Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest jednostką badawczą na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 513/ Kat/ 2017

z 25 października 2017 roku. Jest jedyną instytucją w Polsce, działającą w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, która w wyniku parametryzacji uzyskała ten status.

Instytut posiada oddziały w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Warszawie oraz prowadzi Polską Misję Artystyczno-Naukową w Okayamie w Japonii. Z Instytutem związanych jest 171 osób (historyków sztuki, kulturoznawców, etnologów, teatrologów, orientalistów, architektów, konserwatorów dzieł sztuki), w tym 32 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 83 doktorów.

Placówka  prowadzi działalność badawczą, wydawniczą i dydaktyczną (w formie wykładów, seminariów i zebrań zespołów). W skład Instytutu wchodzą zespołu badawcze i redakcje. Współpracuje z instytucjami zagranicznymi i krajowymi (uniwersytetami, instytutami naukowymi, muzeami i towarzystwami naukowymi) w oparciu o umowy i porozumienia o wspólnych badaniach.   

 

Projekty:

 

Rezydencje i siedziby szlacheckie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej

 

Dawne  województwo podolskie

W 2018 roku dobiegł końca czteroletni projekt badawczy pt. Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej – województwo podolskie, finansowany przez Fundację Lanckorońskich. Realizatorami projektu byli członkowie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata: dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska, mgr inż. arch. Marcin Brzeziński. Celem projektu było wykonanie kart inwentarzowych dawnych polskich pałaców znajdujących się obecnie na terenie ukraińskiego Podola. Zamieszczono w nich informację o historii obiektu, szczegółowy opis architektoniczny, ocenę stanu zachowania oraz wskazano najpilniejsze postulaty konserwatorskie. Wykonano architektoniczny rzut przyziemia każdego z pałaców oraz szczegółową dokumentację fotograficzną. Realizacja projektu odbywała się w czterech etapach, podczas których prowadzono na Podolu w latach 2015-2018  badania in situ w ponad 65 miejscowościach.

Pozwoliły one na zweryfikowanie stanu wiedzy o zespołach rezydencjonalnych oraz zgromadzenie pokaźnego materiału dokumentującego stan faktyczny. Cząstkowe rezultaty badań były upubliczniane na konferencjach naukowych oraz prezentowane były w formie artykułów.  

Referaty: Zespół pałacowy w Chorostkowie na Ukrainie – historia i problematyka konserwatorska (J.Kucharzewska); Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – Podole, cz. IV. Projekt naukowobadawczy realizowany w 2018 roku. (W.Brzezińska-Marjanowska) zostały przedstawione na kongresie naukowym: „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w dniach 3-5 października 2018 w Rzeszowie i Jarosławiu. 

                                                                    (dr hab. Joanna Kucharzewska)

 

Dawne Województwo Wileńskie

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika koordynuje projekt badawczy nad rezydencjami i siedzibami szlacheckimi na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w granicach z 1772 r.). Merytoryczną koncepcję opracował i naukową stronę moderuje prof. Tadeusz Bernatowicz. W pracach bierze udział zespół młodych uczonych m. in. mgr Alina Barczyk, dr Marcel Knyżewski, mgr Katarzyna Schatt-Babińska, mgr Maria Brodzka-Bestry. Celem projektu jest kompleksowe rozpoznanie historii, wartości kulturowych oraz charakterystyka typologiczna architektury pałaców, dworów oraz szlacheckich domów mieszkalnych. W badaniach wykorzystywane są nieznane i niewykorzystywane dotąd źródła oraz materiały pozyskane w archiwach nie tylko polskich, ale przechowywanych w Rosji, na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Współczesne metody badawcze, internetowa dostępność do rzadkich materiałów czy utrwalone mechanizmy kwerend pozwalają na głębszą i szerszą prezentację siedzib szlacheckich. Materiały z prowadzonych od kilku lat kwerend stanowią znakomitą wartość historyczną, genealogiczną i architektoniczną, zwłaszcza, że postępująca destrukcja budynków oraz adaptacje do nowych funkcji powodują zacieranie oryginalnej formy, zacieranie historii i pamięci o ich właścicielach. Opracowane monografie poszczególnych obiektów publikowane będą w kolejnych tomach obejmujących poszczególne województwa. Obecnie w przygotowaniu znajdują się rezydencje Wilna i województwa wileńskiego, ale sukcesywnie trwa kompleksowe zbieranie materiałów do baz danych obejmujących również pozostałe województwa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.             

                                                                          Prof. Tadeusz Bernatowicz

 

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

 

Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe


t. 3A (2019) Maria i Kazimierz Piechotkowie, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej

- w redakcji; druk finansowany w 2019 przez MKiDN za pośrednictwem MHŻP

 

vol. 3B (2019) Maria & Kazimierz Piechotka, Oppidum Judaeorum. Jews in the urban space of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

- w redakcji; druk finansowany w 2019 przez MKiDN za pośrednictwem MHŻP

 

Słownik artystów polskich na obczyźnie od XIX do XXI wieku

 

W listopadzie 2018 roku została zrealizowana pierwsza część nowatorskiego w dziejach współczesnej polskiej historii sztuki projektu zaplanowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jako Słownik artystów polskich na obczyźnie, we współpracy  z  Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”, który finansuje badania. W skład Komitetu Redakcyjnego, składającego się z samodzielnych pracowników naukowych, wchodzą prof.   Jerzy Malinowski,  prof.  Jan Wiktor Sienkiewicz i dr hab. Katarzyna Kulpińska.

W ramach prac badawczych I części dotyczącej polskiego dziedzictwa kulturowego w Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie w XX wieku, a zwłaszcza od 1945 do 1989 roku,   opracowano pełny indeks nazwisk działających w tych krajach artystów i osób związanych ze sztuką (krytyków sztuki, marszandów), opracowano raporty studyjne prezentujące dzieje i charakter polskiego środowiska artystycznego w wymienionych wyżej krajach,  zebrano także materiały ikonograficzne i archiwalne. Finalnym efektem pracy są biogramy (z możliwie najpełniejszą bibliografią) kilkudziesięciu polskich artystów: osiemnastu artystów związanych z Wielką Brytanią (wykonawcy: prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, dr Monika Szczygieł-Gajewska, mgr Ewa Sobczyk), dziesięciu artystów działających we Francji (wykonawcy: dr hab. Katarzyna Kulpińska, dr Magdalena Sawczuk) i trzydziestu tworzących w Kanadzie (wykonawca: dr Katarzyna Szrodt).

