Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2014-05-05 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 5 (20) Maj 2014 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  5  (20)

Maj   2014 roku

 pobierz PDF

Zarząd Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata informuje o wynikach wyborów do władz Instytutu na Walnym Zebraniu w dniu 26 kwietnia 2014 roku:

 

ZARZĄD POLSKIEGO  INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Prezes:  prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski

Wiceprezesi: prof. dr hab. Waldemar Deluga

                        dr hab. Weronika Liszewska

                        dr Joanna Wasilewska

Sekretarz:      dr Małgorzata Stolarska-Fronia

Skarbnik:        Magdalena Ginter-Frołow

Członkowie:  dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

                        dr hab. Aneta Pawłowska

                        prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

 

KOMISJA REWIZYJNA 

Przewodniczący:  dr Jacek Tomaszewski

Członkowie:          prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska

                                Dr Renata Piątkowska

 

RADA NAUKOWA    

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska

Sekretarz:             Magdalena Furmanik-Kowalska

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO        

Prezes:                  prof. dr hab. Małgorzata Biernacka

Wiceprezesi:        dr Joanna Stacewicz-Podlipska

                               dr Ewa Toniak

Sekretarz:             Karolina Krzywicka

Skarbnik:              dr Magdalena Tarnowska

Członek:               Irina Gavrash  

                               Joanna Koryciarz-Kitamikado

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA KADENCJĘ W LATACH 2011-2014

- załączeniu

ZARZĄD DZIĘKUJE  ZA DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCIE :

 - Dr Ewie  Kubiak za włączenie do zakresu badań Instytutu sztuki Ameryki Środkowej i Południowej, organizację I Międzynarodowej Konferencji Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina , Łódź 26-28. 09. 2013 oraz założenie roczniką „Arte de America Latina” i przygotowanie jego 3 tomów do druku,

- Dr Izabeli Kopani za organizację międzynarodowej konferencji South-East Asia. Art, Cultural Heritage and Relations with Europe/Poland, Kraków  29. 09 – 1. 10, 2011, opublikowanie tomu studiów z tej konferencji oraz uporządkowanie spraw finansowych instytutu (w związku z pełnionymi obowiązkami skarbnika),

- Irinie Gawrash za współorganizację I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKAROSJA: SZTUKA I HISTORIA, Warszawa (SARP), 14-16 września 2012 oraz prace redakcyjne nad 2 tomami rocznika „Sztuka Europy Wschodniej”,

- Prof. Annie Markowskiej za organizacje międzynarodowych Konferencji Sztuki Nowoczesnej we Wrocławiu Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos, Wrocław 17-18.10.2012 i Sustainable art –  facing the need for regeneration, responsibility and relations,  Wrocław 20-21.11. 2013, a także publikację tomu Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice,

- Prof. Waldemarowi Deludze za przygotowanie do druku 3 tomów rocznika “Series Byzantina” I wkład w działalność naukową Instytutu,

- Tomaszowi Klejnie za redakcję techniczną i prace wydawnicze publikacji Instytutu,

- Dr Małgorzacie Geron za współganizację Konferencji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu   The Inspiration from the Past in the Art of the 20th  and 21th Centuries, Toruń 1-2. 12. 2011 i Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, 09-11.10.2013 oraz prace redakcyjne nad tomami Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota,deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej i The Inspiration from the Past in the Art of the 20th  and 21th Centuries,

Dr Dorocie Kamińskiej za przygotowanie VIII Ogólnopolskich Spotkań Historyków I Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu Sztuki, Toruń, 14-15.06, 2012 oraz prace redakcyjne przy 2 tomach rocznika „Art of the Orient”,

-  Prof. Piotrowi Balcerowiczowi za wydanie tomu Art, Myths and Visual Culture of South Asia w Wyd.  Manohar Publishers & Distributors, New Delhi 2011,

- Dr Marcinowi Jacobiemu za wydanie tomu 古今波兰艺术和中波美术交流  / Poland-China: Art and Cultural Heritage/ w wyd.  Shanghai Jinxiu Wenzhang, Shanghai 2012

