Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-04-21 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4a - uzupełnienie (31a) Kwiecień 2015 roku

                     KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  4a - uzupełnienie  (31a)

Kwiecień   2015 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd

zaprasza na

Seminarium Sztuki 1945-1970 w dniu 25 kwietnia (sobota) 2015  o godz. 11 z wykładem Ewy Opałki (Uniwersytet Jagielloński)  Całkowite wyeliminowanie rzeźby. Konceptualizacje przestrzeni a materialność w pracach Wandy Czełkowskiej / Total elimination of the sculpture. Conceptualisations of space and the materiality in Wanda Czełkowska's works.

***

Redakcja pisma  Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • Art of the East Europe, wydawanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,  zaprasza zainteresowanych do publikacji studiów w  IV tomie rocznika (na rok 2016)  pt.  Henryk Siemiradzki i akademizm. Malarstwo – rzeźba – krytyka artystyczna.

Tom obejmie zagadnienia malarstwa i rzeźby  XIX wieku, związane z nurtem akademizmu w sztuce polskiej, sztuce rosyjskiej i Europy Wschodniej, sztuce polskich i rosyjskich artystów w zachodnioeuropejskich środowiskach, jak Rzym, Paryż, Monachium  czy Wiedeń. 

Pierwsza część tomu dotyczyć   będzie  twórczości  malarza Henryka Siemiradzkiego (1843-1902).    W części drugiej znalazłyby  się artykuły na temat innych artystów malarzy i rzeźbiarzy, reprezentujących nurt akademizmu,  począwszy od około 1820 roku  aż do przełomu XIX i XX wieku.

Ważnym zakresem  projektowanego tomu powinna zostać krytyka artystyczna i myśl o sztuce akademizmu, w tym system pojęć i język krytyki, a także relacje między krytyką artystyczną a twórczością.

   Wśród tematów proponowanych przez  Redakcję i Komitet Naukowy znajdują się: 

- kształcenie akademickie; rysunek jako podstawa twórczości; techniki i technologie artystyczne;  pomoce warsztatowe (fotografie), 

-  pojęcie akademizmu; zagadnienia estetyki akademickiej, 

-  źródła akademizmu w Polsce i Rosji; geneza akademizmu a klasycyzm i romantyzm; fazy sztuki akademickiej, 

-  hierarchia tematów  w sztuce akademizmu (sceny religijne, kompozycje historyczne; kompozycje religijno-  lub historyczno - rodzajowe, pejzaż, sceny rodzajowe, portret, martwa natura),

-  inspiracje ideowe; treści dzieła sztuki; alegoria i symbol;  wartości symboliczne, kosmopolityzm i patriotyzm;  mit „złotego wieku”; synkretyzm kulturowy,

-  źródła ikonograficzne, historyczne i literackie do twórczości  i interpretacji dzieł malarskich (Biblia, dzieła literackie, prace naukowe, studia oryginalnych motywów i zabytków),

- akademizm a humanistyka XIX wieku (Hippolyte Taine, Ernest  Renan; Ludwig Feuerbach, Karl Rosenkranz, Wilhelm Dilthey; Henryk Struve); koncepcje ujęcia procesu historycznego, 

-  wizualna rekonstrukcja antyku, średniowiecza, świata Orientu, prehistorii;  „cytaty” ze sztuki m.in. starożytnej, wczesnochrześcijańskiej, orientalnej,

-  proces twórczy; inspiracje formalne; styl, kompozycja i konwencje artystyczne dzieła; szkice, warianty, kopie autorskie; cykle,

-  ekspresja artystyczna; stylizacja malarska; idealizacja i elementy brzydoty; realność i fantastyka; malowniczość  i  dekoracyjność,

-  sztuka a etyka; oddziaływanie moralne na odbiorcę; interpretacje postaci Jezusa Chrystusa (Chrystus - Żyd, Chrystus - rewolucjonista),

-  hedonizm;  miłość i perwersja seksualna; immoralizm; dekadentyzm i zapowiedzi upadku cywilizacji w akademizmie,

-  akademizm polski i rosyjski a sztuka akademicka Europy Zachodniej - inspiracje i relacje,

-  akademizm a realizm i naturalizm; nastrojowość i spirytualizm;  związki genetyczne symbolizmu z akademizmem, 

-  krytyka artystyczna wobec akademizmu; krytyka jako źródło nowych interpretacji,

-  recepcja społeczna sztuki akademickiej; salony i życie artystyczne; instytucje sztuki,

-  interpretacja polityczno-ideologiczna twórczości akademickiej; nacjonalizm, rasizm i imperializm (np. w przedstawieniach Rzymu),  

- krytyczna analiza znaczeń nadbudowanych nad dziełami akademizmu od XIX wieku do dziś; współczesny kontekst komunikacyjny twórczości akademickiej XIX wieku. 

