Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2017-07-04 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 7-8 (58-59) Lipiec-sierpień 2017 roku

                       

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr   7-8 (58-59) 

Lipiec-sierpień    2017 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego 

Informuje o  wynikach wyborów do Zarządu  na lata 2017-2020 na Walnym Zebraniu Wyborczym Oddziału Gdańskiego  w dniu 3 czerwca  2017:

 

Prezes:          dr hab. Bogna Łakomska

Wiceprezesi: dr Dorota Grubba-Thiede

                    dr  Zofia Krasnopolska-Wesner

Sekretarz:    dr Magdalena Howorus-Czajka

Skarbnik:     Joanna Zaremba-Penk

Podczas spotkania, ustalono, że  Oddział Gdański  stworzy stronę Facebooka, na której będą zamieszczane informacje związane z działalnością Oddziału.  Jej przygotowaniem zajmie się Joanna Zaremba-Penk. 

 


 

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Informuje o wynikach wyborów do Zarządu na lata 2017-2020 na Walnym Zebraniu Wyborczym Oddziału Krakowskiego  w dniu 3 czerwca  2017:

 

Prezes:          dr Beata Biedrońska-Słota

Wiceprezesi:  dr Ewa Kamińska

                     dr Małgorzata Reinhard-Chlanda   

Sekretarz:     Aleksandra Görlich 

Skarbnik:      Małgorzata Martini 

Członkowie:  prof. dr hab.  Marzena Czerniak-Drożdżowicz

                    dr Agnieszka Staszczyk 

 


 

PROMOCJA KSIĄŻKI PROF. JANA WIKTORA SIENKIEWICZA

ARTYŚCI ANDERSA. CONTINUITÀ E NOVITÀ,

 

wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, odbyła  się 8 czerwca  w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie.

Podczas promocji autor przedstawił problematykę książki, a także własnych badań na sztuką emigracyjną. O badaniach i publikacjach Instytutu poświęconych działalności polskich twórców w europejskich koloniach artystycznych i na politycznej emigracji mówił prowadzący spotkanie prof. Jerzy Malinowski, zaś o polskich artystach w USA – dr Anna Rudek-Śmiechowska.

Ustalono, że w Muzeum Archidiecezjalnym organizowane będą spotkania     poświęcone polskiej sztuce poza granicami kraju.    

 


 

ODCZYT DR MARII NITKI I JAKUBA ZARZYCKIEGO

W  STACJI NAUKOWEJ PAN W RZYMIE

SIEMIRADZKI A ROMA ALLA LUCE DELLE NUOVE RICERCHE IN CORSO

 

Odczyt odbył się 13 czerwca w ramach cyklu III Mese della Cultura Internazionale, giugno 2017, organizowanego przez Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.

Przedstawiony został projekt Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, planowany na lata 2015-2019, realizowany, jako wynik współpracy międzynarodowej, przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata wraz z Muzeami Narodowym w Krakowie i Warszawie, Państwową Galerią Trietiakowską i Państwowy Instytut Historii Sztuki w Moskwie oraz Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici w Rzymie.

Na wstępie omówiono  sylwetkę artystyczną  Henryka Siemiradzkiego i jego twórczość ze szczególnym uwzględnieniem lat rzymskich. Następnie zaprezentowano metody pracy nad sporządzeniem katalogu – zaangażowane instytucje, metodologię pracy, typy kwerend, w szczególności omawiając kwerendy w prasie włoskiej oraz finalny cel projektu, jakim jest dwutomowe wydawnictwo zawierające dzieła wszystkie Siemiradzkiego.

W prezentacji starano się przybliżyć słuchaczom rzymski kontekst twórczości Siemiradzkiego, jego aktywność w Wiecznym Mieście, skupiając się zwłaszcza na wybudowanej w 1882 willi w Rzymie na ulicy via Gaeta nr 1, która stała się bardzo ważnym miejscem dla polskiego środowiska artystycznego, do której powstania i funkcjonowania odnaleziono nowe materiały podczas badań nad katalogiem.

Odczyt spotkał się z żywym zainteresowaniem środowiska rzymskiej kolonii oraz  rzymskich historyków sztuki.

