Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK

BADANIA

 

Instytut w  2016  roku realizował  5 projektów badawczych:

 

- Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego -  grant   Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW – moduł „Tradycja”  na okres 2015-2020, kier. prof. Jerzy Malinowski,

- Painting and sculpture of  Polish Jews in 19th and 20th century  - grant   Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW – moduł „Umiędzynarodowienie”  na okres 2016-2017, kier. prof. Jerzy Malinowski,

Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczy-pospolitej /  Heaven’s Gate. Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, autorzy Maria i Kazimierz Piechotkowie (wersje polska i angielska) w serii „Sztuka żydowska w Polsce i środkowo-Wschodniej Europie” / „Jewish Art in Poland and Central-East Europe” – wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich – finansowanie MKiDN,

- Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej: województwo podolskie (opr. dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Marcin Brzeziński) cz. II grant Fundacji Lanckorońskich,

- Digitisation and preservation of the manuscript collection at the Monastery of St Saviour in Old Jerusalem – grant  British Library & Arcadia Foundation w   "The Endangered Archives Programme" na okres 01.12.2015 -  31.05.2017, kier.  prof. Ewa Balicka-Witakowska & dr Jacek Tomaszewski

 

KONFERENCJE I SEMINARIA 

 

Instytut w 2016 roku zorganizował  5  konferencji międzynarodowych i krajowych:

 

-  Art of Armenian Diaspora II  

16-18 czerwca  2016 w Muzeum Narodowym w Gdańsku 

 

IX   Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu  / IX Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works  

23-24 czerwca  2016 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

W dniach 23 - 24 czerwca w Toruniu odbyło się IX Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu. Poświęcone ono było pamięci wybitnej konserwatorki papieru i współtwórczyni toruńskich spotkań Mirosławy Wojtczak, zmarłej 17 października 2015 roku. Jej dorobek przedstawiła  prof. Elżbieta Jabłońska – kierownik Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja dorobku konserwatorskiego Mirosławy Wojtczak oraz studentów będących pod jej merytoryczną opieką.

 W konferencji tradycyjnie uczestniczyli zarówno historycy sztuki, muzealnicy jak i konserwatorzy zajmujący się obiektami pochodzącymi z kultur pozaeuropejskich. Podczas konferencji referaty wygłosili przedstawiciele ponad piętnastu instytucji oraz  niezależni badacze.

 

- Medieval Art in Central Europe  

20-23 października 2016 w Skansenie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W dniach od 20 do 23 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Medieval Art in Central Europe, zorganizowana przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem w Ostrawie i University of Central Oklahoma. Konferencja, która odbywała się w położonym koło Skansenu „Miasteczku Galicyjskim”, nawiązywała do polskiej inicjatywy Seminariów Niedzickich, organizowanych w latach 1980-1991, z udziałem polskich, czesko-słowackich i węgierskich uczonych. Wydanych zostało 7 tomów, w których zebrano bogaty materiał porównawczy. Seminaria te odbywały się na zamku w Niedzicy na Spiszu, w miejscu ważnym zarówno dla polskiej, węgierskiej jak słowackiej historii. Mimo wielu ograniczeń natury  politycznej udało zorganizować niezwykle ciekawe spotkania tematyczne, które przyczyniły się do poznania badań naukowych naszych sąsiadów.

Po wielu latach powracamy do inicjatywy naszych poprzedników, reaktywując międzynarodowe spotkania. W konferencji w Nowym Sączu uczestniczyli uczeni z Czech, Polski, Węgier, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele innych narodów, zamieszkujący w naszym kraju, Czech i Rumunii. Wśród wiodących tematów należy wymienić cały blok dotyczący sztuki na pograniczu świata Chrześcijaństwa wschodniego i łacińskiego, postulowany przez naszych poprzedników roku 1980. Po raz pierwszy pojawiły się zagadnienia roli kobiet w kształtowaniu się sztuki średniowiecznej w Czechach, na Morawach i w Polsce. Omawiano również zagadnienia związane z judaizmem i roli inskrypcji hebrajskich w sztuce średniowiecznej. Znalazły się także tematy wykraczające poza epokę, której poświęcono konferencję, referaty dotyczące architektury na pograniczu średniowiecza i renesansu, późnogotyckiego miniatorstwa oraz wzorów graficznych w nowożytnym malarstwie polski.

                                                                                            Prof. Waldemar Deluga

 

 Art and religions in pre-Islamic Central Asia     

24- 26 paździenika 2016 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie

Międzynarodowa konferencja  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata „Art and Religions in Pre-Islamic Central Asia”, która odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w dniach 24-26. 11. 2016 r., zgromadziła badaczy z Chin, Japonii, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Włoch, Holandii, Austrii i Polski. W ciągu trzech dni wygłoszono blisko 30 referatów, w ramach następujących sekcji: „Sztuka i ikonografia (Art and Iconography)”, „Sztuka naskalna (Rock Art)”, „Archeologia i Religia (Archaeology and Religion)” i „Religia (Religion)”. Tematy wystąpień prezentowały szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi aspektami sztuki i religii, sytuujących się na pograniczu archeologii, historii, historii sztuki, filologii. Duży blok wystąpień  w sekcji ikonograficznej dotyczył sztuki buddyjskiej, wśród których dyskutowano rezultaty nowych badań nad malowidłami w grotach Sinkiangu, aspekty sztuki Gandhary, tzw. „Jeleniowate Stele” z Sinkiangu, Ałtaju i Mongolii, a także aspekty sztuki helleńskiej i perskiej, także ich możliwe zapożyczenia w kulturze europejskiej. Drugi dzień zdominowały referaty poświęcone sztuce naskalnej - Kirgistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, południowej Syberii, Armenii, Azerbejdżanu. Dyskutowano problemy interpretacji zarówno przez pryzmat ikonografii, jak i usytuowania tej sztuki w krajobrazie. Religijne konteksty analizowano także w odniesieniu do rezultatów wykopaliskowych badań archeologicznych (Archeologia i Religia), jak np. ich możliwy związek danych archeologicznych z zaratusztrianizmem, czy też kwestie tatuażu w pochówkach ludów stepu. Finalnym dopełnieniem konferencji były referaty pokazujące trwałość przedislamskich tradycji w etnograficznych kontekstach, zarówno w zasadniczej Azji Środkowej (na przykładzie Kirgistanu), jak i południowej Syberii (na przykładzie Tuwy). Konferencji towarzyszyły ożywione dyskusje, a niezwykle przyjazny klimat stworzony przez Muzeum  bardzo przyczynił się do twórczej atmosfery konferencji.

