Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SEMINARIA / SEMINARS

SEMINARIA / SEMINARS

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

SEMINARS AND SCIENTIFIC MEETINGS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015

 

Seminarium Sztuki Azji /  Seminar on Asian Art

24. 01. 2014

Monika Kozień (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Zawirowania pustki. Rozważania nad wzajemnymi wpływami obrazowania zachodniego i wschodniego na przykładzie dziewiętnastowiecznego japońskiego albumu fotograficznego ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie / Swirling emptiness.Reflections on mutual influences of western and eastern imaging illustrated with images from the 19th century Japanese album from the collection of Museum of History of Photography in Krakow

 

Seminarium Sztuki 1944 – 1970  / Seminar  Art 1944 – 1970

 

22. 11. 2014

Dr  Ewa Toniak (PISnSŚ), Artyści polscy między ekonomią a sztuką w okresie Odwiliży, albo jak pisać o przeszłości / Polish artists between economy and art during the Thaw Period or, how to write about the past.

 

10. 01. 2015

Michał Bolka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Malarstwo nowej figuracji środowiska warszawskiego 1965-1975 / New figuration paintings by Warsaw art community 1965-1975

 

14. 02. 2015

Dr Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi; PISnSŚ),  Wkraczając w socrealizm. Wokół problematyki polskiego wnętrza lat 1949-1956 / Entering the socialist realism. The problems of Polish interior design in the years 1949-1956. 

 

Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej / Seminar on Theory and History

of Stage Design 

 

29. 11. 2014

Dr Dominika Łarionow (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Tadeusz Kantor i jego trzy Balladyny  /  Tadeusz Kantor and his three Balladynas

 

31. 01. 2015

Karolina Czerska (Uniwersytet Jagielloński; PISnSŚ), O scenografii do „Szewców” Tadeusza Kantora w Theatre 71 / Scenography for „Shoemakers” by Tadeusz Kantor in Theater 71.

 

Komitet ds. Konferencji / A Committee  of  the Conference      
 

Teatry  Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie  /   Theatres of East Asia: traditions – inspirations  – European contexts    

 

20.11.2014

Posiedzenie /  Meeting

 

Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego / Scientific Meetings of  Krakow Branch

27.10.2014

Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; PISnSŚ)  Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki  (Kraków 2014) – promocja książki 

 

Zebrania Naukowe Oddziału Łódzkiego / Scientific Meetings of  Lodz  Branch

 

27. 02. 2015   (Muzeum Miasta Pabianice) 

Dr hab. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ),  Sztuka i kobiety w Afryce /  Art and Women in Africa 

 

Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego / Scientific Meetings of   Torun Branch

28.10.2014

Prof. dr hab. Mirosław Majewski  (em. profesor New York Institute of Technology, Abu Dhabi; PISnSŚ)  Connections. O związkach geometrii ze sztuką i architekturą.

 

09. 12. 2014

Mirosława Wojtczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ)  Spojrzenie uzbrojonym okiem konserwatora na dzieła sztuki Dalekiego Wschodu / Conservator’s refined look at the works of the Far East.

 

Promocje publikacji Instytutu zagranicą / Promotions of publications of the Institute abroad
 

27.10. 2014  PETERSBURG / САНКТ РЕТЕРБУРГ - Konsulat Generalny RP 

Irina Gavrash (UGd., PISnSŚ), prof. Jerzy Malinowski,  Promocja rocznika  SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ • ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ • ART OF THE EAST EUROPE (2013, 2014)

PROGRAM

06.11. 2014  MOSKWA / МОСКВА -  Ambasada RP  

Irina Gavrash (UGd., PISnSŚ), prof. Jerzy Malinowski,  Promocja rocznika  SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ • ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ • ART OF THE EAST EUROPE (2013, 2014)

PROGRAM

 SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

SEMINARS AND SCIENTIFIC MEETINGS IN ACADEMIC YEAR 2013/2014


Seminarium Sztuki Azji /  Seminar on Asian Art
 

31.11.2013

Dr Maciej Kanert  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań; PISnSŚ),  Program badawczy   „Japońska sztuka buddyjska w państwowych zbiorach europejskich”, realizowany przez Uniwersytet w Zurychu i Uniwersytet Hosei w Tokio przy współpracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu /  Scientific program “Japanese Buddhist art in European national collections” carried out by the University of Zurich and Hosei University in Tokyo in collaboration with Adam Mickiewicz University in Poznań;  

Katarzyna Maleszko (Muzeum Narodowe w Warszawie, PISnSŚ), Japońska sztuka buddyjska w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie /  Japanese Buddhist art in collection of the National Museum in Warsaw.