Dr Maria Nitka

 


 

PREZENTACJA  DOROBKU INSTYTUTU W ZAKRESIE SZTUKI JAPOŃSKIEJ I POLSKO-JAPOŃSKICH KONTAKTÓW ARTYSTYCZNYCH W AMBASADZIE JAPONII

 

    19 czerwca 2017 roku w siedzibie Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyło się otwarte spotkanie poświęcone dorobkowi Polskiego Instytutu  Studiów nad Sztuką Świata  w dziedzinie kultury i sztuki japońskiej, oraz japonizmu w sztuce polskiej i europejskiej.  To pole badań jest istotną częścią działalności naukowej historyków sztuki,  orientalistów, teatrologów,  konserwatorów dzieł sztuki i kulturoznawców skupionych w Instytucie. 

    Spotkanie otworzył prezes Instytutu, prof. Jerzy Malinowski, który przypomniał dotychczasową kilkunastoletnią działalność instytutu, której istotną częścią są badania dawnych i współczesnych zjawisk w kulturze i sztuce japońskiej, oraz  przedstawił plany na przyszłość, szczególnie  z przypadającym w 2019 roku stuleciem nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między cesarstwem Japonii a odrodzoną Polską.

   Dwa najważniejsze kierunki aktywności  Instytutu to publikacje oraz naukowe konferencje krajowe i międzynarodowe. Do tej pory ukazało się już  18 książek poświęconych sztuce japońskiej i jej oddziaływaniu na sztukę polską; są to  zarówno tomy z artykułami uczestników konferencji naukowych, jak i prace indywidualnych autorów.

   Profesor Malinowski przypomniał również o współpracy Instytutu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, owocującej  organizowanymi co dwa lata Spotkaniami Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, będące nieocenionym polem spotkań i wymiany doświadczeń  interdyscyplinarnych.

     Katarzyna Maleszko, prezes Oddziału Warszawskiego Instytutu  i kustosz kolekcji japońskiej Muzeum Narodowego w Warszawie scharakteryzowała działalność popularyzatorską i wystawienniczą w  ostatnich dziesięciu latach, przypominając najważniejsze wystawy poświęcone sztuce japońskiej, zorganizowane  w Warszawie i kilku innych miastach Polski.

   Wystąpienie wiceprezeski dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik, autorki wydanej przez Instytut książki Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku było przypomnieniem najważniejszych zjawisk związanych z wpływem sztuki japońskiej na sztukę polską końca XIX i początku XX wieku. Tej tematyki dotyczyło także wystąpienie dr Łukasza Kossowskiego, autora obszernej pracy zatytułowanej Wielka fala. Inspiracje sztuka Japonii w malarstwie i grafice.

   Prelekcja  prof.  Beaty  Kubiak Ho-Chi  była poświęcona  międzynarodowej konferencji „East Asian Theates: Tradition – Inspirations – European/Polish Contexts” zorganizowanej w Krakowie w październiku 2015 roku,  niezwykle  interesującego i inspirującego  spotkania  orientalistów, teatrologów i historyków. W tej części spotkania  głos zabierali autorzy najważniejszych publikacji wydanych ostatnimi laty przez Instytut, a także członkowie Instytutu – uczestnicy konferencji. Wśród nich prof. Estera Żeromska, dr Iga Rodowicz, prof. Zbigniew Osiński, Małgorzata Martini.

Wydane przez Instytut własne publikacje prezentowali dr Małgorzata Wołodźko (Ogrody w kulturze dawnej Japonii), Maciej Trybus (Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia), a ponadto prof. Aneta Pawłowska (Japonizm w sztuce modernizmu, wydane przez Wydawnictwo UŁ).

O zagadnieniach badań technologicznych i konserwacji dzieł sztuki japońskiej mówiła prof. Weronika Liszewska, wiceprezeska Instytutu.

   W trakcie dyskusji, jaka się rozwinęła jej uczestnicy  podkreślali, jak istotna w działalności Instytutu jest nie tylko aktywność wydawnicza,  lecz przede wszystkim organizowanie  spotkań specjalistów  nauk humanistycznych  różnych dyscyplin i kręgów kulturowych, co w istotny sposób przyczynia się do rozwoju humanistyki polskiej.

   W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii, pani Emi Horiuchi-Morita, oraz pani Yoriko Terada, researcher/adviser Ambasady Japonii. Dzięki uprzejmości i życzliwości pracowników Ambasady wydarzenie mogło dojść do skutku a członkowie Instytutu mieli możność przedstawienia swojego dorobku, tak istotnego dla rozwoju kontaktów między naszymi krajami.  