Prof. Andrzej Rozwadowski

 

- Sztuka polska  na  Ziemiach  Zachodnich i Północnych  od 1981 roku do współczesności  /   Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till present  

21-22 listopada 2016 w Muzeum Architektury we Wrocławiu 

      W dniach 21-22 listopada 2016 roku odbyła się w Muzeum Architektury konferencja Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 r. do współczesności. Zorganizowana została przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Annę Markowską i jej doktorantki: Reginę Kulik, Katarzynę Matuszczyk-Lu, Zofię Reznik  oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Była to druga część konferencji. Jej pierwsza edycja dotyczyła okresu wcześniejszego, lat 1945-1980. Chronologiczna cezura wskazywała na moment załamania się konsensusowego ułożenia z władzą, co zmieniło temat, formę oraz obieg sztuk wizualnych.  Notabene, na rezultaty w dziedzinie architektury trzeba było poczekać dłużej, gdyż akurat w tej dziedzinie zmiany nie były już w latach 80. tak wyraźne.

         Obie konferencje uznać należy za pionierskie, gdy chodzi o kompleksową i gruntowną,  naukową refleksję o sztuce na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Choć bowiem bieżące krytyczne monitorowanie-modelowanie sztuki owocowało w dobie PRL-u przeglądami typu Wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich (1959), to naukowa refleksja historyczno-artystyczna skłaniała się raczej do uniwersalistycznych tez, pisanych z reguły z punktu widzenia Warszawy czy Krakowa. Metodę tę kontynuował nawet Piotr Piotrowski, najwybitniejszy znawca i metodolog powojennej sztuki Europy Środkowej, wpisując w taki model bliskich mu  – z racji miejsca zamieszkania – artystów poznańskich. Proponując tzw. horyzontalną historię sztuki zdekonstruował więc raczej relacje między wielkimi zachodnimi centrami (Paryż, Nowy Jork) a Polską, wskazując na żywotność powiązań Warszawy, Krakowa czy Poznania  z takimi ośrodkami jak m. in. Praga czy Budapeszt. W tym ujęciu  Ziemie Zachodnie i Północne czekają więc dopiero na wdrożenie horyzontalnej metody Piotrowskiego, a przymiarką do tych działań były właśnie obie konferencje.  Choć cezura stanu wojennego była graniczną datą dla całej Polski, celem obrad było m.in. przyjrzenie się czy i na ile specyfika Ziem Zachodnich i Północnych okazała się ważna dla sztuki także w okresie transformacji politycznej, po narodzinach  III Rzeczpospolitej. Nie chodziło bynajmniej jedynie o oczywiste konstatacje, iż w dobie komunistycznego centralizmu peryferyjne ziemie zachodnie i północne traktowane były inaczej niż centralne, a wejście Polski do Unii Europejskiej i ułatwienia w podróżowaniu spowodowały, iż mieszkańcy Wrocławia czy Szczecina zainteresowani sztuką współczesną częściej wybierali się na wystawy do Berlina niż np. do Warszawy. Wejście do Unii (2004) zmieniło bowiem w istocie mapowanie kultury, zachęcając do jej transnarodowego badania. Dyskutanci zastanawiali się nad metodologią, podnosząc m.in. konieczność opisywania kontekstu  polskiej modernizacji,  transnarodowego podejścia do historii i zalety budowania lokalnej tożsamości w oparciu o kulturę sięgającą czasu sprzed 1945 roku, gdy omawiane ziemie należały do Niemiec. Zastanawiano się czy wielokulturowość Dolnego Śląska –  także powojenna, ze względu na osiedlanie się tam społeczności żydowskiej, greckiej, ukraińskiej czy  łemkowskiej – znalazła adekwatny wyraz w badaniach nad sztuką.  Zwracano również uwagę na konieczność policentrycznego widzenia polskiej kultury, testując nawet w jej ramach  koncepcję kolonializmu wewnętrznego. W pierwszym dniu obrad dominowała tematyka architektoniczna. Drugi dzień poświęcony został sztukom wizualnym. Osobny panel dotyczył sztuki z punktu widzenia samych artystów, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i realizacjach artystycznych.                                                                               

Prof. Anna Markowska

 

Instytut zorganizował 13 ogólnopolskie i międzynarodowe seminaria i spotkania:

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej

w dniu 23 stycznia 2016 roku z wykładami: dr hab.  Jacka Kwiatkowskiego (UW, PISnSŚ) Suprematyzm znany i nieznany oraz Kajetana Gizińskiego  (UMK) Teozofia w teorii i twórczości Kandinskiego. 

 -  Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Żydowskiej 

w dniu 20 lutego  2016 roku  z wykładem dr Renaty Piątkowskiej (Muzeum Historii Żydów Polskich; PISnSŚ) Studenci wyznania mojżeszowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1923 – 1939). Studia – debiuty – kariery

-  Ogólnopolskie Seminarium Sztuki  Rosji i Europy Wschodniej

w dniu 19 marca  2016 roku  z wykładem prof. dr hab. Diany Oboleńskiej (Uniwersytet Gdański)   Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na  przełomie XIX i XX wieku 

 

-  Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego 

w dniu  21 kwietnia  2016  z promocją książki dr Doroty Chudzickiej (Qatar Museum, Doha; PISnSŚ)  Od modernizmu w kierunku ekspresji narodowej tożsamości. Wokół koncepcji sztuki Stanisława Szukalskiego (1893 – 1987)   

 

-  Ogólnopolskie Seminarium Sztuki  Nowoczesnej

w dniu 23 kwietnia 2016 roku z wykładem dr Tomasza Ślebody (Narodowy Instytut Dziedzictwa; PISnSŚ) Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury

 

-  Ogólnopolskie Seminarium Sztuki  Nowoczesnej

w dniu 14 maja 2016 roku  z wykładem  Dominiki Macios  (Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego)   Leopold Gaszczyk - nieznany fotograf z Aleppo 

 

