Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2017-11-20

PARAMETRYZACJA 

Zarząd  informuje, że

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jako jedyna placówka niepaństwowa   zakresie nauk historycznych przeszedł przez proces parametryzacji i uzyskał kategorię „C”.

Występując po raz pierwszy, uznajemy ten wynik za duże osiągnięcie Instytutu. Dzięki temu Instytut uzyskał status jednostki naukowej. Odwołujemy się od decyzji, wskazując na różnorodną działalność badawczą, obejmującą projekty finansowane przez NPRH, inne programy MNiSW,   projekty i publikacje dofinansowywane przez MKiDN, a także międzynarodowe.

 


III naukowe spotkanie poświęcone polskim badaniom sztuki naskalnej

SZTUKA NASKALNA: DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI 

 

Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  23-24 listopada 2017

 Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości będzie trzecim naukowym spotkaniem poświęconym polskim badaniom sztuki naskalnej, których cykl został zapoczątkowany w Poznaniu (2012 i 2105 r.) w ramach współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Archeologicznego. Tym razem gospodarzem dyskusji będzie Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest instytucją partnerską.

PROMOCJA PUBLIKACJI   兰美术通史 精装  (DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ) 

Zarząd informuje, że

W dniu 1 grudnia  godz. 18  odbędzie  się w holu głównym Państwowej Galerii Sztuki „Zachęta” spotkanie promocyjne syntezy sztuki polskiej, wydanej w języku chińskim, przygotowanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Adama Mickiewicza. 

A1

波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art, pod red. Jerzego Malinowskiego, przekład Mao Yinhui, współpraca Agnieszka Walulik, Marcin Jacoby, Maurycy Gawarski, sekretarz naukowy Magdalena Furmanik-Kowalska.

Spis treści (w tłumaczeniu na język polski): Jerzy Malinowski, WstępHistoria Polski; Anna Błażejewska, Sztuka prehistoryczna; Robert Kunkel & Marek Walczak, Sztuka dynastii Piastów; Marek Walczak & Marcin Fabiański, Sztuka dynastii Jagiellonów; Waldemar Deluga, Sztuka mniejszości narodowych; Jacek Tylicki, Sztuka dynastii Wazów; Tadeusz Bernatowicz, Sztuka królów elekcyjnych; Tadeusz Bernatowicz & Jakub Sito, Sztuka dynastii Wettinów; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka Stanisława Augusta; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka XIX wieku; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka przełomu XIX i XX wieku; Krzysztof Stefański & Iwona Luba, Sztuka międzywojenna; Piotr Marciniak & Anna Markowska, Sztuka po 1945 roku; Joanna Wasilewska, Polsko-chińskie kontakty artystyczne.

Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Shanghai 2016 ISBN 978-7-5139-1421-4 (691 s.) 

 

Spotkanie przygotowuje księgarnia „Zachęty”.

Powyższą publikację  można nabyć na chińskim Amazonie: 

http://tiny.pl/gj5w4  Cena w ChRL: 170,00 CNY = 93 PLN.TROCHĘ O SZTUCE NOWEJ GWINEI

Zarząd Oddziału Krakowskiego zaprasza na

spotkanie w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 17 w  Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha (ul. Konopnickiej 26).

W programie prezentacja artystki i performerki Diany Dyjak Montes  de Oca  Trochę o sztuce Nowej Gwinei, a następnie  zebranie

organizacyjne  oddziału.

 Aleksandra Görlich

 


 

WYKŁAD

Zarząd

zaprasza w dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 18 na wykład Pani

Hiu M. Chan

(Center for Chinese Visual Studies, Birmingham City University)

 

Writing about Contemporary Chinese Art in Journalism:

issues, challenges and possibilities

 


 

NAGRODA SPECJALNA W II EDYCJI KONKURSU  LUMEN 2017

 

Zespół pod kierunkiem prof. Anety Pawłowskiej (członka Zarządu PISnSŚ) w składzie dr Julia Sowińska-Heim i dr Anna  Wendorff (członek PISnSŚ) otrzymał nagrodę specjalną w II edycji Konkursu  LUMEN 2017 za projekt Uniwersytetu Łódzkiego wspierany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu).

Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu, w której skład weszli przedstawiciele nauki oraz biznesu, pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzego Woźnickiego.