Prof. Janowi Wiktorowi Sienkiewiczowi za współorganizację konferencji - I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji politycznej 1815 – 1990,  Toruń 27-28.06.2013 oraz 5th Conference of Modern Art  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations,  Toruń, 09-11.10.2013,

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA  DLA

- Dr Małgorzaty Jankowskiej - wiceprezesa Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej za wkład w stworzenie i działalność organizacji. 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

1. Członkowie PISnSŚ, którzy - mimo upomnień -  nie opłacą składek za drugą połowę 2011 roku i za lata 2012-2013 lub nie przedstawią Zarządowi prośby o redukcję lub zwolnienie od opłat (w związku z trudną sytuacją życiową),  zostają bez powiadomienia skreśleni  z listy członków z dniem 31 maja 2014 roku.

2. Członkowie PISnSŚ, którzy – mimo upomnień - nie opłacą składek  lub nie przedstawią Zarządowi prośby o redukcję lub zwolnienie od opłat (w związku z trudną sytuacją życiową)  za ubiegły rok do 30 czerwca następnego roku, zostaną bez powiadomienia skreśleni z listy członków.

3. Członkowie PISnSŚ, którzy  na bieżąco nie opłacają składek lub nie przedstawili Zarządowi prośby o redukcję lub zwolnienie od opłat (w związku z trudną sytuacją życiową) nie mogą:

- pełnić funkcji we władzach Instytutu, pochodzących z wyboru,

- pełnić funkcji redaktora naukowego czasopism i serii wydawniczych Instytutu,

- występować jako kierownicy we wnioskach o granty i dofinansowania naukowe,

- publikować książek w seriach wydawniczych Instytutu,

- uzyskiwać opinii i zaświadczeń, potrzebnych do stypendiów i konkursów na stanowiska,

- zostać zwolnione z  opłaty wpisowego na konferencje Instytutu.

4. Ostateczne decyzje w sprawach członkowskich podejmuje Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.

Zarząd i Oddział Warszawski

zapraszają na :  

-  Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego  w dniu  15 maja (czwartek) o godz. 18 z prezentacją przez Magdalenę Furmanik-Kowalską (PISnSŚ) i Joannę Wasilewską (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ)  publikacji Instytutu Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture

- Ogólnopolskie  Seminarium Sztuki 1944 – 1970 w dniu 17 maja (sobota) o godz. 11 z wykładem Iriny Gavrash (Uniwersytet Gdański; PISnSŚ), Gry artysty ze światem. Transgresja jako podstawowa kategoria twórczości Waleriana Borowczyka / Artist's play with the world. Transgression as fundamental category of art of Walerian Borowczyk

- Ogólnopolskie Seminarium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w dniu 21 maja (środa) o godz. 17 (!)  - Joanna Koryciarz-Kitamikado (PISSŚ), Tradycyjne metody konserwacji laki we współczesnej Japonii  / Traditional methods of lacquer conservation in modern Japan.

- Ogólnopolskie Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej  w dniu 31 maja (sobota) o godz. 11 z wykładem Ewy Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i Agnieszki Koecher-Hensel (Instytut Sztuki PAN, ASP w Warszawie; PISnSŚ),  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski i scenograficzne realizacje "Ślubu" Witolda Gombrowicza /  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski and various stagings of "The Marriage" by Witold Gombrowicz

Oddział Krakowski 

zaprasza do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha na:

- Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego w dniu 12 maja (poniedziałek) o godz. 17 z wykładem  Joanny Haba  (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej), Czerwone uchikake − zabytkowe kimono z kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego / Red uchikake -  traditional kimono from the Feliks Jasieński’s collection.

-------------------------

Strona internetowahttp://www.world-art.pl 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (aquarina@o2.pl).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Goerlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ

ZA LATA  2011-2014

Geneza i historia

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, zarejestrowany 28 czerwca 2011 roku, powstał z połączenia Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  w Warszawie z oddziałami w Krakowie i Toruniu. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata odwołuje się do daty rejestracji Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej, 28 marca 2000 roku, wiążąc z nią  początek nieprzerwanej działalności. Stowarzyszenie to założyli wykładowcy i doktoranci Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu odbyło się 2 grudnia 2006 roku, zaś rejestracja 2 kwietnia 2007 roku. To z kolei stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników i doktorantów Pracowni Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Katedry Sztuki Bizantyjskiej i Po-Bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także pracowników Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Decyzję o rozwiązaniu organizacji i powołaniu Instytutu podjęto w Toruniu 22 lutego, zaś w Warszawie 26 lutego 2011 roku. Obydwa stowarzyszenia ostatecznie zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego w 2013 i 2014 roku.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest organizacją naukową, skupiającą historyków sztuki, konserwatorów dzieł sztuki, etnologów, orientalistów, kulturoznawców, teatrologów i filmoznawców, zainteresowanych sztuką i kulturą wizualną oraz badaniem i ochroną dziedzictwa światowej kultury.

Zarząd:

 

Prezes
prof. zw.  dr hab. Jerzy Malinowski

 

Wiceprezes ds. współpracy z muzeami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami
dr Joanna Wasilewska

 

Wiceprezes ds. konserwatorskich
dr hab. Weronika Liszewska

 

Wiceprezes ds. sztuki nowoczesnej
dr Katarzyna Kulpińska

 

Skarbnik
dr Izabela Kopania

 

Sekretarz
Magdalena Ginter-Frołow

 

Członek
prof. dr hab. Waldemar Deluga

 

Członek
dr Joanna Kucharzewska

 

Członek
dr hab. Aneta Pawłowska

 

Konferencje:

2011

Konferencje Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu / Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

- South-East Asia. Art, Cultural Heritage and Relations with Europe/Poland , org. Izabela Kopania oraz Jerzy Malinowski i Joanna Wasilewska,  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, Kraków 29. 09 – 1. 10, 2011

- 10th Conference of the International Society for Shamanistic Research  Shamanhood and its Art, org. Elwira Djaltshinova-Malets, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 5-9. 10. 2011

- Ormianie we Lwowie : historia-kultura-sztuka, org. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa  9-10. 12. 2011.  

Konferencje Sztuki Nowoczesnej w Toruniu:

IV -   The Inspiration from the Past in the Art of the 20th and 21th Centuries,  org.  Małgorzata Geron I Jerzy Malinowski, Centrum Sztuki Współczesnej, Torun 1-2. 12. 2011

2012

Konferencje Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata :

- Korea: Art and Artistic Relations with Europe, org.  Ewa Rynarzewska,  Jerzy Malinowski,  Joanna Wasilewska, Warszawa (PME), 25-26 października 2012

Forum Historii Sztuki Europy Środkowej i Wschodniej

- I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKAROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференция польских и российских историков искусства ПОЛЬШАРОССИЯ: ИСКУССТВО  И  ИСТОРИЯ (przy współpracy: Государственный институт искусствознания, Moskwa; Stowarzyszenie Architektów Polskich SAPR), org.  Jerzy Malinowski, Jerzy Uścinowicz, Irina Gavrash, Warszawa (SARP), 14-16 września 2012

Ogólnopolskie Spotkania Historyków i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu - VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków I Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu Sztuki (wspólnie z Pracownią Sztuki Orientu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), org. Dorota Kamińska, Toruń, 14-15 czerwca 2012

Konferencje Sztuki Nowoczesnej we Wrocławiu

- Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos (współpraca z Instytutem Historii Sztuki  Uniwersytetu Wrocławskiego), org.  Anna Markowska, Wrocław, 17-18 października  2012

Inne

Strój – zwierciadło kultury, org. Magdalena Furmanik-Kowalski i Joanna Wasilewska, Warszawa, 12-13 lutego 2012

- The Ukrainian and Jewish Artistic and Architectural Milieus of Lwów/Lemberg/Lviv: From Ausgleich to the Holocaust (współpraca z Centrum Historii Miast Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie), org.  Sofia Dyak,  Sergey Kravtsov,  Jerzy Malinowski, Lwów, 5-7 listopada 2012

2013

Konferencje  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata :

-  I Conferencia  Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina / 1st Conference  Art of Latin America and artistic relations between Poland and Latin America, org. Ewa Kubiak, Łódź 26-28. 09. 2013

Forum Historii Sztuki Europy Środkowej i Wschodniej :