Słownik docelowo obejmie twórczość artystyczną (plastyczną i architektoniczną) będącą dziełem polskich artystów (także tych pochodzących z mniejszości narodowych) tworzących w krajach osiedlenia na całym świecie po 1945 roku. Biogramy artystów i osób związanych ze sztuką będą sukcesywnie opracowywane w kolejnych latach. Przygotowany materiał będzie wprowadzony również na platformę internetową. Efektem prac planowanych na kolejny rok (prowadzonych w tym samym zakresie archiwalno-dokumentacyjnym i redakcyjnym) będzie publikacja I tomu Słownika polskich artystów plastyków na obczyźnie w układzie holenderskim, od A do Z. Warto podkreślić, że do tej pory nie powstał żaden słownik, który obejmowałby twórczość plastyczną i architektoniczną polskich artystów tworzących na obczyźnie i ludzi zasłużonych dla życia artystycznego po 1945 roku.                                                              

Dr hab. Katarzyna Kulpińska

 

Biogramy 18 polskich artystów tworzących po drugiej wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, zostały opracowane przez Monikę Szczygieł-Gajewską, Ewę Sobczyk i Jana Wiktora Sienkiewicza do powstającego w ramach współpracy Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Narodowego Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA „Słownika polskich artystów plastyków w Wielkiej Brytanii w XX wieku”. Podobnie jak redagowany równolegle „Słownik polskich artystów plastyków we Francji w XX wieku” oraz „Słownik polskich artystów plastyków w Kanadzie”, słownik polskich artystów tworzących od XIX do XXI wieku na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii Północnej, będzie jednym z tomów „Słownika polskich artystów na obczyźnie od XIX do XXI wieku”. Hasła (obejmujące artystów z Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady, a w dalszej kolejności z innych krajów – jak Włochy, Rosja, Niemcy), w pierwszej fazie publikacyjnej ukażą się na platformie internetowej, a następnie w formie drukowanej. „Słownik polskich artystów na obczyźnie od XIX do XXI wieku” wpisuje się w szereg przedsięwzięć badawczo-naukowych i publikacyjnych w zakresie polskiego dziedzictwa kulturowego na emigracji, prowadzonych od kilku lat przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Poprzedziły je m.in. takie wydawnictwa jak: opublikowany w języku angielskim tom studiów pt. Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation, pod red. A. Geron, J. Malinowskiego i J.W. Sienkiewicza, Toruń 2015 oraz  Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945–1989, pod red. M. Geron, J. Malinowskiego i J.W. Sienkiewicza, Toruń 2018.                                                    

                                                                         Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz

 

W ramach projektu realizowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – POLONIKA, którego efektem ma być powstanie Słownika Artystów Polskich na Obczyźnie, przygotowywane są materiały, dotyczące polskich artystów plastyków na emigracji w Kanadzie po 1939 roku. Pierwsza partia materiału, została przekazana  NIPDKzG – POLONIKA, pod koniec listopada 2018 roku, zawiera trzydzieści biogramów artystów plastyków tzw. „fali wojennej”. Z grupy około stu polskich plastyków, których wojenne losy zmusiły do emigracji w Kanadzie, wybrałam 30 artystów. Artystom tym udało się powrócić do  twórczości w nowym kraju, zaznaczyć swoją obecność w kanadyjskim i polonijnym życiu artystycznym, w kilku przypadkach – odcisnąć piętno w sztuce kanadyjskiej. W wybranej grupie są także artyści, którzy kontynuowali twórczość pozostając w cieniu, nie wychodząc poza środowisko polonijne, jednak rozdział kanadyjski dopełnia ich polską i wojenną biografię artystyczną, pokazując złożoność adaptacji artysty na kanadyjskim gruncie kulturowym, językowym i społecznym. Stworzenie wiarygodnego biogramu artysty z pokolenia wojennego polegało na nieustannej weryfikacji informacji pochodzących z różnych źródeł. Nierzadko dziennikarze kanadyjscy, ze względu na trudności w pokonaniu bariery językowej (nie wszyscy polscy artyści posługiwali się biegle językiem angielskim lub francuskim), zamieszczali w recenzjach z wystaw niedokładne informacje. Ten sam problem pojawia się w recenzjach w prasie polonijnej, co wynikało z niskiego poziomu dziennikarstwa, ale niejednokrotnie sami artyści podawali mylne daty urodzin, informacje o studiach czy swoich osiągnięciach przedwojennych. Wojna zniszczyła ich dorobek twórczy, artyści przybyli do Kanady bez prac, którymi mogliby się legitymować, nierzadko również bez dokumentacji osiągnięć przedwojennych - pod każdym względem było to zaczynanie życia od zera. Ale także dorobek kanadyjski stanowi dla badacza wyzwanie, bowiem brak jest polskiego archiwum artystycznego w Kanadzie, brak polskich nazwisk w ekspozycjach stałych ważnych muzeów i galerii kanadyjskich. Organizacje polskie nie kupowały prac polskich twórców, niewiele zdjęć prac publikowano w prasie kanadyjskiej i polonijnej. Jednak gruntowne kwerendy w archiwach prywatnych, bibliotekach kanadyjskich i w placówkach muzealnych, archiwach państwowych oraz dopełnienie materiału o ślady w Polsce, dały rezultat.

Idea stworzenia Słownika Artystów Polskich na Obczyźnie jest szansą nie tylko przybliżenia wiedzy o polskich twórcach emigracyjnych polskim środowiskom naukowym i artystycznym. W przypadku Kanady, będzie to nowatorskie kompendium wiedzy dla kanadyjskich historyków sztuki i badaczy kultury wypełniające dużą lukę w tym temacie.

                                                                                    Dr Katarzyna Szrodt

 

Komitet  Polska-Japonia 1919

 

W dniu 15 grudnia 2018, na zebraniu grupy koordynującej inicjatywy oddolne wybranych instytucji i stowarzyszeń w Polsce, mające na celu uświetnienie obchodów 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, na mocy wzajemnego porozumienia osób uczestniczących w roku 2018 roku w celu zapewnienia lepszej koordynacji działań oraz ich promocji na zewnątrz, zawiązał się przy Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata tak zwany Komitet Polska-Japonia 2019.

Podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Historyków Fotografii  i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie w sprawie wspólnego wydawania rocznika „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”. Stanowi on  kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 roku pisma „Dagerotyp”, wydawanego początkowo przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 roku wspólnie z  Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

Digitisation of the manuscripts and documents at the Biblioteca Generale di Terra Santa and the Franciscan Archives in Old Jerusalem: second step

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w końcu 1918 roku został ponownie wybrany do zarządzania międzynarodowym projektem przyznanym prof. Ewie Balickiej-Witakowskiej (Uppsala Universitet, Institutionen för Lingvisitk och Filologi; PSSnSŚ) i dr Jackowi Tomaszewskiemu (PISnSŚ) przez British Library, w ramach Endangered Archives Programme, finansowanego przez Fundację Arcadia.

Projekt, EAP1142, mający na celu digitalizację, katalogową rejestrację i podstawową konserwację  manuskryptów i dokumentów w Bibliotece i Archiwum Franciszkanów w Jerozolimie, jest kontynuacją podobnego projektu (EAP 823), ukończonego w roku poprzednim i uwieńczonego fotograficznym zarejestrowaniem oraz skatalogowaniem 743 rękopisów spisanych w  17 językach.

