Art of Eastern Europe” (2013, 2014) at the General Consulate of the Polish Republic in St. Petersburg and the Embassy of the Polish Republic in Moscow.

17. 04. 2015 

Prezentacja książki Art and Shamanhood  pod redakcją Elwiry Djaltchinowej-Malec w WILSON cafe&bar, w Warszawie. Książka została wydana przez  PISnSŚ i Akadémiai Kiadó w serii „Bibliotheca Shamanistica”  spotkaniu  uczestniczył redaktor serii  prof. Mihály Hoppál / Presentation of the volume “Art and Shamanhood” edited by Elwira Djaltchinowa-Malec in WILSON cafe&bar in Warsaw. The book was published by PiSnSŚ and Akadémiai Kiadó in the series “Bibliotheca Shamanistica”.

24. 09. 2015  

Dr Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ), Prezentacja książki  Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich / Presentation of the volume “Entangled in culture: on the work of contemporary Japanese and Chinese women artists”. 

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

 Seminarium Sztuki  Europy Wschodniej / Seminar on Eastern European Art 

23. 01. 2016   

Dr hab.  Jacek Kwiatkowski (UW, PISnSŚ) Suprematyzm znany i nieznany / Suprematism known and unknown.

Kajetan Giziński  (UMK) Teozofia w teorii i twórczości Kandinskiego / Theosophy in the artistic theory and art of Kandinsky. 

19. 04. 2016 

Prof. Diana Oboleńska (UG)   Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na  przełomie XIX i XX wieku / Esotericism in Russian culture at the turn of the 19th and 20th centuries.

 

Seminarium Sztuki Nowoczesnej / Seminar on Modern Art.

23. 04. 2016 

Dr Tomasz Śleboda (Narodowy Instytut Dziedzictwa; PISnSŚ) Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury / Edgar Aleksander Norwerth, 1884-1950: architect and architectural theorist. 

14. 05. 2016  

Dominika Macios (UKSW) Leopold Gaszczyk – nieznany fotograf z Aleppo / Leopold Gaszczyk – an unknown photographer from Aleppo.

 

 Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art.

20. 02. 2016 

Dr Renata Piątkowska (MHŻP; PISnSŚ) Studenci wyznania mojżeszowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1923-1939). Studia – debiuty – kariery / Students of the Mosaic faith at the Academy of Fine Arts in Warsaw (1923-1939): Studies – debates – careers.

 

Korpus malarstwa Henryka Siemiradzkiego – seminarium / The catalogue raisonné of the paintings of Henryk Siemiradzki – Seminar 

 21. 09. 2016 Warszawa

Prof. Jerzy Malinowski, O badaniach nad twórczością Henryka Siemiradzkiego  w Polsce / On research into the creative work of Henryk Siemiradzki in Poland.

Dr (hab.) Tatiana L. Karpowa (Państwowa Galeria Tretiakowska, Moskwa), O badaniach nad twórczością Henryka Siemiradzkiego  w Rosji / On research into the creative work of Henryk Siemiradzki in Russia.

Dr Maria Nitka (PISnSŚ), Listy Siemiradzkiego i jego rodziny w rzymskim Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici / The letters of Siemiradzki and his family in the Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici in Rome.

Dr Kamila Twardowska (MNK), Kwerendy w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Searches in the collections of the National Museum in Kraków.

Aneta Biały, Paulina Adamczyk (MNW), Monachijski tygiel, włoskie przestrzenie – rok z życia Henryka Siemiradzkiego. Wnioski z badań trzech szkicowników artysty z kolekcji MNW: rysunki z Monachium i pierwszej podróży do Włoch, szkice do Jawnogrzesznicy / Munich melting-pot, Italian spaces – a year in the life of Henryk Siemiradzki: conclusions from research into three of the artist’s sketchbooks in the collection of MNW: drawings from Munich and the first journey to Italy, sketches for “Christ and the Adulteress”. 

Nina K. Markowa (PGT), O rysunkach Siemiradzkiego w zbiorach rosyjskich / On drawings by Siemiradzki in Russian collections.

Paulina Adamczyk, Studia i szkice Henryka Siemiradzkiego do obrazów w zbiorach rosyjskich – rysunki ze  zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Studies and sketches by Henryk Siemiradzki for paintings in Russian collections – drawings in the collections of the National Museum in Warsaw.

Magdalena Laskowska (MNK), Rysunki Siemiradzkiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Drawings by Siemiradzki in the collections of the National Museum in Kraków.