- I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą  i na emigracji politycznej 1815 – 1990 /  1 Cимпозиум польских и российских историков искусства Польские и русские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815 – 1990, org. Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz,  Toruń 27-28.06.2013

Konferencje Sztuki Nowoczesnej w Toruniu:

5th Conference of Modern Art  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, org. Jerzy Malinowski, Małgorzata Geron, Jan Wiktor Sienkiewicz, Toruń, 09-11.10.2013

Konferencje Sztuki Nowoczesnej we Wrocławiu :

Sustainable art –  facing the need for regeneration, responsibility and relations, org. Anna Markowska, Wrocław 20-21. 11. 2013

Publikacje:

2011

Seria  Konferencje :

T. IV - Tkaniny orientalne w Polsce – gust czy tradycja? / Oriental Fabrics in Poland – Taste or Tradition? red. Beata Biedrońska-Słota

Wyd. DiG, Warszawa  2011  [publikacja PSSO

T. [V] - Art of the Islamic World and Artistic Relationships between Poland and Islamic Countries, red. Beata Biedrońska-Słota, Magdalena Ginter-Frołow,  Jerzy Malinowski

Wyd. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Kraków  2011

T. [VI] - THE FIRST CONFERENCE OF POLISH AND CHINESE HISTORIANS OF ART – Poland-China. Art and Cultural Heritage, red. Joanna Wasilewska

Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

Art, Myths and Visual Culture of South Asia, red. Piotr Balcerowicz, Jerzy Malinowski  -  WARSAW  INDOLOGICAL  STUDIES, vol. III

Wyd. Manohar Publishers & Distributors, New Delhi 2011

Studia o Sztuce Nowoczesnej:

T. III - Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej / Ugly in fine arts. Ugliness, deformation, and expression in contemporary art,  red.  Małgorzata Geron,  Jerzy Malinowski

Wyd. Libron, Kraków 2011

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art:

Vol. IX -   Art of the Armenian Diaspora,  red. Waldemar Deluga

Polish Society of Oriental Art & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2011 [publikacja PSSO]

Arte de America Latina:

Vol. I –  Studia o sztuce prekolumbijskiej i iberoamerykańskiej / Estudios de arte precolumbiano e iberoamericano, red. Ewa Kubiak  

Wyd.  Adam Marszałek,  Toruń 2011  

Opracowania sztuki  współczesnej:

MARTA IPCZYŃSKA-BUDZIAK,  Współczesna grafika słowacka 1957-1990 / Contemporary Slovak graphic art  1957-1990

Wyd. DiG, Warszawa 2011

FILIP PRĘGOWSKI,  Francis Bacon. Metamorfozy obrazu /  Francis Bacon. Metamorphoses of the picture

Wyd. DiG, Warszawa  2011

MONIKA SZCZYGIEŁ-GAJEWSKA,  Władysław Hasior /  Władysław Hasior

Wyd. DiG, Warszawa  2011

2012

Seria Konferencje:

T. [VII]  - The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, red. Jerzy Malinowski, Vol. I

Wyd. Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej i Wyd. Tako, Toruń 2012 [publikacja SSN]

T. [VIII]  - The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, red. Jerzy Malinowski, Vol. II

Wyd. Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej i Wyd. Tako, Toruń 2012 [publikacja SSN]

T. [IX] - Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, red. Agnieszka Kluczewska-Wójcik & Jerzy Malinowski

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012

古今波兰艺术和中波美术交流  / Poland-China: Art and Cultural Heritage 马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), red. Marcin Jacoby & Chen Shujun

Shanghai Jinxiu Wenzhang, Shanghai 2012

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art:

Vol. X -   red. Waldemar Deluga

Polish Institute of World Art Studies & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2011

Art  of  the  Orient:

Vol. I,   red.  Dorota Kamińska

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012  

Art Traditions of Extra-European Culture:

Vol. II,  red.  Bogna Łakomska

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012 

Arte de America Latina:

Vol. 2 –  Estudios del arte colonial, moderno y contemporaneo, red. Ewa Kubiak

Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2012

Forum Historii Sztuki Europy Środkowej i Wschodniej:

JOANNA RYDZKOWSKA, Spuścizna kulturowa Ormian polskich. Iluminowane rękopisy z XVI – XVIII wieku w zbiorach polskich

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,  Warszawa – Toruń 2012 (60 s.) 