Tak jak poprzednio, głównym partnerem nowego projektu jest Biblioteca Generale di Custodia di Terra Sancta i jej dyrektor Fr. Lionel Goh. Zadaniem projektu, który ma być zrealizowany w latach 2019-2020 jest ukończenie digitalizacji rękopisów należących do kolekcji biblioteki i rozpoczęcie pracy z materiałem archiwalnym. W realizacji projektu bierze udział ten sam zespół co w poprzednim projekcie: digitalizacja będzie przeprowadzana pod kontrolą konserwatora prof. Weroniki Liszewskiej (wiceprezes PISnSŚ) z udziałem fotografa Romana Stasiuka i personelu pomocniczego, składającego się z lokalnych bibliotekarzy i ich asystentów.

                                                                       Prof. Ewa Balicka-Witakowska

                  

Konferencje:

 

The Henryk Siemiradzki that we do not known. Celebrating 175 anniversary of the artist’s birth (12-13 kwietnia, Muzeum Narodowe w Krakowie)

Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome. Conference to mark the 175th anniversary of Henryk Siemiradzki's birth (7-9 listopad, Stacja Polskiej Akademii Nauk w Rzymie)

Seminaria naukowe, promocje i zebrania naukowe:

Ewa Sułek: Sztuka ukraińska czasu wojny  2013-2017  (11 stycznia, PISnSŚ),

Prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, dr Grzegorz First: Od idei do wizerunku. Obrazy bóstw na dawnym Wschodzie (od Egiptu po Indie) – w ramach cyklu  „Krakowskie spotkania ze sztuką świata” (15 stycznia, `Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie),    

Dr Maciej Gugała, Rekonstrukcja czy reinterpretacja? O eksperymentach konserwatorskich Balthusa i eksperymentach optycznych Davida Hockneya (15 lutego,  PISnSŚ),

Prezentacja publikacji prof. Jan Wiktor Sienkiewicza Artyści Andersa. Uratowani z nieludzkiej ziemi (16 lutego, Ambasada Polska w Londynie)

Prof. Dorota Kudelska (KUL): Artyści polscy w Wiedniu w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (22 marca, PISnSŚ)

Prof. Jerzy Malinowski i dr Magdalena Furmanik-Kowalska: Sztuka i kultura Azji w publikacjach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w ramach targów książki Dialog z Azją (24 marca, Muzeum Azji i Pacyfiku)

Seminarium konserwatorskie poświęcone badaniom twórczości Henryka Siemiradzkiego z udziałem konserwatorów z Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie (8 marca, PISnSŚ),

Krzysztof Szatkowski: Zagraniczne wystawy zbiorowe artystów sztuki krytycznej w latach 1989-2002 (7 kwietnia, Oddz. w Toruniu),

Prezentacja publikacji  Barbary Brus–Malinowskiej i prof. Jerzego Malinowskiego  Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela / A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel w językach polskim i angielskim wydanych w serii „Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe” w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (19 kwietnia, PISnSŚ),

Agata Knapik: Architektoniczno-urbanistyczna działalność radykalnej grupy UFO z Florencji jako transpozycja semiologicznych teorii Umberta Eco (26 kwietnia, PISnSŚ),

Aleksandra Görlich: Hikifuda - ulotne życie reklamy ramach cyklu  ”Krakowskie spotkania ze sztuką świata” (14 maja, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie),

Dr  Anna Rudek-Śmiechowska: Badania nad polskim życiem artystycznym w Stanach Zjednoczonych  w świetle pracy nad historią Polish American Artists Society - w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (17 maja, PISnSŚ),

Promocję 12tomu rocznika „Pamiętnik Sztuk Pięknych” - Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne pod red. dr Renaty Piątkowskiej (8 czerwca, Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”), 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz: Badania nad polskim życiem artystycznym w Wielkiej Brytanii po  1939 roku w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (14 czerwca, PISnSŚ),

Prof. Jesúsa Pedro Lorente (Uniwersytet w Saragossie): Spanish painting at Siemiradzki’s time (21 września, PISnSŚ)

175. Urodziny Henryka Siemiradzkiego – wystawy, wykłady, panele (25 września – 11 listopada, Muzeum Narodowe w Warszawie)

Prof. Lejła Chasjanowa (Rosyjska Akademia Sztuki w Moskwie; PISnSŚ):  Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku, oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno (Jan Matejko). Ocalenie Bitwy pod Grunwaldem w czasach I i II wojen światowych (1 października, PISnSŚ),

Promocja książki Marii i Kazimierza Piechotków Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Heaven’s Gates. Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

(4 październik, Muzeum Historii Żydów Polskich)

Spotkanie w sprawie obchodów Jubileuszu 100-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i  Japonii (27 października, PISnSŚ),

Prezentacja 1 numeru pisma naukowego „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”, będącego kontynuacją pisma „Dagerotyp” (27 listopada, Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW),  

Promocja książek Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku / Painting and sculpture by Polish Jews oraz Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela / A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel w językach polskim i angielskim wydanych w serii „Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe” (5 grudnia, Muzeum Historii Żydów Polskich)

Dr Łukasz Mikołaj Sadowski: O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym XX i początki XXI wieku (6 grudnia, PISnSŚ)

Małgorzata Martini: Japońskie militaria. Kolekcja generała Sławomira Petelickiego w ramach cyklu "Krakowskie spotkania ze sztuką świata"  (10 grudnia, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie)

 

Inne:

Zmarł 1 stycznia 2018 roku prof. Zbigniew Osiński, wybitny teatrolog, członek honorowy Instytutu.

 

Publikacje:

Publikacje za 2018

Art  of the Orient

Vol. 7, Art and Religions in Pre-Islamic Central Asia, JERZY MALINOWSKI, BOGNA ŁAKOMSKA

Contents; Introduction; KENNETH LYMER GRIFFINS, Myths and Religion — a review of the archaeological evidence  from ancient Greece and the early nomads of Central Asia; ROBERT SCHULZ, Dionysus Between Sāsānian Iran and Roman Allusions; MIKHAIL TREISTER, Hellenistic Phalerae from the Burials of the Nomads of Asian Sarmatia; MALAHAT FARAJOVA, Reconstruction of the archaeological landscape of the Western Shore of  the Caspian Sea at the end of Upper Pleistocene and Holocene; ANNA AUGUSTINOVÁ Ibexes on black stones: new petroglyphs in Surkhandarya  (South Uzbekistan); IRINA SHVETS, On the interpretation of ‘sun-ray head’ figures  as shamanic in the Rock  Art of Central Asia;   MARINA KILUNOVSKAYA, Subject compositions in Tuvan rock art; VIKTOR NOVOZHENOV, MARINA BEDELBAYEVA, Figurative Monuments and Rock Art traditions of the Kazakh Steppes; SATOMI HIYAMA, ROBERT ARLT, The discovery of two Stucco Heads of the Vidūṣaka in Gandharan Art;  MONIKA ZIN, Some Details from the Representations  of the Parinirvāṇa Cycle in the art of Gandhara and Kucha:  The Iconography of the Wandering Ascetics (Parivrājaka, Nirgrantha  and Ājīvika); PIOTR BALCEROWICZ, Pre-Islamic art of Afghanistan and Pakistan. A survey of research  interest.

Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018 (202 pp.) ISSN 2299-811X

 

Arte de America Latina / Sztuka Ameryki Łacińskiej 

T. / Vol. 8 - Arte de America Latina / Sztuka Ameryki Łacińskiej 2018, nr 8 - Recuperación de relatos marginalizados y perspectivas decoloniales en el arte y teatro en Argentina desde principios del siglo XX hasta la actualidad / Odzyskiwanie marginalizowanych narracji i perspektywy dekolonialne W sztuce i teatrze w Argentynie od początku XX do XXI wieku,  KATARZYNA CYTLAK (ed.)

Spis treści  / Contenido: KATARZYNA CYTLAK,  Prefacio, Recuperación de relatos marginalizados y perspectivas decoloniales en el arte y teatro en Argentina desde principios del siglo XX hasta la actualidad;  I. RITUALES DE MUERTE – PERFORMANCE – ACTUAR DESDE EL ESTAR: JUAN IGNACIO VALLEJOS, Fabián Gandini y la est(ética) de la fisura;  JUAN PABLO PÉREZ, Ritualizar la muerte. Identidades latinoamericanas en las prácticas conceptuales de Alfredo Portillos; MALENA LA ROCCA, Entre rituales fúnebres y movilizaciones de protesta. Modos de hacer arte y política durante la última dictadura cívico-militar argentina; MARÍA LAURA (MALALA) GONZÁLEZ, Teatro y posdictadura: La Organización Negra y sus modos de intervenir el espacio público en clave performática; II. RE-VISIONES DE RELATOS MARGINALIZADOS DE LA HISTORIA DEL ARTE EN ARGENTINA: GEORGINA G. GLUZMAN, Las bañistas de Raquel Forner: mujeres modernas; ISABEL PLANTE, Crítica institucional desde del ‘Tercer Mundo’. Cultura: dentro y fuera del museo; ANDREA DÍAZ MATTEI, “Los argentinos descendemos de los barcos”, pero… ¿de cuáles? Apuntes sobre la (in)visibilización de la negritud rioplatense en las prácticas artísticas contemporáneas.

Instituto Polaco de Investigación del Arte Mundial & Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018 ISSN 2299-260X (162 pp.) 

 

(The)  Artistic tradition of non-European culture

vol. 7 (2018): HANNA RUBINKOWSKA (ed.)

[w opracowaniu]

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warszawa – Toruń 2018;  ISSN 2450-5692

 

Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii / Daguerreotype. Studies in the history and theory of photography


No.1 (25) - Fotografia i Sztuka /  Photography & Art, MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA (ed.)

Spis treści / Contents: MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA, „Dagerotyp” – nowy początek / ‘Daguerreotype’ – new beginning; STUDIA / STUDIES: ANNA MASŁOWSKA, „O zastosowaniu fotografii do malarstwa” – nowe  medium w atelier malarza w XIX w. / ‘On the use of photography for painting’  – a new medium in the painter’s  arsenal in the nineteenth century; LECH LECHOWICZ, Fotografia w kręgu awangardy lat 1909–1939.  Konstruktywizm / Photography in the avant-garde circle of 1909–1939. Constructivism; ADAM MAZUR, Radość fotografii. uwagi o twórczości Piotra Uklańskiego ‘ The Joy of Photography. Notes on Piotr Uklański’s Work; KOLEKCJE / COLLECTIONS: MONIKA KOZIEŃ, Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie; WOJCIECH WALANUS, Zbiory Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; RECENZJE / REVIEWS: WERONIKA KOBYLIŃSKA-BUNSCH, W nieustannym napięciu.Wokół Foto-konstelacji Pawła Mościckiego; WITOLD KANICKI, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna  w latach 1945–1955 Macieja Szymanowicza; VARIA: Stefan Czyżewski Zofia Rydet – dziedzictwo kultury i fotograficzny  eksperyment; LECH LECHOWICZ, Historia fotografii polskiej, opracowanie zbiorowe  – dzieje przedsięwzięcia; „Dagerotyp” – zawartość numerów 1–24, oprac . Barbara Kosińska; Wybór publikacji związanych z historią i teorią fotografii (lata 2016–2017), oprac. Weronika Kobylińska-Bunsch; Summaries.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,  Muzeum Fotografii w Krakowie, Warszawa 2018;  ISSN 1233-2445 (s. 258)

Kultura ArtystycznaT.2: TERESA GRZYBKOWSKA, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, GRAŻYNA RAJ (red.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 ISBN 978-83-65480-28-6 (356 s.)


Pamiętnik Sztuk PięknychT. 13: Wokół 1918 roku. Niepodległość i awangarda / Around 1918 year. Independence and the Avant-garde,  MAŁGORZATA GERON I JERZY MALINOWSKI. (red.) 