Swietłana L. Kapyrina (PMR), Rola fotografii w twórczości Siemiradzkiego / The role of photography in the work of Siemiradzki.  

Prof. Małgorzata Biernacka (IS PAN; PISnSŚ),  Prof. Jurij Biriulow, Prasa lwowska o Siemiradzkim 1872-1902 / The Lwów press on the subject of Siemiradzki.  

Dr Agnieszka-Kluczewska (PISnSŚ), Strategia marketingowa Siemiradzkiego / Siemiradzki’s marketing strategy.

 

Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego / Scholarly Meetings of the Warsaw Branch

21. 04. 2016 

Dr Doroty Chudzicka (Qatar Museum, Doha; PISnSŚ), Prezentacja książki  Od modernizmu w kierunku ekspresji narodowej tożsamości. Wokół koncepcji sztuki Stanisława Szukalskiego (1893 – 1987) / Presentation of the book “From Modernism towards an Expression of National Identity: on the Conception of Art of Stanisław Szukalski (1893-1987)”.

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 

 

Korpus dzieł malarskich  Henryka Siemiradzkiego - seminaria / The catalogue raisonné of the paintings of Henryk Siemiradzki – Seminars 

 

17. 11.  2016 

Prof. Jerzy Malinowski, Wyniki  pierwszego roku prac nad Korpusem dzieł malarskich  Henryka Siemiradzkiego (wraz z dyskusją) / The results of the first year’s work on “The Catalogue Raisonné of the Paintings of Henryk Siemiradzki” (together with discussion).

Paulina Adamczyk (MNW), Studia i szkice Henryka Siemiradzkiego do obrazów w zbiorach rosyjskich – rysunki ze  zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Studies and sketches by Henryk Siemiradzki for paintings in Russian collections - drawings in the collections of the National Museum in Warsaw.

Irina Gavrash (UG; PISnSŚ), Siemiradzki i akademizm – t. IV, rocznik „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточней Европы / Art of the East Europe” / Siemiradzki and academism – vol. IV of the annual publication „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточней Европы / Art of the East Europe”.

19. 01.  2017  

Dr Agnieszka Kuczyńska (UMCS; PISnSŚ), „Jawnogrzesznica” Henryka Siemiradzkiego i przedstawienia Chrystusa w malarstwie pieredwiżników w kontekście recepcji  „La vie de Jésus”  Ernesta Renana / “The Adulteress” by Henryk Siemiradzki and representations of Christ in paintings by the Wanderers in the context of the reception of “La vie de Jésus” by Ernest Renan.

23. 02. 2017  

„Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle najnowszych badań” – blok tematyczny w programie  konferencji  „W kręgu „Quo Vadis”, podsumowującej obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Uniwersytecie Warszawskim,  zorganizowanej przez prof. Jerzego Miziołka / “The work of Henryk Siemiradzki in the light of the most recent research” – thematic section in the programme of the conference “In the milieu of ‘Quo Vadis’”, summarising the celebrations of the Year of Henryk Siemiradzki at the University of Warsaw, organised by Professor Jerzy Miziołek. 

Wystąpienia / Presentations:

Prof. Jerzy MalinowskiPrace nad „Korpusem dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” / Work on the “Catalogue Raisonné of the Paintings of Henryk Siemiradzki”.

Aneta Biały (MNW), Projekt „Korpus dzieł  malarskich Henryka Siemiradzkiego” – realizacja badań przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Obraz Henryka Siemiradzkiego „Dirce chrześcijańska” ze zbiorów MNW w świetle najnowszych analiz dokumentacyjnych i konserwatorskich / The project of “The Catalogue Raisonné of the Paintings by Henryk Siemiradzki” – the realisation of research by the National Museum in Warsaw, together with the painting by Henryk Siemiradzki “Christian Dirce” in the collections of MNW in the light of the most recent documentation and conservation analysis. 

Paulina Adamczyk (MNW), Szkice rysunkowe z kolekcji MNW do obrazu „Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego – wstępna propozycja chronologii. / Sketchbooks of drawings in the collection of MNW for the painting “Christian Dirce” by Henryk Siemiradzki – an initial proposal for a chronology. 

22. 06. 2017  

Seminarium poświęcone realizacji katalogu twórczości Henryka Siemiradzkiego oraz związanego z nim tomu studiów. Ustalono zasady przygotowania katalogu, a także  podziału haseł i ilustracji. / Seminar devoted to the realisation of the catalogue of the paintings of Henryk Siemiradzki and the volume of studies associated with this. The principles for the preparation of the catalogue were determined, together with the arrangement of the entries and illustrations.