Katarzyna Maleszko

 


 

SEMINARIUM POŚWIĘCONE TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIEMIRADZKIEGO

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się w siedzibie Instytutu kolejne seminarium poświęcone realizacji katalogu twórczości Henryka Siemiradzkiego oraz związanego z nim tomu studiów. Ustalono zasady przygotowania katalogu, a także  podziału haseł i ilustracji.

 


 

KONFERENCJA NAUKOWA „POLACY W AMERYCE” 

 

W dniach 26 – 27 czerwca w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce miała miejsce polsko-amerykańska konferencja „Polacy w Ameryce”.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, w ramach obchodów 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Puławskiego w Warce. Celem działania Muzeum pod dyrekcją p. Iwony Stefaniak, jest zbieranie i opracowywanie materiałów oraz dbanie o spuściznę polskich emigrantów w Ameryce Północnej

Temat przewodni „Polacy w Ameryce” zgromadził zarówno naukowców z Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, Kanady, a także osoby niezwiązane ze światem nauki, jak filmowców. Pełny zestaw tematów z emigracyjnego wachlarza problemów prezentowali przedstawiciele najróżniejszych dyscyplin.

Wśród 50 referatów, które zostały wygłoszone na konferencji w odrębnej sekcji „Ludzie sztuki”, znalazły się wystąpienia poświęcone sztuce. Wśród prelegentów obok seniora polskiej historii sztuki – prof. Andrzeja K. Olszewskiego z referatem Jerzy Szeptycki i jego kościoły w Ameryce (napisanym wraz z żoną Ireną Grzesiuk-Olszewską) znaleźli się przedstawiciele Instytutu: prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, Krakart Group. Artyści polscy w Kalifornii, dr Anna Rudek-Śmiechowska, Ilustrator płaci za zamówiony posiłek. O pozycji artystów publikujących dzieła na łamach prasy amerykańskiej na pocz. XX wieku. Studium przypadku, dr Karolina Zychowicz, Polscy artyści na wystawie „Wall hangings” w nowojorskim Museum of Modern Art w 1969 roku. Prezes Instytutu prof.  Jerzy Malinowski otwierał obrady i przewodniczył kilku panelom.

Prezentowane referaty dotykały najróżniejszych okresów i postaci, niejednokrotnie obalały mity lub odkrywały przed uczestnikami nieznane dotąd obszary, osoby. Debaty podzielone zostały tematycznie na następujące bloki: Polacy w Ameryce XVIII i XIX wiek; Ludzie sztuki, Ludzie nauki, Wokół migracji, Amerykańskie losy Polaków, Wokół czynu zbrojnego i techniki wojennej, Odrodzenie Polski, Z życia Polonii, Amerykańskie losy Polaków, W poszukiwaniu amerykańskiego snu.

Spotkanie zostało uznane przez uczestników za bardzo owocne. Daje ono nadzieję na dalszą współpracę i szerzej zakrojone badania nad tematem emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego podpiszą umowę o współpracy w badaniach nad sztuką polską w Ameryce Północnej i polsko-amerykańskimi kontaktami artystycznymi.

Dr Anna Rudek-Śmiechowska

 

 


Fot. Jakub Krupa

 

Dr Monika Szczygieł – przedstawicielka Instytutu w Wielkiej Brytanii przesłała recenzję z ważnej wystawy w Londynie:

 

ART OUT OF THE BLOODLANDS: A CENTURY OF POLISH ARTIST IN BRITAIN

Ben Uri Gallery & Museum

 

We wtorek 27 czerwca, w galerii Ben Uri, przy centrum kultury żydowskiej, w Londynie, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej “Art Out of the Bloodlands: A Century of Polish Artist in Britain”, poświęconej twórczości artystów polskich, którzy osiedlili się na terenie Wielkiej Brytanii. Jej kuratorem jest Rachel Dickson. Wystawa została zorganizowana w ramach większego projektu, którego celem jest prezentacja wkładu szeroko pojętej emigracji w kształtowanie życia kulturalnego Zjednoczonego Królestwa. Organizatorzy kilkakrotnie podkreślali, że celem galerii jest działalność ponad podziałami, szczególnie w dobie Brexitu, kiedy odnotowuje się wiele nieprzychylnych emigrantom opinii.