Opracowania sztuki  współczesnej:

Studio Ghibli. Miejsce filmów animowanych we współczesnej kulturze japońskiej, red. Joanna Zaremba-Penk & Marcin Lisiecki

Wyd. Kirin,  Toruń  2012

Młody plakat polski 2000 – 2010,  red. Katarzyna Kulpińska

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012

2013

Seria Konferencje:

T. [X] - Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, red. Anna Markowska

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013

T. [XI] - South-East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Relations with Europe, red. Izabela Kopania  

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw- Toruń  2013

Studia o Sztuce Nowoczesnej:

T. 4 - Inspirations from the past  in the art of 20th and 21st centuries, red. Małgorzata Geron & Jerzy Malinowski (eds. )

Libron Publishing House, Kraków 2013

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art:

Vol. XI -   red. Waldemar Deluga

Polish Institute of World Art Studies & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2013

Art  of  the  Orient:

Vol. 1, red. Dorota Kamińska  

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012

Vol. 2, red. Dorota Kamińska

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013

Sztuka Europy Wschodniej / Искусство восточной Европы / Art of the East Europe:

T. 1 - POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ , tom I: Sztuka polska , sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do końca XIX wieku / Польскoе искусcтво, русскoе искуcство и польско-русские художественные контакты до конца ХIХ века,  Jerzy Malinowski (red. nacz.), Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Irina Gavrash (sekr. red.)

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013

Studia i monografie:

T. 1 - MAŁGORZATA WOŁODŹKO, Ogrody w kulturze Japonii

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013 

T. 2 – Strój – zwierciadło kultury, Magdalena Furmanik-Kowalska I Joanna Wasilewska (red.)

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013 

Opracowania sztuki dawnej:

 AGNIESZKA SYLWIA STASZCZYK, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013

Współpraca międzynarodowa:

2012

- Prezentacja publikacji,  New Delhi,  9 lutego:  

Publikacja Art, Myths and Visual Culture of South Asia (Wyd. Monohar, Delhi 2011) została przedstawiona przez jej redaktorów Piotra Balcerowicza oraz Jerzego Malinowskiego podczas uroczystego spotkania w National Museum, New Delhi z udziałem ambasadora RP prof. Piotra Kłodkowskiego, sekretarza ds. kultury rządu Indii Shri Jawhara Sircara.   

- Umowa o współpracy z Siam Society w Bangkoku, Warszawa, 31 maja

Umowa została podpisana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez prezesów: p. senator Bilaibhan Sampatisiri  z Siam Society oraz prof. Jerzego Malinowskiego w obecności Ambasadora Tajlandii p. Bansarna Bunnaga oraz przedstawicieli MKiDN.  

- Deklaracja polsko-rosyjskiej współpracy w zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, Warszawa, 14 września

Na zakończenie I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKAROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференции польских и российских историков искусства ПОЛЬШАРОССИЯ: ИСКУССТВО  И  ИСТОРИЯ  została podpisana w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich „Deklaracja polsko-rosyjskiej współpracy w zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego”, otwierająca drogę do współpracy między polskimi i rosyjskimi instytucjami naukowymi.

- Umowa o współpracy z Indonesian Institute of the Arts w Surakarta, Warszawa – Surakarta,  9 listopada

Umowę podpisali prof. dr. T. Slamet Suparno, S. Kar., M.S., Rektor  Indonesian Institute of the Arts w Surakarta i  prof. Jerzy Malinowski

2013

- Umowa o współpracy z Naukowo-Badawczym Instytutem Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki Rosyjskiej Akademii Architektury i Budownictwa (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, Российской академии архитектуры и строительных наук) w Moskwie, 26 czerwiec 2013.

Umowa została podpisana przez prof. Igora Bondarenkę, dyrektora oraz prof. Jerzego Malinowskiego.