                               

Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art. 

 03.12. 2016 

Dr Renata Piątkowskia (MHŻP; PISnSŚ),  Józef Sandel i powojenne Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych  / Józef Sandel and the postwar Jewish Association for the Revival of the Fine Arts

 

Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego / Scholarly Meetings of the Toruń Branch

08. 11.  2016  

Dr Emilia Ziółkowska (UMK; PISnSŚ), Kobiety w szkołach architektury dwudziestolecia międzywojennego / Women in schools of architecture during the interwar period.

 

Promocja publikacji Instytutu / Promotion of publications by the Institute 

24. 10. 2016 

Dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury; PISnSŚ) i Małgorzata Martini (MSiTJ; PISnSŚ), Prezentacja książki  Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice  w Muzeum Literatury w Warszawie / Promotion of the volume “The Great Wave: the inspiration of the art of Japan on Polish painting and print-making” at the Museum of Literature in Warsaw.

Kolejne promocje książki: 10. 11 w Muzeum Lubelskim w Lublinie (Zamek) i 13.11 w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (Willa Oksza) / Subsequent promotion of the volume in the Lublin Museum (Castle), 10.11.2016, and the Tatra Museum in Zakopane (Villa Oksza), 13.11.2016.

24. 01. 2017  

Prof. Jana Wiktora Sienkiewicza (UMK; PISnSŚ), Prezentacja książki  Artyści Andersa. Continuità e novità  w Muzeum Azji i Pacyfiku. W spotkaniu wzięła  udział córka generała Władysława Andersa p. minister Anna Maria Anders / Presentation of the volume “Anders’s Artists : Continuità e novità” at the Museum of Asia and the Pacific. Minister Anna Maria Anders, daughter of General Władysław Anders, participated in the session.

31. 01. 2017  Moskwa / Moscow

Prof. Jerzy Malinowski na posiedzeniu Rosyjskiej Akademii Sztuki zaprezentował wydane po rosyjsku opracowanie prof. Swietłany Czerwonnej „Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени” (2016) / At a session of the Russian Academy of Art, Professor Jerzy Malinowski presented the work published in Russian by Professor Svetlana Chervonnaya, “Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени” (2016)

2.02. 2017 oraz  7. 02. 2017 Moskwa / Moscow 

Prof. Jerzy Malinowski i Irina Gavrash,  Prezentacja tomu IV „Sztuki Europy Wschodniej” i dorobku Instytutu  w Państwowym Instytucie Historii Sztuki  (2 lutego) oraz w Naukowo-Badawczym Instytucie Teorii i Historii Sztuki  Rosyjskiej  Akademii Sztuki (7 lutego) / Presentation of volume IV of “The Art of Eastern Europe” and the achievements of the Institute at the National Institute for the History of Art (2 February), as well as at the Scholarly-Research Institute for the Theory and History of Art of the Russian Academy of Art (7 February).

17. 02. 2017 

Publikacje o sztuce żydowskiej PISnSŚ   -  Spotkanie w Księgarni Artystycznej „ Zachęty” / Publications by the Institute on Jewish Art – session at the Artistic Bookshop of “Zachęta”:

Maria Piechotkowa, Prezentacja tomu  Maria i Kazimierz Piechotkowie: Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (Warszawa 2015) – seria Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe / Presentation of the volume by Maria and Kazimierz Piechotka Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (Warsaw 2015) – in the series Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe

Prof. Jerzy Malinowski, dr Renata Piątkowska,  dr Małgorzata Stolarska-Fronia, dr Tamara Sztyma, Prezentacja tomu  Art in Jewish Society –  rocznik „World Art Studies”, tom 15 (2016)

Prof. Jerzy Malinowski, Inne publikacje książkowe Instytutu o sztuce żydowskiej / Presentation of te volume Art in Jewish Society – the annual volume of “World Art Studies”, vol.15 (2016).

08. 06. 2017 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz,  Prezentacja książki Artyści Andersa. Continuità e Novità  w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie / Presentation of the volume Artyści Andersa. Continuità e Novità at the Archdiocesan Museum in Warsaw. 

13. 06. 2017 Rzym / Rome 

Dr Maria Nitka (PISnSŚ) i Jakub Zarzycki (UWr), Prezentacja w Stacji Naukowej PAN projektu Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego w ramach cyklu III Mese della Cultura Internazionale, giugno 2017, organizowanego przez Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma / Presentation at the Scholarly Base of PAN of the project for the Catalogue Raisonné of the Paintings of Henryk Siemiradzki within the context of the cycle II Mese della Cultura Internazionale, giugno 2017, organised by Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma. 

