Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Oddziały

Oddział Krakowskikrakow@world-art.pl
Prezes
dr Beata Biedrońska-Słota
b.slota@world-art.pl

Wiceprezes
dr Małgorzata Reinhard-Chlanda

Wiceprezes
dr Ewa Kaminski

Skarbnik
Małgorzata Martini

Sekretarz
Aleksandra Görlich

Członek
prof. dr hab.  Marzena Czerniak-Drożdżowicz 

Członek 
dr Agnieszka Staszczyk

 

 
Oddział Łódzkilodz@world-art.pl
Prezes
prof. dr hab. Eleonora Jedlińska

e.jedlinska@world-art.pl

Wiceprezes
dr Ewa Kubiak

Skarbnik
dr Irmina Gradowska

Sekretarz
Izabela Powalska

 

 
Oddział Toruńskitorun@world-art.pl
Prezes
dr hab. Katarzyna Kulpińska
k.kulpińska@world-art.pl

Wiceprezes
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

Wiceprezes
dr Filip Pręgowski

Skarbnik
dr Anna Dzierżyc-Horniak

Sekretarz
dr Magdalena Nierzwicka 

Członek
dr Małgorzata Geron 

Członek
dr hab. Dorota Kamińska-Jones

 

 
Oddział Warszawskiwarsaw@world-art.pl
Prezes
Anna Katarzyna Maleszko
Skarbnik
dr Magdalena Tarnowska
m.tarnowska@world-art.pl

Sekretarz
Karolina Krzywicka

Członek 
Irina Gavrash

Członek 
Joanna Koryciarz-Kitamikado

 

 

Oddział Gdański

 

Prezes
dr hab. Bogna Łakomska

bogna.lakomska@asp.gda.pl

Wiceprezes
dr Zofia Krasnopolska

 

Wiceprezes
dr Dorota Grubba-Thiede

 

Skarbnik
dr Magdalena Howorus-Czajka

 

Sekretarz
dr Joanna Zaremba-Penk

Członek 
dr Aleksandra Kajdańska


 
Oddziały Katowicki, Poznański i Wrocławski – w organizacji 

 


ZE STATUTU

§27

1.Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych powołuje oddziały terenowe.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału:

      l/. uchwala regulamin Walnego Zebrania,

      2/.  powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału,

      3/. zatwierdza plany działania Oddziału przedstawione przez Zarząd,

      4/.  ocenia działalność Oddziału i jego Władze,

      5/. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału,

      6/. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

      7/.  powołuje Komisję Rewizyjną Oddziału, złożoną z trzech członków zwyczajnych Organizacji, jeśli Oddział uzyskał osobowość prawną.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają   zwykłą większością głosów w  obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

4.  Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na trzyletnią kadencję Zarząd Oddziału, złożony z prezesa,   2  wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, uchwałą podjętą   zwykłą większością  głosów w    obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

5.   W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uchwałą wyboru uzupełniającego.

6. Zarząd Oddziału :

      1/. kieruje działalnością Oddziału, realizując statutowe cele Organizacji,

      2/ uchwala regulamin Zarządu, zatwierdzany następnie przez Walne Zebranie,

      3/.wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału,

      4/.opracowuje plany działania Oddziału Organizacji,

      5/.zarządza i rozporządza majątkiem  Oddziału Organizacji,

      6/.opracowuje  sprawozdania  z działalności Oddziału  Organizacji i przedstawia   Walnemu Zebraniu Członków Oddziału do zatwierdzenia,

      7/.zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału,

7. Uchwały    Zarządu  Oddziału  zapadają   zwykłą  większością głosów  w obecności  ponad połowy  uprawnionych do głosowania.

8. Oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną.

9. Oddział terenowy używa pieczęci z napisem „Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata   – Oddział  …….”  z przymiotnikowym określeniem miejsca swojej  siedziby.

10. Oddziały Organizacji mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych celach.

11. Działalność oddziałów terenowych  kontroluje Komisja Rewizyjna Organizacji, która przedstawia na zebraniu ich członków sprawozdania i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządom Oddziałów. W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jego działalność kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną Oddziału, powoływaną przez Walne Zebranie Członków Oddziału na  zasadach wskazanych odpowiednio w par. 24-26. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.