- Seminarium  „Korpus Malarstwa Henryka Siemiradzkiego”

w dniu 23 czerwca  2016  w Muzeum Narodowym (oddz. Sukiennice) Krakowie

 

- Polsko-Rosyjskie Seminarium „Korpus Malarstwa Henryka Siemiradzkiego” 

w dniu w 21  września 2016  

 

- Seminarium  „Korpus Malarstwa Henryka Siemiradzkiego”

w dniu 17 listopada  2016 

 

- Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego  

w dniu  8 listopada  2016 z wykładem dr Emilii Ziółkowskiej (UMK; PISnSŚ)  "Kobiety w szkołach architektury dwudziestolecia międzywojennego" na który Wydziale  Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   

 

-  Promocja książki „Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice”  Łukasza Kossowskiego i Małgorzaty Martini 

wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo TAKO w serii „Źródła do dziejów sztuki” (t. III) w dniu 14 października 2016 roku w Muzeum Literatury w Warszawie

 

- Seminarium Sztuki Żydowskiej 

z wykładem dr Renaty Piątkowskiej (MHŻP; PISnSŚ),  Józef Sandel i powojenne Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych w dniu 3 grudnia 2016

PUBLIKACJE:

Syntezy

波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art, pod red. Jerzego Malinowskiego, przekład Mao Yinhui, współpraca Agnieszka Walulik, Marcin Jacoby, Maurycy Gawarski, sekretarz naukowy Magdalena Furmanik-Kowalska

Spis treści: Jerzy Malinowski, WstępHistoria Polski; Anna Błażejewska, Sztuka prehistoryczna; Robert Kunkel & Marek Walczak, Sztuka dynastii Piastów; Marek Walczak & Marcin Fabiański, Sztuka dynastii Jagiellonów; Waldemar Deluga, Sztuka mniejszości narodowych; Jacek Tylicki, Sztuka dynastii Wazów; Tadeusz Bernatowicz, Sztuka królów elekcyjnych; Tadeusz Bernatowicz & Jakub Sito, Sztuka dynastii Wettinów; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka Stanisława Augusta; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka XIX wieku; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka przełomu XIX i XX wieku; Krzysztof Stefański & Iwona Luba, Sztuka międzywojenna; Piotr Marciniak & Anna Markowska, Sztuka po 1945 roku; Joanna Wasilewska, Polsko-chińskie kontakty artystyczne.

Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Shanghai 2016 ISBN 978-7-5139-1421 (691 s.)

Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени / Współczesny meczet: lokalne i światowe doświadczenie najnowszych czasów  

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016    ISBN 978–83–62737–91–8 (479 s.)

Art of the Orient

Vol. 5, Dorota Kamińska-Jones & Agnieszka Staszczyk  (eds.)

Contents: From the Editor (Jerzy Malinowski); M. Krzysztof Byrski,  The Emotional Dimension of the ‘Nature of the World (Lokasya Svabhāva)’ and the Meaning of Saḥṛdaya. ‘Avadhakiśoragurucaraasmtiai Samarpyate’; Adalbert J. Gail,  Triple Temples in India, Nepal and Cambodia. A Contribution to the Question of Inclusivism; Vinay Kumar Gupta, Monika Zin, Parinirvāa Representations in the Art of Mathura: A Study Based on the Discovery of a Unique Parinirvāa Stele from the Varāha Temple of Mathura;  Kanika Kishore, The Āyāgapa as of Mathura; Chandreyi Basu An Enigmatic Female Ascetic Figure from Mathura; Muhammad Hameed, Discovering Buddhism in Southern Punjab: A Study of Vanishing Buddhist Heritage at Sui Vihāra;   Kirsten Southworth, The Travels of Two Marine Beasts from the Mediterranean to Gandhara A Transfer of Form and Meaning?;  Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Anna Ślączka,  a Bronzes in the Context of the History and Culture of Tamil Nadu; 

Sama Haq, The Religious and Social Signifi cance of Chenrezig in Vajrāyana Buddhism. A Study of Select Tibetan Thangkas; Hanna Urbańska,  A Concept of Comic Dance as Presented in Kāi Nāakam of Narayana Guru in the Light of His Later Philosophical Works; Anupa Pande, Rāgiī Bhairavī. A Case Study of Select rāgacitras from the Miniature Paintings of Mewar (16th–17th Century C.E.); Dorota Kamińska-Jones, Art and Gender in the Contact Zone – European Women and Indian Miniature Painting; Savita Kumari, Art and Politics: British Patronage in Delhi (1803–1857); Małgorzata Reinhard-Chlanda, Kira Banasińska Seventy Years in India. From Diplomacy to Kaybee;  Agnieszka Staszczyk, Inspirations of Traditional Hindu Temple Architecture in the Birla Mandir in Renukoot;  Anna Rynkowska-Sachse Culturally Sensitive Contemporary Buildings in India.

Dom Wydawniczy DUET and Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 ISSN 2299-811X (273 pp.)

 

Arte de America Latina

Nr 6, Ewa Kubiak, Doris Bienko De Peralta (eds.) Kobiety i sztuka. Okres kolonialny, modernizm i współczesność / Mujeres y arte. Época colonial, moderna y contemporánea,

Contenido:  Prefacio, DORIS BIEÑKO DE PERALTA, EWA KUBIAK, Mujeres y arte en el periodo colonial, arte moderno y tiempo presente en México, Perú y Brasil – introducción; MERCEDES PÉREZ VIDAL, Arte y patrimonio de las dominicas en Perú y Nueva España a partir de dos casos particulares: Oaxaca y Cusco; YBETH ARIAS CUBA, Desposorios místicos de santa Rosa de Santa María. Alianza monárquica con las Indias (siglos XVII y XVIII); DORIS BIEÑKO DE PERALTA, Flores del paraíso indiano. Reflexiones sobre los retratos de monjas venerables novohispanas; CRISTINA VALERDI-NOCHEBUENA, GERARDO SOSA-VALERDI, AURORA ROLDAN-OLMOS, JORGE SOSAVALERDI: Fanny Rabel: post- revolutionary artist; AGNIESZKA KUCZYŃSKA, Remedios Varo; WERONIKA CHMIELEWSKA, Mujeres en los exvotos de Alfredo Vilchis Roque; EWA KUBIAK, Antropofagia en el arte de Adriana Varejão.