19. 06. 2017 

Prezentacja publikacji Instytutu poświęconych sztuce i kulturze Japonii oraz związkom polsko-japońskim w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii / Presentation of publications by the Institute devoted to the art and culture of Japan, as well as to Polish-Japanese relations, at the Department of Information and Culture of the Embassy of Japan.

Spotkanie przygotowała / The session was organised by Katarzyna Maleszko (MNW; PISnSŚ – prezes Oddziału Warszawskiego).

Prof. Jerzy Malinowski, Plan odchodów stulecia oficjalnych stosunków dyplomatycznych między cesarstwem Japonii a  Polską w 2019 / Plans for celebrations of the centenary of the establishment of diplomatic relations between the Japanese Empire and Poland in 2019.

Prezentacja publikacji / Presentation of publications:

Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (PISnSŚ),  Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in Polish culture and art at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries.

Dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury; PISnSŚ),  Wielka fala. Inspiracje sztuka Japonii w malarstwie i grafice / The Great Wave: the inspiration of the art of Japan on Polish painting and print-making

Dr Małgorzata Wołodźko (UMK; PISnSŚ), Ogrody w kulturze dawnej Japonii / Gardens in the culture of ancient Japan. 

Maciej Trybus (UMK; PISnSŚ), Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / Dutch-Japanese cultural relations and the influence of Japan on the art of the Netherlands in the 17th century.

Prof. Aneta Pawłowska (UŁ; PISnSŚ), Japonizm w sztuce modernizmu (wydana przez Wydawnictwo UŁ) / Japonisme in the art of modernism (published by the Publications of UŁ).

Wystąpienia / Presentations:

Prof.  Beata  Kubiak Ho-Chi (UW; PISnSŚ), O konferencji „East Asian Theater: Tradition – Inspirations – European/Polish Contexts” w Krakowie w październiku 2015 roku / On the conference “East Asian Theater: Tradition – Inspirations – European/Polish Contexts” heldin Kraków in October 2015.

Prof. Weronika Liszewska (ASP, Warszawa; PISnSŚ), O zagadnieniach badań technologicznych i konserwacji dzieł sztuki japońskiej / On problems in the technical examination and conservation of works of Japanese art.  

Głos zabrali: / Active participants:  prof. Estera Żeromska (UAM; PISnSŚ), dr Iga Rodowicz (Akademia Teatralna, Warszawa; PISnSŚ), prof. Zbigniew Osiński (UW; PISnSŚ), Małgorzata Martini (MSiTJ; PISnSŚ). W spotkaniu uczestniczyła / Participants included Emi Horiuchi-Morita – dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii / director of the Department of Information and Culture of the Embassy of Japan).

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 

 

Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” / Seminar “Polish Artists in Exile” 

15. 11. 2017  Paryż / Paris 

Prof. Jerzy Malinowski, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik i prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, Prezentacja założeń Słownika artystów polskich na obczyźnie  w  Galerii Roi Dore / Presentation of the principles of the “Dictionary of Polish Artists in Exile” at Galeria Roia Dore

22. 03. 2018 

Prof. Dorota Kudelska (KUL), Artyści polscy w Wiedniu (na przełomie XIX i XX wieku) / Polish artists in Vienna (at the turn of the 19th and 20th centuries).

19. 04. 2018 

 Barbara Brus–Malinowska i prof. Jerzy Malinowski,  Prezentacja tomów / Presentation of the volumes Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela /  A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel

17. 05. 2018  

Dr  Anna Rudek-Śmiechowska, Badania nad polskim życiem artystycznym w Stanach Zjednoczonych  w świetle pracy nad historią Polish American Artists Society / Research into Polish artistic life in the United States in the light of work on the history of the Polish American Artists Society.

14. 06. 2018 

Prof. Jan Wiktor SienkiewiczBadania nad polskim życiem artystycznym w Wielkiej Brytanii po 1939 roku / Research into Polish artistic life in Great Britain after the year 1939.

 

   Seminarium Sztuki  Europy Wschodniej / Seminar on Eastern European Art 

28. 10.  2017

Sztuka rosyjskiej i radzieckiej awangardy / The art of the Russian and Soviet avant-garde:

Dr hab. Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki  PAN), Rok 1918 i teatr / The year 1918 and the theatre

Prof. Grażyna Bobilewicz  (Instytut Slawistyki PAN; PISnSŚ), Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej / Music in the paintings of the Russian avant-garde 

Kajetan Giziński (UMK),  Wasilij Kandinski – malarz jednego obrazu / Vassily Kandinsky – the painter of a single painting.