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa; CZĘŚĆ I: AWANGARDA I NIEPODLEGŁOŚĆ - TOMASZ GRYGLEWICZ, Formizm a tendencje wczesnoawangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki / Formism and the Early Avant-Garde Tendencies in the Art of Central Europe. An Outline  of the Problem; KINGA KAŚKIEWICZ, Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina / Multiplicity of Reality Concept by Leon Chwistek  vs Imaginative World of Art by Leon Blaustein; DIANA WASILEWSKA, Na „wieczorze obłąkańców”. Sztuka formistów w krzywym zwierciadle krytyki międzywojennej / “At the Lunatics’ Night”. The Formists  in the Distorting Mirror of the Interwar Art Criticism; MAŁGORZATA GERON, Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego / Kokaina/Cocain by Rita Sacchetto  and August Zamoyski; MONIKA CHUDZIKOWSKA, Formiści w przestrzeni sceny. Scenografia Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków w latach 1925–1926 / Formists in Terms of Stage Performance.  Stage Design by Andrzej and Zbigniew Pronaszko in 1925–1926; KATARZYNA KULPIŃSKA, Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891–1942) w grafice warsztatowej / Graphics by a Painter? Wacław Wąsowicz’s Endeavours in Printmaking; AGNIESZKA SALAMON-RADECKA, Jerzego Hulewicza (1886– 1941) kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów  poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami / Jerzy Hulewicz (1886–1941) and His Problems with Formism. A Contribution to the Tempestuous History of Contacts of Poznań-Based Expressionists and Formists from Kraków; MAŁGORZATA STOLARSKA-FRONIA, „Rewolucyjna młodzież ze Wschodu” i berlińscy Patetycy. Związki między ideologią grupy Jung Idysz  a grupą Die Pathetiker / The Revolutionary Youth from the East and Berlin Pathetiker. The Relationship between the Yung- -Yidish and Die Pathetiker Groups;  ELEONORA JEDLIŃSKA, Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt / Marek Szwarc: Young Yidish and Bunt Groups; IZABELLA POWALSKA, Wokół „Tańczącego Ognia”. Kobiety artystki w grupie Jung Idysz / Around the “Dancing Fire”. Women-Artists  in the Yung Yidish Group; RENATA PIĄTKOWSKA, Po awangardzie. Czy żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku oddziałała na żydowskie uniwersum wizualne w II Rzeczypospolitej? / After Avant-Garde. Is the Jewish Avant-Garde  of the bBginning of the Twenties Have Influenced the Yiddish Visual Univers in Poland?; PRZEMYSŁAW STROŻEK, Sport w kręgu formistów i pierwszej serii „Zwrotnicy” (1919–1923) / Sport in the Circle of the Formists and the First Series of “Zwrotnica” Magazine (1919–1923); BARTOSZ BUCZYŃSKI, Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20 / Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920;  WERONIKA SZULIK, Wokół Wesela hrabiego Orgaza – związki Romana Jaworskiego  z prądami awangardowymi / Around the “Wedding of the Count of Orgaz” – Roman Jaworski’s Relationship with  the Avant-Garde; ANNA BUDZAŁEK, Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska / Saving the Last Polish Pre-War Avant-Garde.  Leon Chwistek and the Krakow Group; CZĘŚĆ II: AWANGARDA I REWOLUCJA -  DIANA OBOLEŃSKA, Okres antropozoficzny Stanisława Stückgolda / Anthroposophic Period of Stanisław Stückgold; KAJETAN GIZIŃSKI, Wassilij Kandinski – malarz jednego obrazu / Wassily Kandinsky – One Picture Painter; TOMASZ DZIEWICKI, Totemiczny wymiar abstrakcji. Wokół narodzin malarstwa bezprzedmiotowego i Kompozycji 5  Wassilego Kandinskiego / Totemism of Abstract Painting. About Birth  of Non-Representational Art and Composition 5  by Wassily Kandinsky; SWIETŁANA CZERWONNAJA, Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach  artystycznych Europy Wschodniej / „Der Blaue Reiter” and the Echo of His Triumphal Flight in National Artistic Schools of the East- -Europa; GRAŻYNA BOBILEWICZ, Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej / Music in Russian Avant-Garde Painting.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018,  ISSN 1730-0215


Poza seriami / Out of seriesTOMASZ ŚLEBODA, Edgar Norwerth 1884-1950. Artysta i człowiek, ANNA DZIERŻYC-HORNIAK (red.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 ISBN 978-65480-32-3 (s. 576)

 

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art

Vol. XVI, WALDEMAR DELUGA (ed.)

Polish Institute of World Art Studies, Cardinal Wyszyński University, University of Ostrava 2018,  ISSN 1733-5787

 

Studia o Sztuce Nowoczesnej / Studies on Modern ArtVol. 6: Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989,  MAŁGORZATA GERON, JERZY MALINOWSKI & JAN WIKTOR SIENKIEWICZ  (eds.)

Table of contents: JERZY MALINOWSKI, Foreword;  EWA BOBROWSKA, Les associations artistiques polonaises en France dans la seconde moitié du XXe siècle : vers une intégration du milieu; JERZY MALINOWSKI, Jewish artist from Poland in post-war Paris; SWIETŁANA CZERWONNAJA, Kaunas – Vilnius – Paris: Lithuanian parallel of Polish artistic exile during and after World War II; PIOTR MARCINIAK, ALEKSANDRA RANIEWICZ, L’émigration polonaise en France après la Seconde Guerre Mondiale, et son influence sur la création de l’espace urbain; ALEKSANDRA BLONKA-DRZAZDZEWSKA, Jerzy Brodnicki – Van Haardt – une vie, deux biographies; DOROTA SZOMKO-OSĘKOWSKA, Jan Ekiert – the artist of quiet voice;  EWA ZIEMBIŃSKA, Les sculptrices polonaises à Paris après 1945; KATARZYNA KULPIŃSKA, The graphic work and publishing activities of Franciszek Prochaska (1891-1972);  PAWEŁ IGNACZAK, Les graveurs polonais en France après 1945, dans les collections artistiques de la Bibliothèque Polonaise de Paris ; TOMASZ GRYGLEWICZ, Paris Motifs in the Art of Jan Lebenstein as an Image of Man’s Downfall in a Big City; DOROTA GRUBBATHIEDE , „From the ‘Wailing Wall’ through affirmative participation to situational ‘whisper’: notes on the Paris works of Wostan, Alina Szapocznikow, Wanda Czełkowska and Andrzej Wojciechowski in years 1946-1973; MARLENA PRZYBYŁ, Les commencements d'Edward Baran. Vers la dé-matérialisation de la peinture; MAŁGORZATA STĘPNIK, La nonexistence fructueuse. Piotr Szmitke et “simulacrum” parisien; ANNA ZELMAŃSKA-LIPNICKA,  Janusz Strzałecki – artwork revisions and the idea to establish Parisian Studio of Copy as the Gdańsk State Higher School of Fine Arts Department; MAŁGORZATA GERON, Roman Zrębowicz „O nowoczesnym malarstwie francuskim. Wspomnienia i refleksje paryskie” [On modern French painting. Parisian memoirs and reflections] (1959); PIOTR MAJEWSKI, Le voyage de Pierre Restany pour la Pologne en 1960, et ses échos dans les écrits du critique. MAGDALENA SAWCZUK,« Chassés du paradis ».Les facettes inconnues de la scène artistique polonaise à Paris après la Seconde Guerre mondiale. AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WOJCIK, Le « Dossier Pologne » de la galerie l’Ollave de Lyon; KAROLINA ZYCHOWICZ, The cooperation between the Louise Leiris gallery in Paris and CBWA “Zachęta”. Exhibitions of Pablo Picasso (1965, 1968) and André Beaudin (1968); MAŁGORZATA REINHARD – CHLANDA, Włodzimierz Hodys — between Paris and Cracow; ANNA DZIERŻYC – HORNIAK, “Polish art is an interest, otherwise it won’t be seen, as in comparison with what is being done in the world…”. Foksal Gallery and Polish-French artistic relations; ANNA GRABOWSKA – KONWENT, Roman Cieślewicz – Meanders of Imagination in Archival Order; AGNIESZKA, KUCZYNSKA, . Zbigniew Makowski, Paris and Surrealism in 1962; HENRYKA MILCZANOWSKA, Nothing objectively existing. Arika Madeyska- a sketch to her portrait; JAN WIKTOR SIENKIEWICZ, Searching for the bright spot. The work of Joanna Wierusz-Kowalska-Turowska; ELEONORA JEDLIŃSKA, Lipecka – L’Art et l’infinie harmonie du Chaos; ANNA RUDEK-ŚMIECHOWSKA, Cryptic notes from everyday life. Michał Batory's graphic statements; MAGDALENA DURDA-DMITRUK, Mirror Mirages of Gabriela Morawetz.