Działalność konserwatorska

2013

Kurs „Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych”, Hue Monuments Conservation Centre,  Hue, Wietnam, 10-15 września 2013 

Przedstawiciele PISnSŚ – konserwatorzy papieru Weronika Liszewska (wiceprezes), Jacek Tomaszewski oraz konserwatorka tkanin Katarzyna Zapolska na zaproszenie Hue Monuments Conservation Centre przebywali w dawnej stolicy Wietnamu, prowadząc kursy konserwatorskie, finansowane ze środków pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Hanoi.

Lokal:

2012

Instytut uzyskał siedzibę w domu przy ul Foksal 11 lok. 6. Umowa najmu lokalu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy została zawarta w dniu 16 kwietnia na trzy lata.  Po remoncie, w końcu czerwca,  siedziba  została otwarta.

Strona internetowa:

-  uruchomiona we wrześniu 2013.

Facebooki: 

 – warszawski -  red. przez  Annę Sembiring (od 2013)

-   krakowski   -  red. przez Aleksandrę Goerlich 

Seminaria i  zebrania naukowe:

2012/2013 – 43 wykłady

Seminarium Sztuki Azji

17.11. 2012:

Dr  Marcin Jacoby (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ): Gong Xian (ok. 1618-1689) - innowator czy kontynuator szkoły Dong Qichanga? Postać założyciela Szkoły Nankińskiej, jego twórczość i teorie malarskie / Gong Xian (ca. 1618-1689): – innovator or continuator of Dong Qichang’s school? A figure of the leading master of the Nanjing school, his art and painting theories.

Dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Motywy zdobnicze w tekstyliach chińskich z XVIII i XIX w. / Decorative motifs in Chinese textiles from the 18th and 19th centuries.

Dr Weronika  Liszewska (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa; wiceprezes PISnSŚ), dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ) i dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Sprawozdanie z kursu „Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” w Hue Monuments Conservation Centre, Hue (Wietnam), 10-15.09.2012 / Report from the course titled “Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” [Conservation of historic textiles and paper grounds] in Hue Monuments Conservation Centre, Hue (Vietnam): 10–15.09.2012.

01.12. 2012:

Dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński; PISnSŚ), Cztery malowane tablice wotywne z regionu Baktrii w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Analiza ikonograficzna w odniesieniu do rzeźby epoki Kuszanów / Four painted votive tablets from the Baktria region in the collection of the Metropolitan Museum of Art in New York, Iconographic analysis in reference to sculpture from the Kushan period.

Dr Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Kobiety indyjskie w twórczości artystów europejskich w okresie East India Company / Indian women in European artists’ works in the East India Company period.

16.02. 2013:

Dr Marzanna Popławska (Uniwersytet Wrocławski; PISnSŚ),  Chrystianizacja i lokalizacja na gruncie jawajskiego teatru cieni / Christianisation and localisation on the ground of Java shadow theatre.

Marianna Lis (Akademia Teatralna, Warszawa; PISnSŚ),  Tradycyjny i współczesny wayang beber z Jawy Środkowej / Traditional and modern wayang beber from Central Java.

09.03. 2013:

Magdalena Ginter-Frołow (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Malarstwo XVI-wiecznego Szirazu - wybrane problemy / Paiting of 16th-century Shiraz – selected problems.

Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Motyw islimi w tradycyjnej ceramice Chorezmu / The islimi motif in traditional pottery of Chorasmia.

25.05. 2013: 

Krzysztof Morawski (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ) Ornamenty Indonezji i ich symbolika /  Indonesian ornaments and their symbolism.

Maria Szymańska-Ilnata (Muzeum Azji i Pacyfiku) Związki muzyki i magii na Sumatrze /
Relations between music and magic on Sumatra.

Seminarium Sztuki  Afryki 

19.01.2013:

Dr Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Od znaku do ornamentu. O przemianach w zdobnictwie tkanin Afryki Zachodniej / From a sign to an ornament. About transformation of textile ornamentation in Western Africa.

Dr Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki;  PISnSŚ), Sztuka i apartheid / Art and the Apartheid.

23.03. 2013:

Dr Magdalena Łaptaś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Archaniołowie i apostołowie w nubijskich scenach opieki /  Archangels and apostles in Nubian scenes of guardianship.

Dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ), Zbiory rękopisów chrześcijańskich w regionie Tigray (Etiopia) i ich digitalizacja / Collections of Christian manuscripts in the region of Tigray (Ethiopia) and their digitalization. 