Dr hab. Iwona Luba (UW), Czarny kwadrat w Petersburgu / The black square in St. Petersburg.

Lech Lechowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna  i Teatralna, Łódź),  Fotografia w praktyce i myśli teoretycznej rosyjskiej awangardy lat dwudziestych wieku XX / Photography in the practice and theoretical thinking of the Russian avant-garde during the 1920s. 

Dr Tomasz Śleboda (PISnSŚ), Prezentacja monografii   Edgar  Norwerth 1884-1950. Artysta  i człowiek, wydanej przez PISnSŚ / Presentation of the monograph “Edgar Norweth 1884-1950: Artists and Man”, published by PiSnSŚ.

 

        Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego – seminaria / The catalogue raisonné of the paintings of Henryk Siemiradzki – Seminars. 

8. 03. 2018 

Seminarium poświęcone warsztatowi malarskiemu artysty z udziałem konserwatorów z Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie / Seminar devoted to the painterly technique of the artist with the participation of conservators from the National Museums in Kraków and Warsaw.

21. 09. 2018 

Prof. Jesús Pedro Lorente (Uniwersytet w Saragossie),  Spanish painting at the time of Siemiradzki

Zebranie Naukowe  Oddziału Krakowskiego / Scholarly Meetings of the Kraków Branch 

 

11. 12. 2017 

Diana Dyjak Montes  de Oca (artystka / artist),  Trochę o sztuce Nowej Gwinei / A little on the art of New Guinea.

15. 12. 2017  

 Hiu M. Chan (Center for Chinese Visual Studies, Birmingham City University), Writing about Contemporary Chinese Art in Journalism: issues, challenges and possibilities 

15. 01. 2018

Cykl  Krakowskie spotkania ze sztuką świata / The series Kraków meetings with world art:

Prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (UJ; PISnSŚ) i dr Grzegorz First (UJ; PISnSŚ) wykłady

pod wspólnym tytułem: Od idei do wizerunku. Obrazy bóstw na dawnym Wschodzie (od Egiptu po Indie) / Lectures under the common title “From idea to likeness: paintings of deities in the ancient East (from Egypt to India)”.

14. 05. 2018 

Aleksandra Görlich (MSiTJ; PISnSŚ), Hikifuda – ulotne życie reklamy – japońskie druki reklamowe z okresów Edo (1603-1868) i Meiji (1868-1912) / Hikifuda – the transitory life of the advertisement – Japanese advertising prints from the Edo (1603-1868) and Meiji (1868-1912) periods.

 

Zebranie Naukowe  Oddziału Toruńskiego / Scholarly Meetings of the Toruń Branch

07. 04. 2018   

Krzysztof  Szatkowski  (PISnSŚ),  Zagraniczne wystawy zbiorowe artystów sztuki krytycznej w latach 1989-2002 / Foreign group exhibitions by artists of critical art in the years 1989-2002

 

 Zebrania Naukowe  Oddziału Warszawskiego / Scholarly Meetings of the Warsaw Branch 

 

05. 10. 2017 

Dr Karolina Zychowicz (Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”; PISnSŚ),  Gizela Szancerowa - zapomniana animatorka polskiego życia artystycznego / Gizela Szancerowa – a forgotten animator of Polish artistic life.

11. 01. 2018 

 Ewa Sułek  (PISnSŚ), Sztuka ukraińska czasu wojny  2013-2017  (Wybrane zagadnienia) / Ukrainian art during the time of the war of 2013-2017 (Selected problems).

15. 02. 2018. 

Dr Maciej Gugała (Muzeum Historii Polski, PISnSŚ), Rekonstrukcja czy reinterpretacja?  O eksperymentach konserwatorskich Balthusa i eksperymentach optycznych Davida Hockneya / Reconstruction or reinterpretation? – on the conservation experiments of Balthus and the optical experiments of David Hockney.

26. 04. 2018 

Agata Knapik (PISnSŚ) Architektoniczno-urbanistyczna działalność radykalnej grupy UFO z Florencji jako transpozycja semiologicznej teorii Umberta Eco / The architectural-town-planning activities of the radical group UFO in Florence as a transpositions of the semiological theories of Umberto Eco. 