Instituto Polaco de Investigatión del Arte Mundial & Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 

ISSN 2299-260X (229 pp. 16 ill.)  

 

 (The)  Artistic Traditions of  non-European Culture

Vol. 4: Beata Biedrońska-Słota & Aleksandra Görlich (eds.), Textiles of the Silk Road. Design and decorative techniques: from Far East to Europe

Contents: Introduction (Jerzy Malinowski; Aleksandra Görlich); PART ONE: EAST ASIA - Małgorzata Martini,  Kumihimo: An Ancient Art or a Present–Day One? The Gifts  of Mrs Midori Suzuki to the Japanese Art Collection in Kraków; Barbara Szewczyk, “How the Kimono Released Women from Corsets” –  Japonism in Fashion at the Turn of the 19th and 20th Centuries; Anna Bielak, The Kimono as a Fashion Phenomenon in Modern Japan and Beyond; Maria Cybulska, Tomasz Dróżdż,   Traditional Japanese Shibori and Contemporary Textile Design; Joanna Bodzek, To [Mend] A Reflection on the Lee Edelkoort Anti-Fashion Manifesto,  the Kimono Reconstruction Project – My Personal Vision on How Mended  Clothes Can Mean “Style” in the Future and How This is Connected  with the Boro Textiles of Japan; Ewa Orlińska-Mianowska, Reception of the Orient in the Eighteenth-Century European Silk Industry; PART TWO: CENTRAL ASIA - Marta Żuchowska, Transferring Patterns Along the Silk Road:  Vine and Grape Motifs on Chinese Silks in the 1st Millennium AD; Paweł Janik, The Faces from Noin Ula’s Embroidery – Xiongnu or Kushans?;  Astrid Klein, The Language of Kučean Clothing:  A Comparative Study of Wall Paintings and Textilesl;  PART THREE: FROM CENTRAL ASIA TO NEAR EAST  AND EUROPE – INFLUENCES -  Kosuke Goto,  The Celestial Lotus:  On the Sources of Ornamental Patterns Woven in Silk Samite; Maria Ludovica Rosati, Textiles Patterns on the Move: Looking at the Iconographical Exchanges  Along the Silk Route in the Pre-Modern Period as Cultural Processes; Beata Biedrońska-Słota, The Cross-Cultural Role of Textiles Exemplified by Textiles  with Arabic Inscriptions and Some Other Motifs; Cemile Tuna, Silk Trade from Bursa to Krakow on the Silk Road; PART FOUR: TECHNIQUE AND TRADITION  THROUGHOUT ASIA  -  Natalia Shabalina, Colour is a Sign of National Traditional Ornamental Art; Racep Karadag,  Characterisation of Dyes, Metal Threads and Silk Yarns  from 16–18th-century Ottoman Silk Brocades.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2016  ISSN 2450-5692 ISBN 978-83-62737-90-1 (s. 180)

 

Poza seriami / Out of series:

Aneta Pawłowska Julia Sowińska-Heim, Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady / The Audio Description of Works of Art  methods, problems, examples

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016  ISBN 978-83-8088-460-1;  e-ISBN 978-83-8088-461-8. (144 s.) 

 

Aneta Pawłowska, Julia Niewiarowska-Kulesza, Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata / Japonism in the Art of Modernism. Pictures of the Floating World   

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016  ISBN 978-83-8088-460-1; e-ISBN 978-83-8088-461-8 (162 s.) 

 

[Kultura artystyczna]

[Tom 1] Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità  e novità 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata &  Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016 ISBN 978-83-65480-09-5 (534 s.) (wydanie  III  uzupełnione)

 

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art

Vol. XIV, Waldemar Deluga (ed.)

Contens: Waldemar Deluga, Introduction; Leszek Misiarczyk, The Beginning of the Cult of Relics in Martyrium Polycarpi in 17th –18th century;  Justyna Sprutta, Translations of the varrior Saints Dragon-Slayers’ Relics in Byzantium;  Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Incorruptibility and division: the cult of saints’ relics in Byzantium and in Slavonic countries; Agnieszka Piórecka, Raška school of architecture in the context of medieval Serbian architecture; Nazar Kozak, Akathistos cycle in Supraśl revisited.

Polish Institute of World Art Studies & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw [2016]  ISSN 1733-5787

 

Studia i Monografie / Studies and Monographs 

T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937.  Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art 1898 – 1937

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-86-4 (226 s.)

 

T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-93-2 (309 s.)

 

T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the Bibliothèque nationale de France

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-83-3 (582 s.)

 

T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-96-3 (185 s.)

 

T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-92-5 (356 s.)

 

T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-62737-94-6  (604 s. + CD)

 

T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-65480-02-6 (274 s.)

 

T. 23: Sztuka stroju, Strój w sztuce / The art of dress – dress in art  pod red. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej I Anny Straszewskiej