Objętość około 10 stron znormalizowanego tekstu (około 18 000 znaków ze spacjami i przypisami na stronę) oraz 5 ilustracji.  W przypadku większej ilości tekstu lub ilustracji Redakcja prosi o wcześniejszy  kontakt. Języki publikacji: polski lub rosyjski (ze streszczeniem w języku angielskim); dla autorów z innych środowisk język angielski. Dokładne informacje dla  autorów, a także spisy treści poprzednich tomów, na stronie:  www.world-art.pl / publikacje / czasopisma i serie wydawnicze / Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • Art of the East Europe.

Redakcja prosi o przesyłanie zgłoszeń - tytułów artykułów i krótkich informacje o nich do 30 maja 2015 roku do sekretarza naukowego pisma Iriny Gavrash gavrashirina@gmail.com lub za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata formularze@world-art.pl. Po akceptacji przez Redakcję i Komitet Naukowy artykuły przyjmowane będą do druku do 31 lipca 2015 roku.

***

Zarząd Instytutu  zaprasza zainteresowanych  do publikacji  w II tomie studiów  The art of the Islamic world and the artistic relationships between Poland and Islamic countries. In the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey In 1414, który ukaże się w 2016 roku w prowadzonej przez Instytut serii wydawniczej  Conferences and Studies on the Polish Institute of World Art Studies (vol. XIX).  

Objętość około 10 stron znormalizowanego tekstu (około 18 000 znaków ze spacjami i przypisami na stronę) oraz 5 ilustracji.  W przypadku większej ilości tekstu lub ilustracji Redakcja prosi o wcześniejszy  kontakt. Język publikacji angielski. Dokładne informacje dla  autorów, a także spisy treści poprzednich tomów, na stronie: www.world-art.pl / publikacje / czasopisma i serie wydawnicze /  Conferences and Studies.   

Redakcja prosi o przesyłanie zgłoszeń - tytułów artykułów i krótkich informacje o nich do 30 maja 2015 roku  do sekretarza naukowego tomu Karoliny Krzywickiej polish_ottoman2014@yahoo.pl lub za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata formularze@world-art.pl. Po akceptacji przez Redakcję artykuły przyjmowane będą do druku do 31 lipca 2015 roku.

***

 Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do wieloautorskiej monografii pt.: Socrealizmy i modernizacje, pod redakcją dr Aleksandry Sumorok (ASP w Łodzi; PISnSŚ) i dr Tomasza Załuskiego (UŁ, ASP w Łodzi).

Celem projektu jest wydobycie konstytutywnego napięcia pomiędzy socrealizmem, rozumianym jako doktryna artystyczno-kulturalna, ale też szerzej, jako socjalistyczna forma życia, a nowoczesnością, wraz z właściwymi jej procesami modernizacyjnymi oraz formami kultury. Chcemy przyjrzeć się temu, jak różnorakie formy „socrealizmów” i „modernizacji” ścierały się ze sobą, ale też wiązały się, nakładały się na siebie i przenikały, negocjowały swe rozbieżne tendencje, bądź integrowały się w konkretnych praktykach.

Czy w Polsce, na przełomie lat 40. i 50., w okresie definiowanym przez takie między innymi czynniki, jak ekspansja stalinizmu i rozwój socrealizmu, istotnie doszło do porzucenia międzywojennych projektów modernizacyjnych, a także nastąpiło odejście od modernizmu jako artystycznej kultury doby nowoczesności? Czy też był to moment właściwego „skoku w nowoczesność”, czas dokonywania się rewolucji modernizacyjnej, na różnych polach, między innymi w wymiarze społecznym, kulturowym i edukacyjnym – nawet jeśli, jak to się czasem przyjmuje, była to rewolucja narzucona z zewnątrz i przeprowadzona obcymi rękoma?