Koncepcja dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (MS1 i MS2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego oraz zbadanie potrzeb niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania, a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkolili swój warsztat. Poprzez udział w przedsięwzięciu studenci kształtowali nowe umiejętności i nawiązywali cenne relacje pracując w środowisku pozauczelnianym. Podjęte działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Przede wszystkim w projekcie nastąpiła aktywizacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i niedowidzących) i znaczące ułatwienie im dostępu do zbiorów łódzkich muzeów.

Partnerami i realizatorami przedsięwzięcia byli ponadto: dr Kinga Klimczak z UŁ, studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki UŁ, Paulina Dzwonkowska, edukator z Muzeum Miasta Łodzi, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, oddział ms1, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych – Okręg Łódzki.

 


 

VII KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU.

 

FORMIŚCI – BUNT/ZDRÓJ – JUNG IDYSZ.

W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY.

 

7 – 9 LISTOPADA 2017

  A2

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata/Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

W dniach 7 – 9 listopada 2017 roku odbyła się VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu. Formiści – Bunt/Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy.  Temat kolejnej  konferencji, skupiający się  na problematyce działalności trzech najważniejszych grup artystycznych, wpisał się w obchodzony w tym roku jubileusz stulecia polskiej awangardy. W obradach udział wzięli historycy sztuki i badacze literatury z najważniejszych ośrodków akademickich i muzeów w Polsce. Szeroki zakres podjętych zagadnień, poza genezą i rozwojem polskiej awangardy artystycznej i literackiej, obejmował m. in.: analizę twórczości wybranych malarzy i grafików  (Stanisław Stückgold, Wacław Wąsowicz, Bolesław Cybis, artystki związane z Jung Idysz); kwestię relacji pomiędzy członkami różnych grup artystycznych (Jerzy Hulewicz, Marek Szwarc); ocenę tekstów teoretycznych (Leon Chwistek) oraz artykułów krytycznych. Ponadto zostały omówione zagadnienia działalności scenograficznej Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków oraz problematyka przedstawień formistycznych, wskazujących na szerokie pole działania przedstawicieli awangardy. Tematyka wystąpień w głównej części odnosząca się do polskiej awangardy, została poszerzona o wątki związane z dorobkiem Wasilija Kandinskiego i Der Blaue Reiter oraz Die Pathetiker.

Organizowana cyklicznie konferencja, tym razem stała się pretekstem do wielopłaszczyznowej refleksji poświęconej awangardzie, uwzględniającej różne perspektywy badawcze.

Dr Małgorzata Geron

 


 

Komunikat PAP

 

PROJEKT STWORZENIA SŁOWNIKA ARTYSTÓW POLSKICH NA OBCZYŹNIE

 

Prace Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, przedstawili w środę [15 listopada 2017] w paryskiej Galerii Roi Dore, kierownicy tej instytucji. Długo ignorowane przez naukę zagadnienie sztuki polskiej na obczyźnie w XX i XXI w. ostatnimi laty zaczyna przyciągać uwagę specjalistów.

 

A3

 

Prezes Polskiego Instytutu Studiów  nad Sztuką Świata prof. Jerzy Malinowski, który jest równocześnie szefem Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, omówił na tym spotkaniu projekt stworzenia słownika artystów polskich na obczyźnie.

Z licznie przybyłą publicznością rozmawiali również wiceprezes - powstałego w 2000 r. w Warszawie Polskiego Instytutu Studiów  nad Sztuką Świata - dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik oraz członek jego zarządu prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, uważany za pioniera badań w zakresie historii sztuki i kultury polskiej na emigracji od XIX do XXI wieku.

„Mówiliśmy o planie założenia placówki, stacji naukowej, która by mogła badać rozwój sztuki polskiej i działalności polskich artystów na obczyźnie, głównie po roku 1945. W planowanym słowniku twórców polskich zagranicą, chodzi o to by dotrzeć można było do biogramów i informacji o ludziach, którzy nie znaleźli się w Słowniku Artystów Polskich” – powiedział PAP prof. Malinowski.

„Widzimy również konieczność podjęcia działań ochronnych, gdy chodzi o spuściznę ludzi pracujących za granicą i dokumentację ich działalności” - dodał.