Polish Institute of World Art Studies & Nicolaus Copernicus University Press,  Toruń  2018  ISBN 978-83-2313853-2 (s. 431)


Studia z architektury nowoczesnej / Studies on modern Architecture


T. 6: Architektura polska – między Wschodem a Zachodem, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

 

Spis treści: JOANNA KUCHARZEWSKA, Wstęp / Introduction; Część I / Part I: ARCHITEKTURA POLSKA NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ: Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914–1921 Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola /  The present condition of Polish palaces in the region of Podolia as exemplified by selected buildings; LUBOW ŻWANKO, Polscy architekci Charkowa – Bolesław Michałowski i Marian Józef Zdzisław Charmański: szkic o życiu i twórczości / The Polish architects of Kharkov (Kharkiv) – Bolesław Michałowski and Marian Józef Zdzisław Charmański; MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI, Tadeusz Obmiński – architekt dwóch kultur / Tadeusz Obmiński – an architect of two cultures; JAKUB LEWICKI, Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznej schyłku lat 30. XX wieku na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49–59 we Lwowie / Luxurious housing architecture of the Lwów School of Architecture towards the end of the 1939s, based on the exemple of building complex at 49-59 Sykstuska Street in Lwów; MAŁGORZATA KORPAŁA, Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu 20-lecia międzywojennego we Lwowie / The colours of interwar modernist and functionalist architecture in Lwów; Część II / Part II: MIĘDZY MODERNIZMEM A SOCREALIZMEM: PIOTR TOMASZEWSKI, Między modernizmem a socrealizmem. Poczta w Ciechocinku projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego – jej charakterystyka, analiza i problematyka konserwatorska< / The post office in Ciechocinek designed by Romuald Gutt and Józef Jankowski – an analysis of its charakteristics and conservation issues; PIOTR MARCINIAK, W stronę nowoczesnego życia? Przestrzeń społeczna w powojennych osiedlach mieszkaniowych / Social space in post-war residential districts: ALEKSANDRA SUMOROK, Socrealistyczne domy kultury od wnętrza. Architektura szczęścia? / Inside the socialist realist places of culture. The architecture of happiness? Część III / Part III: ARCHITEKTURA POLSKA NA ZIEMIACH ZACHODNICH PO 1945 ROKU: Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945–1981. Analiza genezy i próba oceny obecności w mieście współczesnym w oparciu o wybrane przykłady / The architecture and urban planning of Szczecin’s (Stettin) city centre in years 1945-1981. Analysis of the genesis and an attempt to assess its comtemporary presence on the basis of selected examples; PIOTR FIUK, „Nowoczesna” architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. – koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury / „The modern” architecture of Szczecin’s destroyed Old Town district after 1945 – the concept of the modern housing estate towards the idea of the restoration of the historic structure; MACIEJ SŁOMIŃSKI, Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina. O narodzinach i zmierzchu współczesnej sztuki sakralnej / Post-war fitting and decoration in the churches of Szczecin (Stettin); TOMASZ SACHANOWICZ, Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury Szczecina lat 1945–1989 / The works of Zbigniew Abrahamowicz against the background of architecture in Szczecin from 1945 to 1989; MONIKA OŻÓG, Polacy wobec pra-piastowskiego dziedzictwa: pomysły na głogowską kolegiatę przed 1981 r. / Poles in the face of the Piast legacy: ideas for the Głogów (Glogau) collegiate church before 1981.

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 ISSN 2084-0713 (266 s.)

 

Sztuka Europy Wschodniej / Искусство восточной Европы / Art of the East Europe 

 

 

T. 6, Polsko-rosyjskie kontakty architektoniczne w XIX i XX wieku / Польско-российские архитектурные связи в XIХ и XX  веках / Polish-Russian architectural contacts in 19th and 20th centuries, IRINA GAVRASH, SVETLANA LEVOSHKO, JERZY MALINOWSKI, AGNIESZKA POSPISZIL (red.)  

 

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Od redakcji / От редакции / From the editor; ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Усадьбы рода Браницких на территории Российской империи (Белая Церков и Алупка в Крыму) / Country estates of the Branicki family on the territory of the Russian Empire (Belaya Tserkov and Alupka in the Crimea); EMILIA ZIÓŁKOWSKA

Projekty cerkwi Konstantina Thona dla Królestwa Polskiego /Konstantin Thon’s Orthodox church projects for the Kingdom of Poland; АЛЕКСАНДР БЕРТАШ, Архитектор М.Т. Преображенский и его наследие в странах Балтии и Восточной Европы / M. T. Preobrazhensky, an architect and his heritage in the Baltic States and Eastern Europe;  ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Горный инженер Геннадий Романовский и его роль в развитии городской и усадебной застройки в Крыму /  

Gennady Romanovsky, a mining engeneer and his role in the development of the towns and country estates in the Crimea;  МИХАИЛ БАЗИЛЕВИЧ, Творческое наследие польско-русских архитекторов на российском Дальнем Востоке на рубеже XIX – XX вв. / Creative heritage of the Polish-Russian architects in the Russian Far East at the turn of the 19th and 20th centuries; AGNIESZKA JANUSZKIEWICZ, O nietypowej architekturze świątyni typowej. Realizacje projektu  prawosławnej cerkwi wojskowej architekta Michaiła Prozorowa i ich przekształcenia po 1915 roku / About atypical architecture of a typical church. The realised projects of Mikhail Prozorov’s Orthodox Army Church and their transformation after 1915; 

KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Absolwenci Politechniki Ryskiej w architekturze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku / Graduates of the Riga Polytechnical Institute in the architecture of Łódź at the turn of the19th and 20th centuries; СВЕТЛАНА ЛЕВОШКО, Национально-романтическая тема в творчестве петербургских архитекторов-поляков в России в начале ХХ века: в поисках идентичности / National-romantic theme in the work of Petersburgian Polish architects in Russia at the beginning of the 20th century: in the quest for the identity; JADWIGA ROGUSKA, Petersburskie wątki w warszawskiej twórczości architektonicznej Mariana Lalewicza / Petersburgian motives in the Warsaw architectural oeuvre of Marian Lalewicz; СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ, Стефан Кричинский (1874–1923): его вклад в архитектуру Петербурга и других городов России начала ХХ века / Stefan Kryczyński (1874–1923): his contribution to the architecture of St. Petersburg and other early 20th-century Russian cites; ЛЮБОВЬ ЖВАНКО, Архитекторы польского происхождения в Харькове: биографические и творческие пунктиры (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) / Architects of Polish extraction in Kharkiv: the outline of biographies and artistic works; JERZY UŚCINOWICZ, Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji / Molennaya and its iconostasis – the theological-aesthetic aspects of transformation; ИРИНА БЕЛИНЦЕВА, Архитектура католических храмов Калининградской области (бывшая северо-восточная часть Восточной Пруссии) XIX-XX вв.: история и современность /Architecture of the 19th-20th-century Catholic churches in the Kaliningrad oblast‘ (a former North-Eastern part of East Prussia); JERZY UŚCINOWICZ, Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury / New rotonda in Grodno – in the renewal of the tradition of worship and of the culture; ИРИНА О. БЕМБЕЛЬ, Архитектура Марека Будзинского в контексте постмодернизма /Marek Budzyński’s architecture in the post-modernist context. 