Niewielka powierzchnia ekspozycyjna, składająca sie z dwóch kondygnacji, szybko zapełniła się tłumem gości zaintrygowanych dorobkiem Polaków.  

Na wystawie można było zobaczyć dzieła artystów trzech generacji. Przybyli oni do Wielkiej Brytanii w różnym czasie, i z rozmaitych powodów, uciekając przed wojną, reżimem i prześladowaniem, lub z własnego wyboru, szukając lepszych możliwości rozwoju i szerszych perspektyw.

Na ekspozycję składały się różnorodne stylistycznie i tematycznie obiekty, wykonane rozmaitymi technikami. Obok niekiedy okazałych rozmiarów obrazów - portretów, pejzaży i scen rodzajowych na wystawie znajdują się rzeźby, grafiki, plakaty, ilustracje książkowe oraz materiały archiwalne.

Na parterze zaprezentowano dzieła stanowiące kolekcję Ben Uri. Uwagę widzów przekraczających próg galerii przyciągało, dużych rozmiarów płótno, namalowane w duchu Rembrandta, autorstwa Alfreda (Aarona) Wolmarka (pochodzącego z Warszawy) Ostatnie dni rabina Ben Ezra z 1905 roku. W jego sąsiedztwie znajdował się portret samego artysty pędzla Ernesta Borough Johnsona. Obok zaprezentowano dwa interesujące, pełne ekspresji obrazy Josefa (Józefa) Hermana.  Pierwszy obraz - dramatyczne, pełne ekspresji przedstawienie zrozpaczonej kobiety, utrzymane w brunatnych tonacjach przełamanych plamą bieli, odwołujące się do cyklu czarnych malowideł Goi, upamiętniało walkę w warszawskim getcie.  Drugie dzieło w  tonacji niebiesko-biało-brunatnej, w konwencji malarstwa Chagalla, ukazywało rodzinę żydowskich uchodźców.

Interesującym obrazem był Ślepy skrzypek - dzieło Izaaka (Isaaka) Lichtensteina (urodzonego w Łodzi), ukazujący starca i dziewczynkę. Praca w konwencji kubistycznej, utrzymana w gamie ciepłych brązów, czerwieni i ugrów z mocnymi akcentami szarości i czerni. Obok dzieł malarskich zaprezentowano także rzeźby m.in. Portret Israela Zangwilla Henryka Glicensteina, czy brązowe popiersie mistyka autorstwa Moshe Oved’a (Edward Good; urodzony w Skępem)). W górnej kondygnacji wystawiono  interesujące prace Leopolda Pilichowskiego, jego żony Leny Pillico, Adriana Świerszczeka, Ralpha Sallona, Marka Waynera, a także artystów ocalałych z holocaustu takich jak: Roman Halter, czy Alicia Melamed Adams – uczennica Brunona Schulza.

Dolną, piwniczną przestrzeń galerii zapełniły obiekty wypożyczone z innych kolekcji, oraz ze zbiorów prywatnych.

Obrazy różniły się pod względem stylistycznym. W sąsiedzie subtelnego, pastelowego, pełnego melancholii obrazu Teodora Axentowicza, znajdował się nasycony soczystymi kolorami Portret Anny i Kasi Zdzisława Ruszkowskiego z 1954 roku. Doskonale korespondował on z pracami Henryka Gotlieba utrzymanych w analogicznej konwencji szkoły paryskiej. Duże zainteresowanie widzów budziły także dwa  wypełnione poetyckim nastrojem obrazy Stanisława Frenkiela Kobieta w czerwonym kapeluszu i Zaklęcie. Obok wspomnianych artystów warto wspomnieć ciekawy pod względem kompozycyjnym, zielonkawo-brunatny portret mężczyzny Marka Żuławskiego. 