„Z drugiej strony należy podjąć działalność, mającą na celu popularyzację polskiej sztuki poprzez wydawnictwa obcojęzyczne” - zaznaczył. Zapowiedział, że w grudniu odbędzie się w warszawskiej „Zachęcie” prezentacja wydanych po chińsku w Szanghaju, „Dziejów Sztuki Polskiej”, opracowanych pod jego kierunkiem.

Prof. Malinowski przypomniał o poparciu jakie inicjatywie udziela Departament Dziedzictwa polskiego Ministerstwa Kultury i o kontaktach z odpowiednimi strukturami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Senatu RP.

Poinformował też o „umowach z instytucjami zagranicznymi, jak i „bezpośrednich kontaktach z badaczami i muzeami”.

Gdy chodzi o Francję, „najważniejsze jest, by znaleźć swoje miejsce do działalności dokumentacyjnej, jak i organizacji spotkań i konferencji” – podkreślił prof. Malinowski.

Ludwik Lewin (PAP)

 

 


 

 

ZAGŁADA ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO NA DAWNYCH ZIEMIACH WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1917-1921. WYBRANE PROBLEMY

 

W dniach 17  i 18 listopada 2017 roku przedstawiciele PISnSŚ uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez IPN w Warszawie pt.: Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1917-1921. Wybrane problemy

W dniu 18 listopada referaty dotyczące rezydencji na ziemiach wschodnich wygłosiły: dr hab. Joanna Kucharzewska Stan zachowania obiektów pałacowych na terenie Podola w oparciu o wybrane przykłady i dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej w latach 1914-1921 na Wołyniu w oparciu o wybrane przykłady. Prowadzącym panel dyskusyjny był prof. Jerzy Malinowski

Projekt dotyczący badań rezydencji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jest realizowany przez PISnSŚ od 2007 r. W latach 2007-2011 dzięki funduszom z MKiDN wykonana została dokumentacja oraz inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa  40 założeń pałacowo - parkowych na terenie historycznego Wołynia.

Od 2015 do 2017 r. badania kontynuowane były na terenie Podola dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Lanckorońskich. W trakcie trzyletnich wyjazdów wykonano dokumentację oraz inwentaryzację pomiarowo-rysunkową dla 50 obiektów rezydencjonalnych. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja projektu oraz wydanie publikacji prezentującej efekty prac.

Od 2018 roku zespół PISnSŚ powiększy się o grupę badaczy architektury rezydencji na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego pod kierunkiem prof. Tadeusza Bernatowicza. Prof. Bernatowicz wygłosił na konferencji referat Zatracanie pamięci. Siedziby Komarów w Republice Litewskiej (Litwie kowieńskiej) w latach 1918-1940.

 Dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska 

 

 


 

KONFERENCJA:

HENRYK SIEMIRADZKI JAKIEGO NIE ZNAMY

 

Kraków, 12-13 kwietnia 2018 

Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach realizacji projektu "Korpus dzieł Malarskich Henryka Siemiradzkiego", finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Obrady w języku angielskim będą podzielone na dwa panele: tematów z zakresu historii sztuki i technologiczny. W pierwszej części mamy nadzieję poznać nieznane dotąd aspekty życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego. Do panelu związanego z kwestiami technologicznymi zapraszamy do zaprezentowania wyników badań wszystkich zajmujących się analizą sposobu pracy, technologii, techniki wykonania i materiałów stosowanych przez Henryka Siemiradzkiego. Celem tej części konferencji jest spotkanie i po raz pierwszy podzielenie się efektami dociekań badaczy analizujących różne aspekty szeroko pojętego warsztatu sławnego artysty, autora Pochodni Nerona.

Referaty i postery mogą dotyczyć badań prowadzonych zarówno przez konserwatorów i historyków sztuki, jak i chemików, fizyków oraz naukowców innych specjalności zgłębiających życie, twórczość oraz warsztat malarski artysty.
Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: siemiradzki@mnk.pl. Abstrakt nie powinien przekraczać 1500 znaków ze spacjami. Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

Organizatorzy:

Dominika Sarkowicz (dksukiennice@mnk.pl)

Marzena Sieklucka (dksukiennice@mnk.pl)

Dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl)

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.