Recenzje / Рецензии / Reviews: KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Recenzja książki Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018) / A review of the book by Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018); TOMASZ ŚLEBODA, Recenzja książki Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017) /  A review of the book by Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017).

Miscelanea: WALDEMAR DELUGA, Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art w piętnastolecie publikacji /Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art. On the occassion of the 15th anniversary of the first publication.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  &   Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2018, ISSN 2353-5709


Sztuka i Krytyka. Komunikaty Zarządu PISnSŚ  / Art and Criticism  

Nr 1 (64), JERZY MALINOWSKI (red.)

Nr 2 (65), JERZY MALINOWSKI (red.)Nr 3 (66), JERZY MALINOWSKI, MARCIN TEODORCZYK (red.)                

 

Spis treści: Zaproszenia na seminaria i wykłady;  Zaproszenie na konferencję Tropami zdrady  / On the Trail of Betrayal (Łódź, 11-13 czerwca 2018); Prezentacja albumu Jana Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa. Uratowani z nieludzkiej ziemi w Wielkiej Brytanii w Londynie;  Odznaczenie  Katarzyny Maleszko Orderem Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie przez Rząd Japonii;    

JANA ŠVANTNEROVÁ, Wystawa Leopold Horovitz  Lost – Found, Wschodniosłowackie Muzeum w Koszycach; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Wystawa Henryk Siemiradzki i kolonia rosyjskich artystów w Rzymie, Państwowe Muzeum Rosyjskie w Petersburgu; JERZY MALINOWSKI,  Wystawa, Modigliani, Soutine i inne legendy Montparnasse, Muzeum Fabergė w Petersburgu;  

Nowe publikacje Instytutu i jego członków. 

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 18) ISNN 2544-9281

 

NR 4 (67), opr. JERZY MALINOWSKI, MARCIN TEODORCZYK

 

Spis treści: Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za rok 2017; Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii za rok 2017; Zaproszenia na seminaria, wykłady i promocje; Program konferencji THE HENRYK SIEMIRADZKI THAT WE DO NOT KNOW. Celebrating 175 anniversary of the artist’s birth, Kraków 12–13.04.2018; 

MACIEJ GUGAŁA: Rekonstrukcja czy reinterpretacja? O eksperymentach optycznych Davida Hockneya i eksperymentach konserwatorskich Balthusa; KAROLINA ZYCHOWICZ: Gizela Szancerowa – zapomniana (?) animatorka polskiego życia artystycznego;

Nowe publikacje Instytutu i jego członków;  Publikacje o sztuce chińskiej i o sztuce koreańskiej (opr. Bogna Łakomska).

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 67)

ISSN 2544-9281 (s. 67)

 

NR 5 (68), opr. Jerzy Malinowski, Marcin Teodorczyk

 

Spis treści: Walne Zebranie w dniu 12 maja; Cykl wykładów Sztuka Świata w Muzeum Śląskim;  Zaproszenia na seminaria i wykłady;   Sprawozdanie z konferencji The Henryk Siemiradzki that we do not know. Zaproszenie na konferencję Henryk Siemiradzki i międzynarodowe środowisko artystyczne w Rzymie / Henryk  Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome
Zaproszenie do tomu Polsko-rosyjskie związki w architekturze i urbanistyce w XIX i XX wieku: polscy architekci w Rosji – rosyjscy architekci w Polsce / Польско-российские связи в архитектуре и градостроительстве в XIX-ХХ вв: архитекторы-поляки в России и русские архитекторы в Польше;  Rocznik Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii          KRZYSZTOF SZATKOWSKI, Zagraniczne wystawy artystów sztuki krytycznej w  okresie 1990 – 2002; EWA SUŁEK, Nadchodząca rewolucja - proces czy proroctwo? O narracjach kuratorskich wystaw sztuki ukraińskiej w roku 2014

Nowe książki; Publikacje Instytutu o polskich artystach w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji (opr. Jerzy Malinowski)

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 68), ISNN 2544-9281

 

NR 6 (69), opr. JERZY MALINOWSKI, MARCIN TEODORCZYK

 Spis treści: Walne Zebranie w dniu 12 maja 2018 roku; Zaproszenia na seminaria i wykłady.

LEJŁA CHASJANOWA:  „...sztuka w ostatnich czasach poważnie upadła”. Henryk Siemiradzki i Siergiej Diagilew; AGATA KNAPIK: Architektoniczno-urbanistyczna działalność radykalnej grupy UFO z Florencji jako transpozycja semiologicznych teorii Umberta Eco.

Publikacje Instytutu o sztuce japońskiej (opr. Jerzy Malinowski).

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 82) ISNN 2544-9281 (s. 82)

 

NR 7-8 (70-71), opr. JERZY MALINOWSKI, MARCIN TEODORCZYK, red. GRAŻYNA RAJ

 

Spis treści: BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA: Oddział Krakowski Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i działalność Instytutu w Krakowie 

GRZEGORZ FIRST: Berner Altorientalisches Forum III.

GRZEGORZ FIRST: Wizerunki bóstw demonów na starożytnym Bliskim Wschodzie; MARZENNA CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ: Od idei do wizerunku – Indie; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA: Polski ubiór narodowy jako wyraz tradycji oraz niezależności politycznej i kulturalnej                               

Publikacje Instytutu w 2017 roku (opr. Jerzy Malinowski). 

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 76), ISNN  2544-9281 (s. 76)

 

NR 9 (72), opr. JERZY MALINOWSKI, GRAŻYNA RAJ i MARCIN TEODORCZYK

 

Spis treści: Zaproszenia na seminaria i wykłady.

BOGNA ŁAKOMSKA:  Spotkanie dostojników w Lintong  – chiński obraz malowany na szkle ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;  ANNA DZIERŻYC-HORNIAK:  Słowo jako obraz i rzecz w przestrzeni galerii. Konceptualne gry z tekstem na przykładzie wybranych realizacji w Galerii Foksal.

Nowe publikacje Instytutu.