11.01. 2014

Przemysław Sztafiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), „Pułapka" Teshigahary Hiroshiego – kryzys  górnictwa z około. 1960 roku w japońskim filmie / Teshigahara Hiroshi's 'Pitfall' - film portrayal of Japanese mining in crisis around 1960;

Andrzej Świrkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Wokół japońskiej Nowej Fali - problem poszukiwania własnej tożsamości w filmach Terayamy Shuujiego ./  Exploring the Japanese New Wave. The problem of identity in Terayama Shūji's movies;

 

Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa /  Seminar of  East Christian Art
 

12.10. 2013

Angelika Brzostowska-Pociecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie; PISnSŚ), Malarstwo bułgarskie XVIII i początku XIX wieku w kontekście łacińskich źródeł ikonograficznych /  Bulgarian paintings of 18th  and origin of the 19th in context of Latin iconographical sources.

18.01. 2014

Magdalena Olszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ormianie w kręgu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) / Armenians during the reign of King Stanisław August Poniatowski (1764-1795).

22. 02. 2014

Dominika  Macios (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Prasa polska a Genocyd Ormian w latach 1895-1939 /  Polish press and Armenian Genocide: 1895-1939.

 

Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej / Seminar on Russian and East European Art

05. 04. 2014

Dr Justyna Sprutta (PISnSŚ), Sztuka starowierców w Rosji w XVIII wieku / Art of the Old Believers in Russia in 18th century; 

Dr. Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekononiczny, Kraków; PISnSŚ), Pomiędzy tradycją a okcydentalizacją. Architektura cerkwi św. Andrzeja w Kijowie / Between tradition and occidentalisation. Architecture of the St. Andrews church in Kyiv.

 

Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art 
 

26.10.2013

Izabella Powalska  (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Samuel Hirszenberg w kręgu rodziny Poznańskich /  Samuel Hirszenberg in the circle of Poznanski family;

Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Żydowski ekspresjonizm –  w poszukiwaniu przestrzeni kulturowe /  Jewish Expressionism  - in search of  cultural space

 

Seminarium „Sztuka 1944 – 1968/1970” / Seminar „Art 1944 – 1968/1970”


25. 01. 2014

Dr Ewa Toniak (PISnSŚ), Przedsiębiorstwo Państwowe "Pracownie Sztuk Plastycznych" 1951-1968: Rekonesans / The ‘Fine Arts Studios’ State Enterprise 1951-1968: A Reconnaissance;

Dr Agnieszka Chmielewska (Uniwersytet Warszawski)  „Pracownie Sztuk Plastycznych”Przypadek Karola Tchorka / „Fine Arts Studios”: the case of Karol Tchorek.

15. 02. 2014

Dr Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi; PISnSŚ),  Socrealizm od środka. Architekci-architektura-wnętrza / Inside socialist realism. Architects-architecture-design;

Dr Dorota Grubba-Thiede (PISnSŚ), Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki w poszukiwaniu nowoczesności / Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki in search of modernity.

30.03. 2014

Dr Agata Soczyńska  (PISnSŚ), Grupa Kobyłecka.  Początek (1947 – 1950)  / Kobyłka Group. Beginning (1947-1950).

12. 04. 2014

Dr Anna Leśniewska-Zagrodzka (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa, Łódź) Przestrzeń jako narzędzie poznania motywem twórczości Magdaleny Więcek / Space as a tool for cognition: a leitmotif in the art of Magdalena Więcek.

17. 05. 2014

Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański; PISnSŚ), Gry artysty ze światem. Transgresja jako podstawowa kategoria twórczości Waleriana Borowczyka / Artist's play with the world. Transgression as fundamental category of art of Walerian Borowczyk.