 

Seminarium Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej

17.01. 2013:

Prof. Doris Bienko de Peralta (Escuela Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., México), Ikonografia wizji religijnych w sztuce kolonialnej Meksyku / Iconography of religious visions in the colonial art of Mexico

Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa

13.04. 2013:

Maria Ołdakowska  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Ikony bizantyjskie we Francji w XV i XVI wieku /  Byzantine icons in France in the 15th and 16th centuries.

Joanna Rydzkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Muzeum Narodowe w Szczecinie; PISnSŚ), Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - próba klasyfikacji i określenia periodyzacji / Armenian miniature painting in the Polish–Lithuanian Commonwealth – an attempt to classify and determine the periodization.

18.05. 2013:

Dr Svetozara Raceva (Ss. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo), Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskynitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine.

29.06. 2013:

Katarzyna Nowak-Komar (Katolicki Uniwersytet Lubelski) XVII-wieczny ewangeliarz ormiański Rkps. 2381 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i jego tajemnice / 17th-century Armenian Gospel Book Rkps. 2381 from the Library of the Catholic University of Lublin and its mysteries.

Angelika Brzostowska-Pociecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Próba określenia wpływu sztuki  Europy Zachodniej na ikonografię prawosławnych Słowian Bałkańskich XVII i XVIII w.  na podstawie wybranych motywów nowotestamentowych / An attempt to describe the influence of Western European art on the iconography of Orthodox Balkan Slavs from the 17th and 18th centuries based on selected motifs from the New Testament.

Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej

10.11. 2012:

Dr Zofia Krasnopolska-Wesner (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ): W stronę jedności sztuki i życia. Bohema literacka i artystyczna Srebrnego Wieku /  Towards the unity of art and life. Literary and artistic bohemia of the Silver Age.

Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański.; PISnSŚ): Współcześni jurodiwi, czyli strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej / Modern “jurodiwys” or subversive strategies in modern Russian Art.

26.01. 2013:

Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; PISnSŚ), Akwarele Giacoma Quarenghiego i Zygmunta Vogla - wczesne świadectwa zainteresowania rosyjskimi i polskimi zabytkami narodowymi / Giacomo Quarenghi’s and Zygmunt Vogel’s watercolours – early evidence of the interest in Russian and Polish national monuments.

Dr Maria Nitka (Uniwersytet Zielonogórski; PISnSŚ), "Rzym, papież, kościoły, obrazy" (N. Gogol) - Wieczne Miasto rosyjskich i polskich artystów lat 20 i 30 XIX wieku /  “Rome, Pope, churches and paintings” (N. Gogol) – the Eternal City of Russian and Polish artists of the 1820s and 1830s.

Seminarium Sztuki Żydowskiej

15.12. 2012:

Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich; PISnSŚ), Przedwojenne muzea żydowskie w Niemczech / Pre-war Jewish museums in Germany.

Dr Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza; PISnSŚ), Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda w Berlinie.  Analiza struktury budynku w kontekście obrazowej symboliki żydowskiej / Daniel Libeskind  Jewish  Museum in Berlin. Analysis of the building structure and the context of visual Jewish symbolism.

23.02. 2013: 

Dr  Tamara Sztyma-Knasiecka (Muzeum Historii  Żydów Polskich, PISnSŚ),  Nacjonalizm Diaspory i sztuka: nowa przestrzeń, nowe inspiracje, 1918-1939" / Nationalism and art of Diaspora: new space, new inspirations, 1918–1939.

Dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii  Żydów Polskich, PISnSŚ), Perec, Herzl i sztuka żydowska. Żydowscy artyści w Warszawie przed 1 wojną światową - między jidyszyzmem i syjonizmem / Perec, Herzl and Jewish art. Jewish artists in Warsaw before World War I – between Yiddishism and Zionism.

27.04. 2013:

Dr Magdalena Macudzińska-Kamczycka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Narodziny "żydowskiej archeologii" i nowoczesna interpretacja antycznej sztuki żydowskiej /  The birth of “Jewish archaeology” and contemporary interpretation of antic Jewish art.