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 44), ISNN 2544-9281

 

NR 10 (73), opr. JERZY MALINOWSKI, GRAŻYNA RAJ i MARCIN TEODORCZYK

 

Spis treści: Zaproszenia na seminaria i wykłady; 175.  urodziny Henryka Siemiradzkiego.                                                                                             EVA KAMINSKI, Ochrona dóbr kultury materialnej we współczesnej Japonii – rewitalizacja ceramiki Echizen jako studium przypadku; ALEKSANDRA GÖRLICH, Dwuwymiarowa przestrzeń publiczna: jak przenoszono dramat Kanadehon chūshingura ze sceny teatru kabuki do XIX-wiecznego drzeworytu.

Sprawozdania z konferencji i zebrań; Nowe publikacje Instytutu. 

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 44), ISNN 2544-9281

 

NR 11 (74), opr. JERZY MALINOWSKI, GRAŻYNA RAJ i MARCIN TEODORCZYK

 

Spis treści:

Zaproszenie na konferencję: HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME (Rzym 8-9. 11. 2018); Obchody 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego. Zaproszenie na prezentację pierwszego numeru pisma DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii Spotkania w sprawie jubileuszu 100-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i Japonii.

AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Bibeloterzy, kolekcjonerzy, esteci... XVIII wiek sto lat później; FILIP PRĘGOWSKI, Figuracje zmontowane. O malarstwie Davida Salle’a.

Nowe publikacje Instytutu.  

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 62) ISNN 2544-9281

 

NR 12 (75), opr. JERZY MALINOWSKI, GRAŻYNA RAJ i MARCIN TEODORCZYK

Spis treści: Projekt  DIGITISATION OF THE MANUSCRIPTS AND DOCUMENTS AT THE BIBLIOTECA GENERALE DI TERRA SANTA AND THE FRANCISCAN ARCHIVES IN OLD JERUSALEM: SECOND STEP (opr. Jacek Tomaszewski); Zaproszenia; Sprawozdania i informacje; Prof. Grażyna Bobilewicz - członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa  Naukowego

Prezentacja nowego numeru pisma DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii (opr. Weronika Kobylińska-Bunsch). Konferencja  w Rzymie  HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME  (opr. Maria Nitka).

WITOLD DOBROWOLSKI, Programowe treści w Sądzie Parysa  Henryka Siemiradzkiego.

Nowe książki.

Bibliografia (opr. Marcin Teodorczyk):

KOMUNIKATY ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA (od października 2012 do lutego 2018),

SZTUKA I KRYTYKA. KOMUNIKATY ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA (od marca 2018).

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 (s. 72) ISNN 2544-9281


Technologia – Sztuka – Konserwacja / Technology – Art – ConservationT.2, JACEK TOMASZEWSKI, Oprawa książkowa w Polsce 1450–1600. Studium tegumentologiczno-ikonograficzne / Bookbinding in Poland 1450–1600. Bibliographical-iconographical Study

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa 2018; ISBN 978-83-949807-0-2 (593 s., 331 il.)

 

World Art Studies. Conferences and studies of the Polish Institute of World Art StudiesVol. 18, The Henryk Siemiradzki that we do not know, AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK & DOMINIKA SARKOWICZ (eds.)

Table of contents: JERZY MALINOWSKI, The Henryk Siemiradzki that we do not know – introduction; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Reassessing Academism: Bouguereau, Cabanel, Gérôme and Siemiradzki; AGNIESZKA ŚWIĘTOSŁAWSKA, First Attempts: the Early Work of Henryk Siemiradzki; VERONICA BOGDAN, Henryk Siemiradzki and the Imperial Academy of Arts;  TATYANA KARPOVA, Siemiradzki as Portrait Painter; VITA SUSAK, Jesus and the Samaritan Woman (1890) by Henryk Siemiradzki in the Context of European Art:  Variations on a Theme; AGNIESZKA KUCZYŃSKA, Christ and Sinner by Henryk Siemiradzki – Selected Problems of the Iconography  of Christ in 19th Century Russian Painting; GRZEGORZ FIRST, Res Orientalis: Works of art from the ancient Near East and Henryk Siemiradzki’s  “archaeological workshop”; MARIA NITKA, Henryk Siemiradzki’s Figuralism; ANETA BIAŁY, Henryk Siemiradzki and the Circle of Spanish Painters in Rome. How and Why Siemiradzki  – an Ardent Opponent of the Fortunists in Rome – became a Follower of Mariano Fortuny   in the Eyes of French Critics in Paris; NIKE F. LAMBE, “Et in Arcadia ego”. Where Henryk Siemiradzki, Lawrence Alma-Tadema  and Frederic Leighton met; WOJCIECH M. GŁOWACKI “A Polyglot of a Paintbrush”? Critical Reception of Nero’s Torches in France; KAMILLA TWARDOWSKA, Henryk Siemiradzki and his interest in the paranormal phenomena; MAGDALENA LASKOWSKA, MONIKA PAŚ, Henryk Siemiradzki – works, memorabilia, documents. The history of the collection of the artist’s legacy in the National Museum in Krakow; MARZENA SIEKLUCKA, DOMINIKA SARKOWICZ, RAFAŁ JANKE, An unknown collection of photographs from the Siemiradzki family albums; ELENA V. NESTEROVA, SERGEY SIRRO, Academic traditions in the art of H. Siemiradzki  (on the base of technological research made in the State Russian Museum); YULIA DYAKONOVA, Henryk Siemiradzki’s artistic process . Reconstruction of its initial stage  – with the use of X-ray research (based on the collection from The Tretyakov Gallery); KSENIA ZDZIESZYŃSKA-DEMOLIN, DOROTA PLIŚ, A multi-staged and passionate process of building and modifying compositions  in Henryk Siemiradzki’s paintings in the light of analytical photography; DOMINIKA SARKOWICZ, MARZENA SIEKLUCKA, ANNA KLISIŃSKA-KOPACZ, The palette and characteristic features of Henryk Siemiradzki’s use of pigments  in the context of the examination of two paintings of uncertain attribution; JUSTYNA KWIATKOWSKA Characterization of binding media in Henryk Siemiradzki’s works by using non-invasive  reflection infrared technique; RADOSŁAW WĄSIK, Application of microscopic dendrological analysis in the identification of wooden supports  of selected works by Henryk Siemiradzki. 

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2018 ISSN 2543-4624 (s. 182)

 

Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history,T. IVA, KIRA BANASIŃSKA, Autobiografia, przekład, wstęp i przypisy MAŁGORZATA REINHARD-CHLANDA, red. GRAŻYNA RAJ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 (214 s.),  ISBN 978-83-65480-44-6

T. V, ENGELBERT KAEMPFER, Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów  [1727], tłumaczenie i opracowanie MACIEJ TYBUS, red. GRAŻYNA RAJ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 (578 s.),  ISBN 978-83-65480-18-7

T. VI  Manifesty i pisma polskiej awangardy artystycznej 1917-1923, opr. MAŁGORZATA GERON, JERZY MALINOWSKI, red. GRAŻYNA RAJ   

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 (    s.),  ISBN 978-83-65480-


PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 11-12
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.