Celem projektu jest wydobycie konstytutywnego napięcia pomiędzy socrealizmem, rozumianym jako doktryna artystyczno-kulturalna, ale też szerzej, jako socjalistyczna forma życia, a nowoczesnością, wraz z właściwymi jej procesami modernizacyjnymi oraz formami kultury. Poszukujemy interpretacji, które odchodziłyby od traktowania obu tych zjawisk jako monolitycznych, przeciwstawnych sobie elementów, na rzecz ujęć podkreślających ich wewnętrzne zróżnicowanie, wielość postaci i złożoność wzajemnych relacji. Nie chodzi bynajmniej o prosty gest „rewizjonistyczny” – raczej o porzucenie redukcjonizmu, charakteryzującego wiele dotychczasowych analiz tego okresu. Chcemy przyjrzeć się temu, jak różnorakie formy „socrealizmów” i „modernizacji” ścierały się ze sobą, ale też wiązały się, nakładały się na siebie i przenikały, negocjowały swe rozbieżne tendencje, bądź integrowały się w konkretnych praktykach. Interesują nas zarówno teksty prezentujące wyniki badań podstawowych, prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin, analizy wypełniające „luki” i zapisujące „białe plamy” w historii, jak też transdyscyplinarne syntezy oraz reinterpretacje, poszerzające i przekształcające sferę badań w oparciu o nowe idee teoretyczne i metody badawcze.

      Proponujemy skupić się na następujących zagadnieniach – choć nie ograniczany do nich zakresu tematycznego artykułów:

- ścieżki modernizacji powojennego państwa polskiego

- marksizm a socrealizm, marksizm a modernizacja

- nieortodoksyjne i subwersywne użycia dyskursu marksistowskiego

- kultura stalinowska a edukacja i oświata

- socrealizm a nowoczesna kultura popularna

- modernizm i socrealizm a kultura robotnicza i chłopska

- ideologiczne a pozaideologiczne konteksty tworzenia oraz funkcjonowania

socrealistycznej architektury, wzornictwa i sztuki

- biografie twórcze – jednostkowe postawy i strategie przyjmowane wobec stalinizmu i

socrealizmu

- państwowa polityka kulturalna a indywidualne gry o pozycję w polu produkcji

artystycznej

- nowe odczytanie kluczowych wydarzeń i tekstów epoki – poza opozycją doktryny

socrealistycznej i awangardy

- przerwana/kontynuowana lekcja modernizmu w socrealizmie – przypadki jednostkowe,

graniczne, peryferyjne na przecięciu socrealizmu i modernizmu

- socrealizmy architektoniczne – praktyczne modyfikacje doktryny w kontekście

regionalnych tradycji, w tym konserwatywnych nurtów przedwojennego modernizmu

- biopolityczny, afektywny i habitualny wymiar architektury oraz wzornictwa

- szkoły artystyczne i architektoniczne – kontynuacje przedwojennych modeli kształcenia

w programach dydaktycznych, rola indywidualnych twórców-dydaktyków w transmisji

modernistycznych idei i praktyk

- organizacja pola pracy i produkcji artystycznej – związki zawodowe i spółdzielnie

twórcze

- przemiany geografii artystycznej po 1945 roku

- podróże artystyczne, migracje idei i form kulturowych

- wystawy: krytyczne narracje na temat modernizmu na ekspozycjach krajowych a

„eksportowa” nowoczesność na wystawach zagranicznych

Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułów w tomie prosimy o kontakt i zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie – przedstawienie propozycji artykułu (należy podać roboczy tytuł tekstu i przesłać krótki abstrakt). Na gotowe teksty o objętości około jednego arkusza (40 tys. znaków ze spacjami) czekamy do końca czerwca 2015 roku. Przygotowywany tom – recenzowana monografia wieloautorska – ukaże się nakładem ASP w Łodzi pod koniec 2015 roku. Zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszeń pod kątem tematycznej spójności tomu.

Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułów w tomie prosimy o kontakt i zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie – przedstawienie propozycji artykułu do 10. 05. 2015 (należy podać roboczy tytuł tekstu i przesłać krótki abstrakt).

Zgłoszenia uczestnictwa i gotowe teksty prosimy przesyłać na  adresy mailowe:

dr Aleksandra Sumorok: sumorok@interia.pl

dr Tomasz Załuski: tomek.zaluski@gmail.com

 


Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski
https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000


 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.