Spis treści: Anna Straszewska, Wstęp / Introduction; CZĘŚĆ I: SZTUKA STROJU /THE ART OF DRESS - Dorota Morawetz, Zmieniający się wizerunek krawca. Od anonimowego rzemieślnika do gwiazdora /The changing image of the tailor. From an anonymous craftsman to a star; Aleksandra Jatczak, Moda jako sztuka. O aspektach, które w 2 . połowie XX wieku sprawiły, iż w elementach mody dostrzeżono komunikaty artystyczne /Fashion as art. Why elements of fashion were recognised as artistic messages in the second half of the XX century; Gabriela Juranek, Z antykizującego portretu na paryskie bulwary. O genezie „robe en chemise”/From Ancient Style Portraits to a Boulevards in Paris. The origin of ‘robe en chemie’; Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, „Styl trubadurów” i historyzm w modzie kobiecej w Polsce końca XVIII i 1. połowy XIX wieku /Le style troubadour and historicism in women’s fashion in Poland in the late 18th and the first half of the 19th century; Anna Antonowicz, Sztuka przeciw modzie: debata dekoracyjna a wiktoriańska reforma stroju kobiecego /Art against fashion: decorative debate and Victorian reforms of woman’s dress; Grażyna Bobilewicz, Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma manifestacji artystycznej /Attire of the Russian avant-garde as an artistic manifestation; CZĘŚĆ II: STRÓJ W SZTUCE /DRESS IN ART– Beata Biedrońska-Słota, Korespondencja mody i sztuki /Fashion and art in interdependent relations; Anna Wyszyńska, Orientalny czy orientalizujący? Uwagi o recepcji ubiorów wschodnich w sztuce europejskiej XV wieku /Oriental or orientalized? The reception of Eastern dress in the European art of the 15th century; Julia Krajcarz, Symbolika turbanu i innych elementów stroju derwiszów w tradycji bractw sufickich /The symbolism of the turban and other elements of dervishes’ dress in the Sufi tradition; Leszek Rościszewski, Mundur w kwiatki – niezwykły portret księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, ok . 1746 roku /Flowered Uniform – An unusual portrait of Prince Hieronim Florian Radziwiłł, c. 1746; Magdalena Bialic, O grupie XVIII-wiecznych portretów dam polskich w strojach „à la van Dyck”/On 18th-century portraits of Polish ladies in costume ‘à la van Dyck’; Anna Straszewska, Kostiumowy spektakl. O ubiorze historycznym w twórczości Hansa Makarta /Costume spectacle. The historical dress in the works of Hans Makart; Anna Lebet-Minakowska, Czy obraz nie kłamie? Strój żydowski ze zbiorów muzealnych w świetle malarstwa i grafiki /Do paintings lie? Jewish outfit from the museum’s collections in the context of painting and graphics; Agnieszka Świętosławska, Costumes Polonais. Albumy graficzne z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1 . połowy XIX wieku /‘Costumes Polonais’. Albums containing images of Polish folk costumes from the first half of the 19th century; Marta Kargól, Malarka, dama, feministka. Funkcje stroju w autoportretach wybranych artystek europejskich i amerykańskich aktywnych w latach 1870–1939 /The Painter, the Lady and the Feminist – Dress Functions in the Self-portraits of Selected European and American Female Painters Active in the Years 1870–1939; Anna Dzierżyc-Horniak, Między widocznym a ukrytym, w zapomnieniu i w pamięci. Ubranie w taktykach wybranych artystów polskich /Between the seen and the unseen, in oblivion and in memory. The clothing strategies of selected Polish artists; Magdalena Furmanik-Kowalska, Ubiór w instalacjach artystów chińskich /Clothing and Chinese installation art; Joanna Wasilewska, Ubiory w kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku /Costumes in the Asia and Pacific Museum’s collection.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016; ISBN 978-83-65480-11-8 (364 s.)

 

Sztuka Afryki  / African Art.

Aneta Pawłowska & Julia Sowińska-Heim (eds.): Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność / African art. African tradition – African modernity

Spis treści: Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim, Afryka – tradycja czy nowoczesność? Wprowadzenie / Africa – tradition or modernity? Introduction;   SZTUKA W KONTEKŚCIE TRADYCJI KULTUROWEJ /ART IN THE CONTEXT OF CULTURAL TRADITION - Olatunji Alabi Oyeshile, Re-teoretyzowanie rodzimej sztuki i estetyki w rozwoju Afryki – na przykładzie ludu Joruba / Re-Theorizing Indigenous African Arts and Aesthetics for African Development: The Yoruba Example; Andrzej Rozwadowski, Powrót do „afrykańskości” w interpretacji południowoafrykańskiej sztuki naskalnej i jego implikacje teoretyczne / Return to ‘africanity’ in interpreting the South African rock art and its theoretical implications; Magdalena Podsiadły, Maski ludu Nuna w rytuale inicjacji – symbolika i sztuka/ The Nuna people masks in the ritual of initiation; WSPÓŁCZESNA SZTUKA AFRYKI/ CONTEMPORARY AFRICAN ARTAneta Pawłowska, Inspiracje i zapożyczenia ze sztuki prymitywnej przez artystów południowoafrykańskich w I połowie XX wieku/ Inspirations, Imitations and Borrowings from Primitive Art by the 20th Century South African Artists; Renata Díaz-Szmidt, Jakub Jankowski, Pędzel zamiast karabinu sztuka jako sprzeciw polityczny. Niepokorna twórczość Ramona Esono z Gwinei Równikowej/ Brush instead of a gun – art as a political protest. Rebellious Art of Ramón Esono from Equatorial Guinea; Małgorzata Baka-Theis, Postkolonialne hybrydy. Współcześni artyści nigeryjscy wobec problemu tożsamości i historii / Post-colonial hybrids - modern Nigerian artists against the problem of colonial history of Africa.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 ISBN 978-83-8088-321-5 (184 s.) 

 

Aneta Pawłowska & Julia Sowińska-Heim (red.): Afryka i (post)kolonializm / Africa and (post)kolonial studies

Spis treści: WPROWADZENIE - Aneta Pawłowska & Julia Sowińska-Heim, Afryka i (post)kolonializm / INTRODUCTION -  Africa and (post)colonial studies; HISTORIA I KULTURA AFRYKI W ZWIERCIADLE KOLONIALIZMU/  HISTORY AND CULTURE OF AFRICA IN THE MIRROR OF COLONIALISM - Abedalrazak  Al-Nasir, Modernizacja kulturowa na Zanzibarze w latach 1890-1939/ Cultural Modernity in Zanzibar 1890–1939; Piotr Robak, Rola Afryki w brytyjskim handlu zagranicznym (kolonialnym) w XVIII wieku/ The Role and Place of Africa in the English Foreign (and Colonial) Trade in the 18th Century; KOLONIALNA I NEOKOLONIALNA INTERPRETACJA SZTUKI AFRYKI / COLONIAL AND NEOCOLONIAL  INTERPRETATION OF AFRICAN ART - Ewa Kubiak,  Afrobrazylijczycy a sztuka Brazylii okresu kolonialnego/ African Brazilians and their presence in Brazilian art in the Colonial period; Agnieszka Kuczyńska, Afryka surrealistów. Problem (nie)obecności afrykańskich obiektów w kolekcji André Bretona/ Africa of Surrealists. The problem of (non-)existence of African objects in André Breton’s collection; Justyna Tomczak, Sztuka afrykańska jako składnik przestrzeni publicznej a twórczość awangardowa – dadaizm/ African Art as a visual component of public space and the work of avant-garde – Dadaism; Grażyna Bobilewicz,  Obraz Afryki w malarstwie rosyjskim XX i początku XXI wieku / Depiction of Africa in Russian Painting of the 20th and the Beginning of the 21st Century; Agnieszka Kluczewska-Wójcik, „Wiem skąd pochodzę”. Współczesna sztuka afrykańska – tradycja i tożsamość/“I know where I come from.” Contemporary African Art – tradition and identity; NOWOCZESNA ARCHITEKTURA AFRYKI/ MODERN ARCHITECTURE OF THE AFRICAN CONTINENT - Błażej Ciarkowski, Siła budująca i niszcząca zarazem – nowoczesna architektura w postkolonialnej Afryce/ The power of creation and destruction – modern architecture in post-colonial Africa; Julia Sowińska-Heim, Współczesna architektura kontynentu afrykańskiego w kontekście budowania kulturowej tożsamości / Modern architecture of the African continent in context of cultural identity creacion; Anna Rynkowska-Sachse, Współczesne centra turystyczne (visitors’ centre) w krajobrazie naturalnym Namibii na przykładzie realizacji Nina Maritz Architects / Contemporary visitors’ centres in the natural Namibian landscape based on the examples of Nina Maritz Architects.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 ISBN 978-83-8088-260-7 (230 s.)