 

 

Sztuka Świata – cykl wykładów / World Art – series of lectures

październik 2017 – maj 2018 (October 2017 – May 2018) Katowice

Sztuka świata to cykl wykładów opracowanych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w związku z otwarciem   multimedialnej  galerii sztuki pozaeuropejskiej / World Art was a series of lectures organised for the Silesian Museum in Katowice in connection with the opening of its multimedia gallery for non-European art

21.10.2017 – dr Agnieszka Kluczewska, Bogowie i ludzie w sztuce „Czarnej Afryki” / Gods and people in the art of “Darkest Africa”.

18.11.2017   –    dr Agnieszka Staszczyk, Sztuka religijna w Indiach / Religious art in India.

16.12.2017   –  dr Ewa Kubiak, Europejczycy wobec nowych kultur, flory i fauny Ameryki Południowej / Europeans with regard to the new cultures, flora and fauna of South America.

20.01.2018     –  dr Katarzyna Szoblik, Najważniejsze kultury indiańskie Ameryki Środkowej / The most important Indian cultures of Central America.

17.02.2018     –  Karolina Krzywicka, Sztuka mauretańska / Moorish art. 

17.03.2018   – prof. Aneta Pawłowska, Akulturacja, post-kolonializm i sztuka oporu w Afryce Południowej / Acculturation, post-colonialism and the art of resistance in South Africa. 

21.04.2018 – dr Magdalena Furmanik-Kowalska, Tradycyjna kultura w twórczości japońskich i chińskich artystek / Traditional culture in the work of Japanese and Chinese women artists.  

12.05.2018 – dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Współczesna sztuka afrykańska: tradycja i tożsamość / Contemporary African art: tradition and identity. 

 

Promocja publikacji Instytutu / Promotion of publications by the Institute

01. 12. 2017 

Spotkanie promocyjne poświęcone 兰美术通史 精装  (Dzieje Sztuki Polskiej) – syntezie sztuki polskiej, wydanej pod. red. prof. Jerzego Malinowskiego  w języku chińskim w Szanghaju  (2016), przygotowanej przez PISnSŚ i sfinansowanej przez IAM, w Państwowej Galerii Sztuki „Zachęta” / Session devoted to 波兰美术通史 精装 (The History of Polish Art) – an outline of Polish art, published under the editorship of Professor Jerzy Malinowski in the Chinese language in Shanghai (2016), put together by PiSmSŚ and financed by IAM, at the National Gallery of Art “Zachęta”.

16. 02. 2018  - Londyn / London

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, Prezentacja książki Artyści Andersa. Uratowani  z nieludzkiej ziemi w Ambasadzie Polskiej w Londynie / Presentation of the volume “Anders’s Artists: saved from an inhuman land” at the Polish Embassy in London. 

24. 03. 2018  

Prof. Jerzy Malinowski i dr Magdalena Furmanik-Kowalska., Prezentacja Sztuka i kultura Azji w publikacjach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Muzeum Azji i Pacyfiku na targach  książki Dialog z Azją / Presentation of “The art and culture of Asia in the publications of the Polish Institute of the Study of World Art” at the Museum of Asia and the Pacific, at the book-fair “Dialogue with Asia”.

08. 06. 2018 

Dr Renata Piątkowska, Promocja tomu 12 „Pamiętnika Sztuk Pięknych”   Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne w „Zachęcie” / Promotion of volume 12 of “Memoirs of the Fine Arts”, “Abraham Ostrzega and the Jewish artistic circle in ‘Zachęta’”. 

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2018/2019 

 

Komitet Polska – Japonia / Poland – Japan Committee 

27. 10. 2018   

Jubileusz 100-Lecia stosunków dyplomatycznych Polski I Japonii / Celebraion of the centenary of diplomatic relations between Poland and Japan

Spotkanie w sprawie obchodów jubileuszu w siedzibie Instytutu. W spotkaniu wzięli udział profesorowie i wykładowcy japonistyki i historii sztuki z uniwersytetów i szkół wyższych, dyrektorzy specjalistycznych muzeów – w większości członkowie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. / Meeting on the occasion of celebrations of the anniversary at the headquarters of the Institute. Those participating were professors and lecturers of Japanese Studies and History of Art from universities and institutions of higher education and directors of specialist museums – mostly members of the Polish Institute of Studies in World Art.

Przedstawiciele Komitetu zostali 5.11.2018 roku przyjęci przez JE Tsukasę Kawadę,  ambasadora Japonii / Members of the the Committee were received by H.E. Tsukasa Kawada, Ambassador of Japan, on 5..11.2018.