14. 06. 2014

Dr Magdalena Tarnowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; PISnSŚ) Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie 1945-1949 / Jewish artistic milieu in Warsaw 1945-1949


Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej / Seminar on Theory and History of Stage Design

31. 05. 2014

Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski w Katowicach) & Agnieszka Koecher-Hensel (Instytut Sztuki PAN, ASP w Warszawie; PISnSŚ),  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski i scenograficzne realizacje "Ślubu" Witolda Gombrowicza /  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski and various stagings of "The Marriage" by Witold Gombrowicz

 

Seminarium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego / Seminar on Safeguarding  of Cultural Heritage

 

26. 02. 2014

Magdalena Grenda (Muzeum Powstania Warszawskiego), Problemy związane z ochroną i konserwacją zabytkowych zielników / Problems connected with safeguarding and conservation of ancient herbaria,

Sylwia Popławska (ASP w Warszawie), Integracja nauki i sztuki w botanicznej działalności Elizy Orzeszkowej – z punktu widzenia konserwatora / Integration of science and art in botanical activity of Eliza Orzeszkowa- from the point of view of the conservator.

12. 03.  2014

Dr hab.  Weronika Liszewska (ASP w Warszawie; PISnSŚ) Zagadnienia ochrony etiopskich zwojów pergaminowych / Issues connected with the preservation of Ethiopian parchment scrolls. 

16. 04.  2014

Małgorzata Grzelec (ASP w Warszawie), Ulotne piękno. Zarys problematyki konserwacji piór ptasich w zabytkach etnograficznych, archeologicznych, historii naturalnej i dziełach sztuki / Beauty flying by. An introduction to feather conservation in objects from ethnographic, archaeological, natural history and art collections.

21. 05.  2014

Joanna Koryciarz-Kitamikado (PISSŚ), Tradycyjne metody konserwacji laki we współczesnej Japonii / Traditional methods of lacquer conservation in modern Japan.


Komitet ds. Konferencji / A Committee  of  the Conference      
 

Teatry  Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie  /   Theatres of East Asia: traditions – inspirations  – European contexts    

05.10.2013

Posiedzenie /  Meeting

23.11.2013

Posiedzenie /  Meeting

01.02. 2014

Posiedzenie /  Meeting

12.06. 2014

Posiedzenie /  Meeting

 

Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego / Scientific Meetings of Warsaw Branch

 

17.10. 2013

Magdalena Furmanik-Kowalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ),  Uwikłane  w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich /   Culture trouble: the art of contemporary Japanese and Chinese women.

24.10. 2013

Dr. Marcin Krawczuk  (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ),   Ewangeliarz Abba Garima – najstarszy rękopis etiopski i jego ikonografia  /   Abba Garima Gospels – the oldest Ethiopian manuscript and its iconography. 

14.11.2013
Dr.  Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Nicolaus Copernicus University; PISnSŚ),  Japonia w oczach Polaków na przełomie XIX i XX wieku / Polish views of Japan at the turn of the 19th and 20th century.

28.11. 2013

Prof. Carlos Dimeo Álvarez (Uniwersytet Warszawski)Ponowoczesne perspektywy teatru Ameryki Łacińskiej /  Postmodern perspectives of Latin American theatre.

05.12. 2013

Dr. Sergiusz  (Sergey)  Kravtsov (Hebrew University, Jerusalem; PISnSŚ),  "Złoty Wiek" synagog murowanych w Rzeczypospolitej / The “Golden Age” of  masonry synagogues in  the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth.

16.01.2014

Marcin Goch (PISnSŚ), Między akademizmem a symbolizmem. Twórczość  Wilhelma KotarbińskiegoBetween academism and symbolism. The art of Wilhelm Kotarbiński.

30.01.2014

Prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN; PISnSŚ),  Filozofia i sztuka. Myśl rosyjska w grafice Jurija Iwanowicza Seliwiorstowa  (1940-1990) /  Philosophy and art. Russian thought in print of  Yuriy Ivanovitch Selivyorstov (1940-1990).

13. 03. 2014

Dr Katarzyna Kociołek (UW; PISnśŚ),  Od pejzażu do land art - miejsce, pamięć kulturowa i tożsamość w  sztuce irlandzkiej /  From landscape painting to land art - location, cultural memory and  identity in Irish art.

20.03.  2014

Dr Agnieszka  Ayşen Kaim  (PISnSŚ), Formy tureckiego teatru tradycyjnego czyli sztuki widowiskowe koczowników / Forms of traditional Turkish theatre - nomads’ performative art.