Dr Monika Czekanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; PISnSŚ),  Pieśń nad Pieśniami w twórczości Wilhelma Wachtla: Analiza ikonograficzno-porównawcza / Song of Songs in Wilhelm Wachtel’s works: iconographical and comparative analysis.

Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego  

17.10. 2013

Magdalena Furmanik-Kowalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ),  Uwikłane  w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich /  Culture trouble: the art of contemporary Japanese and Chinese women.

24.10. 2013

Dr. Marcin Krawczuk (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ),  Ewangeliarz Abba Garima – najstarszy rękopis etiopski i jego ikonografia  / Abba Garima Gospels – the oldest Ethiopian manuscript and its iconography. 

14.11.2013
Dr.  Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Nicolaus Copernicus University; PISnSŚ),  Japonia w oczach Polaków na przełomie XIX i XX wieku / Polish views of Japan at the turn of the 19th and 20th century.

28.11. 2013

Prof. Carlos Dimeo Álvarez (Uniwersytet Warszawski)Ponowoczesne perspektywy teatru Ameryki Łacińskiej /  Postmodern perspectives of Latin American theatre.

05.12. 2013

Dr. Sergiusz  (Sergey)  Kravtsov (Hebrew University, Jerusalem; PISnSŚ),  "Złoty Wiek" synagog murowanych w Rzeczypospolitej / The “Golden Age” of  masonry synagogues in  the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth.

16.01.2014

Marcin Goch (PISnSŚ), Między akademizmem a symbolizmem. Twórczość Wilhelma Kotarbińskiego /  Between academism and symbolism. The art of Wilhelm Kotarbiński.

30.01.2014

Prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN),  Filozofia i sztuka. Myśl rosyjska w grafice Jurija Iwanowicza Seliwiorstowa  (1940-1990) /  Philosophy and art. Russian thought in print of  Yuriy Ivanovitch Selivyorstov (1940-1990).

13. 03. 2014

Dr Katarzyna Kociołek (UW; PISnśŚ),  Od pejzażu do land art - miejsce, pamięć kulturowa i tożsamość w  sztuce irlandzkiej /  From landscape painting to land art - location, cultural memory and  identity in Irish art.

20.03.  2014

Dr Agnieszka Ayşen Kaim (PISnSŚ), Formy tureckiego teatru tradycyjnego, czyli sztuki widowiskowe koczowników / Forms of traditional Turkish theatre - nomads’ performative art.

27.03.  2014

Dr Małgorzata Stępnik (UMCS; PISnSŚ),  Badaczka, artystka, szamanka. Duchowe podróże Mai Deren  / The scientist, the artist, the shamaness. Spiritual journeys of Maya Deren.

Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego

27.01.2014

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ),  Kobierce tureckie w Polsce w kontekście wystawy kobierców tzw. siedmiogrodzkich w Muzeum Narodowym w Gdańsku /  Turkish carpets in Poland in the context of the Transylvanian carpets exhibition in National Museum in Gdańsk.

24. 02. 2014

Aleksandra Görlich (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”; PISnSŚ)  i Joanna Haba  (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”; PISnSŚ)   Japońskie parawany − konstrukcja i szczególna forma obrazu /  Japanese screens – their construction and a special form of image.  

17. 03.  2014  

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ), Makata turecka zakupiona w Stambule przez Henryka Sienkiewicza / Turkish hanging bought by Henryk Sienkiewicz in Istanbul

28. 04. 2014  

Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda Kira Banasińska - sto lat emigracji na kontynencie azjatyckim.Portret artystki i niezłomnej Polki / Kira Banasińska – 100 years of emigration in Asiatic continent. Portrait of artist and unbroken Polish woman

Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego

17. 03. 2014 

Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ) i Grażyna Sławińska (UMK)  Konserwatorzy na drodze do Tokaido. Wykorzystanie nieniszczących metod badań konserwatorskich do poznania zabytkowych grafik japońskich /  Conservators on the way to Tokaido. Usage of non-invasive examinations for studies of ancient Japanese prints.

08. 04. 2014

Magdalena Nierzwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu; PISnSŚ), „Pasja podróżowania" wystawa w Muzeum Podróżników (Muzeum Okręgowe w Toruniu) /  "Passion of travelling" exhibition at The Explorers' Museum (The District Museum in Torun)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.