15. 12. 2018 

Spotkanie w sprawie obchodów jubileuszu. Przedstawienie harmonogramu konferencji naukowych, wystaw, występów teatralnych i publikacji środowiska japonistów, teatrologów i historyków sztuki / Meeting devoted to the celebrations of the anniversary. Presentation of the programme of scholarly conferences, exhibitions, theatrical performances and publications by the milieu of Japanese scholars, theatrical scholars and historians of art.

 Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego / Scholarly Meetings of the Kraków Branch

10. 12. 2018 

Cykl  "Krakowskie spotkania ze sztuką świata” / Series “Kraków Meetings with World Art”: 

Małgorzata Martini (PISnSŚ),  Japońskie militaria. Kolekcja generała Sławomira Petelickiego (na wystawie w MSiTJ) / Japanese military accessories: the collection of General Sławomir Petelicki (on exhibition at MSiTJ).

 

 Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego / Scholarly Meetings of the Toruń Branch

22. 01. 2019 

Dr Filip Pręgowski (UMK, PISnSŚ),  Estetyka wzniosłości we współczesnym malarstwie amerykańskim Pięknych / The aesthetics of sublimity in contemporary American fine painting.

 

Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego / Scholarly Meetings of the Warsaw Branch

01. 10. 2018  

Prof. Lejla Chasjanowa (Rosyjska Akademia Sztuki w Moskwie / Russian Academy of Art in Moscow; PISnSŚ). „Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku, oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno” (Jan Matejko). Ocalenie „Bitwy pod Grunwaldem” w czasach I i II wojen światowych / “At present art is for us a certain kind of weapon in our hands, and hence it is wrong to separate art from love of country” (Jan Matejko): the survival of ‘The Battle of Grunwald’ during the First and Second World Wars.

06. 12.  2018 

Dr Łukasz Mikołaj Sadowski (ASP, Łódź; PISnSŚ),  O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym XX i początki XXI wieku / On Soviet and Russian battle painting in the 20th and the beginning of the 21st cenrturies.

 

W południe z Siemiradzkim – wykłady w Muzeum Narodowym we Wrocławiu / South with Siemiradzki – lectures at the National Museum in Wrocław

9. 02.  2019 

Jakub Zarzycki (PISnSŚ),  Siemiradzki i Włosi – mało znany wątek w twórczości malarza na przykładzie obrazu „Z wiatykiem” / Siemiradzki and the Italians – a little-known element in the work of the artist taking the example of the painting “With the Viaticum”.

06. 04. 2019 

Jakub Zarzycki,  Siemiradzki i antyk – o najważniejszym temacie w twórczości malarza / Siemiradzki and antiquity – on the most significant subject in the work of the artist.

25. 05. 2019 

Dr Maria Nitka (PISnSŚ),  Światło w twórczości Siemiradzkiego / Light in the creative work of Siemiradzki.

 

Promocja publikacji Instytutu / Promotion of publications by the Institute

04. 10. 2018 

Maria Piechotkowa, Prezentacja książki Marii i Kazimierza Piechotków: t. 1A / Presentation of the volume by Maria and Kazimierz Piechotka: vol.1A : Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej; vol. 1B Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth  w  Muzeum Historii Żydów Polskich / at the Museum of the History of Polish Jews.

27. 11. 2018 

Prezentacja 1 numeru rocznika  „DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii”,    kontynuacji czasopisma „Dagerotyp”  w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW z udziałem  prof. Wandy Mossakowskiej (Prezesa Stowarzyszenia Historyków Fotografii), Marka Świcy (Dyrektora Muzeum Fotografii w Krakowie) i redaktora numeru Małgorzaty Marii Grąbczewskiej / Presentation of the first issue of the annual “DAGEROTYP. Studies in the History and Theory of Photography” at the Column Hall of the Department of History of UW with the participation of Prof. Wanda Mossakowska (Chair of the Association of Historians of Photography), Marek Świca (Director of the Museum of Photography in Kraków) and the editor of the issue, Małgorzata Maria Grąbczewska. 

Debata Fotografia i sztuka: Anna Masłowska i dr Adam Mazur, prowadzenie: Weronika Kobylińska-Bunsch / Debate “Photography and art”: Anna Masłowska and dr Adam Mazur, chaired by Weronika Kobylińska-Bunsch.