27.03.  2014

Dr Małgorzata Stępnik (UMCS; PISnSŚ),  Badaczka, artystka, szamanka. Duchowe podróże Mai Deren  / The scientist, the artist, the shamaness. Spiritual journeys of Maya Deren.

15. 05 2014

Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ) & Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Prezentacja publikacji Instytutu Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture

 

Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego / Scientific Meetings of Krakow Branch
 

27.01.2014

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ),  Kobierce tureckie w Polsce w kontekście wystawy kobierców tzw. siedmiogrodzkich w Muzeum Narodowym w Gdańsku /  Turkish carpets in Poland in the context of the Transylvanian carpets exhibition in National Museum in Gdańsk.

24. 02. 2014

Aleksandra Görlich (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”; PISnSŚ)  i Joanna Haba  (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”; PISnSŚ)   Japońskie parawany − konstrukcja i szczególna forma obrazu /  Japanese screens – their construction and a special form of image.  

17. 03.  2014  

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ), Makata turecka zakupiona w Stambule przez Henryka Sienkiewicza / Turkish hanging bought by Henryk Sienkiewicz in Istanbul

14. 04. 2014  

Ewa Marcinkowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Farangi-sazi. Nowe spojrzenie na malarstwo perskie XVII w./ Farangi-sazi. New look on the Persian painting in 17th century.

28. 04. 2014

Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda Kira Banasińska - sto lat emigracji na kontynencie azjatyckim. Portret artystki i niezłomnej Polki / Kira Banasińska – 100 years of emigration in Asiatic continent. Portrait of artist and unbroken Polish woman

12. 05. 2014

Joanna Haba  (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej), Czerwone uchikake − zabytkowe kimono z kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego / Red uchikake -  traditional kimono from the Feliks Jasieński’s collection.

 

    Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego / Scientific Meetings of   Torun Branch

17. 03. 2014 

Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ) i Grażyna Sławińska (UMK)  Konserwatorzy na drodze do Tokaido. Wykorzystanie nieniszczących metod badań konserwatorskich do poznania zabytkowych grafik japońskich /  Conservators on the way to Tokaido. Usage of non-invasive examinations for studies of ancient Japanese prints.

08. 04. 2014

Magdalena Nieżwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu; PISnSŚ), „Pasja podróżowania" wystawa w Muzeum Podróżników (Muzeum Okręgowe w Toruniu) / "Passion of travelling" exhibition at The Explorers' Museum (The District Museum in Torun)

 


SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
 

SEMINARS AND SCIENTIFIC MEETINGS IN ACADEMIC YEAR 2012/2013


Seminarium Sztuki AzjiSeminar on Asian Art

17.11. 2012:

Dr  Marcin Jacoby (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ): Gong Xian (ok. 1618-1689) - innowator czy kontynuator szkoły Dong Qichanga? Postać założyciela Szkoły Nankińskiej, jego twórczość i teorie malarskie / Gong Xian (ca. 1618-1689): – innovator or continuator of Dong Qichang’s school? A figure of the leading master of the Nanjing school, his art and painting theories.

Dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Motywy zdobnicze w tekstyliach chińskich z XVIII i XIX w. / Decorative motifs in Chinese textiles from the 18th and 19th centuries.

Dr Weronika  Liszewska (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa; wiceprezes PISnSŚ), dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ) i dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Sprawozdanie z kursu „Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” w Hue Monuments Conservation Centre, Hue (Wietnam), 10-15.09.2012 / Report from the course titled “Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” [Conservation of historic textiles and paper grounds] in Hue Monuments Conservation Centre, Hue (Vietnam): 10–15.09.2012.

01.12. 2012:

Dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński; PISnSŚ), Cztery malowane tablice wotywne z regionu Baktrii w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Analiza ikonograficzna w odniesieniu do rzeźby epoki Kuszanów / Four painted votive tablets from the Baktria region in the collection of the Metropolitan Museum of Art in New York, Iconographic analysis in reference to sculpture from the Kushan period.. 

Dr Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Kobiety indyjskie w twórczości artystów europejskich w okresie East India Company / Indian women in European artists’ works in the East India Company period.

16.02. 2013:

Dr Marzanna Popławska (Uniwersytet Wrocławski; PISnSŚ),  Chrystianizacja i lokalizacja na gruncie jawajskiego teatru cieni / Christianisation and localisation on the ground of Java shadow theatre.