 

Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of Eastern Europe

Tom IV, 2016, Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko (ed.) współpraca  Tatyana L. Karpova, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи / Henryk Siemiradzki i academism

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji / От редакции / From the editor; SIEMIRADZKI: Jerzy Miziołek, „Dirke chrześcijańska”: i inne tematy „all’antica” w twórczości Henryka Siemiradzkiego. Uwagi i rozważania; Aneta Biały, Paulina Adamczyk, Monachijski tygiel, włoskie przestrzenie - rok z życia Henryka Siemiradzkiego. Rysunki z pobytu w Monachium, pierwszej podróży do Włoch oraz szkice do obrazu „Jawnogrzesznica" w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie; Dariusz Pniewski, Jezus i kobiety Siemiradzkiego. Opinie krytyki o „Jawnogrzesznicy”; Павел Ю. Климов, Росписи Г. И. Семирадского в московском храме Христа Спасителя; Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, Pochodnie Nerona - nowe spojrzenie na dzieło Henryka Siemiradzkiego. Warsztat malarza akademika; Magdalena Kunińska, „Obraz to bezmyślny, czczy i pusty”: za co Marian Sokołowski krytykuje Henryka Siemiradzkiego;  Ольга Морозова, «Славянский цикл» Генриха Семирадского; Marzena Królikowska-Dziubecka, Dzieje pewnej kompozycji. Plafon Henryka Siemiradzkiego w pałacu  Przebendowskich w Warszawie; Paulina Adamczyk, Idylliczność akademizmu – wybrane obrazy i studia rysunkowe do „sielanek” i „idylli”  Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie; Katarzyna Anna Czajkowska, Wizja antycznej Grecji w obrazie Henryka Hektora Siemiradzkiego „Fryne na święcie Posejdona w Eleusis”; Татьяна Л. Карпова, «Фрина» Генриха Семирадского - манифестация идеи Красоты в художественной атмосфере 1880-х годов; Witold Dobrowolski, „Triumf Wenus” Henryka Siemiradzkiego; Маргарита Б. Аксененко, Последний замысел Генриха Семирадского; Светлана Л. Капырина, Путь к картине. Фотография в творческом методе Г. И. Семирадского; Нина К. Маркова, О графическом наследии Генриха Семирадского; Agnieszka Bagińska, „Via Gaeta numero primo!” – pracownia Henryka Siemiradzkiego w Rzymie; Lejła Chasjanowa, Henryk Siemiradzki w ocenie rosyjskiej krytyki artystycznej; Ewa Skotniczna, Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle badań do dziejów rynku sztuki w Polsce; AKADEMIZM: Magdalena Tarnowska, Zagraniczne stypendium Rafała Hadziewicza (1803–1886) w latach 1829–1832 w rysunkach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie; Людмила Маркина, Художники Царства Польского на страницах альбома П. И. Кривцова; Agnieszka Świętosławska, Pod skrzydłami Akademii. Wileńscy malarze w Petersburgu w okresie międzypowstaniowym; Эдварда Шмите, Юлиус Деринг: проездом в Познани; Елена Ю. Хлопина, С. К. Зарянко – эталон салонного искусства или чистый живописец?; Татьяна Л. Карпова, Феноменология моря в творчестве Айвазовского; Caroline Kaiser, Jan Matejko at the World Exposition 1873 Vienna; Maria Nitka, Polacy na Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie w 1883 roku. Scuola romanapo zjednoczeniu Włoch; Татьяна В. Юденкова, Образ Христа в творчестве И. Н. Крамского: от иконы к картине; Елена В. Нестерова, Позднеакадемическая живопись в России. Исторический жанр: тенденции, направления, имена; Нина Казаринова, «Очарованные Римом». Русские итальянцы - художники А. А. и П. А. Сведомские; Marcin Goch, Recepcjarzymskichobrazów Wilhelma Kotarbińskiego na polskim rynku aukcyjnym; Ирина Богословская, Малоизвестные страницы жизни и творчества С. Бакаловича  по материалам российской и польской прессы; Maria A. Górenowicz, Akademickie prace Jana Ciąglińskiego (1858-1913); Dariusz Kacprzak, Malarstwo rosyjskie srebrnego wieku w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi; RECENZJE: Maria Poprzęcka, Recenzja książki Marii Nitki Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, WarszawaToruń 2014; Lechosław LameńskI, Recenzja książki Agnieszki Świętosławskiej Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe pierwszej połowy XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2015

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2016; ISSN 2353-5709  (429 s.)

 

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu /  Torun Studies on Oriental Art.