05. 12. 2018 

Prof. Jerzy Malinowski, Promocja tomu Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939)  w Muzeum Historii Polskich Żydów / Promotion of the volume “Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939)” at the Museum of the History of Polish Jews.

18. 02. 2019 

Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda, Promocja  pamiętnika Kiry Banasińskiej Autobiografia. Polskie losy na krańcach świata w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie / Promotion of the memoirs of Kira Banasińska “Autobiography: Polish vicissitudes at the edge of the world” at the Museum of Japanese Art and Technique in Kraków.

19. 03. 2019 

Prof. Teresa Grzybkowska (PISnSŚ), Promocja książki Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych  w  Muzeum UW (w Sali Balowej Pałacu Potockich) z udziałem prof. Tadeusza Cegielskiego, prof. Juliusza Chrościckiego, prof. Jerzego Malinowskiego i dr hab. Mateusza Salwy / Promotion of the volume “Woman in the lead in laudable activity: the female creators of the first Polish museums and philosophical gardens” at the Museum of UW (in the Ballroom of the Potocki Palace).

08. 05. 2019 

Promocja dzieła Engelberta Kaempfera Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów w tłumaczeniu Macieja Tybusa (PISnSŚ)   w Muzeum Azji i Pacyfiku / Promotion of the volume by Englebert Kaempfer “Japan : a look at the culture of the Tokugawa shogunate”, translated by Maciej Tybus (PISnSŚ) at the Museum of Asia and the Pacific.

Prezentacje / Presentations:

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska (UW), Japonia końca XVII wieku / Japan at the end of the 17th century. 

Dr Ewa Kamińska (UJ, PISnSŚ), Życie i działalność Engelberta Kaempfera / The life and activities of Engelbert Kaempfer.        

Projekty KOMITETU POLSKA – JAPONIA 2019 / Projects of the POLAND — JAPAN COMMITTEE 2019.

14. 06. 2019  

Prof. Teresa Grzybkowska, Promocja książki Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych w  Muzeum Czartoryskich w Puławach / Promotion of the volume “Woman in the lead in laudable activity: the female creators of the first Polish museums and philosophical gardens” at the Museum of the Czartoryski Family in Puławy.

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

SEMINARS AND SCHOLARLY MEETINGS IN THE ACADEMIC YEAR 2019/2020 

 

Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego / Scholarly Meetings of the Kraków Branch

14. 10. 2019 

Dr Anna Król (MSiTJ), Mistrzowie ukiyo-e: Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi. Z kolekcji Ei Nakau (wystawa w MSiTJ) / Masters of Ukiyo-e: Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi, from the Ei Nakau collection (exhibition in MSiTJ).

25. 11. 2019 

Dr Sumiyo Okumura (Turkish Cultural Foundation, Istanbul), Velvet and Patronage: The Origin and the Historical Background of Ottoman and Italian Velvets

Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego / Scholarly Meetings of the Warsaw Branch

12. 11. 2019 

Prof. Leiła Chasjanowa (Rosyjska Akademia Sztuki; PISnSŚ), Jan Matejko i Henryk Siemiradzki. Skojarzenie losów dwóch wielkich Polaków / Jan Matejko and Henryk Siemiradzki: a juxtaposition of the vicissitudes of two great Poles.

20. 02. 2020

Dr Janina Poskrobko-Strzęciwilk (kurator Działu Tkanin Metropolitan Museum of Art  w Nowym Jorku, PISnSŚ), Polski pas kontuszowy i jego międzykulturowe, artystyczne i techniczne związki z pasami jedwabnymi z safawidzkiej Persji i otomańskiej Turcji 17 i 18 wieku / Polish Kontusz Sash and its Cross-Cultural, Artistic and Technical Connections with the 17th-18th century Silk Sashes from Safavid Persia and Ottoman Turkey.

Promocja publikacji Instytutu / Promotion of publications by the Institute

12. 12. 2019 

Dr Maciej Gugała (Muzeum Historii Polski; PISnSŚ),  Promocja książki Eksperymenty Davida Hockneya / Promotion of the volume “The Experiments of David Hockney”.

04. 02. 2020  

Promocja książki  Co (nie)przystoi mężczyźnie. Ubiór męski w kulturze i sztuce pod redakcją dr Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i dr Anny Straszewskiej (IS PAN) w Muzeum Azji i Pacyfiku / Promotion of the volume “What is (in)appropriate for a men: men’s costume in culture and art”, edited by dr Magdalena Furmanik-Kowalska i dr Anna Straszewska (IS PAN) at the Museum of Asia and the Pacific.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.