Marianna Lis (Akademia Teatralna, Warszawa; PISnSŚ),  Tradycyjny i współczesny wayang beber z Jawy Środkowej / Traditional and modern wayang beber from Central Java.

09.03. 2013:

Magdalena Ginter-Frołow (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Malarstwo XVI-wiecznego Szirazu - wybrane problemy / Paiting of 16th-century Shiraz – selected problems.

Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Motyw islimi w tradycyjnej ceramice Chorezmu / The islimi motif in traditional pottery of Chorasmia.

25.05. 2013: 

Krzysztof Morawski (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ) Ornamenty Indonezji i ich symbolika /  Indonesian ornaments and their symbolism.

Maria Szymańska-Ilnata (Muzeum Azji i Pacyfiku) Związki muzyki i magii na Sumatrze /
Relations between music and magic on Sumatra.Seminarium Sztuki  Afryki  /  Seminar on African Art19.01.2013:

Dr Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Od znaku do ornamentu. O przemianach w zdobnictwie tkanin Afryki Zachodniej / From a sign to an ornament. About transformation of textile ornamentation in Western Africa.

Dr Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki;  PISnSŚ), Sztuka i apartheid / Art and the Apartheid.

23.03. 2013:

Dr Magdalena Łaptaś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Archaniołowie i apostołowie w nubijskich scenach opieki /  Archangels and apostles in Nubian scenes of guardianship.

Dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ), Zbiory rękopisów chrześcijańskich w regionie Tigray (Etiopia) i ich digitalizacja / Collections of Christian manuscripts in the region of Tigray (Ethiopia) and their digitalization. Seminarium Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej / Seminar on Central- and South  American Art17.01. 2013:

Prof. Doris Bienko de Peralta (Escuela Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., México), Ikonografia wizji religijnych w sztuce kolonialnej Meksyku / Iconography of religious visions in the colonial art of MexicoSeminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa / Seminar on East Christian Art13.04. 2013:

Maria Ołdakowska  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Ikony bizantyjskie we Francji w XV i XVI wieku /  Byzantine icons in France in the 15th and 16th centuries.

Joanna Rydzkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Muzeum Narodowe w Szczecinie; PISnSŚ), Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - próba klasyfikacji i określenia periodyzacji / Armenian miniature painting in the Polish–Lithuanian Commonwealth – an attempt to classify and determine the periodization.

18.05. 2013:

Dr Svetozara Raceva (Ss. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo), Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskynitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine.

29.06. 2013:

Katarzyna Nowak-Komar (Katolicki Uniwersytet Lubelski) XVII-wieczny ewangeliarz ormiański Rkps. 2381 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i jego tajemnice / 17th-century Armenian Gospel Book Rkps. 2381 from the Library of the Catholic University of Lublin and its mysteries.

Angelika Brzostowska-Pociecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Próba określenia wpływu sztuki  Europy Zachodniej na ikonografię prawosławnych Słowian Bałkańskich XVII i XVIII w.  na podstawie wybranych motywów nowotestamentowych / An attempt to describe the influence of Western European art on the iconography of Orthodox Balkan Slavs from the 17th and 18th centuries based on selected motifs from the New Testament.Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej / Seminar on Russian and East  European Art10.11. 2012:

Dr Zofia Krasnopolska-Wesner (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ): W stronę jedności sztuki i życia. Bohema literacka i artystyczna Srebrnego Wieku /  Towards the unity of art and life. Literary and artistic bohemia of the Silver Age.

Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański.; PISnSŚ): Współcześni jurodiwi, czyli strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej / Modern “jurodiwys” or subversive strategies in modern Russian Art.

26.01. 2013:

Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; PISnSŚ), Akwarele Giacoma Quarenghiego i Zygmunta Vogla - wczesne świadectwa zainteresowania rosyjskimi i polskimi zabytkami narodowymi / Giacomo Quarenghi’s and Zygmunt Vogel’s watercolours – early evidence of the interest in Russian and Polish national monuments.

Dr Maria Nitka (Uniwersytet Zielonogórski; PISnSŚ), "Rzym, papież, kościoły, obrazy" (N. Gogol) - Wieczne Miasto rosyjskich i polskich artystów lat 20 i 30 XIX wieku /  “Rome, Pope, churches and paintings” (N. Gogol) – the Eternal City of Russian and Polish artists of the 1820s and 1830s.