(Nowa seria) Nr 5 Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Dorota Kamińska-Jones i Małgorzata Baka-Theis (współpraca), Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata / Spinning a tread into a story textiles in world cultures,

Spis treści: WSTĘP: Anna Nadolska-Styczyńska, „Snuć nić jak opowieść…” czyli opowieści o tkaniu i tkaninach; OPOWIEŚĆ FOLKLORYSTYCZNA - Beata Walęciuk- Dejneka, „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje” symbolika żeńskiej aktywności obrzędowej w polskim (słowiańskim) folklorze tradycyjnym / Symbolism of the female ritual activity in Polish (Slav) traditional folklore; OPOWIEŚCI  HISTORYCZNO – ARCHEOLOGICZNE - Agata Ulanowska, Za nicią Ariadny, czyli o znaczeniu tkanin i ich produkcji w Grecji epoki brązu / Following Ariadne’s thread and textile production in Bronze Age Greece; Magdalena Majorek, Tkaniny obiciowe trumien z badań archeologicznych krypt w Szczuczynie (XVIII-XIX wiek) / Coffin upholstery from archaeological excavation in crypts in Szczucyn (17th-19th century); Małgorzata Grupa, Tkanina wyklęta? Kilka słów o tkaninach pasiastych / Cursed textile? A few words about fabrics with regular stripes; Beata Biedrońska-Słota, Rola kultury bizantyjskiej i krajów Bliskiego Wschodu w kształtowaniu polskiego ubioru kontuszowego / The role of Bizantine culture and Middle Eastern countries in shaping the Polish style of clothing called kontusz costume; OPOWIEŚCI  MUZEOLOGICZNE - Magdalena Ginter-Frołow, Stroje z Azji Środkowej ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Ludy irańskie i dardyjskie / Ethnic costumes from Central Asia from the collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw. The Iranian and Dardic peoples; Magdalena Nierzwicka, Tkactwo w świecie dawnych i współczesnych Majów: Huipile z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu  / Weaving in the ancient and the contemporary Maya world: Huipiles from the collection of the District Museum in Torun;  Ewa Prądzyńska, Bogolanyafrykańskie tkaniny zdobione błotem / Bogolans – African textiles decorated with mud; Anna Nadolska-Styczyńska, Fulani Kaasa – opowieść nieodczytana ? / Fulani Kaasa – the story unread ?; OPOWIEŚCI  NIE  TYLKO  ORIENTALNE - Maria Wrońska-Friend, Translacje i tożsamość. Batik jawajski w Afryce / Translation and identity. Javanese batik in Africa; Maria Cybulska, Eglè Kumpikaitè, Z dalekiej Azji na polsko-litewskie pogranicze. Tkaniny ludowe w technice ikatu i chinè / From Asia to the borderlands of Poland and Lithuania. Folk ikat and chine textiles; OPOWIEŚCI ARTYSTYCZNE -  Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Osnowa i wątek. Dwa światy Aleksandry Stoyanow / Warp and woof. The two worlds of Aleksandra Stoyanov; Małgorzata Baka-Theis, Współczesna tkanina artystyczna wobec tkackich tradycji Afryki subsaharyjskiej / Contemporary textile art and the tradition of weaving Sub-Saharan Africa; OPOWIEŚĆ KONSERWATORSKA - Maria Cybulska, Ewa Orlińska-Mianowska, Karolina Stanilewicz, Nowoczesne metody analizy i wizualizacji tekstyliów zabytkowych dla potrzeb dokumentacji, rekonstrukcji i konserwacji / Modern methods of analysis and visualization of historical textiles for documentation, reconstruction and conservation.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 ISBN 978-83-231-3690-3 (390 s.)

                                                               

World Art Studies. Conferences and Studies of the Polish Institute of Word Art Studies 

 

Vol. XV:  Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.), Art in Jewish Society

Table of contents: Jerzy Malinowski, Introduction; I. ARTISTIC IDEAS IN JEWISH SOCIETY: Renata Piątkowska, A shared space. Jewish students at the Warsaw Academy of Fine Arts (1923–1939); Aviv Livnat, Far Undzere Kinstler (For Our Artists) . Tea Arciszewska and the Jewish artists; Joanna Matyjasek, Functions of traditional Jewish paper-cutting in the past and their modern-day changes; Izabella Powalska, Samuel Hirszenberg and the Zionism; Artur Kamczycki, From Mentsh to Macho . Zionism, Gender and the gender; Eugeny Kotlyar, "If I forget Thee, Jerusalem." Eastern European synagogue decorations in the Zionist paradigm; Tamara Sztyma, Unrealised projects. Plans for Jewish monuments before 1939; II. SOCIETIES IN ARTISTS’ EYE: William Gilcher, The artist and the patron: Izrael Lejzerowicz and the Margolin/Spektor family in pre-war Lodz; Dominika Buchowska, Jewish themes in David Bomberg’s early works; Małgorzata Stępnik, The artist, the explorer, the initiate. Spiritual journeys of Maya Deren; Gail Levin, Theresa Berenstein (1890–2002): A Krakow-born Jewish Artist in America; Teresa Śmiechowska, Master and apprentice . The photographic work of Alter Kacyzne and Menachem Kipnis  – influences, similarities, differences, and a life cut short; Irina Obuchowa-Zielińska, Henryk Stifelman, the Warsaw architect in the context of his time; III. SOCIAL ENCOUNTERS AND SEARCH FOR THE SELF: Małgorzata Stolarska-Fronia, Ludwig Meidner – a hyperbaroque expressionist; Monika Czekanowska-Gutman, Dialogue with Christian art: The Pietà in early 20th-century Jewish art; Irena Kossowska, In search for cultural identity: Bruno Schulz, Debora Vogel and Giorgio de Chirico; Ziva Amishai-Maisels,  Chagall's Jewish identity; Sergey R. Kravtsov, Synagogue architecture of Volhynia: a search for identities; Haim Finkelstein, E. M. Lilien: Between Drohobych and Brunswick; Ina Khisamova,  The role of Kazan Art School in a formation of a creative destiny of the sculptor Yankel Katz; Eleonora Jedlińska, The art of life and the art: Eugenia (Gina) Pinkus-Szwarc and Marek Szwarc; IV. WHEN JEWISH ART MEETS HISTORY; Vita Susak, “Laocoon: or the Limits” of pogroms representation  in visual arts (first third of the 20th century); Batya Brutin, Lea Grundig: Duality between political and Jewish identity – 1933–1939; Karina Simonson, Historical memory in the work of South African Litvak photographers; Maya Balakirsky-Katz, Cartooning citizen collaboration: A 1949 Jewish war film in Moscow; V. DOCUMENTING AND REVISITING JEWISH TRADITION: Magdalena Kunińska, In search of the Jewish identity: Zofia Ameisenowa and research into Jewish iconography  and its place in Polish art history discourse; Vilma Gradinskaite History of art collection in Vilnius Jewish Museums: from the Time  of the Russian Empire to the Present; Jana Švantnerová, Prešov Jewish Museum. Communities and individual donors to its collection; Anna Lebet-Minakowska, Minister dream or ‘cold’ calculation? History of the Judaica Department  of the National Museum in Krakow in the years 1935–1939; Ariane Handrock, Representing and constructing Jewish art: Alfred Grotte as an architect and author; Barry Dov Walfish, Otto Schneid and his Archive: A new digital resource for the study of modern Jewish art; REVIEWS: Dominika Buchowska, Jewish Art in London. Review of the exhibition: Out of Chaos, Ben Uri,  100 Years in London (2 July–3 December 2015), Somerset House, London; Regina Weinreich, Degenerate Art: Exile to Extinction.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2016 ISBN 978–83– 62737–91–8 (318 pp.)