Dużą grupę stanowiły dzieła o bardziej ekspresyjnej wymowie. Kubistyczny, wypełniony ostrymi formami i śmiałą kolorystyką obraz Jana Wieliczko, zmieniał nastrój widza przygotowując go niejako do odbioru innych prac na pograniczu abstrakcji. Tętniący życiem, jakby eksplodujący drobnymi, energicznymi pociągnięciami pędzla, utrzymany w ciepłych tonacjach beżów, brązów, czerwieni i szarości obraz Stara Anglia Feliksa Topolskiego z 1943 roku, sąsiadował z dwoma obrazami Mariana Bohusza - Szyszki. Na ich przykładzie można było zaobserwować zmiany stylistyczne w twórczości tego artysty i jego postawy wobec formy i koloru. W przedstawieniu Narodziny człowieka z lat 60., powstałym w konwencji Francisa Bacona, nieobecne są, tak zdecydowane i drapieżne formy, jakie odnotować można w pejzażu z lat 40.  Rozmyły się one w plątaninie finezyjnych pociągnięć pędzla, tworząc pajęczynę przenikających się, intensywnych barw, niosąc silny ładunek ekspresji. Na wystawie można było również oglądać obrazy Janiny Baranowskiej Portret z 1953 roku i Ukrzyżowanie. Warto wspomnieć, że mino sędziwego wieku, artystka zaszczyciła otwarcie wystawy swoja obecnością. Ciekawymi przykładami abstrakcyjnego malarstwa były prace Tadeusza Znicza-Muszyńskiego Vertical Movement z 1950 roku, sąsiadująca z nim kompozycja Tadeusza Józefa Zielenkiewicza z 1967 roku, czy kompozycje twórców współczesnych.

Prace artystów najmłodszych zapełniły wydzieloną umownie przestrzeń na końcu sali wystawowej. Młoda generację twórców reprezentowali studenci i absolwenci prestiżowych szkół artystycznych w Wielkiej Brytanii i Polsce

 Wystawa będzie trwać do 17 września. Zaprezentowane na niej prace, kryją za sobą różnorodne anegdoty i nieraz bardzo dramatyczne historie. Dzieła te są bardzo różnorodne. Powstały w ciągu ośmiu dekad, reprezentując rozmaite tendencje stylistycznie i rozległą tematykę. Łączy je jeden bardzo ważny element – pochodzenie i tożsamość narodowa. 

Dr Monika Szczygieł

 

 


 

MANIFESTATION OF MALE  ENERGY IN THE WORLD CULTURES

Dr Agnieszka Staszczyk, członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego,  zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu Manifestation of male Energy in the world cultures, który przygotowywany jest do druku przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZAPROSZENIE:

Centre for Comparative Studies of Civilisations

Jagiellonian University in Krakow

 

CALL FOR PAPERS

 

Submission open for the “Manifestations of male energy in the world cultures”

 

 It is our great honour and pleasure to invite you to submit papers for the forthcoming publication that will be released in English and is scheduled to be published in 2018, in the Jagiellonian University Press series “Bezkresy kultury”. The series is the project of the Centre for Comparative Studies of Civilisations that focuses on various cultures as seen from different perspectives and aims at publishing monographs popularising research deepening our knowledge of the world. The volume will be a peer reviewed, independent publication discussing the problem of male energy and its manifestations across multiple disciplines, for example: - Aesthetics - Literature studies - Religious studies - Social studies - Anthropology - Media studies - Art history - Cultural studies - Philosophy - Archaeology - Folklore - Theology but not limited to the listed above.

 

Submission deadline: November 30, 2017 Please send your manuscript to the editors at malenergy.manifestations@gmail.com.

The manuscript should be original, and has not been published previously. Authors of the articles being accepted are required to sign the Transfer of Copyright Agreement.

Technical requirements:  The entire manuscript should include title, abstract (1,000 characters), key words (3-8 words), biography, body, bibliography, appendices, footnotes, tables, figures, and so on. The length of contributions: 30,000-40,000 characters with spaces.  The manuscript should be in MS WORD format, submitted as an e-mail attachment.  Main text: 12pt Times New Roman, line spacing 1,5.  Footnotes; bibliography at the end of the manuscript.  Quotations: up to three lines included in the main text in quotes, longer quotations in “blocks”, 10pt Times New Roman, single line spacing.  Spelling: British English as in OED (http:// www.oed.com/).

 

For more details regarding technical requirements please visit

http://www.ejournals.eu/PJACNS/menu/574/

Author’s biography  Name: Full name, should not be abbreviation.  Academic title: such as Professor, Associate professor, Lecturer …  Degree:  Affiliation(s):  Research field:  E-mail address: (not to be published)

We cordially invite you to participate in this volume. Should you have any question, please do not hesitate to ask.

With best regards,

Renata Iwicka,

Ph.D. Agnieszka Staszczyk, Ph.D. 