 


Seminarium Sztuki Żydowskiej / Seminar on Jewish Art15.12. 2012:

Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich; PISnSŚ), Przedwojenne muzea żydowskie w Niemczech / Pre-war Jewish museums in Germany.

Dr Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza; PISnSŚ), Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda w Berlinie.  Analiza struktury budynku w kontekście obrazowej symboliki żydowskiej / Daniel Libeskind  Jewish  Museum in Berlin. Anaysis of the building structure and the context of visual Jewish symbolism.

23.02. 2013: 

Dr  Tamara Sztyma-Knasiecka (Muzeum Historii  Żydów Polskich, PISnSŚ),  Nacjonalizm Diaspory i sztuka: nowa przestrzeń, nowe inspiracje, 1918-1939" / Nationalism and art of Diaspora: new space, new inspirations, 1918–1939.

Dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii  Żydów Polskich, PISnSŚ), Perec, Herzl i sztuka żydowska. Żydowscy artyści w Warszawie przed 1 wojną światową - między jidyszyzmem i syjonizmem / Perec, Herzl and Jewish art. Jewish artists in Warsaw before World War I – between Yiddishism and Zionism.

27.04. 2013:

Dr Magdalena Macudzińska-Kamczycka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Narodziny "żydowskiej archeologii" i nowoczesna interpretacja antycznej sztuki żydowskiej /  The birth of “Jewish archaeology” and contemporary interpretation of antic Jewish art.

Dr Monika Czekanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; PISnSŚ),  Pieśń nad Pieśniami w twórczości Wilhelma Wachtla: Analiza ikonograficzno-porównawcza / Song of Songs in Wilhelm Wachtel’s works: iconographical and comparative analysis.

 


Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego
Scientific Meetings of Warsaw Branch22.11. 2012:

Henryk Socha (PISnSŚ) Broń japońska jako dzieło sztuki i przedmiot kolekcjonerstwa na świecie i w Polsce / Japanese weapon as a piece of art and a collection object in Poland and in the world.

10.01. 2013 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ),   Artyści generała Andersa na Bliskim Wschodzie /  General Anders’s artists in the Middle East [in Polish Army 1942-1945].

14.02. 2013: 

Dr Wioletta Brzezińska (PISnSŚ), Klasycystyczne założenia pałacowo-parkowe na Wołyniu ok. 1780 – 1831/ Classical park and palace complexes in Volhynia ca. 1780–1831.

21.03. 2013:

Dr Anna Maniakowska-Sajdak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Dbałość o 'obrazy dawne' w środowisku warszawskim w latach 1764-1863 / Care of “old paintings” in Warsaw society in 1764-1863.

 28.03. 2013:

Dr Magdalena Tarnowska  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; PISnSŚ), Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1942 / Jewish artists in Warsaw 1939–1942.

18.04. 2013:

Prof. Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ), Ślady buddyzmu w Afganistanie / Buddhism traces in Afghanistan.

25.04. 2013:

Dr Bogna Łakomska (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ), O początkach kolekcjonerstwa w Chinach: Od gromadzenia rzeczy magicznych do zbierania dzieł sztuki / About the beginning of collecting in China: from storing magical objects to collecting pieces of art.

09.05. 2013

Karolina Łabowicz-Dymanus (Żydowski Instytut Historyczny; PISnSŚ), Estonia w awangardowym „stylu". Sprzeciw artystów wobec polityki kulturalnej ESRR / About the beginning of collecting in China: from storing magical objects to collecting pieces of art.

23.05. 2013

Maurycy Gawarski (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ), Teatr w Chinach: historia i współczesność /  Theater in China: past and present.

27.05. 2013

Prof. Hulkuntemath Shivamurthy Sastra Shivaprakash (Jawaharlal Nehru University, New Delhi; director The Tagore Centre, Embassy of India, Berlin), The contribution of Indian Bhakti Movements to Indian Arts and Aesthetics  (wraz z Pracownią Studiów nad Buddyzmem, Wydział Orientalistyczny  Uniwersytetu Warszawskiego).

13.06. 2013: 

Prof.  Tania Tribe (School of Oriental and African Studies, University of London), Landscape, Kingship and Monasticism: the Art and Archaeology of Medieval Ethiopia.

19.06.2013:

Prof. Nurhan Atasoy (Turkish Cultural Foundation, Istanbul),  Ottoman Court Costumes.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.