 

Vol. XVI: Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.), Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica

INDICE DE CONTENIDOS: Ewa Kubiak, Inicio; I. ARTE COLONIAL: Agata Andrzejewska, Las fundaciones franciscanas del siglo XVI en Nueva Espana y su genesis europea; Eugenia Maria Azevedo Salomao, Religious architecture in colonial Michoacan, Mexico; Laura Elena Lelo de Larrea López, Luis Alberto Torres Garibay, Muslimspanishreminis in Santa Maria Huiramangaro, Michoacan; Luis Alberto Torres Garibay, Local techniques and mudejar influx in ecclesiastical roofs of Michoacan, Mexico. Colonial period; Guadalupe Romero Sánchez, Equipment of churches of doctrine during the XVII century: an initial approach to the study; Ewa Kubiak, Arquitectura colonial y los problemas de su percepcion; Frederike Berlekamp, Mosaicos plumarios de America del Sur de los siglos XVII/XVIII en el Museo de America en Madrid. Dificultades y posibilidades de su interpretacion contextual; Martín Mesa Cárdenas, Imagen y dolor. Representacion y experiencia del martirio en las sociedades barrocas latinoamericanas; II. ARTE, ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA: Katarzyna Szoblik, Los arboles en los codices indigenas de Mexico; Magdalena Nierzwicka, Mexican art in collection of Stanisław Kasprzyk; María Eleonora Hebisz, Fronteras y transformaciones del arte en los Andes Centrales. El caso del “Valle Mantaro” en el Peru; Marta Skwirowska, Performance Theory in the Context of Mexican Ephemeral Art. Problems with the Interpretation; III. ARQUIECTURA Y ARTE PÚBLICO DE LOS SIGLOS XIX Y XX: María Cristina Valerdi Nochebuena, Jorge Sosa Oliver, José Luis Bandala, Gabriela Toledo Góngora, Coincidencias y discrepancias en la arquitectura religiosa del siglo XX de la ciudad de Puebla: La Medalla Milagrosa y Nuestra Senora de la Esperanza; Aleksandra Sumorok, Nowa Huta and Brasilia – problem of the ideal cites of the 50s.; Virginia Cabrera Becerra, Varinia López Vargas, Rosario Nava Ramírez, Historic center of Puebla Mexico. Modernization, cultural tourism and devaluation of built heritage; Adriana Hernández Sánchez, Christian Enrique De La Torre Sánchez, Las cuatro esculturas de Antoine Duranne en el Zocalo de la ciudad de Puebla, Mexico; María Cristina Valerdi Nochebuena, Jorge Sosa Oliver, Víctor Martínez López, Jesús Rodríguez, Angeles, manifestacion escultorica en los cementerios patrimoniales. Panteon Frances de la ciudad de Puebla; Patricia Freitas, Public art in Sao Paulo: modernity and identity in the 1950’s; Carsten Schiefer, Lo reaccionario en el muralismo mexicano; Maria Cristina Valerdi Nochebuena, Jorge Sosa Oliver, Julia J. Mundo Hernández, Ricardo Herrera, Art deco, un estudio comparativo Colonia Hipodromo Condesa, Cd. de Mexico – Ciudad de Puebla; Virginia Cabrera Becerra, Juan Manuel Guerrero Bazán, Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo, Marco Aurelio Rojas Aguilar, Public politics now: the modernizing individualism, scenographic aesthetic, historic center of Puebla, Mexico; IV. PINTURA Y ESCULTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX: Letícia Badan, Palhares Knauer de Campos, An italian painter at the paulista capital – Giuseppe Amisani exhibitions in Sao Paulo; Alicja Rekść, Fernando Botero. Plus size – Plus art; Eleonora Jedlińska, Doris Salcedo (1958): Art as Political and Mental Archaeology of Memory; Lena Geuer, Haciendo arte argentino? Entre ayer y hoy, entre alla y aca – arte en los anos 60 y el uso del cuerpo humano entre ausencia y presencia como parametro estetico en las obras de Luis Felipe Noe y Marta Minujín; Carlos Eduardo Sanabria B., Towards a Phenomenological Poetics of the Body Forgetting the Body: An Outline of the Problem; Martinho Alves da Costa Junior, The limits of the site-specifc in the work of Regina Silveira; Sarah Poppel, An ongoing discovery? Exhibitions of “Latin-American art” with a special focus on German-speaking countries; Stefania Karampa, The mestizaje in the painting of Luis Alberto Acuna, Pedro Nel Gomez and Ignacio Gomez. Jaramillo in the second third of the twentieth century; Teresa Bueno Schoen, “Desequilibrio Calculado” – una posibilidad de desarrollo del constructivismo en la obra de la artista Brasilena contemporanea Elisa Bracher; Yahel Mariela Arrazola Bonilla, Amilcar Rivera: the loss of the Mexican; Olga Isabel Acosta Luna, Siempre llegamos tarde! El genero de la pintura historica en Colombia.

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2016 ISBN 978–83– 62737–81–9 (294 pp.) 

Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history

T. III:  Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice /  A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art.

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od redakcji; Małgorzata Martini,  Część I – Kolekcja; Łukasz Kossowski, Część II – Wielka fala; Łukasz Kossowski – Część III - Album 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016    ISBN 978-83-62737-80-2 (356 s.)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 5 - SPRAWOZDANIE ZA 2023
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 6
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 36
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.