Centre for Comparative Studies of Civilisations, http://www.psc.uj.edu.pl/ 

 


 

INDIAN THEATRE JOURNAL

 

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Indian Theatre Journal(ISSN 2059-0660), będącego pierwszym międzynarodowym pismem poświęconym teatrowi indyjskiemu. Jego redaktorem jest dr Sreenath Nair z University of Lincoln (WB). Do Rady Programowej (Advisory Board)  weszli z Polski prof. Maria Krzysztof Byrski (członek honorowy Instytutu) oraz prof. Jerzy Malinowski. Część zasadniczą numeru otwiera artykuł Grotowski and the Indian tradition autorstwa prof. Byrskiego.

 


 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  jako instytucja wspierająca zaprasza na 

Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA

 

26-27 października 2017 roku

Muzeum Miasta Łodzi; Łódź, ul. Ogrodowa 15

 

Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Sztuki i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego  oraz  Muzeum Miasta Łodzi.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: prof. dr hab. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Sztuki UŁ; członek Zarządu PISnSŚ), dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ), Barbara Kurowska (p.o. Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi)

Sekretarze Konferencji: dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ); Adam Drozdowski (Katedra Historii Sztuki UŁ).

 

INFORMACJA :

Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych, jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi itp.

W ramach tej niezwykle ważnej ze względów społecznych problematyki w centrum zainteresowania organizatorów znajdują się problemy związane z audiodeskrypcją dzieł sztuki, tworzeniem tyflografik i makiet przestrzennych oraz sposoby tworzenia audioprzewodników dostępnych poprzez nośniki cyfrowe.  Ważny krąg tematyczny stanowi również zagadnienie udostępniania przestrzeni muzealnej osobom niepełnosprawnym ruchowo/wizualnie z uwzględnieniem koniecznych działań adaptacyjnych wykonanych w salach ekspozycyjnych.

Kolejny istotny blok tematyczny obejmuje problematykę dostosowywania muzeum do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących: język migowy, fonogesty, napisy dla niesłyszących, palmtopy z tekstem dostosowanym do odbioru przez osoby z dysfunkcją słuchu itd.

Na konferencji poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące tworzenia tekstów przewodników (po przestrzeniach muzealnych, miejskich etc.) dla osób z dysfunkcjami: „tekstów łatwych do czytania”, przewodników w druku transparentnym z mapami brajowskimi i tyflografikami itp. 

Jesteśmy otwarci również na propozycje ujęć podchodzących do problematyki udostępniania sztuki osobom z dysfunkcjami z innej, interesującej perspektywy.

 

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do osób teoretycznie i praktycznie zajmujących się problemem udostępniania dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym, zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej: historyków sztuki, edukatorów muzealnych, architektów, socjologów, psychologów, językoznawców, tłumaczy, muzealników, kuratorów, projektantów.

Pierwszego dnia konferencji przewidziana jest część naukowa (referaty), drugiego dnia część praktyczna (warsztaty). 

 

• Zgłoszenia na konferencję, wraz z abstraktem (do 500 znaków) i krótkim CV (do 250 znaków) przyjmowane będą do 31.08.2017. Prosimy o ich przesłanie na adres: niepelnosprawniisztuka@gmail.com • Zgłaszać można również propozycje warsztatów (do 31.08. 2017). • Obrady prowadzone będą w języku polskim.  • Czas trwania wystąpienia: 20 minut.  •  Przedłożone teksty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii zbiorowej. • Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Płatne na konto:  43 124030281111001029430975 z podaniem własnego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem: „Niepełnosprawni i sztuka”.

 


 

兰美术通 精装  (THE HISTORY OF POLISH ART)

 

Zarząd

 

informuje, że powyższą publikację w języku chińskim, przygotowaną pod redakcją Jerzego Malinowskiego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Adana Mickiewicza. opublikowaną w Szanghaju, można  nabyć na chińskim Amazonie:


https://www.amazon.cn/%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%80%9A%E5%8F%B2-%E8%80%B6%E6%97%A5-%E9%A9%AC%E5%88%A9%E8%AF%BA%E5%A4%AB%E6%96%AF%E5%9F%BA/dp/B06ZZP268J/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496149018&sr=8-1&keywords=%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%80%9A%E5%8F%B2

Cena w ChRL: 170,00 CNY = 92,82 PLN

  

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring  -  administrator profilu     (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.